” Creştinii”, intenţionat sunt puşi de preoţi să se roage “tatălui nostru”, căci omul nenascut din nou are ca tată pe diavol,cum scrie in Ioan, 8/44… RUGĂCIUNEA nu este, gargară, ci ea este Scara Duhovnicească spre Cer, plămădită de smeritul om- din lacrimi amare şi Vorbe de Duh, prin care micimea umană înalţă spre Măreţia Cosmică-mulţumiri, aprecieri, laude, cereri, recunoştinţă, ca să se facă voia Lui, să se sfinţească Numele Lui, să grăbim Venirea Lui, să binecuvântăm pe toţi semenii, să se întroneze  Adevarul,Dreptatea,Nehotia-Domnia Împărăţiei Lui în fiecare celulă, în tot universul; Să învăţăm din ABC-ul Rugăciunii lui Isus, care nu se ruga doar pentru Sine. “Slujbaşii domneşti “, (pentru că le este mare teamă de creştini adevăraţi), robiţi de câştiguri mârşave, au compromis şi Rugăciunea, ca să pună în locul Făcătorului (Rom.1/20-32) taxe, pomeni, făcături-vorbe, idoli, condiţionări, formalisme, datini, moaşte- împreună cu alte poveri şi frâne, pentru ca oamenii să nu se deştepte, prin naşterea (eliberarea) din nou, dăruită de Isus, GRATIS, în Ioan, cap.3 !

  Vă dăruim Ruga lui Isus, a preotului Cleopa, Boca şi a altor piloni ai lumii pământeşti şi Cereşti, din care iradiază Mireasma acestei Enciclopedii a rugăciunii… Începând cu: De ce, pentru cine și cum să mă rog şi terminând cu Mâinile Rugătoare, vă oferim un ospăţ, din care se întrupează în orice om -zborul vertical, Duhovnicesc ?

 

” Creştinii”, intenţionat sunt puşi de preoţi să se roage “tatălui nostru”, căci omul nenascut din nou are ca tată pe diavol,cum scrie in Ioan, 8/44… RUGĂCIUNEA nu este, gargară, ci ea este Scara Duhovnicească spre Cer, plămădită de smeritul om- din lacrimi amare şi Vorbe de Duh, prin care micimea umană înalţă spre Măreţia Cosmică-mulţumiri, aprecieri, laude, cereri, recunoştinţă, ca să se facă voia Lui, să se sfinţească Numele Lui, să grăbim Venirea Lui, să binecuvântăm pe toţi semenii, să se întroneze  Adevarul,Dreptatea,Nehotia-Domnia Împărăţiei Lui în fiecare celulă, în tot universul; Să învăţăm din ABC-ul Rugăciunii lui Isus, care nu se ruga doar pentru Sine. “Slujbaşii domneşti “, (pentru că le este mare teamă de creştini adevăraţi), robiţi de câştiguri mârşave, au compromis şi Rugăciunea, ca să pună în locul Făcătorului (Rom.1/20-32) taxe, pomeni, făcături-vorbe, idoli, condiţionări, formalisme, datini, moaşte- împreună cu alte poveri şi frâne, pentru ca oamenii să nu se deştepte, prin naşterea (eliberarea) din nou, dăruită de Isus, GRATIS, în Ioan, cap.3 !

 

Incepem cu o introducere ,cu Rugăciunea lui Isus,care nu este pentru Sine,continuam cu  Părintele Cleopa ş.  a. 

Rugăciunea este un “dialog”,este legătura noastră cu Dumnezeu-tăria noastră,este  puntea de legatura,scara (liftul),podul nostru către Cer!

 

Atunci când „oamenii au început să cheme Numele Domnului”, L-au găsit. (Gen. 4:26) Ni se spune că El „ascultă rugăciunile” (Ps. 65:2). Ce făgăduinţă minunată! În timp ce noi ne rugăm, Însuşi Duhul Sfânt se uneşte cu noi pentru a prezenta cererile noastre şi „mijloceşte pentru noi” (Rom. 8:26,27)..rugandu-se cu strigate negraite. În lupta vieţii noastre,cand ne rugam, nu suntem singuri: tot cerul este de partea noastră.

 

Cât de multe făgăduinţe ne sunt date pentru a stărui! „Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!” (1 Cronici 16:11). „Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită.” (Matei 26:41). „Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu. Cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 16:24). „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.” (Matei 7:7).

 

„Şi Domnul a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi cererea pe care mi-ai făcut-o …”1 Împăraţi 9:3. „…rugăciunea ta a fost ascultată”. Luca 1:13. „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o…” 2 Împăraţi 19:20.

 

Mai sunt şi alte făgăduinţe!  „Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtoare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.” Psalmi 91:15. „Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei sriga şi El va zice: „Iată-Mă!” Isaia 58:9. „Înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Isaia 65:24. „Ei vor chema Numele Meu şi Eu îi voi asculta. Eu voi zice: „Acesta este poporul Meu!”. Şi ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu”. Zaharia 13:9.

 

Rugaţi-vă în taină, dar când aveţi ocazia rugaţi-vă împreună. „… şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu… ” Fapte 4:24. „Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune …” Fapte 1:14. „… mulţi erau adunaţi laolaltă şi se rugau.” Fapte 12:12.

 

„Am îngenunchiat pe mal şi ne-am rugat.” Fapte 21:5.

 

Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de rugăciune stăruitoare. Rugaţi-vă aşa cum s-a rugat Ilie, Iacov şi Isus. „… el s-a rugat cu stăruinţă … „. Iacov 5:17. „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” Geneza 32:26. „A ajuns într-un chin de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte.” Luca 22:44.

 

Minunatul Tată Ceresc, ne asculta şi   trimite ajutorul. Fie ca această introducere să vă încurajeze zilnic spre idealul creştinului stăruitor şi credincios. (Luca 18:1, Efeseni 6:18, 1 Tesaloniceni 5:17.) Da, într-adevăr, „cereţi ţi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 16:24. În timp ce vă rugaţi, cu deplina încredere că veţi primi răspuns, amintiţi-vă de condiţiile menţionate în 2 Cronici 7:14, Ieremia 29:13, Marcu 11:24, Iacov 5:16, şi 1 Ioan 3:22 si luati in stapanire tot ce ne da Tata,prin Iisus.

 

 

 

 

Rugăciunea lui Isus,nu este pentru Sine (I)

A trăit pentru alţii. „El a trăit, a gândit şi s-a rugat nu pentru Sine, ci pentru alţii. Dimineaţă după dimineaţă, din ceasurile petrecute cu Dumnezeu, El venea ca să aducă oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt. În zorii fiecărei zile  , Domnul se deştepta din somnul Său, iar sufletul şi buzele Sale erau unse cu har pe care să-l poată împărţi şi altora.

 

Ucenicii Domnului au fost foarte mişcaţi de rugăciunile Lui şi de obiceiul Său ,ca dis de dimineata -de a avea o strânsă comuniune cu Dumnezeu. Într-o zi, după  o scurtă absenţă de lângă Domnul lor, ei l-au găsit cufundat în rugăciune. Ca şi când n-ar fi observat prezenţa lor, El a continuat să se roage cu voce tare. Inimile ucenicilor au fost profund mişcate. Când Domnul a încetat să se roage, ei i-au spus: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm.” Parabolele Domnului Hristos, p. 139, 140.

 

Întărit pentru împlinirea datoriei. „Când El a luat asupra Sa omenescul, a simţit nevoie de tărie de la Tatăl Său. El îşi alegea anumite locuri retrase pentru rugăciune. Lui îi plăcea să aibă o permanentă legătură cu Tatăl Său, în singurătatea munţilor. În acest exerciţiu, sufletul Său omenesc şi sfânt se întărea pentru datoriile şi încercările zilnice… El este modelul nostru în toate lucrurile.

 

Stăruitor în rugăciune. „Hristos nu s-a jertfit pentru omenire nhmai pe cruce. Întrucât El „mergea încolo şi încoace facând bine”, fiecare minut al vieţii Sale era un sacrificiu. Dar o viaţă ca aceasta nu putea fi dusă decât într-un singur fel. Isus trăia într-o continuă dependenţă şi comuniune cu Dumnezeu… Viaţa lui Isus era o viaţă de continuă încredere, întreţinută prin comuniune continuă, iar serviciul Său către cer şi către oameni era desăvârşit.”

 

„Ca om, nu încetă să se roage la tronul lui Dumnezeu, până ce fiinţa Sa omenească nu era umplută de o divinitate care unea cele pământeşti cu cele cereşti. El primea viaţă de la Dumnezeu şi o împărţea oamenilor.” Educaţie, p. 78, 79.

 

Puţini urmează exemplul Său. „Puţini sunt voioşi a imita lipsurile Sale uimitoare, a suporta prigonirile şi suferinţele Sale, şi a depune aceeşi muncă obositoare pentru a aduce pe alţii la lumină. Dar puţini vor urma exemplul Său , de a se ruga cu seriozitate şi ardoare către Dumnezeu, pentru a căpăta tărie să suporte încercările acestei vieţi şi să-şi îndeplinească îndatoririle zilnice. Hristos este Eroul mântuirii noastre şi prin propriile Săle suferinţe şi jertfă, a dat un exemplu tuturor urmaşilor Lui. El arată că e nevoie de rugăciune şi veghere, de sfoeţări stăruitoare, dacă vor să reprezinte corect dragostea Sa pentru neamul omenesc.” Mărturii, vol 2, p. 664.

 

Rugăciunea lui Isus,nu este pentru Sine (II)

Aceasta este o “hrana”,o necesitate. „Însuşi Domnul Hristos, în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga foarte des. Mântuitorul nostru S‑a identificat cu nevoile şi slăbiciunile noastre şi, făcând astfel, El a devenit un rugător, un petiţionar zelos ce căuta să primească de la Tatăl Său energii noi pentru împlinirea datoriei şi pentru a face faţă încercărilor. În toate lucrurile El este exemplul nostru. În necazurile noastre El este asemenea unui frate “care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi”; dar, fiind fără păcat, fiinţa Sa se dădea înapoi cu dezgust de la tot ceea ce era rău. Într‑o lume plină de păcat, El a trecut prin lupte şi chinuri sufleteşti. Natura Sa omenească făcea ca rugăciunea să devină o necesitate şi un privilegiu. El găsea mângâiere şi bucurie în comuniunea cu Tatăl Său. Dacă Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simţit nevoia rugăciunii, cu mult mai mult fiinţele muritoare, slabe şi păcătoase trebuie să simtă nevoia de rugăciune continuă şi stăruitoare.” Calea către Hristos pag. 93, 94.

 

Plecat în rugăciune. „Domnul Hristos nu a slujit în chip cruţător. El nu şi-a măsurat slujirea în numărul de ore. Timpul Său, inima Sa, sufletul şi puterea Sale, erau dedicate lucrării a da ajutor omenirii. El a muncit din greu în zile obositoare, iar în cursul nopţilor lungi S-a plecat în rugăciune, cerând har şi putere pentru a putea face o lucrare mai mare. Cu strigăte mari şi cu lacrimi, El înălţa cererile Sale la cer, pentru ca făptura Lui omenească să fie întărită, pentru ca El să fie pregătit să poată da piept cu vrăjmaşul viclean în toate lucrările lui înşelătoare; şi să fie împuternicit să-Şi împlinească misiunea de a înălţa omenirea.” Divina Vindecare, p. 500

 

Secretul puterii. „Viaţa de pe pământ a Mântuitorului a fost o viată de comuniune cu Dumnezeu. În această comuniune este descoperit secretul puterii.” Divina Vindecare, p. 51

 

Experienţa Lui, trebuie să fie experienţa noastră. „Într-o viaţă cu totul devotată pentru binele altora, Mântuitorul a găsit necesar, să se retragă din oboselile călătoriei şi din mijlocul gloatei care-L urma în fiecare zi. El trebuia să se retragă dintr-o viaţă de neîncetată activitate şi din contactul cu nevoile omeneşti, pentru a căuta un loc liniştit şi o strânsă legătură cu Tatăl Său. Fiind una cu noi, părtaş la nevoile şi slăbiciunile noastre, El era cu totul dependent de Dumnezeu şi în locul tainic al rugăciunii, căuta putere divină ca să poată merge mai departe înarmat pentru a-Şi îndeplini datoria şi pentru a înfrunta încercările. Într-o lume de păcat, Isus a avut de suportat lupte şi chinuri sufleteşti. În comuniunea cu Dumnezeu El a putut să se despovereze de întristările care-L zdrobeau. Aici, El găsea mângâiere şi bucurie.

 

PRIN  Hristos, strigătul omenirii ajungea la Părintele milei nemărginite. Ca om,  făcea cereri la tronul lui Dumnezeu până când natura Sa omenească era încărcată cu vigoare cerească, care să lege natura omenească de cea dumnezească. Prin continua comuniune, El a primit viaţă de la Dumnezeu, ca s-o poată oferi lumii. Experienţa Lui, trebuie să ajungă experienţa noastră.” Hristos Lumina Lumii, p. 362, 363.

Cu strigăte mari şi cu lacrimi. „Îndepărtându-se puţin de ei, Omul întristării a început să-Şi reverse cererile cu strigăte mari şi cu lacrimi. El se ruga pentru putere, ca să reziste încercării, pentru binele omenirii. El însuşi avea nevoie de o nouă legătură cu Atotputernicia, deoarece numai în felul acesta putea privi viitorul.” Hristos Lumina Lumii, p. 419, 420.

 

Credinţă puternică, prin rugăciune. „Lucrătorul consacrat are o minunată mângâiere, ştiind că până şi Domnul Hristos, în timpul vieţii Sale pe pământ a căutat zilnic pe Tatăl Său, pentru a primi noi şi proaspete măsuri de har, de care avea nevoie. În urma acestor comuniuni, El mergea să întărească şi să binecuvânteze pe alţii. Iată pe Fiul lui Dumnezeu plecat în rugăciune înaintea Tatălui Său. Deşi El este Fiul lui Dumnezeu. El Îşi întărea credinţa prin rugăciune şi prin comuniune cu cerul. El Îşi aduna puterea spre a rezista celui rău şi a sluji nevoilor oamenilori… Exemplul Său este o asigurare că cererile stăruitoare şi fierbinţi înălţate către Dumnezeu în credinţă – credinţă care duce la o deplină dependenţă de Dumnezeu şi o consacrare fără rezerve în lucrarea Sa – vor fi de folos să aducă oamenilor ajutorul Duhului Sfînt în lupta contra păcatului.” Faptele apostolilor, p. 55.

 

Suferinţa lui Isus în Ghetsemani. „Priviţi-L cântărind preţul ce trebuia plătit pentru mântuirea celor păcătoşi. În agonia Sa, El Se prindea de pământul rece, ca şi când ar fi vrut să împiedice despărţirea, îndepărtarea de Tatăl Său. Roua cea rece a nopţii, a căzut pe trupul Său întis la pământ, dar El nu-i dădu atenţie. De pe buzele Sale palide veni strigătul amar: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la mine paharul acesta”. Dar chiar în aceste împrejurări, El a adăugat: „Totuşi, nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu”.

 

Creştinul trebuie să se roage cu stăruinţă şi sinceritate.  „Fiţi serioşi, fiţi sinceri. Rugăciune fierbinte foloseşte mult. Luptă-te în rugăciune asemenea lui Iacov. Isus în grădină, a transpirat mari picături de sânge. Trebuie să faceţi şi voi un efort. Nu părăsiţi cămăruţa voatră de rugăciune, până ce nu vă veţi simţi întăriţi de Dumnezeu. Mărturii vol. 1, 158.

 

Cele sase tipuri de rugaciune-de Frederick K.C. Price-

 

Rugăciunea poate produce multă frustrare dacă nu înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și căile Sale. Majoritatea creștinilor nu sunt conștienți că există câteva tipuri de rugăciune prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă folosim un anumit tip de rugăciune atunci când ar trebui să folosim un altul, rugăciunea nu va fi eficientă

 

Folosești o unealta spirituală care nu se potrivește nevoii sau cererii tale. Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre cele șase tipuri de rugăciune menționate în Biblie să aibă funcții diferite, așa sunt descrise mai jos.

 

 1. Rugăciunea de învoire

În Matei 18:19, Isus a introdus rugăciunea de învoire când a spus: “Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.”

 

Pentru ca rugăciunea de învoire să aibă efect, persoanele implicate trebuie să se învoiască! Nu poți ști ce își dorește cealaltă persoană, sau pentru ce are credință, și Dumnezeu nu poate răspunde la rugăciunea ta pentru altcineva împotriva voinței persoanei respective. Pentru a folosi rugăciunea de învoire, trebuie să fii sigur că dorințele persoanei cu care te învoiești corespund cu ceea ce ceri tu.

 

Când cineva îmi cere să mă rog cu el, îl întreb: “Pentru ce anume vrei să mă rog?” Trebuie să fii sigur că cererea voastră de rugăciune este aceeași înainte să te învoiești cu un alt credincios în rugăciune.

 

 1. Rugăciunea făcută cu credință

Rugăciunea făcută cu credință, cunoscută drept rugăciunea de cerere, este rugăciunea la care majoritatea oamenilor se duc cu gândul atunci când folosesc termenul de “rugăciune”, Rugăciunea de cerere este între tine și Dumnezeu. Este atunci când Îi ceri lui Dumnezeu un rezultat anume.

 

Versetul cheie pentru rugăciunea de credință este Marcu 11:24 în care Isus spune: “De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.”

 

Regula pe care trebuie să o aveți în vedere este “când vă rugați”, nu “după ce vă rugați”, nu „atunci când simțiți”, sau „când vedeți ceva”. Când vă rugați (în clipa în care vă rugați) trebuie să credeți că ați și primit lucrul pe care l-ați cerut.

 

Evrei 11:1 spune: “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Credința ta are esență – este ceva real, ceva tangibil. Este dovada lucrurilor pe care nu le poți vedea.

 

Observați că Marcu 11:24 nu menționează când veți vedea rezultatul rugăciunii voastre. Nu menționează cât va dura până când veți vedea rezultatul la rugăciune, și aici se pierd mulți creștini.

 

Dumnezeu trăiește într-un prezent etern. Pentru El nu există trecut sau prezent. Dar noi suntem ființe temporale care trăim în contextul timpului.

 

Când ne rugăm cu credință, Dumnezeu ne dă imediat lucrurile pentru care ne-am rugat în domeniul spiritual. Dar în lumea naturală, din cauza mai multor facturi, materializarea răspunsului ar putea dura.

 

Dumnezeu răspunde la rugăciuni și El va răspunde rugăciunii tale specifice conform Cuvântului Său, dar credința ta va aduce acel răspuns din lumea spirituală în lumea materială. De câte ori a spus Isus: “Facă-se după credința ta”? El a făcut apel la credința oamenilor în mod constant și chiar dacă puterea Lui îi vindeca, El a folosit întotdeauna credința lor ca și catalizator. De fapt, când Isus a mers în orașul lui natal, ni se spune că:  “N-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor.” (Matei 13:58) Și-a pierdut Isus brusc puterea când a vizitat Nazaretul? Nu! Puterea Lui nu s-a schimbat niciodată. Dar ce s-a schimbat? Nivelul de credință al oamenilor combinat cu puterea Sa.

 

Există o explicație simplă pentru aceasta. Dumnezeu nu va face nimic împotriva voii tale. Dumnezeu nu îți poate încălca liberul arbitru. Dacă nu ai credință să faci ceva, El nu va trece peste lipsa ta de credință.

 

 1. Rugăciunea de consacrare și dăruire

În Luca 22:41-42 este evidențiată rugăcinea de consacrare și dăruire: “Apoi S-a depărtat de ei (de Petru, Iacov și Ioan ) ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage, zicând: ‘Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.’”

 

Practic, El s-a rugat: “Dacă nu există nicio altă cale de a face asta, hai s-o facem așa.” Dar soluția pentru Isus, și pentru noi, este “Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”

 

Tu te rogi ca voia lui Dumnezeu să se facă atunci când nu Îi cunoști voia, sau nu ști dacă o cale alternativă este la fel de bună sau de dumnezeiască. În absența unor instrucțiuni clare, rugăciunea de consacrare și dedicare spune că tu Îi permiți lui Dumnezeu să îți traseze direcția, sau să ia decizii în locul tău.

 

Rugăciunea de consacrare și dedicare funcționează atunci când ai două (sau mai multe) alternative dumnezeiești înainte și pe moment nu ști clar pe care vrea Dumnezeu să o alegi. Când direcția nu este clară, dar oricare dintre opțiuni par corecte și sfinte, este momentul potrivit în care să spui: “Doamne, dacă este voia Ta, voi alege prima opțiune.”

 

Crede-mă, El îți va face de cunoscut dacă alegi calea greșită.

 

 1. Rugăciunea de laudă și închinare

În această rugăciune, nu îi ceri lui Dumnezeu să facă ceva pentru tine, sau să îți dea ceva. Nu îi ceri nici direcție, nici să te binecuvânteze în lucrarea la care te-a chemat El. În schimb, nu faci decât să Îl lauzi pe Domnul, să Îi mulțumești pentru multele binecuvântări și pentru mila Sa. Vrei să Îi spui cât de mult Îl iubești.

 

Un exemplu bun apare în Luca 2:20 care descrie reacția păstorilor care L-au văzut pe pruncul Isus: “Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese.”

 

În Luca 18:43, orbul care a fost vindecat a fost descris că îl slăvea pe Dumnezeu. Versetul spune că toți cei care au văzut miracolul „au dat laudă lui Dumnezeu”. Ei au rostit rugăciuni de mulțumire.

 

Priviți la modul în care S-a rugat Isus în Ioan 11:41:  „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat”, referindu-se la rugăciunea anterioară legată de Lazăr. În rugăciunea “Tatăl nostru”, Isus le-a spus ucenicilor: “ El le-a zis: ‘Când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău’” (Luca 11:2)

 

Pavel a scris filipenilor: “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6). Acest verset ne spune că rugăciunea de cerere trebuie combinată cu laudă și închinare.

 

 1. Rugăciunea de mijlocire

Mijlocirea înseamnă să intervii în rugăciune în numele altcuiva. Posibil că această persoană nu se poate ruga de una singură. Poate că e o persoană care consumă droguri, sau e derutată de doctrine demonice. Poate că persoana respectivă este atât de bolnavă încât nu poate sta trează, cu atât mai puțin să se roage.

 

Mijlocirea presupune să te rogi pentru alții. Înseamnă să te rogi la modul general pentru biserică sau guvern, sau să rostești rugăciuni mai specifice în funcție de nevoile unei persoane.

 

În Efeseni 1:15-18, Pavel a scris: “ De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.”

 

Aici Pavel spune clar că s-a rugat cu consecvență pentru biserica din Efes și pentru ca persoanele de acolo să primească acele binecuvântări. Nu s-a învoit cu nimeni, așa că aceasta pare a fi un exemplu bun de rugăciune de mijlocire.

 

De asemenea, în salutul lui adresat filipenilor, Pavel a scris: “Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie.” (Filipeni 1:3-4). Prin rugăciunile lui, Pavel ne oferă încă un exemplu de rugăciune de mijlocire.

 

 1. Rugăciunea de legare și dezlegare

Această rugăciune se găsește în Matei 18:18-19. Isus spune: “Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.”

 

Sunt câteva principii importante în afirmațiile lui Isus. Primul este că avem autoritate pe pământ datorită drepturilor asigurate de legământul cu Isus. Al doilea lucru pe care-l observăm este direcția acțiunii. Lucrurile nu încep în cer și vin pe pe pământ, ci acțiunea începe aici pe pământ. Observați că spune: “orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer.”

 

Precum toate lucrurile din sistemul lui Dumnezeu, acest tip de rugăciune este eficient doar când este în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu legile Lui. Nu poți lega lucrurile așa pur și simplu.  Să te rogi ca să legi o echipă ca să piardă un meci nu va funcționa, cum nici dezlegarea cuiva să te iubească.

 

Poți totuși să legi duhurile rele care au pus stăpânire peste viețile oamenilor, sau să dezlegi duhurile angelice să lucreze pentru tine în acele domenii în care Dumnezeu ți-a promis rezultate. Când te rogi astfel, Dumnezeu Își dă aprobarea în cer și îți răspunde la rugăciune. Legarea și dezlegarea trebuie să fie bazate pe autoritatea pe care ți-a promis-o Dumnezeu în Scriptură, nu pe dorințele pe care le ai.

 

Dumnezeu ne-a dat fiecare rugăciune cu scop specific. Deși putem folosi mai multe tipuri de rugăciune în același timp, este important să știm ce tip de rugăciune folosim și de ce, și să fim conștienți de limitările lor. Dacă urmăm exemplele din Biblie, cu siguranță vom folosi rugăciunea în mod corespunzător.

 

Frederick K.C. Price  este fondatorul Centrului Creștin Crenshaw din Los Angeles care are 22 000 de membrii. El este autor a peste 50 de cărți.

 

Articol preluat din Charisma Magazine și tradus cu permisiune.

 

 

Tatal nostru    ni se daruie sa fie si Tatal-Dumnezeul meu,PRIN NASTEREA DIN NOU,dar  toti  trebuie sa stim: atunci cand ne rugam, “tatal nostru” este  diavolul ,caci omenirea  are ca tata pe diavol,(Ioan 8/44)si ca omul-daca  nu iarta din toata inima pe vrajmas ,degeaba se roaga sau da zeciuiala ori pomeni…

 

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.   Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;   vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;   şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! ”  Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

 

 

Ceea ce definește creștinismul este rugăciunea Tatăl nostru. Toți creștinii, indiferent de confesiunea religioasă o acceptă și o rostesc mai des ori mai rar, o cântă sau o spun în gând. Dacă ne-am raporta la ea așa cum se cuvine, și dacă am trăi ceea ce rostim cu buzele noastre, barierele confesionale ar dispărea. Dar probabil această rugăciune a devenit prea banală și prea comună, de cele mai multe ori o rostim din inerție însă ea face trimitere la adevăruri fundamentale, tocmai de aceea ar trebui să ne gândim de două ori înainte să o rostim.

 

Ea înglobează cea mai mare poruncă, pe care Hristos a afirmat-o în confruntarea cu fariseii: Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine insuți. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii. (Matei 22: 36-40). Prin ea declarăm că îl iubim pe Dumnezeu și pe cel de lângă noi.

 

Această rugăciune pe care Domnul Isus a lasat-o ucenicilor nu este o rugăciune de cerere, ci una de declarare a relației cu Dumnezeu, ea definind toate valorile de bază care ar trebui să existe în viața unui creștin.

 

Haideti să despicăm versetele și să vedem care anume sunt acele adevăruri fundamentale pe care Hristos vrea să ni le transmită și să ne conștientizeze de ele.

 

Tatăl nostru

 

 

De ce începe rugăciunea folosind denumirea de Tată și nu Dumnezeu, de ce nu a zis Isus așa: Dumnezeul nostru care ești în ceruri? Folosind această titulatură, Isus vrea să scoată în evidență relația cu Dumnezeul nostru. Creștinismul este singura religie în care divinitatea se apropie de om într-un mod foarte personal, și creatorul își numește creația fii și fice. În majoritatea celorlalte religii relația este una de stăpân – slugă, însă în creștinism această relație este ridicată la cel mai înalt nivel, o relație de Tată – fiu (fică). Relaţia cu Dumnezeul nostru este una extrem de specială, pentru că El fiindu-ne Tată ne putem raporta la El cu totul diferit; ori de câte ori avem o problemă, ori de câte ori ne frământă ceva avem un Tată la care să alergăm să-i spunem toate apăsările noastre. Ce mare uşurare să ştii că ai lângă tine un Tată suficient de sensibil să-ţi înţeleagă inima, suficient de înţelept să te ghideze în alegerile constante pe care le avem de luat în fiecare zi. Deşi omul se consideră suficient de puternic să nu aibă nevoie de ajutor de cele mai multe ori eşuează din cauză că nu suntem capabili să ducem povara tuturor problemelor de care ne izbim; uitaţi-vă la majuritatea oamenilor care se cred puternici să facă faţă încercărilor prin forţele lor, că ajung la un moment când se frâng şi cad jos. Este o mare uşurare să ajungi să îți dai seama că Dumnezeul căruia i te închini îți este Tată, gata să te asculte în frământâri, gata să te ajute în nevoi, un Tată pe care să te poți baza știind că este tot timpul lângă tine cu braț puternic dornic să îți ia povara de pe umeri doar să vrei să o lași în seama Lui.

 

Dupa ce am elucidat de ce se folosește termenul de Tată trebuie să ne întrebăm de ce se folosește Tatăl nostru și nu simplu Tatăl meu? Isus face trimitere la cea de a doua relație, relația de frați: Dumnezeu nu este doar Tatăl meu ci și Tatăl tuturor oamenilor care îl iubesc, creându-se astfel cadrul familial (biserica) în care suntem protejaţi. Biserica joacă un rol extrem de important în viaţa unui individ, iar biserica înseamă nu o clădire (indiferent cât de frumoasă ar fi ea) ci înseamnă relaţii sănătoase.

 

Așadar prin această formulă Tatăl nostru, ne dăm seama că Isus ne amintește de prima și cea mai mare poruncă (Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu tot cugetul, cu toată ființa ta iar pe aproapele tău ca pe tine însuți).

 

Sunt două relații pe care se pune accentul:

 

eu – Dumnezeu (relație tată –fiu);

 

eu – semeni (relație între frați);

 

care ești în ceruri.

 

 

Se arată proveniența Dumnezeului nostru, nu un dumnezeu cioplit, închipuit de om aici pe pământ, ci un Dumnezeu din înaltul cerului, care a făcut cerul și pământul. În decursul istoriei umanităţii, fiecare civilizaţie a încercat să-şi închipuie zeităţi responsabile pentru aproape fiecare lucru de pe pământ, sufletul omului tot timpul a conştientizat că există cineva care este mai presus de el şi controlează totul. Însă există o difereţă majoră între ce îşi închipuie omul că este acea forţă şi ce este ea efectiv. Majoritatea zeităţilor închipuite de om s-au pierdut pentru că nu aveau un fundament, nu reflectau realitatea spirituală, doar credinţa în unicul Dumnezeu s-a menţinut şi se va menţine datorită cee ace reprezintă Dumnezeu în esenţă.

 

Dacă Dumnezeul meu îmi este Tată și este din înaltul cerului înseamnă că și eu dacă îl accept ca Tată care să îmi călăuzescă pașii, care să mă îndrume în luarea deciziilor inerente trăirii pe acest pământ vremelnic, înseamnă că eu sunt copil al cerului. Ajung să conştientizez că eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, ţara mea e acolo sus.

 

Sfințească-se numele Tău!

 

 

Noi nu ne adresăm unui dumenzeu oarecare ci unui Dumnezeu Sfânt a cărui nume este sfânt, de trei ori sfânt, iar la aceeași sfințenie suntem chemați și noi, pentru că orice părinte vrea ca fiecare dintre copii lui să-i semene. Trebuie să ne dorim ca numele lui Dumnezeu să se sfinţească în vieţile noastre şi prin vieţile noastre.

 

Vie împărăția Ta;

 

 

Viața creștinului este o așteptare continuă după împărăția Tatălui său, o împărăţie veşnică unde moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere dar această împărăție începe de aici de pe pământ. Se pune așadar întrebarea: cum putem trăi în împărăția lui Dumnezeu, în casa Tatălui nostru încă de aici de pe pământ? Răspunsul îl găsim în Ioan 8: 34-35 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Prin Hristos am fost făcuţi moştenitori ai unei împărăţii vesnice, iar dacă mostenitorii pamânteşti ai coroanei regale din diferite ţări în care mai există aşa ceva, sunt educaţi şi se autoeducă pentru a fi la nivelul standardului de moştenitor al tronului, cu atât mai mult noi care suntem moştenitori ai unei împărăţii nepieritoare.

 

facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ.

 

 

Declar că la fel cum știu și îmi dau seama că în cer se face voia lui Dumnezeu, declar că la fel se face și pe pământ în viața mea. Poți spune că la sfârșit de lună când îți iei salariul se face voia lui Dumnezeu cu privire la situația ta financiară, indiferent că e mare sau mic? Poți spune că atunci când treci prin încercări trupești de boală se face voia lui Dumnezeu în viața ta? Dacă nu ia exemplul lui Iov și vei vedea ce drept a vorbit despre Dumnezeu în fiecare încercare. Aceasta trebuie să conștientizăm cu toată inima și cugetul nostru, că în orice lucru se face voia Tatălui nostru, doar așa vom putea să nu ne fie frică de nimic. Este greu să împlineşti acest cuvânt pentru că trebuie să-ţi omori eul tău egoist şi să îl laşi pe Dumnezeu să lucreze în viaţa ta. Este greu pentru că de cele mai multe ori noi spunem că un anumit lucru este bun pentru noi din perspectiva pe care o vedem noi, însă cum nu suntem capabil să avem o imagine de ansamblu a vieţii noastre atât trecute cât şi viitoare, se prea poate ca lucrul respectiv să nu fie benefic pentru noi. Din acaestă cauză trebuie să las să se facă voia lui Dumnezeu în viaţa mea pentru că El este cel mai în măsură să spună ce este bine pentru mine, şi aş face bine să nu încerc să-mi impun voia pentru că voi avea toate şansele să o sfârşesc rău.

 

Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi;

 

 

Recunosc că în toate lucrurile se face voia Ta Doamne și recunosc că pâinea (hrana) de care am nevoie pentru trupul acesta trecător, Tu ne-o dai indiferent cât de mult ne chinuim noi să o câștigăm prin forțele noastre proprii. Una din bolile societăţii modern este „burn out” care tradus înseamnă consumat, şi reprezintă epuizarea intelectuală totală a unui om. Această boală apare datorită încercării multor oameni de a reuşi să urce cât mai sus în carieră pentru a avea cât mai multe, atât bani cât şi stimă din partea celor de lângă el. Oamenii nu sunt conştienţi că Dumnezeu ca orice tată se îngrijeşte să aibă ce să pună pe masă copiilor săi, şi încearcă prin forţe proprii să realizeze asta, însă de multe ori nu stiu ce înseamnă de ajuns şi ajung să sacrifice mult prea multe lucruri pentru bani sau poziţie socială.

 

Pâinea ne este asigurată doar pentru ziua de azi, cu scopul de a învăța ce înseamnă o dependență totală și zilnică de Dumnezeu.

 

și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștrii;

 

 

Un verset pe care îl rostim cu gura noastră și astfel noi înșine ne semnăm osânda. Mai bine nu îl rostim, căci dacă nu ierțăm nu vom fi iertaţi. Se face trimitere la acea relație între frați, cu ce măsură judec cu aceeași măsură voi fi judecat. Dacă eu nu iert nici Tatăl nu mă iartă pentru că El nu este părtinitor și aplică tuturor același tratament. Puterea iertării este unul din lucrurile pe care creștinul trebuie să îl învețe pentru a fi asemănător în caracter cu Domnul Isus, care la crucea de la Golgota a iertat extrem de mult, atât nedreptăţile făcute Lui, cât şi a realizat iertarea păcatului întregii omeniri. Dacă îmi stric relația cu cei de lângă mine, nu pot să am relație cu Tatăl.

 

și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

 

 

Acesta este adevăratul sens al versetului mult controversat. Dumnezeu nu ne duce în ispită pentru ca nu este în natura Lui să ne ispitească. Iacov 1: 13 – 15 întăreşte această abordare: Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu. ” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.

 

 

Și să ne ispitească pentru ce, că El oricum știe că vom cădea? Că ne încearcă, da așa este, dar încercarea este diferită de ispitire. A ispiti înseamnă  a ademeni, a tenta, a atrage pe cineva cu un lucru care l-ar interesa și pe care nu și-l poate procura decât cu ajutorul ispititorului. A încerca înseamnă: a verifica în scopul de a constata dacă cineva sau ceva este bun sau rău.  Iar încercarea este mai mult pentru a ne demonstra nouă înșine că avem o inimă înșelătoare și deznădăjduit de rea. Viața creștină este o viață de încercare în care cel rău este lăsat să ne încerce (a se vedea începutul carții Iov – satan vine să-și ceară voie de la Dumnezeu să se atingă de Iov); în măsura în care înțelegem acest adevăr esențial cu privire la Dumnezeul nostru vom întelege că nimic nu ni se întâmplă fără voia Lui, și pe deasupra nu ne va fi mai frică de cel rău, decât de Dumnezeu (un aspect foarte pregnant în zilele noastre, și anume oamenilor le este mai frică de cel rău decât de Dumnezeu).

 

Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin

 

 

Recunosc Doamne că ești un Tată atotputernic în veci. Amin, și anume spun da, așa este, tot ce am rostit este adevărat, cred și le împlinesc.

 

Dar interesant, după ce termină Isus de spus rugăciunea nu o termină brusc, ci ţine neapărat să scoată în evidenţă partea cea mai importantă din rugăciune şi spune aşa: Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

 

 

 

 

Poate noi am fi scos în evidenţă atotputernicia lui Dumnezeu ca fiind cel mai important aspect, dar Isus ne spune că este altul. Dacă nu pot sa iert, este extrem de grav lucrul acesta pentru mântuirea noastră. De atâtea ori am citit aceste versete dar nu ne-am dat seama că defapt ce vor ele să spună este că dacă nu iert, greşelile mele nu vor fi iertate, deci jertfa lui Hristos nu mai poate opera pentru curăţirea mea, şi dacă greşelile nu-mi sunt iertate, implicit am pierdut Impărăţia Cerurilor, am o altfel de veşnicie, am să împărăţesc cu cel rău, pentru că Dumnezeu este iertător, iar dacă eu nu sunt iertător nu am să pot sta lângă El pentru că nu ne potrivim.

 

Rostim cuvintele acestei rugăciune foarte des, dar oare le și trăim? Rostim doar cu gura Tată, dar nu trăim semnificația acestui cuvânt, pentru noi de cele mai multe ori este doar o declarație și nu o relație; îi spunem Tată dar de câte ori ne întâlnim cu El, o dată sau de două ori pe săptămână? (poate nici atunci, că ne fuge gândul în altă parte. Oare cum ne-am simți dacă copiii noștri ne-ar întreba doar duminica ce mai facem, si chiar și atunci ne dăm seama că o fac din obilgație nu că le-ar păsa? )

 

Alergăm de dimineață până seara pentru tot ceea ce e lumesc: casă și mâncare, uitând că Tatăl nostru este Împăratul Împăraților, și Domnul Domnilor, uităm că trăim într-un palat care își schimbă înfățișarea în fiecare anotimp doar pentru a ne uimi cu frumusețile lui. Uităm că suntem prinți sau prințese doar pentru ca Tata este Împăratul Împăraților și ne comportăm ca cerșetori care cerșesc de la lumea asta o casa și o pâine. Ce ar trebui să facem mai des? Să închidem ochii trupești și să-i deschidem pe cei spirituali pentru a putea vedea coroana ce o avem pe cap și mantia de aur cu care suntem îmbrăcați, iar în această calitate suntem mostenitori a tot ceea ce Tatăl a creat, totul este la dispoziția noastră, trebuie doar să cerem si să avem inima pregatită să trăim cu Tatăl nostru încă de aici de pe pământ pentru a ne putea bucura de ceva mult mai măreț, o moștenire nepieritoare, un cer nou și un pământ nou.

 

Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

Rugăciunea este o  comuniune cu Dumnezeu şi un izvor de sfinţire    

Una din modalităţile cele mai concrete prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu este rugăciunea, „cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc“, după cum ne învaţă Fericitul Augustin.

 

 1. Pregătirea aperceptivă

 

Este cunoscut faptul că prin că­­dere omul s-a rupt de Dum­nezeu, adică voinţa, sentimentul şi raţiunea umană s-au per­ver­­­tit. Cu toate acestea, omului că­­zut în păcat i-a rămas pute­rea de a intra în legătură cu Dum­­nezeu, de a comunica cu El.

 

 1. Anunţarea temei

 

Dialogul între om şi Dum­nezeu se realizează prin ru­gă­ciu­ne, despre care vom face în con­tinuare unele referiri.

 

III. Tratarea

Felurile rugăciunii

 

Rugăciunea, cel mai intim di­­alog între om şi Dumnezeu, es­­te o adresare plină de sin­ce­ri­­ta­te, naturaleţe şi de dăruire tai­nică a fiului faţă de Părinte­le său. Această stare vine din­tr-o simţire lăuntrică, omul fiind povăţuit de propriile bucu­rii sau necazuri să-şi plece ge­nun­chii înaintea lui Dum­nezeu. Însă, auzind replica Mân­tuitorului Hristos: Nu ştiţi ce cereţi!, adresată fiilor lui Ze­ve­­deu când aceştia au cerut pri­­­vi­­legii care nu ţineau de dem­ni­ta­­tea unor apostoli, ne dăm sea­ma că rugăciunea trebuie să urmeze anumite reguli. A­­ces­te reguli ţin de modul de a­­dre­sare şi de Persoana celui ca­­re îţi ascultă rugăciunea. Ast­­fel, în rugăciune, putem să-L slă­­vim pe Dumnezeu (de pil­dă, la slujba Utreniei, vă amintiţi, când preotul sau diaconul ros­teş­­te: Slavă Ţie, celui ce ne-ai a­­­rătat nouă lumina! şi la stra­nă se cântă Doxologia), să-i mul­ţumim pentru dragostea pe ca­­re o arată faţă de noi şi să-i ce­­rem ca bunătatea Lui să se re­­­verse asupra noastră şi a­tunci când nu facem voia Lui. În Biserică, la slujbele de ob­şte, a­casă, în intimitatea ca­me­rei noas­tre, pe stradă, la serviciu, ru­găciunea devine mod de via­ţă. Această stare o deprinde o­mul care a înţeles că fără Dum­­nezeu nu poate reuşi în a­ceas­tă lume.

 

Ritmul rugăciunii

 

Sfântul Apostol Pavel îi sfă­tu­ia pe contemporanii săi ca, pe lângă alte fapte bune, să se roa­ge neîncetat. A ne ruga ne­în­cetat înseamnă a ţine le­gă­tu­ra permanent cu Dumnezeu. Fap­tele, gesturile, cuvintele, gân­durile sunt raportate la Dum­nezeu, astfel încât omul tran­sformă totul în rugăciune, se roagă neîncetat. Dar pentru o­mul care se roagă numai cu bu­zele, însă mintea îi este ri­si­pi­tă, rugăciunea aduce vreun fo­­­los? Ne răspunde Sfântul Ma­ca­­rie cel Mare: Omule, eu ştiu că tu nu ştii să te rogi! Roagă-te cum poţi tu! Dar roagă-te ade­se­­ori!, iar Sfântul Teofan Ză­vo­râ­tul ne spune că Cela ce se roa­gă des, însăşi rugăciunea i se face lui cel mai mare dascăl al rugăciunii. Monahismul ne în­­vaţă că rugăciunea trebuie să aibă un ritm. Există în mă­nă­stiri o „curgere“ a rugăciunii, in­diferent de intemperiile vre­mii, de succesiunea guvernelor, de crize… De pildă, în Mă­nă­sti­rea „Sfântul Sava“ din Ţara Sfân­tă, rugăciunea (Sfânta Li­tur­ghie) se săvârşeşte neîntrerupt de mai bine de 1500 de ani! Rugăciunea susţinută dis­ci­­plinează firea, creează o­biş­nu­­inţa de a veni înaintea lui Dum­nezeu la anumite ore. Un scurt respiro de 5-10 minute, di­­mineaţa şi seara, în cele 24 de ore ale zilei, de la care să nu ab­dicăm, să nu negociem, este tim­pul nostru pe care l-am câş­ti­gat pentru veşnicie. Omul trebuie să se roage şi când nu sim­te nevoia, chiar şi atunci când nu are dispoziţia necesară. In­ca­­pacitatea de a ne ruga se da­to­­rează firii noastre umane pă­că­­toase, care doreşte mai mult ce­le contrare lui Dumnezeu, şi nu cele fireşti. În lupta cu noi în­­şine căpătăm o altă percepţie des­pre relaţia noastră cu Dum­nezeu, iar rugăciunea nu mai es­te înţeleasă ca obligaţie. Ru­gă­ciunea, pe acest fond, rodeşte din belşug. Se activează în noi cre­dinţa, cea care face ca ru­gă­ciu­nea noastră să aibă putere şi siguranţă. De aici şi îndemnul Mântuitorului: Toate câte ce­reţi, rugându-vă, credeţi că veţi lua şi veţi avea (Marcu 11, 24). De asemenea, nădăjduim şi ne punem încrederea în ier­ta­rea şi milostivirea Lui, aşa cum spune Psalmistul: Nădăj­du­­ieşte în El şi El te va călăuzi (Psal­mul 36, 5). Însă rugă­ciu­nea pornită din credinţă şi în­tă­­rită de nădejde trebuie să fie pă­trunsă de dragostea faţă de Dum­nezeu. Şi în celelalte reli­gii credincioşii se roagă, deşi u­nii fac acest lucru cu teamă, dar în creştinism iubirea alun­gă teama (I Ioan 4, 18), căci nu­mai aici, în creştinism, Dum­nezeu se face Om şi moare din i­u­bire pentru oameni… Din a­ceas­tă perspectivă, prin rugă­ciu­ne devenim mai buni, mai iu­bitori şi doritori de cele spiri­tu­­ale, ne plac slujbele Bisericii, în­cepem să ne descoperim pe noi înşine ca fiind păcătoşi şi ce­rem îndreptarea noastră. Cel ca­re se roagă puţin, se va ruga din ce în ce mai puţin şi va ră­mâ­ne la o înţelegere măruntă, de­formată, a rugăciunii şi ros­tu­­rilor ei. Fiind întrebat părin­te­­le Porfirie din Muntele Athos da­că diavolul se sperie de ru­gă­ciu­nile făcute de credincioşi, a răs­puns că diavolul nu se spe­rie de rugăciuni făcute când şi când, ci doar de programul de ru­găciune şi de metanii… Cum se face totuşi că noi avem un pro­gram fix pe care-l res­pec­tăm cu stricteţe (cafeaua de di­mi­­neaţă, ştirile, serialul pre­fe­rat etc.), dar când e vorba de ru­­găciune, renunţăm cu mare u­şurinţă? Răspunsul este simplu: Dumnezeu nu este prioritar în viaţa noastră!

 

Când devine lucrătoare ru­gă­ciunea?

 

Paradoxal, cunoaştem suficienţi oameni care au un program strict de rugăciune, dar ru­găciunea nu operează în ei a­cele schimbări de care amin­team. Se roagă, merg la Sfânta Li­turghie, dar sunt la fel de ne­ier­tători, de invidioşi; acatiste­le sunt nelipsite din ru­gă­ciu­nea personală, dar trufia, mânia, calomnia şi alte patimi sunt la fel de vii ca la cei care nu merg la Biserică. Ce să în­ţe­le­gem? Că nu este importantă ru­găciunea? Nu, rugăciunea es­te izvor de sfinţenie, ea des­co­peră interiorul nostru, lumi­nea­ză cugetul nostru. Iar a­tunci când descoperim cum sun­tem noi de fapt, nu mai pu­tem dori răul cuiva, nu putem ţi­ne vreme îndelungată su­pă­ra­r­ea pe o persoană care ne-a gr­e­şit, căci rugăciunea ne ajută în primul rând să ne curăţim fi­rea noastră, să luptăm îm­po­tri­va propriilor noastre patimi ca­re ne urâţesc sufletul şi ne des­part de Dumnezeu. Numai din această perspectivă ru­gă­ciu­nea îl poate transforma pe cre­dincios, punându-l într-o re­la­ţie sinceră cu Dumnezeu şi cu aproapele.

 

 1. Recapitularea

 

Ce este rugăciunea? De câte fe­luri este ea? De ce este important să avem un ritm al ru­gă­ciu­nii? Care sunt roadele ei?

 

 1. Asocierea

 

Aşa cum avem nevoie de hra­nă pentru trup, avem ne­voie de hrană şi pentru suflet, că­ci ce este hrana pentru trup, aşa este rugăciunea pentru suflet. Sau, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ce este apa pen­tru peşte, aceasta este ru­gă­ciunea pentru sufletul cre­din­­ciosului.

 

 1. Generalizăm spunând că ru­găciunea este comunicarea şi co­muniunea sufletului credincios cu Părintele ceresc, în ur­ma căreia omul devine mai cu­nos­cător sub aspect du­hov­ni­cesc, iar iubirea faţă de semeni şi faţă de întreaga creaţie de­vi­ne mai profundă.

 

VII. Aplicăm afirmând că ru­găciunea se poate rosti spontan sau după un program a­nu­me, spre a exprima sim­ţă­min­tele care angajează sufletul la un anumit moment, dar reco­man­­dăm mai ales rugăciunile pe care ni le oferă Biserica prin căr­ţile de cult, care răspund tu­tu­­ror cerinţelor vieţii noastre, fi­ind formulate de sfinţi sau de cei mai înduhovniciţi părinţi ai Bisericii.

 

Repere biografice:

 

 1. Învăţătura de credinţă ortodo­xă, Mitropolia Moldovei şi Bu­co­­vi­nei, Editura Doxologia, 2009.

 

 1. Părintele Sofian-Duhovnicul, E­­diţie îngrijită de Garoafa Co­man, Editura Bizantină, Bu­cu­reşti 2012.

 

 1. Pr. prof. Sorin Cosma, Cuvinte ale dreptei credinţe, Arad, 1992.

 

Lucruri esenţiale despre rugăciune

 

 1. Ce este rugăciunea?

 

Rugăciunea este modalitatea prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu prin înălţarea inimii şi minţii către El. Rugăciunea se manifestă doar în două moduri generale, găsite sub diferite forme, dar având acelaşi fundament: fie ca o plângere, o cerere de ajutor, o nevoie ce îşi aşteptă împlinirea de la Dumnezeu Tatăl şi Mântuitorul nostru, fie ca o comuniune în adorare şi contemplare a Fiinţei Eterne, nevăzute şi Supreme.

 

 1. Cum ne vorbeşte Dumnezeu?

 

Dumnezeu ne vorbeşte despre Sine, despre oameni, relaţii şi despre tot ce cuprinde lumea prin Biblie (Sfânta Scriptură) – revelaţia specială, prin preoţi, prelaţi sau pastori – care desluşesc Cuvântul Său şi prin oameni care poartă în ei caracterul lui Dumnezeu. Dar revelaţia finală şi autoritară este Sfânta Scriptură.

 

 1. Cum îi vorbim noi lui Dumnezeu?

 

Noi ne apropiem de Dumnezeu şi ne deschidem inima faţă de El prin rugăciune. Când se roagă, credinciosul trebuie să fie cu mintea curată, concentrat la rugăciune, deschis să primească din partea lui Dumnezeu o revelaţie.

 

 1. De câte feluri este rugăciunea?

 

Rugăciunea este de patru feluri: de laudă sau adorare, de mulţumire, de mărturisire şi de cerere.

 

 • În rugăciunea de ADORARE – îL glorificăm pe Dumnezeu pentru atributele şi Persoana Sa;

 

 • în rugăciunea de MULŢUMIRE – îi mulţumim lui Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă;

 

 • în rugăciunea de MĂRTURISIRE – îi mărturisim păcatele noastre şi îi cerem iertare prin jertfa Lui

 

 • în rugăciunea de CERERE – aducem înaintea Domnului nevoile noastre şi ne mărturisim dependenţa de El

 

 1. Unde se roagă credincioşii?

 

Ne putem ruga la Biserică, acasă, sau oriunde simţim nevoia să vorbim cu Dumnezeu. Ne putem ruga pe stradă, în automobil, în vagonul unui tren, la birou, la şcoală, în uzină. Ne putem ruga pe câmp, în munţi, în păduri sau în singurătatea camerei noastre. Este foarte bine dacă reuşim să ne rupem de gălăgia oraşului şi să ne retragem într-un loc mai liniştit. Asta, ca să ne putem concentra mai bine la rugăciune şi la Dumnezeu, dragostea spre care ne înălţăm inima. Omul trebuie să facă linişte în sine însuşi ca să se poată închina lui Dumnezeu.

 

 1. Când se roagă credincioşii?

 

Înainte de masă, după masă, dimineaţa, seara, şi oricând simţim nevoia să vorbim cu Dumnezeu. Nu există un orar al rugăciunii, deşi cel mai bine este să ne rugăm atunci când suntem cei mai odihniţi. Găsim în Sfânta Scriptură oameni care se rugau de 3 ori pe zi – Daniel (Daniel 6:13); David îl lăuda pe Dumnezeu în închinare de 7 ori pe zi (Ps. 119: 164); Mântuitorul Iisus Hristos le descoperă sursa puterii Sale ucenicilor în timpul de rugăciune pe care îl petrecea deseori în dimineţile în care ei se odihneau sau în serile în care ei mergeau să se odihnească (Ev Matei 14:23). Apostolul Pavel îndeamnă credincioşii să se roage ,,neîncetat” (1 Tesal. 5:17) – ceea ce înseamnă să trăieşti într-un spirit permanent al rugăciunii.

 

 1. Care este poziţia pentru rugăciune?

 

Nu există o poziţie specială pentru rugăciune, deşi Biserica a considerat în cursul veacurilor că rugăciunea pe genunchi exprimă cel mai bine supunerea, închinarea şi ascultarea care i se acordă atât regelui ca suveran şi cu atât mai mult lui Dumnezeu ca şi Creator şi Susţinător al Universului.

 

În limba ebraică şi în limba greacă există patru cuvinte care se referă la rugăciune ca mod de închinare:

 

ebr. shachah care înseamnă proşternere, a omagia (Genesa 18:2)

grecescul proskuneo care literalmente înseamnă a săruta arătând reverenţa (Ioan 4:21-24)

 1. latreuo care înseamnă a sluji, a lucra (Matei 4:10; Evrei 9:9,10; Apocalipsa 22:3)

un cuvânt înrudit este leitourgos care înseamnă o lucrarea preoţească din care provine cuvântul liturghie.

 1. Ce schimbări produce rugăciunea în viaţa noastră?

 

Deşi rugăciunea este considerată de oamenii moderni ca un obicei superstiţios, influenţaţi mai ales de filosoful Nietzsche, care afirma „Este ruşinos să te rogi”, noi considerăm că efectele pe care le aduce rugăciunea în viaţa unui om nu le poate înlocui nimic altceva.

 

Omul este alcătuit din entitate materială – trupul şi entitate imaterială sau spirituală – sufletul. Aşa cum trupul nu poate trăi în independenţă de mediul înconjurător – deoare are nevoie de aer să respire, tot aşa sufletul a fost conceput de Dumnezeu să trăiască într-un mediu spiritual, care, deşi invizibil, ne înconjoară în permanenţă. Oxigenul sufletului este rugăciunea.

 

Rugăciunea este urmată întotdeauna de un rezultat, dacă ea este făcută în mod corect. „Nici un om nu s-a rugat vreodată fără a învăţa ceva”, scrie Emerson. Efectele ei se văd în cel puţin 3 lucruri tangibile:

 

 • Efect psihologic şi moral: Transformarea caracterului şi a comportamentului celui care se roagă. Acestui om i se întăreşte simţul spritual şi moral. Dacă un anumit grup social practică rugăciunea – s-a demonstrat că acesta se caracterizează printr-un sentiment al datoriei şi al răspunderii, un nivel mai scăzut al egoismului şi urii şi o mai mare bunătate arătată celorlalţi.

 

 

 • Efect psiho-fiziologic: influenţă asupra sănătăţii şi funcţionalităţii organismului, observată prin linişte interioară, armonie morală şi spirituală, putere mai mare de a îndura sărăcia, calomnia, grijile, de a suporta mai uşor durerea, boala şi moartea. Rugăciunea îi ridică pe oameni deasupra nivelului lor intelectual dobândit prin ereditate şi prin educaţie

 

 

 • Efectul curativ: s-au constatat şi înregistrat foarte multe cazuri în care oameni bolnavi au fost vindecaţi aproape instantaneu de afecţiuni cum ar fi lupusul feţei, cancerul, infecţiile renale, ulcerul, tuberculoza pulmonară şi osoasă. Fenomenul se produce aproape întotdeauna în acelaşi fel – o durere puternică, apoi senzaţia de vindecare. Într-un timp relativ scurt simptomele şi leziunile anatomice dispar. Fenomenul se explică printr-o accelerare extremă a proceselor normale de vindecare. ( Ultimul punct a fost o prelucrare din articolul ,,Rugaciunea” al dr. Alexis Carrel, având ca sursă Casa de Editura Viata Crestina şi pagina de internet http://www.profamilia.ro).

 

Rugăciunea lui Martin Luther.

Mărturia lui Martin Luther. „A doua zi trebuia să apară pentru a da răspunsul final. Pentru moment şi‑a pierdut curajul când şi‑a dat seama de forţele care se uniseră împotriva adevărului. Credinţa i‑a şovăit; teama şi tremurul l‑au cuprins şi l‑a copleşit groaza. Pericolele se înmulţeau în faţa lui; duşmanii păreau să triumfe şi puterile întunericului să învingă. Norii se adunau în jurul lui şi păreau că‑l despart de Dumnezeu. Tânjea după asigurarea că Domnul oştirilor va fi cu el. În chinul sufletului său s‑a aruncat cu faţa la pământ şi a scos acele strigăte întrerupte, sfâşietoare de inimă pe care nimeni nu poate să le înţeleagă pe deplin, decât Dumnezeu.

 

“O, Dumnezeule, Atotputernic şi veşnic, se ruga el, cât de teribilă este lumea aceasta! Iată, îşi deschide gura să mă înghită şi eu am atât de puţină încredere în Tine… Dacă ar trebui să‑mi pun încrederea numai în puterea lumii acesteia, totul s‑a sfârşit… Ultimul meu ceas a venit, condamnarea mea a fost pronunţată… O, Dumnezeule, ajută‑mă împotriva întregii înţelepciuni a lumii. Fă aceasta,… Numai Tu;… Căci aceasta nu este lucrarea mea, ci a Ta. Eu nu am nimic de făcut aici, nimic pentru care să mă lupt cu aceşti oameni mari ai lumii… Dar cauza este a Ta,… şi este o cauză dreaptă şi veşnică. O, Doamne, ajută‑mă! Dumnezeule credincios şi neschimbător, nu‑mi pun încrederea în nici un om… Tot ce este omenesc este nesigur; tot ce vine de la om dă greş… Tu m‑ai ales pentru această lucrare… Stai lângă mine, pentru numele Prea iubitului Tău Fiu Isus Hristos care este apărarea mea, scutul şi turnul meu cel tare.” (Idem, b. 7, ch. 8).

 

Providenţa Atotînţeleaptă a îngăduit lui Luther să‑şi dea seama de pericol, ca să nu se încreadă în puterea lui proprie şi să se avânte cu îngâmfare în primejdie. Totuşi nu teama de suferinţe personale, spaima de tortură sau de moarte care păreau iminente, îl copleşeau de groază. Ajunsese în criză şi nu se simţea capabil s‑o înfrunte. Prin slăbiciunea lui, cauza adevărului ar fi putut să fie păgubită. Luther s‑a luptat cu Dumnezeu, nu pentru propria lui siguranţă, ci pentru triumful Evangheliei. Chinul şi frământarea sufletului său erau ca ale lui Israel în acea noapte când s‑a luptat lângă pârâul singuratic. Ca şi Israel, a biruit cu Dumnezeu. În neajutorarea lui extremă, credinţa lui s‑a prins de Hristos, puternicul Eliberator. A fost întărit de asigurarea că nu se va înfăţişa singur înaintea conciliului. Pacea s‑a reîntors în sufletul lui şi s‑a bucurat pentru că i s‑a îngăduit să înalţe Cuvântul lui Dumnezeu înaintea conducătorilor naţiunilor.” Tragedia Veacurilor, p. 156 – 158.

 

Puterea care a zguduit lumea.

„Puterea care a zguduit lumea în marea Reformaţiune a venit din locul tainic al rugăciunii. Acolo, slujitorii lui Dumnezeu şi-au sprijinit picioarele cu calm sfânt pe stânca făgăduinţelor Sale.  În timpul luptei de la Augsburg, Luther “nu a lăsat să treacă nici o zi fără să consacre cel puţin trei ore pentru rugăciune şi alegea orele cele mai favorabile pentru studiu”.  În cămăruţa lui retrasă era auzit revărsându-şi sufletul înaintea lui Dumnezeu în cuvinte “pline de adorare, teamă şi speranţă, ca atunci când cineva vorbeşte unui prieten”.  “Ştiu că Tu eşti Tatăl nostru şi Dumnezeul nostru, spunea el, şi că vei risipi pe persecutorii copiilor Tăi; căci Tu Însuţi eşti expus împreună cu noi.  Toată această problemă este a Ta şi numai pentru că Tu ne-ai constrâns am pus noi umărul la ea.  Apără-ne, O, Tată!” Tragedia Veacurilor, p. 209, 210.

 

Rugăciunea lui Ioan Botezătorul 

Experienţa noastră. „Experienţa lui Enoh şi experienţa lui Ioan Botezătorul reprezintă ceea ce ar trebui să fie experienţa noastră. Avem nevoie să studiem viaţa acestor oameni mai mult decât o facem; să studiem viaţa aceluia care înainte de prima venire a fost chemat să pregătească calea Domnului şi să îndrepte cărările Lui.”

 

Hristos era studiul lui. „În viaţa sa retrasă, Ioan Botezătorul a fost învăţăt de Dumnezeu. El studia descoperirile lui Dumnezeu în natură . Sub călăuzirea spiritului divin, el studia sulurile profeţilor, ziua şi noaptea. Hristos era studiul lui, obiectul lui de meditaţie, până ce mintea şi inima au fost umplute de minunata viziune.”

 

„În veacul acesta, premergător revenirii lui Hristos pe norii cerului, trebuie să aibă loc o lucrare asemănătoare cu cea a lui Ioan.”

 

Umilinţa lui Ioan. „Privind prin credinţă la Mântuitorul, Ioan se ridicase la înălţimea lepădării de sine. El nu căuta să atragă pe oameni la sine, ci să le înalţe privirile mai sus şi tot mai sus, până ce vor fi privit la Mielul lui Dumnezeu. El însuşi nu fusese decât un glas, un strigăt în pustie. Şi acum el primi cu bucurie retragerea şi micşorarea lui , pentru ca privirile tuturor să poată fi îndreptate către Lumina Vieţii.”

 

„Inima profetului golită de eul personal, a fost umplută cu lumina divinităţii.” Mărturii, vol. 8, p. 329 – 333.

 

 

 

 Rugăciunea lui Neemia.

Rugăciunea inspiră curaj. „Prin mesageri din Iudeea, Neemia a aflat că peste Ierusalim, cetatea aleasă veniseră zile grele. Robii întorşi sufereau dispreţ şi necaz. Templul şi părţi din cetate fuseseră rezidite, dar lucrarea de restatornicire era stânjenită, slujbele Templului erau tulburate iar poporul ţinut într-o alarmă continuă de faptul că zidurile cetăţii erau încă într-o mare măsură în ruină.

 

Copleşit de amărăciune, Neemia nu putea nici să mănânce, nici să bea. „Am plâns şi m-am jelit multe zile, şi am postit.”

 

În durerea lui s-a îndreptat către ajutorul divin. „M-am rugat”, zicea el „înaintea Dumnezeului cerurilor. Cu credincioşie a mărturisit păcatele lui şi ale poporului lui. El a stăruit ca Dumnezeu să susţină cauza lui Israel, să le redea curajul şi puterea şi să-i ajute să clădească locurile pustii ale lui Iuda.

 

Pe măsură ce se ruga, credinţa şi curajul lui creşteau. Gura i-a fost umplută de argumente sfinte. El a arătata către dezonoarea care urma să fie aruncată asupra lui Dumnezeu dacă poporul Său, acum când se întorsese către el avea să fie lăsat în slăbiciune şi apăsare… . ”

 

„A se ruga aşa cum s-a rugat Neemia în acel ceas de nevoie este o posibilitate la îndemâna creştinului, în împrejurări când alte forme de rugăciune nu pot fi cu putinţă. Truditorii în mersul împovărat al vieţii, aglomeraţi şi aproape copleşiti de încurcături, pot înălţa la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe mare şi pe uscat, când sunt ameninţaţi de vreo primejdie, se pot preda în felul acesta protecţieie cerului. În vremuri de primejdie sau încercări neaşteptate, inima îşi poate înălţa sufletul după ajutor Aceluia care s-a angajat să vină în sprijinul celor credincioşi ai Săi, oricând Îl vor chema.” Profeţi şi Regi, p. 628, 633.

 

Rugăciunile se înalţă neîncetat. „Nu există timp sau loc care să fie nepotrivit a înălţa rugăciuni lui Dumnezeu. Nu există nimic care să ne poată împiedica a înălţă inimile noastre în rugăciuni stăruitoare. În învălmăşeala străzii, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru ca Acesta să ne acorde călăuzirea divină, aşa cum a făcut Neemia atunci când a adresat cererea sa împăratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rugăciune poate fi găsit oriunde ne‑am afla. Trebuie să avem totdeauna uşa inimii deschisă, adresând mereu invitaţia ca Domnul Hristos să vină şi să locuiască în inima noastră ca un oaspete ceresc.” Calea către Hristos, p. 99

 

Rugăciunea lui Moise.

Mijlocind pentru popor. „În timp ce Moise mijlocea pentru Israel, timiditatea sa dispăru spre a face loc unui interes profund şi iubirii pentru aceia pentru care, în mâinile lui Dumnezeu, fusese unealta prin care făcuse atât de mult. Domnul a ascultat cererile lui şi a împlinit rugăciunea lui neegoistă. Dumnezeu îl pusese la încercare pe slujitorul Său; pusese la probă credincioşia şi iubirea lui pentru acest popor plin de greşeli şi nerecunoştinţă, iar Moise a trecut în mod nobil această încercare.” Patriarhi şi Profeţi, p. 320.

 

El trebuia să aibă ajutorul lui Dumnezeu. „Moise cunoştea foarte bine perversitatea şi orbirea acelora care se aflau sub conducerea lui; el ştia dificultăţile cu care trebuia să fie confruntat. Dar el învăţăse, că pentru a o scoate la capăt cu poporul, trebuia să fie ajutat de Dumnezeu. A cerut o mai clară descoperire a voinţei lui Dumnezeu, precum şi asigurarea prezenţei Sale : „Acum dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-te că neamul acesta este poporul Tău.” Răspunsul a fost: „Voi merge Eu Însumi cu tine şi-ţi voi da odihnă.”

 

„Şi Domnul a zis: „Voi face şi ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume”. Dar profetul n-a încetat ruga. Fiecare rugăciune înălţată căpătase răspuns, dar el înseta după o dovadă mai puternică a bunăvoinţei lui Dumnezeu. El adresează acum o cerere pe care nici o fiinţă omemească n-o făcuse vreodată până atunci. „Arată-mi slava Ta.” Patriarhi şi Profeţi, p. 327, 328.

 

Rugăciunea de mijlocire pentru răzvrătiţi. „Inima lui Moise s-a întristat. El mijlocise ca Israel să nu fie nimicit, chiar dacă urmaşii săi ar fi putut ajunge asfel o mare naţiune. În iubirea sa pentru ei el se rugase ca mai bine să fie şters numele său din cartea vieţii decât să fie lăsat să piară. Pentru ei riscase totul şi acum acesta era răspunsul. Toate necazurile lor, chiar şi suferinţele lor imaginare, le puneau pe seama lui; iar cârtirile lor ticăloase îi făceau îndoit de grea povara grijii şi a răspunderii sub care se clătina.” Patriarhi şi Profeţi, p. 379.

 

„Moise s-a sculat şi a intrat în sfântul locaş. Domnul i-a spus: „Îi voi lovi cu ciumă şi îi voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare”. Dar Moise se rugă din nou pentru poporul său. Nu se putea învoi ca ei să fie nimiciţi, iar el să ajungă un neam mare.” Patriarhi şi Profeţi, p. 390.

 

În mijlocul răzvrătirii. „Moise nu se aşteptase la acest complot adânc înrădăcinat, şi atunci când a înţeles îngrozitoarea lui semnificaţie, a căzut cu faţa la pământ într-o rugăciune tăcută înaintea lui Dumnezeu. Apoi s-a sculat plin de întristare dar calm şi puternic. Călăuzirea divină îi fusese asigurată.” Patriarhi şi Profeţi, p. 398.

 

Moartea lui Moise. „Când au privit la bărbatul acesta înaintat în vârstă, care în foarte scurtă vreme urma să fie luat de la ei, israeliţii şi-au amintit cu toţii cu o nouă şi mai adâncă preţuire a iubirii părinteşti, de sfaturile lui înţelepte, de munca lui ce nu cunoştea oboseala. De atâtea ori, când păcatele lor atrăgeau cuvenita răsplătire de la Dumnezeu, rugăciunile lui Moise pentru cruţarea lor, biruiseră. Durerea lor a crescut din cauza remuşcărilor. Cu amară căinţă şi-au amintit că stricăciunea lor îl dusese pe Moise la păcat şi din această cauză el trebuia să moară.” Patriarhi şi profeţi, p. 470.

 

Rugăciunea lui Enoh.

Rugăciune neîntreruptă. „Doresc să întipăresc în mintea fiecărui lucrător din lucrarea lui Dumnezeu marea necesitate a unei rugăciuni continue şi serioase. Eu nu pot fi mereu pe genunchii lor, dar îşi pot înălţa inimile către Dumnezeu. Aceasta este calea pe care Enoh a umblat cu Dumnezeu.” Mărturii, vol. 5, p. 588.

 

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu, n-a fost în transă sau în viziune, ci în toate îndatoririle zilnice ale vieţii sale. El n-a deveniot un pustnic, izolându-se complet de lume, căci el avea de făcut o lucrare  pentru Dumnezeu în această lume. În familie şi în legăturile sale cu oamenii, ca soţ şi tată, ca prieten şi cetăţean, el a fost slujitorul dârz şi neclintit al lui Dumnezeu. ” Patriarhi şi Profeţi, p. 85.

 

Asemenea lui Enoh. „Caracterul sfânt al  acestui profet reprezintă starea de sfinţenie ce trebuie să fie atinsă de cei care vor fi răscumpăraţi de pe pământ la revenirea lui Isus Hristos… . Dar, asemenea lui Enoh, poporul lui Dumnezeu va căuta curăţia inimii şi conformarea faţă de voia Sa, până când ei vor reflecta chipul  lui Hristos. Asemenea lui Hristos, ei vor avertiza lumea despre venirea Sa şi despre judecata ce va veni asupra celor nelegiuiţi; şi prin exemplul lor sfânt, ei vor condamna păcatele celor fărădelege. După cum Enoh a fost luat la cer mai înainte de nimicirea pământului prin apă, tot astfel cei neprihăniţi vor fi luaţi la cer de pe pământ mai înainte de distrugerea lui prin foc.” Patriarhi şi Profeţi, p. 88.

 

„Timp de trei sute de ani, Enoh căutase curăţia de inimă pentru ca să poată fi în armonie cu cerul. Timp de trei secole el umblase cu Dumnezeu. Zi de zi el dorise cu înfocare după o mai strânsă unire. Tot mai strânsă devenise comuniunea până când Dumnezeu îl trecu pragul  lumii veşnice…  La o astfel de comuniune cheamă Dumnezeu. Asemenea sfinţeniei lui Enoh, trebuie să fie şi sfinţenia caracterului celor care vor fi răscumpăraţi dintre oameni la a doua venire a Domnului.” Mărturii, vol. 8, p. 330, 331.

 

 

Rugaciunea Mainilor „Sfintite” din Exod,cap.17/ 8-16

“ Amalec a venit sa bata pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege niste barbati si iesi de lupta impotriva lui Amalec. Iar eu voi sta maine pe varful dealului cu toiagul lui Dumnezeu in mana.” Iosua a facut ce-i spusese Moise si a iesit sa lupte impotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron si Hur s-au suit pe varful dealului. Cand isi ridica Moise mana, era mai tare Israel; si cand isi lasa mana in jos, era mai tare Amalec. Mainile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatra, au pus-o sub el, si el a sezut pe ea. Aaron si Hur ii sprijineau mainile, unul deoparte, iar altul de alta; si mainile lui au ramas intinse pana la asfintitul soarelui. Si Iosua a biruit pe Amalec si poporul lui, cu taisul sabiei. Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta in carte, ca sa se pastreze aducerea aminte, si spune lui Iosua ca voi sterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.” Moise a zidit un altar si i-a pus numele „Domnul, steagul meu”. El a zis: „Pentru ca si-a ridicat mana impotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta razboi impotriva lui Amalec, din neam in neam!”

 

 

Rugaciunea unei femei sterpe,care cere de la Domnul un copil,pentru a-l darui intrutotul numai Domnului

 

 

1 Samuel 1/1-28

“ Era un om din Ramataim-Tofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tuf, efratit. El avea doua neveste: una se numea Ana, iar cealalta Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia in fiecare an din cetatea sa la Silo, ca sa se inchine inaintea Domnului ostirilor si sa-I aduca jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni si Fineas, preoti ai Domnului. In ziua cand isi aducea Elcana jertfa, dadea parti nevestei sale Penina, tuturor fiilor si tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei ii dadea o parte indoita; caci iubea pe Ana. Dar Domnul o facuse stearpa. Potrivnica ei o intepa deseori, ca s-o faca sa se manie, pentru ca Domnul o facuse stearpa. Si in toti anii era asa. Ori de cate ori se suia Ana la Casa Domnului, Penina o intepa la fel. Atunci ea plangea si nu manca. Elcana, barbatul ei, ii zicea: „Ano, pentru ce plangi si nu mananci? Pentru ce ti-este intristata inima? Oare nu pretuiesc eu pentru tine mai mult decat zece fii?” Ana s-a sculat, dupa ce au mancat si au baut ei la Silo. Preotul Eli sedea pe un scaun, langa unul din usorii Templului Domnului. Si Ana se ruga Domnului cu sufletul amarat si plangea. Ea a facut o juruinta si a zis: „Doamne Dumnezeul ostirilor!

 

Daca vei binevoi sa cauti spre intristarea roabei Tale, daca-Ti vei aduce aminte de mine si nu vei uita pe roaba Ta si daca vei da roabei Tale un copil de parte barbateasca, il voi inchina Domnului pentru toate zilele vietii lui, si brici nu va trece peste capul lui.”

 

Fiindca ea statea multa vreme in rugaciune inaintea Domnului, Eli se uita cu bagare de seama la gura ei. Ana vorbea in inima ei si numai buzele si le misca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea ca este beata si i-a zis: „Pana cand vei fi beata? Du-te de te trezeste!” Ana a raspuns: „Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care sufera in inima ei, si n-am baut nici vin, nici bautura ametitoare; ci imi varsam sufletul inaintea Domnului. Sa nu iei pe roaba ta drept o femeie stricata, caci numai prea multa mea durere si suparare m-a facut sa vorbesc pana acum.” Eli a luat din nou cuvantul si a zis: „Du-te in pace, si Dumnezeul lui Israel sa asculte rugaciunea pe care I-ai facut-o!” Ea a zis: „Sa capete roaba ta trecere inaintea ta!” Si femeia a plecat. A mancat, si fata ei n-a mai fost aceeasi. S-au sculat dis-de-dimineata si, dupa ce s-au inchinat pana la pamant inaintea Domnului, s-au intors si au venit acasa la Rama. Elcana s-a culcat cu nevasta sa Ana, si Domnul Si-a adus aminte de ea.

 

 

Cand i s-au implinit zilele, Ana a ramas insarcinata si a nascut un fiu, caruia i-a pus numele Samuel „caci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut.”

 

 

Barbatul sau, Elcana, s-a suit apoi cu toata casa lui sa aduca Domnului jertfa de peste an si sa-si implineasca juruinta. Dar Ana nu s-a suit si a zis barbatului ei: „Cand voi intarca copilul il voi duce, ca sa fie pus inaintea Domnului si sa ramana acolo pentru totdeauna.” Elcana, barbatul ei, i-a zis: „Fa ce vei crede, asteapta pana-l vei intarca. Numai implineasca-Si Domnul cuvantul Lui!” Si femeia a ramas acasa si a dat tata fiului ei, pana l-a intarcat. Cand l-a intarcat, l-a suit cu ea, si a luat trei tauri, o efa de faina si un burduf cu vin. L-a dus in Casa Domnului la Silo: copilul era inca mic de tot. Au injunghiat taurii si au dus copilul la Eli. Ana a zis: „Domnul meu, iarta-ma! Cat este de adevarat ca sufletul tau traieste, domnul meu, atat este de adevarat ca eu sunt femeia aceea care stateam aici langa tine si ma rugam Domnului. Pentru copilul acesta ma rugam, si Domnul a ascultat rugaciunea pe care I-o faceam. De aceea vreau sa-l dau Domnului: toata viata lui sa fie dat Domnului.” Si s-au inchinat acolo inaintea Domnului.

 

 

Rugaciuni…”respinse” de Tata

 1. Ascultati cuvantul Domnului, capetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!

 

 1. „Ce-Mi trebuie Mie multimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt satul de arderile de tot ale berbecilor si de grasimea viteilor; nu-Mi place sangele taurilor, oilor si tapilor.

 

 1. Cand veniti sa va infatisati inaintea Mea, cine va cere astfel de lucruri, ca sa-Mi spurcati curtile?

 

 1. Nu mai aduceti daruri de mancare nefolositoare, caci Mi-e scarba de tamaie! Nu vreau luni noi, Sabate si adunari de sarbatoare, nu pot sa vad nelegiuirea unita cu sarbatoarea!

 

 1. Urasc lunile voastre cele noi si praznicele voastre; Mi-au ajuns o povara, nu le mai pot suferi.

 

 1. Cand va intindeti mainile, Imi intorc ochii de la voi; si oricat de mult v-ati ruga, n-ascult, caci mainile va sunt pline de sange!

 

 1. Spalati-va deci si curatati-va! Luati dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-ati facut! Incetati sa mai faceti raul!

 

 1. Invatati-va sa faceti binele, cautati dreptatea, ocrotiti pe cel asuprit, faceti dreptate orfanului, aparati pe vaduva! –

 

 1. Veniti totusi sa ne judecam, zice Domnul. De vor fi pacatele voastre cum e carmazul, se vor face albe ca zapada; de vor fi rosii ca purpura, se vor face ca lana.

 

 1. De veti voi si veti asculta, veti manca cele mai bune roade ale tarii;

 

 1. dar de nu veti voi si nu veti asculta, de sabie veti fi inghititi, caci gura Domnului a vorbit.”

 

 1. Vai, cetatea aceea credincioasa, cum a ajuns o curva! Era plina de judecata, dreptatea locuia in ea, si acum e plina de ucigasi!

 

 1. Argintul tau s-a prefacut in zgura, si vinul tau cel ales a fost amestecat cu apa.

 

 1. Mai marii tai sunt razvratiti si partasi cu hotii, toti iubesc mita si alearga dupa plata; orfanului nu-i fac dreptate, si pricina vaduvei n-ajunge pana la ei.

 

 1. De aceea, iata ce zice Domnul Dumnezeul ostirilor, Puternicul lui Israel: „Ah! voi cere socoteala potrivnicilor Mei si Ma voi razbuna pe vrajmasii Mei.

 

 1. Imi voi intinde mana impotriva ta, iti voi topi zgura, cum o topeste lesia, toate particelele de plumb le voi departa din tine.

 

 1. Voi face iarasi pe judecatorii tai ca odinioara, si pe sfetnicii tai, ca la inceput. Dupa aceea, vei fi numita cetatea neprihanita, cetatea credincioasa.”

 

 1. Sionul va fi mantuit prin judecata, si cei ce se vor intoarce la Dumnezeu in el vor fi mantuiti prin dreptate.

 

 1. Dar pieirea va atinge pe toti cei razvratiti si pacatosi, si cei ce parasesc pe Domnul vor pieri.

 

 1. Va va fi rusine de terebintii in care gaseati placere si veti rosi din pricina gradinilor in care va desfatati;

 

 1. caci veti fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o gradina care n-are apa.

 

 1. Omul tare va fi ca un calt, si lucrarea lui, ca o scanteie; amandoi vor arde impreuna, si nimeni nu-i va stinge.”
 2. (Isaia,cap.1/15-31)

 

Cateva conditionara ale rugaciunii

 

 

 1. Isus a luat cuvantul si le-a zis: „Aveti credinta in Dumnezeu!

 

 1. Adevarat va spun ca, daca va zice cineva muntelui acestuia: „Ridica-te si arunca-te in mare”, si daca nu se va indoi in inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va avea lucrul cerut.

 

 1. De aceea va spun ca orice lucru veti cere, cand va rugati, sa credeti ca l-ati si primit, si-l veti avea.

 

 1. Si, cand stati in picioare de va rugati, sa iertati orice aveti impotriva cuiva, pentru ca si Tatal vostru care este in ceruri sa va ierte greselile voastre.

 

 1. Dar, daca nu iertati, nici Tatal vostru care este in ceruri nu va va ierta greselile voastre.”
 2. (Marcu ,cap.11/ 22-26

 

“(Rom.8/ 26:

Si tot astfel si Duhul ne ajuta in slabiciunea noastra: caci nu stim cum trebuie sa ne rugam. Dar insusi Duhul mijloceste pentru noi cu suspine negraite.

Iacov,cap 5 /15-18 :

Rugaciunea facuta cu credinta va mantui pe cel bolnav, si Domnul il va insanatosi; si, daca a facut pacate, ii vor fi iertate.

 

 1. Marturisiti-va unii altora pacatele si rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit.

 

 1. Ilie era un om supus acelorasi slabiciuni ca si noi; si s-a rugat cu staruinta sa nu ploua, si n-a plouat deloc in tara trei ani si sase luni.

 

 1. Apoi s-a rugat din nou, si cerul a dat ploaie, si pamantul si-a dat rodul.”

Iacov cap.1/ 5-8 : Daca vreunuia dintre voi ii lipseste intelepciunea, s-o ceara de la Dumnezeu, care da tuturor cu mana larga si fara mustrare, si ea ii va fi data.

 

 1. Dar s-o ceara cu credinta, fara sa se indoiasca deloc: pentru ca cine se indoieste seamana cu valul marii, tulburat si impins de vant incoace si incolo.

 

 1. Un astfel de om sa nu se astepte sa primeasca ceva de la Domnul,

 

 1. caci este un om nehotarat si nestatornic in toate caile sale.

 

1 Ioan ,cap.5/14-15:

Indrazneala pe care o avem la El este ca, daca cerem ceva dupa voia Lui, ne asculta.

 

 1. Si, daca stim ca ne asculta, orice I-am cere, stim ca suntem stapani pe lucrurile pe care I le-am cerut.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Geneza,cap. 18/ 17-33- Rugaciune de mijlocire :Atunci Domnul a zis: „Sa ascund Eu oare de Avraam ce am sa fac?…

 

 1. Caci Avraam va ajunge negresit un neam mare si puternic, si in el vor fi binecuvantate toate neamurile pamantului.

 

 1. Caci Eu il cunosc si stiu ca are sa porunceasca fiilor lui si casei lui dupa el sa tina Calea Domnului, facand ce este drept si bine, pentru ca astfel Domnul sa implineasca fata de Avraam ce i-a fagaduit”…

 

 1. Si Domnul a zis: „Strigatul impotriva Sodomei si Gomorei s-a marit, si pacatul lor intr-adevar este nespus de greu.

 

 1. De aceea Ma voi cobori acum sa vad daca in adevar au lucrat in totul dupa zvonul venit pana la Mine; si daca nu va fi asa, voi sti.”

 

 1. Barbatii aceia s-au departat si au plecat spre Sodoma. Dar Avraam statea tot inaintea Domnului.

 

 1. Avraam s-a apropiat si a zis: „Vei nimici Tu oare si pe cel bun impreuna cu cel rau?

 

 1. Poate ca in mijlocul cetatii sunt cincizeci de oameni buni: ii vei nimici oare si pe ei si nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt in mijlocul ei?

 

 1. Sa omori pe cel bun impreuna cu cel rau, asa ca cel bun sa aiba aceeasi soarta ca cel rau, departe de Tine asa ceva! Departe de Tine! Cel ce judeca tot pamantul nu va face oare dreptate?”

 

 1. Si Domnul a zis: „Daca voi gasi in Sodoma cincizeci de oameni buni in mijlocul cetatii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.”

 

 1. Avraam a luat din nou cuvantul si a zis: „Iata, am indraznit sa vorbesc Domnului, eu care nu sunt decat praf si cenusa.

 

 1. Poate ca din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toata cetatea?” Si Domnul a zis: „N-o voi nimici, daca voi gasi in ea patruzeci si cinci de oameni buni.”

 

 1. Avraam I-a vorbit mai departe si a zis: „Poate ca se vor gasi in ea numai patruzeci de oameni buni.” Si Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.”

 

 1. Avraam a zis: „Sa nu Te manii, Doamne, daca voi mai vorbi. Poate ca se vor gasi in ea numai treizeci de oameni buni.” Si Domnul a zis: „N-o voi nimici, daca voi gasi in ea treizeci de oameni buni.”

 

 1. Avraam a zis: „Iata, am indraznit sa vorbesc Domnului. Poate ca se vor gasi in ea numai douazeci de oameni buni.” Si Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douazeci.”

 

 1. Avraam a zis: „Sa nu Te manii, Doamne, daca voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate ca se vor gasi in ea numai zece oameni buni.” Si Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”

 

 1. Dupa ce a ispravit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Si Avraam s-a intors la locuinta lui.

 

 

Geneza,cap.32/9-13 : Iacov a zis:

„Dumnezeul tatalui meu Avraam, Dumnezeul tatalui meu Isaac! Tu, Doamne, care mi-ai zis: „Intoarce-te in tara ta si in locul tau de nastere si voi ingriji ca sa-ti mearga bine!”

 

 1. Eu sunt prea mic pentru toate indurarile si pentru toata credinciosia, pe care ai aratat-o fata de robul Tau; caci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, si iata ca acum fac doua tabere.

 

 1. Izbaveste-ma, Te rog, din mana fratelui meu, din mana lui Esau! Caci ma tem de el, ca sa nu vina si sa ma loveasca, pe mine, pe mame si pe copii.

 

 1. Si Tu ai zis: „Eu voi ingriji ca sa-ti mearga bine si-ti voi face samanta ca nisipul marii, care, de mult ce este, nu se poate numara.”

 

 1. Iacov a petrecut noaptea in locul acela. A luat din ce mai avea cu el si a pus deoparte, ca dar pentru fratele sau, Esau:…”

 

 

Rugăciunea „mortala” a  lui  David ,Psalmiul 51:

 1. (Catre mai marele cantaretilor. Un psalm al lui David. Facut cand a venit la el prorocul Natan, dupa ce intrase David la Bat-Seba.) Ai mila de mine, Dumnezeule, in bunatatea Ta! Dupa indurarea Ta cea mare, sterge faradelegile mele!

 

 1. Spala-ma cu desavarsire de nelegiuirea mea si curata-ma de pacatul meu!

 

 1. Caci imi cunosc bine faradelegile, si pacatul meu sta necurmat inaintea mea.

 

 1. Impotriva Ta, numai impotriva Ta, am pacatuit si am facut ce este rau inaintea Ta; asa ca vei fi drept in hotararea Ta si fara vina in judecata Ta.

 

 1. Iata ca sunt nascut in nelegiuire, si in pacat m-a zamislit mama mea.

 

 1. Dar Tu ceri ca adevarul sa fie in adancul inimii: fa, dar, sa patrunda intelepciunea inauntrul meu!

 

 1. Curata-ma cu isop, si voi fi curat; spala-ma, si voi fi mai alb decat zapada.

 

 1. Fa-ma sa aud veselie si bucurie, si oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.

 

 1. Intoarce-Ti privirea de la pacatele mele, sterge toate nelegiuirile mele!

 

 1. Zideste in mine o inima curata, Dumnezeule, pune in mine un duh nou si statornic!

 

 1. Nu ma lepada de la fata Ta si nu lua de la mine Duhul Tau cel Sfant.

 

 1. Da-mi iarasi bucuria mantuirii Tale si sprijina-ma cu un duh de bunavointa!

 

 1. Atunci voi invata caile Tale pe cei ce le calca, si pacatosii se vor intoarce la Tine.

 

 1. Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele! Izbaveste-ma de vina sangelui varsat, si limba mea va lauda indurarea Ta.

 

 1. Doamne, deschide-mi buzele, si gura mea va vesti lauda Ta.

 

 1. Daca ai fi voit jertfe, Ti-as fi adus: dar Tie nu-Ti plac arderile de tot.

 

 1. Jertfele placute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispretuiesti o inima zdrobita si mahnita.

 

 1. In indurarea Ta, varsa-Ti binefacerile asupra Sionului si zideste zidurile Ierusalimului!

 

 1. Atunci vei primi jertfe neprihanite, arderi de tot si jertfe intregi; atunci se vor aduce pe altarul Tau vitei.

 

Rugăciunea lui Ezechia

Înaintea Domnului. „Când împăratul lui Iuda a primit scrisoarea batjocoritoare, a luat-o la Templu şi a întins-o înaintea Domnului; s-a rugat cu o credinţă puternică pentru ajutor din cer, ca popoarele pământului să ştie că Dumnezeul evreilor încă trăieşte şi domneşte. Era în joc onoarea lui Iehova şi numai El putea să aducă eliberarea.”

 

„Rugăciunile lui Ezechia în favoarea lui Iuda, a onoarei Conducătorului lor suprem, erau în armonie cu planul lui Dumnezeu. Solomon, în binecuvântarea rostită la consacrarea Templului, se rugase Domnului: „să facă tot timpul dreptate robului Său şi poporului Său Israel, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaşte că Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.” (1 Împăraţi 8, 59. 60) Domnul avea să-şi arate favoarea în deosebi atunci când în vreme de război sau de înfrângere de către o oştire, conducătorii lui Israel aveau să între în casa de rugăciune şi să se roage pentru izbăvire.”

 

„Ezechia n-a fost lăsat fără nădejde. Isaia a trimis la el să i se spună: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.”

 

„Rugăciunile lor stăruitoare pentru izbăvire fuseseră împletite cu mărturisirea păcatului şi cu multe lacrimi. În nevoia lor cea mare se încrezuseră cu totul în puterea lui Dumnezeu de a salva , şi El nu-i părăsise.” Profeţi şi Regi, p. 353-366.

 

 

Rugăciunea lui Ilie.

În mijlocul apostaziei. „Când Ilie a văzut pe Israel afundându-se din ce în ce mai mult în idolatrie, sufletul i-a fost îndurerat şi indignarea l-a cuprins… Necredinţa despărţea cu repeziciune poporul ales de Izvorul puterii lui. Văzând din locuinţa lui retrasă de la munte , această apostazie, Ilie a fost copleşit de amărăciune. Cu groază în suflet el a implorat pe Dumnezeu să oprească poporul favorizat de odinioară de pe calea lui păcătoasă, să-i trimeată judecăţi dacă este nevoie ca să poată fi determinat să vadă în adevărata lumină îndepărtarea lor de cer. El dorea să-i vadă aduşi la pocăinţă înainte ca ei să meargă atât de departe în nelegiuirea lor, încât să provoace pe Dumnezeul lor să-i distrugă cu totul.

 

Rugăciunea lui Ilie a fost ascultată. Apelurile repetate, mustrările şi avertizările nu aduseseră pe Israel la pocăinţă. Venise timpul când Dumnezeu trebuia să vorbească prin judecăţi.” Profeţi şi Regi, p. 119, 120.

 

Rugăciune stăruitoare. „În anii lungi de secetă şi foamete, Ilie s-a rugat stăruitor ca inimile lui Israel să se întoarcă de la idolatrie la slujirea lui Dumnezeu. Cu răbdare, proorocul a aşteptat, în timp ce mâna Domnului apăsa cu putere peste ţara lovită. Când a văzut dovezile suferinţei şi lipsei înmulţindu-se în toate părţile, inima i-a fost copleşită de durere şi tânjea după puterea care să aducă cât mai grabnic reforma. Dar Însuşi Dumnezeu Îşi aducea la îndeplinire planul şi tot ce putea să facă slujitorul Său, era să se roage în credinţă şi să aştepte timpul pentru o acţiune hotărâta.” Profeţi şi Regi, p. 133.

 

Pe muntele Carmel. „Reamintind poporului îndelunga apostazie care stârnise mânia lui Iehova, Ilie îi somă să-şi umilească inimile şi să se întoarcă la Dumnezeul părinţilor lor, pentru ca blestemul să fie îndepărtat din ţară. Apoi, plecându-se cu respect înaintea Dumnezeului nevăzut, îşi înălţă mâinile către cer şi rosti o rugăciune simplă. Preoţii lui Baal săriseră, ţipaseră, făcuseră spume, dis de dimineaţă, până târziu după amiaza, dar când Ilie se rugă, nici un ţipăt fără rost nu răsună pe înălţimea Carmelului. El se ruga ca şi când ştia că Iehova este acolo, martor la scenă, şi ascultă cererea lui. Proorocii lui  Baal s-au rugat prosteşte fără nici un înţeles. Ilie se rugă simplu şi cu căldură; cerând lui Dumnezeu  să-şi arate superioritatea asupra lui Baal, pentru ca Israel să poată fi determinat să se întoarcă la El.”

 

„Nici nu s-a sfârşit rugăciunea lui Ilie, că flăcări de foc, cu fulgere strălucitoare de lumină au coborât din cer peste altarul înălţat, mistuind jertfa, secând apa din şanţ şi mistuind chiar şi pietrele altarului.” Patriarhi şi Profeţi, p. 152, 153.

 

Cu faţa între genunchi. „Într-o atitudine de umilinţă ,”cu faţa între genunchi” el mijlocea înaintea lui Dumnezeu în favoarea Israelului pocăit.”

„În timp ce se ruga, mâna credinţei sale a prins făgăduinţele cerului şi a stăruit în rugăciune până când cererile sale au fost ascultate. El nu a aşteptat o dovadă deplină că Dumnezeu l-a ascultat, ci a fost gata să se avânte riscând totul la cel mai slab semn al bunăvoinţei divine. Şi totuşi, ceea ce el a fost în stare să facă prin puterea lui Dumnezeu, toţi pot să facă în domeniile lor de activitate, în slujba lui Dumnezeu.” Patriarhi şi Profeţi, p. 155, 156.

 

Daniel 9/ 1-27:

 1. „In anul dintai al lui Darius, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese imparat peste imparatia haldeilor,

 

 1. in anul dintai al domniei lui, eu, Daniel, am vazut din carti ca trebuiau sa treaca saptezeci de ani pentru daramaturile Ierusalimului, dupa numarul anilor despre care vorbise Domnul catre prorocul Ieremia.

 

 1. Si mi-am intors fata spre Domnul Dumnezeu ca sa-L caut cu rugaciune si cereri, postind in sac si cenusa.

 

 1. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu si I-am facut urmatoarea marturisire: „Doamne Dumnezeule mare si infricosat, Tu, care tii legamantul si dai indurare celor ce Te iubesc si pazesc poruncile Tale!

 

 1. Noi am pacatuit, am savarsit nelegiuire, am fost rai si indaratnici, ne-am abatut de la poruncile si oranduirile Tale.

 

 1. N-am ascultat pe robii Tai prorocii, care au vorbit in Numele Tau imparatilor nostri, capeteniilor noastre, parintilor nostri si catre tot poporul tarii.

 

 1. Tu, Doamne, esti drept, iar noua ni se cuvine astazi sa ni se umple fata de rusine, noua, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului si intregului Israel, fie ei aproape, fie departe, in toate tarile in care i-ai izgonit, din pricina faradelegilor de care s-au facut vinovati fata de Tine!

 

 1. Doamne, noua ni se cuvine sa ni se umple fata de rusine, da, noua, imparatilor nostri, capeteniilor noastre si parintilor nostri, pentru ca am pacatuit impotriva Ta!

 

 1. La Domnul Dumnezeul nostru insa este indurarea si iertarea, caci impotriva Lui ne-am razvratit!

 

 1. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca sa urmam legile Lui pe care ni le pusese inainte prin robii Sai prorocii;

 

 1. ci tot Israelul a calcat Legea Ta si s-a abatut astfel ca sa n-asculte de glasul Tau. De aceea ne-au si lovit blestemele si juramintele scrise in Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru ca am pacatuit impotriva lui Dumnezeu.

 

 1. El a implinit astfel cuvintele pe care le rostise impotriva noastra si impotriva capeteniilor noastre care ne-au carmuit si a adus peste noi o mare nenorocire, asa cum niciodata si nicaieri sub cer nu s-a mai intamplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului.

 

 1. Dupa cum este scris in Legea lui Moise, toata nenorocirea aceasta a venit peste noi; si noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am intors de la nelegiuirile noastre si n-am luat aminte la adevarul Tau.

 

 1. De aceea, si Domnul a ingrijit ca nenorocirea aceasta sa vina peste noi; caci Domnul Dumnezeul nostru este drept in toate lucrurile pe care le-a facut, dar noi n-am ascultat glasul Lui.

 

 1. Si acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tau din tara Egiptului prin mana Ta cea puternica si Ti-ai facut un Nume asa cum este si astazi: noi am pacatuit, am savarsit nelegiuire.

 

 1. Dar, Doamne, dupa toata indurarea Ta, abate mania si urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tau cel sfant; caci din pricina pacatelor noastre si din pricina nelegiuirilor parintilor nostri este Ierusalimul si poporul Tau de ocara tuturor celor ce ne inconjoara.

 

 1. Asculta, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugaciunea si cererile robului Tau si, pentru dragostea Domnului, fa sa straluceasca fata Ta peste Sfantul Tau Locas pustiit!

 

 1. Pleaca urechea, Dumnezeule, si asculta! Deschide ochii si priveste la daramaturile noastre si la cetatea peste care este chemat Numele Tau! Caci nu pentru neprihanirea noastra Iti aducem noi cererile noastre, ci pentru indurarile Tale cele mari.

 

 1. Asculta, Doamne! Iarta, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreaza si nu zabovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Caci Numele Tau este chemat peste cetatea Ta si peste poporul Tau!”

 

 1. Pe cand inca vorbeam eu, ma rugam, imi marturiseam pacatul meu si pacatul poporului meu, Israel, si imi aduceam cererile inaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfant al Dumnezeului meu;

 

 1. pe cand vorbeam eu inca in rugaciunea mea, a venit repede, in zbor iute, omul Gabriel pe care-l vazusem mai inainte intr-o vedenie si m-a atins in clipa cand se aducea jertfa de seara.

 

 1. El m-a invatat, a stat de vorba cu mine si mi-a zis: „Daniele, am venit acum sa-ti luminez mintea.

 

 1. Cand ai inceput tu sa te rogi, a iesit cuvantul, si eu vin sa ti-l vestesc; caci tu esti preaiubit si scump. Ia aminte, dar, la cuvantul acesta si intelege vedenia!

 

 1. Saptezeci de saptamani au fost hotarate asupra poporului tau si asupra cetatii tale celei sfinte, pana la incetarea faradelegilor, pana la ispasirea pacatelor, pana la ispasirea nelegiuirii, pana la aducerea neprihanirii vesnice, pana la pecetluirea vedeniei si prorociei si pana la ungerea Sfantului sfintilor.

 

 1. Sa stii, dar, si sa intelegi ca de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului pana la Unsul, la Carmuitorul, vor trece sapte saptamani; apoi timp de saizeci si doua de saptamani, pietele si gropile vor fi zidite din nou, si anume in vremuri de stramtorare.

 

 1. Dupa aceste saizeci si doua de saptamani, Unsul va fi starpit, si nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea si Sfantul Locas, si sfarsitul lui va fi ca printr-un potop; este hotarat ca razboiul va tine pana la sfarsit, si impreuna cu el, si pustiirile.

 

 1. El va face un legamant trainic cu multi timp de o saptamana, dar la jumatatea saptamanii va face sa inceteze jertfa si darul de mancare, si pe aripa uraciunilor idolesti va veni unul care pustieste, pana va cadea asupra celui pustiit prapadul hotarat.”

Iosua şi îngerul

Mărturia lui Iosua. „Pe când Iosua se ruga pentru împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, Satana s-a ridicat cu îndârjire împotriva lui. El a arătat către nelegiuirile lui Israel ca un motiv pentru care ei n-ar trebui să fie primiţi în graţia lui Dumnezeu. El îi pretindea ca o pradă a lui şi cerea să fie daţi în mâinile sale spre a fi distruşi.

 

Marele preot nu putea să se apere pe sine sau pe poporul său faţă de învinuirile lui Satana. El nu susţine că Israel ar fi fără greşeală. Îmbrăcat în hainele sale murdare, care simbolizau păcatele poporului pe care el le purta ca reprezentat al lor, el sta înaintea Îngerului mărturisind vina lor; dar arătând la pocăinţa şi umilinţa lor, sprijinindu-se pe mila Mântuitorului iertător de păcate şi pretinzând în credinţă împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu.

 

Atunci Îngerul, care era Hristos Însuşi, Mântuitorul păcătoşilor, a oprit pe învinuitorul poporului Său declarând: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un tăciune scos din foc?” Mărturii vol. 5, p. 467.

 

 

 

 

Stâmtorarea lui Iacov.

Lupta lui Iacov. „Singur şi fără apărare, Iacov s-a plecat în disperarea sa până la pământ. Era miezul nopţii. Tot ceea ce făcuse ca viaţa sa să fie scumpă pentru el, era acum departe, expus primejdiei şi morţii. Dar cel mai amar dintre toate era gândul că păcatul său a fost acela care a adus această primejdie asupra celor nevinovaţi. Cu strigăte de disperare şi lacrimi el şi-a înălţat rugăciunea înainte lui Dumnezeu. Patriarhi şi Profeţi, p. 195.

 

„Noaptea de chin sufletesc a lui Iacob, când s‑a luptat în rugăciune pentru a fi eliberat din mâna lui Esau (Gen. 32:24‑30), reprezintă experienţa poporului lui Dumnezeu din timpul strâmtorării. Din cauza înşelăciunii folosite pentru a obţine binecuvântarea, pe care tatăl său intenţiona să o dea lui Esau, Iacob fugise ca să‑şi scape viaţa, înspăimântat de ameninţările cu moartea din partea fratelui său. După ce a stat mulţi ani în exil, la porunca lui Dumnezeu, a pornit cu soţiile şi copiii, cu turmele şi cirezile, spre ţara lui natală. Ajungând la hotarele ţării, s‑a umplut de spaimă la vestea apropierii lui Esau în fruntea unei cete de războinici, hotărât fără îndoială să se răzbune. Ceata lui Iacob, neînarmată şi fără apărare, părea expusă să cadă victimă neputincioasă violenţei şi măcelului. La povara neliniştii şi temerii se adăuga greutatea zdrobitoare a remuşcării că propriul lui păcat îl adusese în această primejdie. Singura lui speranţă era în harul lui Dumnezeu; singura lui apărare trebuia să fie rugăciunea. Cu toate acestea, n‑a lăsat nimic nefăcut din partea lui pentru a ispăşi răul făcut fratelui lui şi a îndepărta primejdia care‑l ameninţa. Tot astfel şi urmaşii lui Hristos, când se apropie de timpul strâmtorării, depun toate eforturile pentru a se înfăţişa în adevărata lumină înaintea oamenilor, pentru a dezarma prejudecata şi pentru a îndepărta primejdia care ameninţă libertatea de conştiinţă.

 

Trimiţându‑şi familia mai departe, ca să nu fie martoră suferinţei lui, Iacob a rămas singur pentru a stărui în rugăciune la Dumnezeu. El şi‑a mărturisit păcatul şi a recunoscut îndurarea lui Dumnezeu faţă de el, în timp ce, cu umilinţă adâncă, a invocat legământul făcut de Dumnezeu cu părinţii lui şi făgăduinţele date lui în viziunea din noaptea de la Betel şi în ţara exilului său. Criza din viaţa lui sosise; totul era în joc. El a continuat să se roage şi să se umilească înaintea lui Dumnezeu, în singurătate şi întuneric. Deodată o mână i s‑a aşezat pe umăr. Crezând că un vrăjmaş caută să‑i ia viaţa, s‑a luptat cu toată energia disperării cu agresorul lui. Când s‑a crăpat de ziuă, străinul şi‑a dovedit puterea supraomenească; la atingerea lui, vigurosul bărbat a rămas ca paralizat şi a căzut neputincios şi plângând pe umărul misteriosului său adversar. Iacob ştia acum că se luptase cu Îngerul legământului. Deşi infirm şi suferind durerile cele mai vii, el nu a renunţat la scopul lui. Timp îndelungat suferise frământări, remuşcări şi necazuri pentru păcatul lui; acum trebuia să primească asigurarea că este iertat. Vizitatorul divin părea gata să plece; dar Iacob s‑a agăţat de El, implorând binecuvântarea. Îngerul a insistat: “Lasă‑mă să plec, căci se revarsă zorile”; dar patriarhul a exclamat: “Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta”. Câtă încredere, câtă fermitate şi perseverenţă sunt manifestate aici! Dacă aceasta ar fi fost o cerere arogantă şi îngâmfată, Iacob ar fi fost nimicit imediat; dar el a primit asigurarea, care se dă celui care‑şi mărturiseşte slăbiciunea şi nevrednicia şi se încrede în îndurarea unui Dumnezeu care‑Şi ţine legământul..

 

El “s‑a luptat cu îngerul şi a fost biruitor”. (Osea 12:4). Prin umilinţă, pocăinţă şi predare de sine, acest muritor păcătos şi greşit a biruit pe Maiestatea cerului. El s‑a prins cu putere tremurândă de făgăduinţele lui Dumnezeu şi inima Iubirii infinite n‑a putut să refuzeze cererea păcătosului. Ca dovadă a biruinţei lui şi ca încurajare pentru alţii, ca să‑i urmeze exemplul, numele i‑a fost schimbat din unul care‑i amintea de păcatul său în altul care comemora biruinţa sa. Faptul că Iacob a biruit în lupta cu Dumnezeu era o asigurare că va birui şi în lupta cu oamenii. El nu s‑a mai temut să întâmpine mânia fratelui său, pentru că Domnul era apărarea lui.” Tragedia veacurilor, p. 619.

 

 

Dumnezeu te invită: Vino!

O invitaţie specială. „Noi venim la Dumnezeu printr-o invitaţie specială şi El aşteaptă să ne primească în camera Sa de audienţă… .  Aceia care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată în uşa harului şi să aştepte cu încredere asigurarea care zice: „Bate şi ţi se va deschide”. Cuvântări de pe Muntele Fericirilor, p. 131.

 

Binecuvântări pământeşti şi spirituale. „El doreşte ca noi să aşteptăm lucruri mari de la El.. El mai doreşte de asemenea să ne dea pricepere în lucrurile pământeşti ca şi în cele spirituale. El poate ascuţi mintea noastră. El ne poate da tact şi îndemânare. Să punem la lucru talentele noastre, să cerem de la Dumnezeu înţelepciunea şi ea ne va fi dată.” Parabolele Domnului Hristos, p. 146.

 

„Veniţi la Mine”, este chemarea Lui. Oricare ar fi grijile şi încercările, înfăţişează cazul tău înaintea Domnului. Inima ta va fi întărită ca să poată rezista.” Hristos Lumina Lumii, p. 329.

 

Cu deplină încredere. „Cerul este deschis cererilor noastre, şi suntem invitaţi să venim „cu deplină încredere la scaunul harului, ca să căpătăm har şi să fim ajutaţi la vreme de nevoie”. Putem veni în credinţă, cu certitudinea că vom primi lucrurile pentru care ne rugăm lui Dumnezeu.” Comentarii Biblice, vol. 5, p. 1078.

 

 Credinţa este cheia răspunsului la rugăciune.

Datoria noastră : Rugăciunea şi credinţa. „Parte noastră este să ne rugăm şi să credem. Să veghem şi să ne rugăm. Să veghem şi să conlucrăm cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre. Să nu uităm că suntem ” împreună lucrători cu Dumnezeu”. 1 Corinteni 3,9. Să vorbim şi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. Căci nu este un lucru de mică importanţă pentru noi, dacă încercările vor dovedi credinţa noastră ca fiind sigură, sau vor arăta că rugăciunile noastre nu sunt decât o formă.

 

Când vin încercări şi suntem confruntaţi cu greutăţi, să nu privim la oameni pentru ajutor. Să ne încredem cu totul în Dumnezeu. Obiceiul de a spune altora greutăţile noastre, ne face mai slabi şi nici pe ei nu-i întăreşte. Prin aceasta aşezăm asupra lor povara infirmităţilor noastre spirituale, de care ei nu pot scăpa. Noi căutăm putere la om care este mărginit şi supus greşelii, pe când am putea primi puterea de la Dumnezeul cel Nemărginit şi nesupus greşelii.

 

…  Noi trebuie să avem mai puţină încredere în ceea ce poate face omul, şi mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet credincios. El doreşte ca să-L căutăm prin credinţă.” Parabolele Domnului Hristos, p. 146.

 

Ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate face. „De asemenea, trebuie să ne rânduim timpuri anumite pentru meditaţie şi rugăciune şi pentru a primi înviorare spirituală. Noi nu preţuim  puterea şi virtutea rugăciunii aşa cum ar trebui. Rugăciunea şi credinţa vor face ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate împlini.” Divina Vindecare, p. 509.

 

Mâna spirituală. „Credinţa este mâna sufletului care atinge veşnicia.” Mărturii, vol. 6, p. 467.

 

Credinţa nu mântuieşte. „Prin credinţă primim harul lui Dumnezeu. Dar credinţa nu este mântuitorul nostru. Ea nu ne dă nici un câştig. Ea este numai mâna prin care primim pe Hristos şi ne însuşim meritele Lui, care înseamnă vindecare de păcat.” Hristos Lumina Lumii, p. 175.

 

„Dumnezeu apucă mâna credinţei noastre şi o ajută să ţină strâns dumnezeirea lui Hristos, pentru ca noi să putem ajunge le desăvârşirea caracterului.” Hristos Lumina Lumii, p. 123.

 

Prin credinţă vedem pe Isus. „Prin credinţă  vedem pe Isus, stând ca Mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu.” Lucrătorii Evangheliei, p. 259. *

 

Definiţia rugăciunii. „Rugăciunea care vine dintr-o inimă stăruitoare, în care dorinţele simple ale sufletului nostru sunt exprimate ca şi atunci când ne-am adresa pentru ajutor unui prieten pământesc, aşteptând să fie împlinită – aceasta este rugăciunea credinţei.” Viaţa mea astăzi, p. 19.

 

Plinătatea binecuvântării. „Noi nu ne putem bucura de plinătatea binecuvântării pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi, pentru că nu o cerem în credinţă. Dacă am da pe faţă credinţa în Cuvântul viului Dumnezeu, am primi cele mai bogate binecuvântări. Noi dezonorăm pe dumnezeu prin lipsa noastră de credinţă; de aceea nu pitem împărţi altora viaţă, printr-o mărturie vie şi înălţătoare. Nu putem dărui altora ce nu avem.” Mărturii, vol. 6, p. 63.

 

Pentru  cei descurajaţi. „Pentru toţi cei care sunt descurajaţi există un singur remediu: credinţă, rugăciune şi lucrare.” Mărturii, vol. 6, p. 438.

 

Credinţa în făgăduinţele lui Dumnezeu. „Credinţa ta în făgăduinţele lui Dumnezeu, nu trebuie să slăbească, chiar dacă nu vezi sau nu simţi răspunsul imediat la rugăciunile tale. Nu te teme a te încrede în Dumnezeu. Puneţi nădejdea în făgăduinţa Sa sigură care zice : „Cereţi şi vi se va da”. Dumnezeu este prea înţelept pentru a face vreo greşeală sau pentru a opri ceva bun de la sfinţii Săi, care umblă în dreptate.” Mărturii, vol. 1, p. 120.

 

„Nu confundaţi credinţa cu sentimentul. Ele sunt distincte. Credinţa trebuie să fie exercitată. Credeţi, credeţi! Credinţa voastră să apuce binecuvântarea şi ea este a voastră. Sentimentele voastre n-au nimic de a feca cu credinţa.” Mărturii, vol. 1, p. 167.

 

 

Este timpul să ne rugăm nu prin imaginatia,simtamantul si desteptaciunea NOASTRA,CI NUMAI PRIN USA ISUSS 

Nevoia de rugăciune. „Dacă Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simţit nevoia rugăciunii, cu mult mai mult fiinţele muritoare, slabe şi păcătoase trebuie să simtă nevoia de rugăciune continuă şi stăruitoare. Tatăl nostru ceresc aşteaptă să‑Şi reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din izvorul Iubirii nemărginite. Cu toate acestea este de mirare că ne rugăm prea puţin. Dumnezeu este binevoitor şi gata să asculte rugăciunea pornită din sinceritatea inimii celui mai umil dintre copiii Săi; cu toate acestea, se dă pe faţă o mare lipsă de tragere de inimă din partea noastră de a face cunoscut lui Dumnezeu nevoile noastre.” Calea către Hristos, p. 94.

 

Nu vă rugaţi şi nu credeţi nici pe jumătate. „Priviţi la Isus în simplitate şi credinţă… Nu ne rugăm şi nu credem nici pe jumătate. Rugaţi-vă, credeţi, întăriţi-vă unul pe altul. Rugaţi-vă cum nu v-aţi rugat niciodată mai înainte, ca Domnul să-şi aşeze mâna peste voi, pentru ca apoi să fiţi în stare să cunoaşteţi iubirea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, pentru ca să puteţi fi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu.” Mărturii, vol 7, p. 214.

 

Ingerii sunt uimiţi. ” Ce vor gândi îngerii cerului despre noi, sărmanele şi neajutoratele fiinţe omeneşti, care suntem supuşi ispitei, şi care totuşi ne rugăm aşa de puţin şi avem atât de puţină credinţă, în timp ce inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre noi gata să ne dea mai mult decât cerem sau gândim noi? Îngerii găsesc o mare plăcere să se plece înaintea lui Dumnezeu şi să stea lângă El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bucurie a lor; totuşi, fiii acestui pământ, care au aşa de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, se simt parcă mulţumiţi să umble în afara luminii Duhului Său şi fară însoţirea prezenţei Sale.” Calea către Hristos, p. 94.

 

Ca şi când ar fi ultima zi. „Noi trebuie să lăudăm şi să cinstim astăzi pe Dumnezeu. Prin exercitarea unei credinţe vii, astăzi noi trebuie să biruim pe vrăjmaş. Astăzi trebuie să căutăm pe Dumnezeu şi să nu ne mulţumim fără prezenţa Sa. Să veghe, să lucrăm, să ne rugăm astăzi, ca şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţă care ne mai este acordată.” Mărturii, vol 5, p. 200

 

Să ne încredem în El totdeauna. „Noi trebuie să ne încredem în Isus în fiecare zi, în fiecare ceas. El ne-a făgăduit că tăria noastră va fi după cum sunt zilele noastre.

 

Prin harul Său noi vom putea duce toate poverile din prezent şi ne vom îndeplini toate datoriile. Dar mulţi sunt copleşiţi de teama necazurilor di viitor. Ei caută neîncetat să ducă astăzi poverile de mâine. Astfel, o mare parte dintre necazurile lor, sunt închipuite. Pentru acestea Isus nu a luat nici o măsură. El a făgăduit har numai pentru câte o singură zi. El ne porunceşte să nu ne împovărăm astăzi, cu necazurile de mâine: ajunge zilei necazul ei.” Mărturii, vol 5, p. 200.

 

Rugaţi-vă în credinţă. „Rugaţi-vă în credinţă. Stăruiţi în a aduce viaţa voastră în armonie cu cererile voastre, pentru ca să puteţi primi binecuvântarea pentru care vă rugaţi. Nu lăsaţi să vi se slăbească credinţa, deoarece binecuvântările primite sunt proporţionale cu credinţa exercitată. (Matei 9, 29; 21, 22.) Rugaţi-vă, credeţi, bucuraţi-vă. Cântaţi laude lui Dumnezeu pentru că a răspuns la rugăciunile voastre. Credeţi-L pe cuvânt!” mărturii, vol 7, p. 274.

 

Roagă-te când inima ţi-e frântă. „În treburile tale, în prieteniile pentru clipele de recreaţie şi în tovărăşiile de-o viaţă, toate legăturile pe care le faci să fie începute cu rugăciune. Vei dovedi că onorezi pe Dumnezeu, şi El te va onora pe tine. Roagă-te când inima ţi-e frântă. Când eşti deznădăjduit închide gura faţă de oameni; nu umbri cărarea

 

altora; ci spune totul Domnului Isus. Ridică-ţi mâinile şi cere ajutor.În slăbiciunea ta, agaţă-te de puterea nesfârşită. Cere umilinţă, înţelepciune, curaj, spor de credinţă, pentru ca să poţi vedea lumină din lumina lui Dumnezeu şi ca să te bucuri de iubirea Lui.” Vivina Vindecare, p. 513.

 

Mai mult decât rugăciunea. „Dumnezeu nu doreşte ca vreunul dintre noi să se facă pustnic sau călugăr şi să se retragă din lume pentru a face numai rugăciuni. Viaţa noastră trebuie să se asemene vieţii Domnului Hristos, şi anume pe munte în rugăciune şi apoi în mijlocul mulţimii. Cel care nu va face altceva decât să se roage, va înceta curând să se mai roage, sau rugăciunile lui vor deveni o simplă formă. Când oamenii se retrag din viaţa socială, departe de sfera îndatoririlor creştine şi de purtarea crucii, când încetează să mai lucreze cu zel pentru Domnul, care a lucrat cu zel pentru ei, atunci nu mai au pentru ce să se roage şi pierd simţământul nevoii de rugăciune. Rugăciunile lor devin personale şi egoiste. Ei nu se pot ruga pentru nevoile omenirii sau pentru înălţarea edificiului Împărăţiei lui Dumnezeu, cerând putere pentru această lucrare.” Calea către Hristos, p. 101.

 

 

Rugăciunea biruie pe Satana.

Atacurile lui Satana sunt respinse. „Rugăciunea aduce pe Domnul Isus alături de noi şi dă celui ce stă să cadă, celui apăsat, noi puteri spre a birui lumea, firea şi pe cel rău. Rugăciunea îndepărtează atacurile lui Satana.” Parabolele Domnului Hristos, p. 250.

 

Armura lui Dumnezeu. „Trebuie să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu şi să fim gata în orice clipă, pentru bătălia cu puterile întunericului. Când ispite şi încercări se abat asupra noastră, să mergem la Dumnezeu şi să luptăm cu el în rugăciune. El nu ne va trimite înapoi fără ajutor, ci ne va da putere şi har pentru a birui şi sfărâma puterile vrăjmaşului.” Experienţe şi viziuni, p. 64.*

 

Pentru toată viaţa împotriva lui Satana. „În faţa noastră avem un război, o bătălie pentru toată viaţa împotriva lui Satana şi a ispitelor lui amăgitoare. Vrăjmaşul va folosi orice argument, orice dezamăgire pentru a prinde în mrejele sale sfletul nostru. Pentru a câştiga cununa vieţii, noi trebuie să depunem continuu eforturi stăruitoare.” Solii către tineret, p. 104.*

 

Cea mai mare putere a creştinului. „Rugăciunea credinţei este cea mai mare putere a creştinului, care va birui cu siguranţă pe Satana. Acesta este motivul pentru care el ne şopteşte că n-am avea nevoie de rugăciune. Numele lui Isus, Mijlocitorul nostru, îl umple de groază; şi când strigăm către El după ajutor, oştile lui Satana sunt alarmate.” Mărturii, vol 1, p. 296.

 

 

Rugându-ne în Numele lui Isus.

Mai mult decât rostirea Numelui Său. „A te ruga în Numele Domnului Hristos înseamnă a te ruga în spiritul şi puterea lui Hristos, ca unii care credem în făgăduinţele Sale, ne bizuim pe harul Său şi înfăptuim lucrările Sale.” Calea către Hristos, p. 100, 101.

 

Totul în Numele Său. „Ucenicii aveau să ducă mai departe lucrarea lor în Numele lui Hristos. Fiecare cuvânt şi faptă a lor, trebuia să îndrepte atenţia asupra Numelui Său, care are acea putere vitală, prin care credincioşii pot fi mântuiţi… În Numele Său, ei trebuia să-şi înalţe la Tatăl cererile şi să primească răspuns.  Ei trebuia să boteze, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.Numele lui hristos trebuia să constituie parola, cuvântul lor de ordine, semnul prin care să fie deosebiţi, legătura unirii lor, autoritatea activităţii lor, cum şi izvorul succesului lor. Nimic nu avea să fie recunoscut în Împărăţia Sa, dacă nu purta Numele Său şi semnătura sa.” Faptele Apostolilor, p. 28.

 

Dumnezeu va onora acest Nume. „Să înălţăm deci cu stăruinţă cererile noastre Tatălui, în Numele Domnului Hristos. Dumnezeu va onora acest Nume.” Parabolele Domnului Hristos, p. 148.

 

Secretul succesului.”Până în clipa aceea, ucenicii nu cunoscuseră puterea şi posibilităţile nemărginite ale Mântuitorului lor. El le-a spus: „Până acum, n-aţi cerut nimic în Numele Meu!” Ioan 16,24. El le-a explicat, că secretul succesului lor, va depinde de cererea puterii şi harului în Numele Său.

 

Nu există suflet, care să aibă putere fără să o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea, este deschis şi pentru cea mai slabă fiimţă omenească. „Orice veţi care în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie prodlăvit în Fiul. dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” Hristos Lumina Lumii, p. 667.

 

Dumnezeu răspunde cu plăcere. „Noi nu trebuie să ne rugăm numai în Numele lui Isus, ci şi prin inspiraţia Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înţelegem când ne spune că Duhul, „mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite”. Lui Dumnezeu îi place să răspundă la asemenea rugăciuni.” Parabolele Domnului Isus, p. 148.

 

 Vocea lui Dumnezeu către om.

Ascultă glasul Său. „Domnul Hristos trimite totdeauna solii, acelora care ascultă glasul Său.” Divina Vindecare, p. 509.

 

Când orice glas amuţeşte. „Fiecare trebuie să-L audă vorbindu-i la inimă. Când orice glas amuţeşte şi aşteptăm în linişte înaintea Lui, tăcerea sufletului face şi mai clar glasul lui Dumnezeu.” Hristos Lumina Lumii, p. 363

Biblia, vocea lui Dumnezeu. „Biblia este glasul lui Dumnezeu care vorbeşte către noi, tot aşa de sigur ca şi când l-am putea auzi cu urechile noastre.” Mărturii, vol 6, p. 393.

 

Datoria, vocea lui Dumnezeu. „Nu este nici un ajutor pentru bărbatul, femeia sau copilul, care nu ascultă şi nu se supune vocii datoriei; pentru că vocea datoriei este vocea lui Dumnezeu.” Mărturii pentru predicatori, p. 402.

 

„Conştiinţa este vocea lui Dumnezeu.” Mărturii, vol 5, p 120.

 

Glasul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. „Glasul lui Dumnezeu mai este auzit şi prin apelurile Duhului Sfânt, care se imprimă în sufletul nostru şi se dau la iveală în caracter.” Mărturii, vol 5, p 512.

 

 Rugaţi-vă pentru alţii.

Lucrarea începe în familie. „Aceia care doresc să lucreze pentru Dumnezeu, să înceapă în familie, printre membrii propriilor lor gospodării, în vecinătatea lor şi printre prietenii lor. Aici ei vor găsi un câmp misionar favorabil. Această lucrare misionară în familie este o încercare, care dă pe faţă destoinicia sau nedestoinicia lor pentru servire într0un câmp mai larg.” Mărturii, vol 6, p. 428.

 

„În rugăciunea particulară, toţi au privilegiul de a se ruga cât de mult le place. Ei se pot ruga, pentru toate rudele şi prietenii lor.” Mărturii, vol 2, p. 578.

 

Rugaţi-vă şi vorbiţi semenilor. „Sunt mulţi aceia care nu mai au nădejde. Aduceţi-le din nou razele soarelui. Mulţi si-au pierdut curajul. Adresaţi-le cuvinte de încurajare.” Parabolele Domnului hristos, p. 418

 

Rugaţi-vă, rugaţi-vă. „Să nu ne rugăm doar pentru noi înşine. Să ne rugăm şi pentru aceia care ne-au făcut rău şi continuă să ne facă rău. Rugaţi-vă, rugaţi-vă mai ales în sufletul vostru! Nu daţi daţi Domnului odihnă, pentru că urechile Lui sunt gata să

 

asculte rugăciunea sinceră şi spontană, când sufletul este umilit înaintea lui.” Comentarii biblice, p. 1141.

 

Rugaţi-vă pentru cei pe care îi vizitaţi. „Duioşia lui Hristos trebuie să umple inima lucrătorului. dacă aveţi dragoste pentru suflete, veţi căuta să le faceţi o imvitaţie duioasă. Veţi înălţa rugăciuni din imimă, umilite şi serioase, pentru aceia pe care îi vizitaţi. Mirosul cel plăcut al dragostei lui Hristos, se va manifesta în lucrarea voastră. Acela care şi-a dat propria Sa viaţă, pentru viaţa lumii, va lucra împreună cu slujitorii neegoişti, ca să influenţeze inimile oamenilor.” Mărturii, vol 6, p. 70.

 

Rezultate minunate vor apărea mai târziu. „Isus invită pe credincioşii Săi cu o dragoste de nespus la bucuria Domnului lor. Bucuria Mântuitorului este să vadă în Împărăţia slavei, sufletele care au fost salvate prin agonia şi umilirea Sa. Cei răscumpăraţi vor fi părtaşi ai bucuriei Sale, când vor vedea printre cei fericiţi pe aceia care au fost câştigaţi pentru Hristos prin rugăciunile, eforturile şi sacrificiul lor iubitor. Când se vor aduna în jurul marelui tron alb, o bucurie de nespus va umple inimile lor, văzând pe aceia pe care ei i‑au câştigat pentru Hristos şi văzând că aceştia au câştigat pe alţii, iar aceştia la rândul lor pe alţii, toţi aduşi la limanul odihnei, să‑şi depună coroanele la picioarele lui Isus şi să‑L laude în erele nesfârşite ale veşniciei.” Tragedia Veacurilor, p. 647.

 

 

 Atitudinea rugăciunii.

În prezenţa lui Dumnezeu. „Oriunde ar fi înălţată rugăciunea, în public, la altarul familiei sau în cămăruţă, aduce pe om în prezenţa lui Dumnezeu.” Viaţa mea astăzi, p. 18

 

Momente speciale pentru rugăciune. „Şi noi trebuie să ne rânduim timpuri anumite pentru rugăciune şi pentru a primi înviorare spirituală. Noi nu preţuim puterea şi virtutea rugăciunii, aşa cum ar trebui. Rugăciunea şi credinţa pot face, ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate împlini.” Divina Vindecare, p. 509.

 

Studiaţi Biblia şi rugaţi-vă la subiectul respectiv. „Rugăciunea – ah, cât de mult este neglijat acest privilegiu preţios! Citirea Cuvântului lui Dumnezeu, pregăteşte sufletul pentru rugăciune…  Rugăciunea este tăria creştinului. Chiar când pare a fi singur, el nu este singur. El simte prezenţa Aceluia care a spus: „Iată, Eu sunt cu tine în orice vreme.” Mărturii, vol 1, p. 504.

 

Puterea cântării. „Să aducem laude şi mulţumiri Domnului, prin cântările noastre. Când suntem ispitiţi, când trecem prin greutăţi şi prin neplăceri, în loc să dăm pe faţă sentimentele noastre, mai bine să înălţăm în credinţă cântări de laudă bunului Dumnezeu.”

 

„Cântarea este o armă, pe care o putem folosi oricând împotriva descurajării.” Divina Vindecare, p. 254.

 

Mulţumire şi laudă lui Dumnezeu. „Dacă ne‑am gândi la Dumnezeu ori de câte ori vedem dovezile grijii Sale pentru noi, L‑am păstra totdeauna în cugetele noastre şi am simţi o plăcere deosebită să‑I vorbim şi să‑I aducem laudă.” Calea către Hristos, p. 102.

 

 

 Pentru ce să ne rugăm.

Pentru nevoile voastre. „Fiecare suflet are privilegiul de a spune Domnului propriile lui nevoi speciale; şi să ofere mulţumirea sa individuală, pentru binecuvântările pe care le primeşte zilnic.” Mărturii, vol 9, p. 278.

 

Pentru cauza lui Dumnezeu. „Diferitele interese ale lucrării, ne alimentează cu hrană pentru cugetare şi inspiraţie pentru rugăciune.” Mărturii, vol 4, p. 459.

 

Pentru putere şi înţelepciune. „Când rugaţi pe Domnul să vă ajute, onoraţi pe Mântuitorul, crezând că primiţi binecuvântarea lui. Toată puterea, toată înţelepciunea ne stau la dispoziţie. Nu avem decât să cerem.” Vivina Vindecare, p. 514.

 

„Trebuie să căutăm înţelepciunea de sus, pentru a putea rămâne credincioşi, în aceste zile de rătăcire şi dezamăgiri.”Experienţe şi viziuni, p. 88,89.*

 

Pentru înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. „Nici un om nu este sigur nici măcar o zi sau o oră fără rugăciune. Trebuie să rugăm pe Domnul îndeosebi pentru înţelepciune, ca să înţelegem Cuvântul Său. Aici sunt descoperite vicleşugurile ispititorului precum şi mijloacele prin care putem să ne împotrivim lui cu succes. Satana este expert în citarea Scripturii, dând propria lui interpretare pasajelor prin care speră să ne facă să ne poticnim. Trebuie să studiem Biblia cu inimă umilită şi să nu pierdem niciodată din vedere dependenţa noastră de Dumnezeu. În timp ce trebuie să ne păzim permanent de uneltirile Satanei, să ne rugăm continuu cu credinţă: “Şi nu ne duce în ispită”.” Tragedia Veacurilor, p. 530.

 

Pentru înviorare prin Duhul Sfânt. „Aceia care la ziua Cinzecimii, au fost înzestraţi cu putere de sus, n-au fost scutiţi mai departe de ispite şi încercări. În timp ce dădeau mărturie despre adevăr şi neprihănire, în repetate rânduri au fost asaltaţi de vrăjmaşul a tot adevărul, care căuta să-i jefuiască deexperienţa lor creştină. Ei erau nevoiţi să se lupte, cu toate puterile date de Dumnezeu, pentru a ajunge la măsura de bărbaţi şi femei în Hristos. Ei se rugau zilnic pentru noi şi proaspete ajutoare ale harului, pentru a putea ajunge mai sus, şi tot mai sus spre desăvârşire. Sub lucrarea Duhului Sfânt, chiar şi cei mai slabi, experimentând credinţa în Dumnezeu, învăţau să-şi dezvolte puterile ce le-au fost încredinţate şi să devină sfinţi, curaţi şi înobilaţi. În umilinţă, ei se supuneau influenţei modelatoare a Duhului Sfânt, primeau plinătatea dumnezeirii, şi erau modelaţi, făcuţi asemenea dumnezeirii.” Faptele Apostolilor, p. 49,50.

 

 

 Căutând călăuzirea lui Dumnezeu-Rugăciune pentru călăuzire

„Cunoaşterea adevărului nu depinde atât de mult de  puterea intelectului, cât de curăţia scopului şi simplitatea unei credinţe pline de zel, consacrate Domnului. Îngerii Domnului se alătură aceloră care cu o inimă plină de umilinţă caută călăuzirea divină. Duhul Sfânt le este dat ca să le deschidă bogăţia comorilor adevărului.” Parabolele Domnului Hristos, p. 59.

 

„Trebuie să înveţi să vezi cu ochii şi cu mintea ta. Tu trebuie să-ţi educi astfel judecata, încât ea să nu fie slabă şi ineficientă. Trebuie să te rogi pentru călăuzire şi să-ţi încredinţezi calea lui Dumnezeu. Trebuie să-ţi închizi inima în faţa oricărei nechibzuinţe şi oricărui păcat; şi s-o deschizi în faţa oricărei influenţe cereşti. Trebuie să foloseşti majoritatea timpului şi a ocaziilor tale pentru a dezvolta un caracter simetric.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 283.

 

Cuvântul lui Dumnezeu călăuza noastră. „Cuvântul Dumnezeului etern este călăuza noastră. Prin acest Cuvânt noi ne-am făcut înţelepţi spre mântuire. Cuvântul acesta trebuie să fie mereu în inimile noastre şi pe buzele noastre, „Stă sris!”, trebuie să fie ancora noastră. Aceia care fac din Cuvântul lui Dumnezeu, sfetnicul lor, înţeleg slăbiciunile inimii omeneşti şi putera harului lui Dumnezeu de a supune orice pornire rea şi nesfinţită. Inimile lor sunt neîncetat stăpânite de spiritul rugăciunii şi sunt ocrotiţi de îngerii cei sfinţi.” Mărturii., vol 6, p. 160, 161.

 

Călăuze nesigure. „Impresiile şi simţurile nu sunt o dovadă sigură că o persoană este condusă de Dumnezeu. Satana insuflă simţuri şi impresii, dacă nu este suspectat. Acestea nu sunt călăuze sigure. Fiecare trebuie să cunoască personal dovezile credinţei noastre şi ţinta cercetării lor să fie:Cum să poată înfrumuseţa mărturisirea lor, aducând rod spre mărirea lui Dumnezeu.” Mărturii, vol 1, p. 392.

 

Isus era călăuzit de voinţa Tatălui. „Înainte ca El să vină pe pământ, s-a aflat în faţa Lui planul desăvârşit în toate amănuntele. Dar în timp ce trăia printre oameni, El era călăuzit pas cu pas de voinţa Tatălui. El nu s-a dat înapoi de a lucra la timpul hotărât. Cu aceeaşi supunere, El a aşteptat până la venirea timpului.” Hristos Lumina Lumii, p. 147.

 

Rugaţi-vă pentru călăuzire divină.  „În învălmăşeala străzii, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru ca Acesta să ne acorde călăuzirea divină.”Calea către Hristos, p. 99

 

Trei căi prin care Dumnezeu se descoperă. „Sunt trei căi prin care Dumnezeu îşi descoperă voinţa Sa faţă de noi, ca să ne conducă şi să ne facă destoinici a conduce şi noi pe alţii. Cum putem deosebi glasul Lui , de glasul unui păstor fals? Dumnezeu Îşi descoperă voinţa Sa către noi în Cuvântul Său, Sfânta Scriptură. Glasul Său mai este descoperit şi prin faptele providenţei Sale; şi el va fi recunoscut, dacă nu ne despărţim sifletul de El, umblând pe căile noastre proprii şi făcându-ne voile noastre, urmând după pornirile unei inimi nesfinţite, până ce simţurile devin atât de confuze, încât lucrurile veşnice nu pot fi întrezărite, şi glasul lui Satana – atât de prefăcut – este primit ca glas al lui Dumnezeu.

 

Glasul lui Dumnezeu mai este auzit şi prin apelurile Duhului Sfânt, care se imprimă în sufletul nostru şi se dă la iveală în caracter. Dacă eşti la îndoială cu privire la vreun punct oarecare, trebuie să întrebi mai întâi Sfânta Scriptură. Dacă ai început, cu adevărat, să duci o viaţă de credinţă, atunci te-ai predat Domnului, spre a fi al Său în totul; şi El te-a primit ca să te formeze, ca să te modeleze conform scopului Său, ca să devi un vas de cinste.” Mărturii, vol 5, p. 512.

 

 

 

 

Prin rugăciune în luptă cu Dumnezeu

Trebuie să luptăm în rugăciune. „Solii credincioşi ai lui Dumnezeu, trebuie să depună eforturi pentru înaintarea lucrării Domnului, prin mijloacele rânduite de El. Ei trebuie să se găsească într-o strânsă legătura cu Marele Învăţător, ca să poată fi zilnic sfătuiţi de El. Ei trebuie să se lupte cu Dumnezeu în rugăciune pentru botezul Duhului Sfânt, pentru a putea întâmpina nevoile lumii care piere în păcat.” Mărturii pentru predicatori, p. 459, 460.

 

Suntem gata? Vom contribui la înaintarea lucrării lui Dumnezeu? Suntem doritori să fim călăuziţi de El? Ne vom lupta cu Dumnezeu în rugăciune? Vom primi botezul Duhului Sfânt? Iată nevoile cele mai mari ale acestui timp.”

 

„Prin toate comunităţile noastre ar trebui să aibă loc o reconvertire şi o reconsacrare în slujbă. Să nu fim noi în adunările noastre viitoare pe care le ţinem , o inimă şi un gând? Să nu ne luptăm noi cu Dumnezeu în rugăciune, cerând ca Duhul Sfânt să vină peste fiecare inimă? ” Mărturii, vol 8, p. 46.

 

Lupta – o problemă a bisericii. „Ei trebuie să se lupte cu toate puterile lor în rugăciune, până ce Domnul îi va binecuvânta. Dacă dragostea lui Dumnezeu arde pe altarul inimii lor, atunci ei nu vor predica pentru a-şo arăta iscusinţa lor, ci pentru a înfăţişa pe Hristos care ridică păcatele lumii.” Mărturii, vol. 5, p. 166.

 

Privegheaţi, deci.

Vegheaţi neîncetat. „Mi-a fost prezentată, în viziune o ceată… Ei aşteptau şi vegheau. Ochii lor erau îndreptaţi spre cer şi cuvintele Învăţătorului lor erau pe buzele lor: „Ce zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”

 

” Am văzut că era cu neputinţă a avea dorinţele şi interesele îndreptate spre grijile acestei lumi şi spre adunarea de averi pământeşti, şi să ocupi în acelaşi timp o poziţie de aşteptare şi veghere, aşa cum  ne-a poruncit Mântuitorul.” Mărturii, vol. 2, p. 192,193.

 

Cel dintâi simptom al adormirii spirituale. „Fraţilor, vegheaţi la prima licărire a luminii voastre, la cea dintâi neglijare a rugăciunii, la cel dintâi simptom al adormirii spirituale.” Mărturii, vol. 4, p. 124.

 

Fiţi gata pentru revenirea lui Hristos. „Să veghem, să lucrăm şi să ne rugăm astăzi, că şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţa noastră, care ne mai este acordată. Atunci, câtă seriozitate am da pe faţă în viaţa noastră? Cât de aproape am urma noi  lui Isus în toate cuvintele şi faptele noastre!”

 

„Rugaţi-vă neincetat – aceasta înseamnă a fi mereu într-un spirit de rugăciune, atunci veţi fi gata pentru venirea Domnului nostru.” Mărturii, vol 5, p. 235.

 

Ştiinţa ostenelilor voastre. „Vreau să spun fiecărui lucrător: mergeţi înainte în credinţă umilă şi Domnul va merge cu voi. Dar vegheaţi în vederea rugăciunii. Aceasta este ştiinţa ostenelilor voastre. Lucraţi în dependenţă de El, amintindu-vă că sunteţi împreună lucrători cu El. El este sprijinitorul vostru. Tăria voastră e de la El. El va fi înţelepciunea voastră, dreptatea voastră, sfinţenia şi răscumpărarea voastră. Purtaţi jugul lui Hristos, învăţând de la El, blândeţea şi umilinţa; iar El va fi mângâierea şi odihna voastră.” Mărturii, vol 7, p. 272.

 

Privegheaţi, privegheaţi, privegheaţi. „Privegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită”. Marcu 14, 38. Privegheaţi împotriva apropierii pe furiş a vrăjmaşului, privegheaţi împotriva vechilor obiceiuri şi a pornirilor fireşti, ca nu cumva să ajungă să vă stăpânească; siliţi-le să dea înapoi şi vegheaţi. Supravegheaţi gândurile şi planurile, ca nu cumva să fie concentrate asupra eului personal. Vegheaţi asupra sufletelor pe care Isus le-a răscumpărat prin sângele Său. Privegheaţi pentruma prinde ocaziile de a le face bine.” Mărturii, vol. 6, p. 410

 

Vegheaţi şi rugaţi-vă!

Timpul este scurt. „Marele conflict pe care Satana l-a creat în curţile cereşti, urmează să fie deschis, în curând, foarte curând… Acum, ca niciodată mai înainte, Satana îşi exercită puterea înşelătoare pentru a rătăci şi nimici orice suflet neatent.” Mărturii, vol 7, p. 141.

 

Metoda lui Satana. „Când el reuşeşte să biruie într-un punct, atunci el ia noi poziţii şi întrebuinţează altă tactică, încercând iarăşi să facă minuni, ca să amăgească şi să piardă pe fiii oamenilor. Tinerii trebuie să fie avertizaţi cu grijă faţă de puterea lui şi să fie povăţuiţi cu răbdare şi rugăciune  cum să suporte cercările, care vin cu siguranţă peste ei în această viaţă.” Mărturii, vol. 4, p. 212.

 

Îngerii răi sunt la lucru. „Satana are legiuni de îngeri răi, pe care îi trimite în orice punct, unde lumina din cer străluceşte asupra poporului. Aici el îşi întinde lanţurile sale, ca să prindă pe orice bărbat, femeie, copil neprevăzător şi să-i facă slugile lui.” Mărturii, vol 4, p. 210.

 

Mereu în gardă. „Fiecare suflet să aiba grijă. Vrăjmaşul e pe urmele noastre. Fiţi vigilenţi, veghind sârguincios, ca nu cumva vreo cursă ascunsă cu grijă şi meşteşugită, să vă ia pe neaşteptate. Cei fără de grijă şi nepăsători, să fie atenţi ca nu cumva ziua Domnului să vină peste ei ca un hoţ noaptea.” Mărturii, vol. 8, p. 99,100.

 

„Rugăciunea credinţei este cea mai mare putere a creştinului prin care va birui cu siguranţă pe Satana.” Mărturii, vol. 1, p. 296.

 

Credinţă fiecăruia va fi probată. „Satana este la lucru, depunând cele mai puternice eforturi… în ultimul mare conflict… Credinţa fiecărui membru al bisericii, va fi probată individual, că şi cum n-ar mai exista nici o altă persoană pe faţa pământului.”

 

 

Lecţii în rugăciune.

Lecţia lui David. „Dumnezeu vrea ca istoria căderii lui David să servească drept avertizare, ca nici chiar aceia pe care El i-a binecuvântat şi favorizat foarte mult să nu se simtă în siguranţă şi să neglijeze rugăciunea şi vegherea… . Căderea lui David, om atât de mult onorat de Dumnezeu, a trezit în ei neîncredere faţă de eul personal. Ei şi-au dat seama că numai Dumnezeu poate să-i susţină prin puterea Lui, prin credinţă. Ştiind că în El este puterea şi siguranţa lor, s-au temut să facă chiar numai un singur pas.” Patriarhi şi profeţi, p. 724.

 

Lecţia lui Solomon. „Ce lecţie pentru toţi aceia care doresc să-şi salveze sufletele priveghind şi rugându-se neîncetat!” Comentarii Biblice, vol. 2, p. 1032 *

 

Fără rugăciune şi veghere. „Ei nu văd importanţa cunoaşterii şi stăpânirii de sine. Ei nu veghează şi nu se roagă pentru a nu fi duşi în ispită. Dacă ar veghe atunci ar ajunge să-şi cunoască punctele lor slabe, unde sunt mai uşor biruiţi de ispite. Prin veghere şi rugăciune, punctele lor cele mai slabe pot fi păzite astfel încât ele pot deveni cele mai tari puncte din caracterul lor, şi să poată suporta ispita ieşind biruitori.” Mărturii, vol. 2, p. 511.

 

„Trebuie să vegheaţi, ca nu cumva preocupările zilnice ale vieţii să vă facă să neglijaţi rugăciunea, când aveţi cea mai mare nevoie de puterea care vine prin ea.” Mărturii, vol. 5, p. 560.

 

Odihnă divină. „Mulţi ajung să fie neliniştiţi atunci când nu pot şti exact cum vor decurge lucrurile. Nu pot să sufere nesiguranţa şi în nerăbdarea lor, refuză să aştepte pentru a vedea mântuirea lui Dumnezeu. Relele pe care şi le închipuie venind, îi fac să-şi piardă firea. Ei dau frâu liber sentimentelor de răzvrătire şi se zbat în chinuri pătimaşe, căutând să priceapă ce n-a fost descoperit. Dacă s-ar încrede numai în Dumnezeu şi ar priveghea în vederea rugăciunii, ar găsi mângâiere divină. Duhul lor ar fi liniştit prin comunicarea cu Dumnezeu. Cei obosiţi şi împovăraţi ar afla odihnă pentru sufletele lor dacă ar merge numai la Isus.” Patriarhi şi Profeţi, p. 687.

 

Rugaţi-vă din toată inima.

Spiritul rugăciunii luptătoare. „Este nevoie de rugăciuni, de cele mai serioase, de cele mai fierbinţi, de cele mai stăruitoare rugăciuni, de astfel de rugăciuni cum înălţa David când zicea: „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Ps. 42, 1); „Doresc după învăţăturile Tale; am dorit după mânturiea Ta”. „Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă după Dumnezeul cel Viu!” (Ps. 84, 3) Acesta este spiritul rugăciunii luptătoare pe care îl avea regele psalmist.” Mărturii, vol. 4, p. 534.

 

Trebuie să învăţăm ce înseamnă rugăciunea stăruitoare. „Când cu căldură şi stăruinţă înălţăm o rugăciune în numele lui Hristos, în chiar această stăruinţă se află garanţia din partea lui Dumnezeu, că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră dăruindu-ne „nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.” Parabolele Domnului Hristos, p. 147.

 

Câştigând biruinţa cea mare. „Cele mai mari biruinţe ale bisericii lui Hristos, sau ale creştinului nu sunt acelea care se obţin prin talent şi educaţie, prin avere sau favoarea oamenilor. Ci sunt acele biruinţe care sunt câştigate în camera de audienţă cu Dumnezeu, când credinţa stăruitoare, până la agonie se prinde strâns de braţul cel tare al puterii.” Patriarhi şi profeţi, p. 203.

 

Pentru criza care urmează. „Timpul de suferinţă şi chin din faţa noastră va cere o credinţă care să suporte oboseala, amânarea şi foamea – o credinţă care nu va slăbi, deşi va fi aspru încercată. Timpul de har este acordat tuturor ca să se pregătească pentru timpul strâmtorării. Iacob a biruit pentru că a fost stăruitor şi hotărât. Biruinţa lui este o dovadă a puterii rugăciunii stăruitoare. Toţi cei care se vor prinde de făgăduinţele lui Dumnezeu, cum s‑a prins el şi vor fi serioşi şi stăruitori cum a fost el, vor reuşi aşa cum a reuşit el. Aceia care nu sunt dispuşi să se lepede de sine, să se lupte în rugăciune cu Dumnezeu, să implore mult şi stăruitor binecuvântarea Sa, nu o vor dobândi. A te lupta cu Dumnezeu – cât de puţini ştiu ce înseamnă aceasta! Cât de puţini şi‑au îndreptat sufletele către Dumnezeu cu o dorinţă atât de intensă, încât toate puterile să le fie încordate. Când valurile disperării, pe care nici o limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel care se roagă, cât de puţini se prind cu credinţă statornică de făgăduinţele lui Dumnezeu.” Tragedia veacurilor, p. 621.

Rugăciunea şi închinarea publică.

În prezenţa Sa. „Ar trebui să fie o inteligentă cunoaştere despre felul în care  putem veni în prezenţa lui Dumnezeu, cu respect şi evlavie sfântă, cu dragoste deplină.” Mesaje Selectate, vol. 2, p. 315.*

 

Pe genunchi. „Este datoria noastră să îngenunchem atât la rugăciunea tainică, cât şi în public, pentru a prezenta cererile noastre lui Dumnezeu. Acest act demonstrează dependenţa noastră de El.” Mesaje Selectate, p. 312.*

 

Un limbaj simplu. „Un limbaj elevat nu este potrivit când rugăciunea este înălţată de la amvon, când ne rugăm în mijlocul familiei sau în taină. Mai ales în rugăciunile publice, ar trebui să folosim un limbaj simplu, astfel încât ceilalţi să poată înţelege, să simtă şi să se unească cu noi în rugăciune.” Lucrătorii Evangheliei, p. 177. *

 

În casa lui Dumnezeu. „Noi nu trebuie să venim în casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, dacă nu ne conduce un sentiment adânc al Spiritului lui Dumnezeu. În general, locul cel mai potrivit spre a ne ruga pentru familiile noastre, este altarul familial… . Când suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare prezentă şi trebuie să aşteptăm ca Dumnezeu să asculte iar El va răspunde rugăciunilor noastre.” Mărturii, vol. 1, p. 145.

 

Rugăciuni scurte. „Rugăciunile înălţate în public, trebuie să fie scurte şi la subiect… . Unul sau două minute sunt îndeajuns pentru o rugăciune publică obişnuită.” Lucrătorii Evangheliei, p. 175.

 

Când rugăciunea este o încumetare.

Definiţia încumetării. „Încumetarea este o credinţă contrafăcută de Satana. Credinţa cere cu stăruinţă împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază şi ea pe făgăduinţe, dar le foloseşte ca şi Satana pentru a scuza nelegiuirea. Credinţa ar fi făcut pe primii noştri părinţi să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu şi să asculte poruncile Lui. Încumetarea i-a făcut să calce legea Lui.” Hristos Lumina Lumii, p. 126.

 

„Acea, aşa‑numită credinţă în Hristos care învaţă că păcătosul este scutit de obligaţia de a asculta de Dumnezeu nu este credinţă, ci încumetare.” Calea către Hristos, p. 61

 

O ispită obişnuită. „Încumetarea este o ispită obişnuită şi când Satana atacă pe oameni cu aceasta, el capătă biruinţa aproape în nouă cazuri din zece. Aceia care nărturisesc a fi urmăşii lui Hristos şi care susţin, prin credinţa lor, a fi înrolaţi în lupta împotriva a tot răul din firea lor, se lasă adesea atraşi şi încurcaţi în ispite, din care numai o minune i-ar mai putea scoate nepătaţi… . Noi nu trebuie a ne grăbi să pretindem împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, în timp ce alergăm cu îndărătnicie în primejdie, violând legile naturii şi nesocotind prevederea şi judecata cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Aceasta este cea mai îndrăzneaţă încumetare.” Mărturii, vol. 4, p. 44, 45.

 

Încumetarea în rugăciune. „Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită chiar în felul dorit de noi, ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea noastră.” Calea către Hristos, p. 96.

 

Încumetarea lui Balaam. „Balaam, nu umbla după ascultarea de Dumnezeu, ci mergea pe calea aleasă de el şi se străduia să obţină aprobarea lui Dumnezeu.

Sunt şi astăzi mii de oameni care merg pe aceeaşi cale. Dacă datoria s-ar potrivi cu înclinaţiile inimii lor, nu le-ar fi greu s-o recunoască, ea le este lămurit arătată în Biblie,s-au le este clar arătată de împrejurări şi raţiune. Dar pentru ca dovezile acestea sunt potrivnice dorinţelor şi înclinaţiilor lor, adesea ei dau la o parte aceste dovezi şi se încumetă să vină la Dumnezeu ca să afle de la El ce au de făcut.” Patriarhi şi profeţi, p. 440, 441.

 

 

Când rugăciunea este cea mai mare nevoie.

Trudiţi şi împovăraţi. „Invitaţi pe toţi cei nemulţumiţi cu starea lor să se pregătească pentru venirea lui Hristos şi toţi cei ce sunt împovăraţi şi greu apăsaţi să treacă deoparte. Rugaţi-vă cu şi pentru ei. Stăruiţi mai mult timp în rugăciune şi în cercetarea de aproape a Cuvântului. Faceţi pe toţi să primească dovezile reale ale credinţei în sufletele lor prin credinţa că spiritul Sfânt le va fi dăruit, pentru ca au flămânzit şi însetat după dreptate. Învăţaţi-i cum să se supună lui Dumnezeu, cum să creadă, cum să pretindă făgăduinţele Sale. Daţi pe faţă dragostea către Dumnezeu prin cuvinte de îmbărbătare şi mijlocire.

 

Luptaţi-vă mai mult în rugăciune către Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Lucraţi în mod dezinteresat şi hotărât, cu un spirit care nu se lasă niciodată. Faceţi să se vadă mai multă rugăciune, mai multă credinţă şi primire, mai multă conlucrare cu Dumnezeu.” Mărturii, vol. 6, p. 65, 66.

 

” Rugăciunile serioase ale celor credincioşi, nu vor fi în zadar. Când Domnul va ieşi ca răzbunător, El va ieşi în acelaşi timp şi ca ocrotitor al tuturor acelora care au păstrat credinţa în curăţia ei şi s-au păzit pe ei înşişi neîntinaţi de lume. Acesta este timpul  în care dumnezeu a făgăduit că va răzbuna pe aleşii Săi –  care strigă către El ziua şi noaptea –  deşi rabdă îndelung pentru ei.” mărturii, vol. 5, p. 209, 210.

 

Rugăciunea în întruniri şi comitete. „Când aceste comitete se întrunesc, se rosteşte doar o scurtă rugăciune, dar inimile celor de faţă nu sunt aduse în armonie cu Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi stăruitoare, în credinţă vie, cu un spirit umilit şi zdrobit. Dacă lucrătorii se despart de Dumnezeu înţelepciunii şi puterii, ei nu mai pot să păstreze acea întegritate înălţătoare de suflet, în umblarea cu semenii lor, pe care o cere Dumnezeu. Fără înţelepciune divină, spiritul lor va fi întreţesut cu hotărârile pe care ei le iau. Dacă aceşti oameni nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, atunci Satana va face parte cu siguranţă din comitetele lor, şi va trage foloase din starea lor neconsacrată.” Mărturii, vol. 5, p. 560.

 

O mare răspundere. „O mare răspundere este pusă asupra bărbaţilor şi femeilor de rugăciune din toată ţara, de a înălţa cereri catre Dumnezeu, ca să respingă întunecimea celui rău şi să mai îngăduie încă câţiva ani de har, în care să lucrăm pentru Stăpânul nostru. Să strigăm către Dumnezeu ca îngerii să ţină cele patru vânturi până ce misionarii vor fi trimişi în toate părţile lumii şi vor vesti solia de avertizare împotriva neascultării de legea lui Iehova.” Mărturii, vol. 5, p. 717.

 

Ca să amăgească poporul lui Dumnezeu. „Satana face pe mulţi să creadă că rugăciunea către Dumnezeu este nefolositoare şi că ar fi doare o formă. El ştie bine cât de necesară este meditaţia şi rugăciunea pentru a ţine pe urmaşii lui Hristos treji, spre a rezista vicleniilor şi amăgirilor lui.” Mărturii, vol. 1, p. 295.

Rugăciune în vreme de necaz.

„Ajunge zilei necazul ei”. „Noi trebuie să urmăm pe Hristos în fiecare zi. Dumnezeu nu dă ajutor pentru ziuna de mâine. El nu dă fiilor Săi îndrumările pentru călătoria vieţii toate de odată, ca ei să nu-şi piardă cumpătul. El le spune numai cât pot ei să ţină în minte şi să facă. Puterea şi înţelepciunea sunt date pentru nevoile actuale.” Hristos  Lumina Lumii, p. 313.

 

Totul lucrează împrună spre binele nostru. „Toate suferinţele şi amărăciunile noastre, toate ispitele şi încercările noastre, toate întristările şi durerile noastre, toate persecuţiile şi lipsurile noastre, pe scurt, totul lucrează spre binele nostru. Toate experienţele şi împrejurările, sunt unelte ale lui Dumnezeu prin care ne face bine.” Divina Vindecare, p. 488, 489.

 

Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos. „Adesea poate că mintea vă este înnourată din cauza suferinţei. Atunci nu mai încercaţi să cugetaţi. Doar ştiţi că Isus vă iubeşte. El înţelege slăbiciunile voastre. Voi puteţi face voia Lui odihnindu-vă pur şi simplu în braţele Sale.” Divina Vindecare, p. 251.

 

„Când vin asupră-ne ispite, când griji, greutăţi şiîntuneric, împresoară sufletul nostru, atunci să privim spre Domnul care este lumina noastră. Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos şi în ocrotirea Sa purtătoare de grijă.” Divina Vindecare, p. 250.

 

Rugăciune şi vindecare.

Isus, Marele Vindecător. „Domnul Hristos veni pe lume, ca să arate că, primind putere de sus, omul poate trăi o viaţă nepătată. Cu neobosită răbdare şi prin iubitoare ajutorare, El întâmpina pe oameni în nevoile lor. Prin gingaşă atingere a harului Săy, El gonea din suflet neliniştea şi îndoiala, prefăcând duşmănia în iubire şi necredinţa în încredere.” Divina Vindecare, p. 23.

 

„Domnul este scăparea noastră în timp de boală, ca şi atunci când suntem sănătoşi. ” Cum se îndură un tată de copiii lui,

 

Aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El …      A trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit,Şi i-a scăpat de groapă.”

 

„Dumnezeu este tot atât de voios astăzi să dea sănătate bolnavilor, ca şi atunci când Spiritul Său vorbea Cuvintele de mai sus prin Psalmistul. Domnul Hristos este şi astăzi, acelaşi Medic milos, ca şi atunci când era pe pământ. În El e balsam de vindecare pentru orice boală, şi putere de vindecare pentru orice slăbiciune.” Divina Vindecare, p. 225,226.

 

Izvorul vindecării. „Dorinţa lui Dumnezeu despre fiecare om, este arătată în cuvintele: „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

 

El este cel care: „… îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă; El te încununează cu bunătate şi îndurare.” Divina Vindecare, p. 113.

 

Când ne rugăm pentru cei bolnavi. „Dumnezeu cunoaşte sfârsitul de la început. El cunoaşte inimile oamenilor.El citeşte toate tainele sufletului. El ştie dacă cei pentru care ne rugăm, vor putea sau nu să rabde până la urmă încercările ce vor veni asupra lor, dacă vor mai trăi. El ştie dacă viaţa lor după aceea va fi spre binecuvântare sau spre blestem, pentru ei şi pentru lume. Acesta este unul din motivele pentru care venind cu rugăciunile noastre serioase înaintea Domnului, trebuie să zicem: „Totuşi, facă-se nu voia mea, ci voia Ta.” Însuşi Domnul Isus adăugă aceste cuvinte când se rugă în grădina Ghetsemani. Dacă cuvintele acestea erau potrivite pentru Fiul lui Dumnezeu, cu cât mai mult se potrivesc ele pentru noi, sărmani muritori mărginiţi şi supuşi greşelii.”

 

„Calea cea mai bună pe care trebuie să o urmăm noi, este de a încredinţa dorinţele noastre Atotputernicului nostru Tată ceresc şi apoi cu desăvârşită încredere să lăsăm totul pe seama Lui. Ştim că Dumnezeu ne ascultă dacă cerem ceva după voia Lui. Dar ca să dăm năvală şi să presăm pe Domnul cu cererile noastre, fără a dovedi supunere faţă de voinţa Sa, aceasta nu este drept. Cererile noastre nu trebuie să fie nişte porunci, ci nişte rugăminţi.” Divina vindecare, p. 230

 

O lecţie importantă. „Dar nu toţi înţeleg regulile acestea . Mulţi dintre cei care cer puterea de vindecare a Domnului, cred că trebuie să şi fie vindecaţi, iar dacă nu, atunci credinţa lor nu e deplină. De aceea cei slăbiţi de boală au nevoie de sfaturi înţelepte, ca să se poarte cu înţelepciune. Ei trebuie să se gândească la datoriile către prietenii care rămân în viaţă şi să nu neglijeze întrebuinţarea mijloacelor naturale, pentru refacerea sănătăţii.” Divina Vindecare, p. 231.

 

Rugăciune şi  mijloace de vindecare. „Cei care caută vindecarea prin rugăciune, nu trebuie să neglijeze a folosi mijloacele de vindecare pe care le au la îndemână. Aceasta nu este o tăgăduire a credinţei, dacă folosim mijloacele lăsate de Dumnezeu spre uşurarea durerilor, sau spre a ajuta natura în lucrarea ei de vindecare. Nu este o tăgăduire a credinţei de a conlucra cu Dumnezeu şi de a-i pune în cea mai favorabilă condiţie de însănătoşire. Dumnezeu ne-a dat minte ca să dobândim cunoştinţe despre legile vieţii. Aceste cunoştinţe ne-au fost descoperite ca să le folosim. Noi trebuie să folosim orice mijloc care ar înlesni refacerea sănătăţii, întrebuinţând tot ce ar putea lucra potrivit cu legile naturii. Când ne-am rugat pentru însănătoşirea bolnavului, putem lucra apoi cu toată energia, mulţumind Domnului că ne-a dat ocazia să conlucrăm cu El şi cerând binecuvântarea Sa asupra mijloacelor rânduite de El”

 

„Dacă ne-am rugat pentru vindecarea unui bolnav, atunci oricare ar fi rezultatul, noi să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să suferim întristare şi doliu, să primim cupa cea amară gândindu-ne că  mâna Tatălui din cer o ţine la gura noastră. Dar dacă vine însănătoşirea, atunci să nu se uite, că primitorul binefacerii vindecării are noi obligaţii faţă de Bunul Creator.” Divina Vindecare, p. 231, 232.

 

 

Mărturisire şi iertare 

Primirea harului depinde de noi. „Când venim să cerem mila şi binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să avem un spirit iubitor şi iertător în inimile noastre. Cum ne putem oare ruga: “şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, şi totuşi să nutrim un spirit neiertător? (Matei 6,12). Dacă dorim ca rugăciunile noastre să fie ascultate, atunci noi trebuie să iertăm pe alţii în acelaşi fel şi în aceeaşi măsură în care sperăm să fim şi noi iertaţi.” Calea către Hristos, p. 97.

 

Ce să facem dacă am greşit împotriva cuiva? „Dacă ai jignit, ai făcut vreun rău prietenului sau aproapelui tău, trebuie să‑ţi recunoşti greşeala, iar datoria lui este să te ierte. Apoi trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că fratele pe care l‑ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi, rănindu‑l, ai păcătuit împotriva Creatorului şi Răscumpărătorului său.” Calea către Hristos, p 37.

 

Adevărata mărturisire este deosebită. „Adevărata mărturisire are totdeauna un caracter deosebit, şi recunoaşte păcatul pe nume. Păcatele pot fi de o aşa natură încât trebuiesc mărturisite numai lui Dumnezeu; pot fi din cele ce trebuie să fie mărturisite celor cărora le‑am adus vătămare, sau pot avea un caracter public şi deci va trebui să fie mărturisite public. Dar oricum ar fi mărturisirea, ea trebuie să fie categorică, bine definită şi la subiect, recunoscând pe nume păcatele de care cel greşit s‑a făcut vinovat.” Calea către Hristos, p. 38.

 

„Ce mare deosebire este între a recunoaşte faptele după ce totul a fost descoperit şi a mărturisi păcatul  care este cunoscut numai de noi şi Dumnezeu!” Patriarhi şi profeţi, p. 498.

 

„Sunt printre noi unii care, asemenea lui Acan, îşi vor mărturisi păcatele prea târziu pentru a mai fi salvaţi.” Mărturii, vol 3, p. 272.

 

Ascultarea şi credinţa, condiţii ale rugăciunii

Nevoia după ajutor. „Un alt element al rugăciunii cu succes este credinţa. “Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce‑L caută” (Evrei 11,6). Domnul Hristos a spus ucenicilor Săi: “…orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l‑aţi şi primit, şi‑l veţi avea” (Marcu 11,24). Credem noi oare pe Dumnezeu pe cuvânt?” Calea către Hristos, p. 95.

 

O consacrare deplină. „Toţi aceia care predau sufletul, trupul şi spiritul lui Dumnezeu, vor primi fără încetare noi valuri de puteri mintale şi corporale. Depozitele inepuizabile ale cerului ne stau la dispoziţie. Hristos ne insuflă puterea Duhului Sfânt, viaţă din viaţa Sa. Duhul Sfânt scoate la iveală puterilke Lui cele mai de seamă pentru a lucra asupra inimii şi a minţii. Harul lui Dumnezu sporeşte şi înmulţeşte însuşirile lor şi orice desăvârşire a naturii dumnezeieşti vine în ajutorul lor în lucrarea de salvare de suflete. Prin conlucrarea cu Hristos, ei sunt desăvârşiţi în El şi în starea lor omenească, sunt făcuţi în stare să împşlinească faptele Atotputerniciei.”Hristos Lumina Lumii, p. 827

 

Supunerea este necesară. „Rugăciunea nu poate lua niciodată locul datoriei… .

 

Aceia care prezintă cererile lor lui Dumnezeu dorind împlinirea făgăduinţelor Lui, în timp ce ei nu îndeplinesc condiţiile, insultă pe Iehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o autoritate, o garanţie a împlinirii făgăduinţelor, în timp ce nu fac acele lucruri care ar fi o manifestare a credinţei în Hristos şi a iubirii faţă de El.”

 

„Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o anumită parte din tot ce avem noi. Acesta este planul Său pentru susţinerea lucrării de predicare a Evangheliei.Întorcând lui Dumnezeu această parte, noi arătăm preţuirea noastră pentru darurile Lui. Dacă reţinem şi nu-I dăm ce este al Lui, cum mai putem noi oare cere binecuvântările Sale? Dacă suntem servi necinstiţi în cele pământeşti, cum mai putem avea pretenţia ca El să ne încredinţeze lucrurile cereşti? S-ar putea ca tocmai aici să fie secretul faptului că, la multe rugăciuni nu primim răspuns.” Parabolele Domnului Hristos, p. 143, 144.

 

 

 

Când şi cum va răspunde Dumnezeu la rugăciune?

Răspunsul poate întârzia. „Noi trebuie să ne sprijinim pe Domnul şi să-L aşteptăm cu răbdare. Poate că răspunsul la rugăciunile noastre nu va veni aşa de repede cum am dori noi şi poate nu va fi exact ceea ce am cerut noi; dar Acela care ştie ceea ce este spre cel mai mare bine pentru copiii Săi, va da o şi mai mare binecuvântare, un mai mare bine decât acela pe care l-am cerut, dacă nu devenim necredincioşi şi descurajaţi.” Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 92.

 

Când şi cum. „Am văzut că servii lui Dumnezeu şi biserica se descurajează prea uşor. Când ei cer de la Tatăl lor ceresc lucruri despre care ei cred că au trebuinţă şi acestea nu vin imediat, atunci credinţa lor se clatină şi curajul lor dispare şi sentimentele de murmurare pun stăpânire asupra lor. Am văzut că aceasta displace lui Dumnezeu.

 

Fiecare credincios care vine înaintea lui Dumnezeu, cu inimă neprefăcută şi îşi înalţă către El cererile sale sincere, în credinţă, va primi răspuns la rugăciunile sale. Credinţa ta în făgăduinţele lui Dumnezeu nu trebuie să slăbească, chiar dacă nu vezi sau nu simţi răspunsul imediat la rugăciunile tale. Nu te teme a te încrede în Dumnezeu… .

 

Dumnezeu ne dă binecuvântări; şi dacă noi am putea pătrunde cu privirea în planurile Sale, am vedea în mod clar că El ştie mai bine ce este spre binele nostru, şi răspunde astfel la rugăciunile noastre. Nimic vătămător nu ni se va da, ci numai binecuvântarea de care avem nevoie, în locul a ceea ce am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci spre rău.

 

Am văzut că dacă nu primim imediat răspuns la rugăciunile noastre, noi trebuie să fim tari în credinţă şi să nu îngăduim neîncrederii a pătrunde în inimile noastre, căci aceasta ne desparte de Dumnezeu. Dacă credinţa noastră se clatină, nu vom primi nimic de la Dumnezeu. Încrederea noastră în Dumnezeu să fie tare şi când vom fi în cea mai mare nevoie, binecuvântarea va veni asupra noastră asemenea unei ploi de vară.

 

Când servii lui Dumnezeu se roagă pentru Spiritul Sfânt şi binecuvântare, răspunsul vine uneori imediat, dar nu întotdeauna vine şi dă binecuvântarea . În astfel de timpuri să nu pierdeţi nădejdea. Credinţa voastră să se prindă tare de fagăduinţa care va veni. Încrederea voastră în Dumnezeu să fie deplină, căci binecuvântarea cerută va veni atunci când aveţi cea mai mare nevoie de ea.

 

Am văzut că orice rugăciune, care este înălţată în credinţă şi dintr-o inimă sinceră, este primită de Dumnezeu; acela care îşi înalţă cerea, va primi răspuns, va primi binecuvântarea cerută, tocmai cânad va avea cea mai mare trebuinţă de ea şi adesea va întrece aşteptările. Nici o rugăciune a unui sfânt care este înălţată în credinţă, nu este pierdută.” Mărturii, vol. 1, p. 120,121.

 

În credinţă, lucraţi şi rugaţi-vă. „Puneţi-vă încrederea în Dumnezeu. Rugaţi-vă mult şi credeţi. Îmcrezându-vă, nădăjduind, crezând, ţinând tare mâna puterii Nemărginite, voi veţi fi mai mult decât biruitori.

 

Adevăraţii lucrători umblă şi lucrează prin credinţă. Uneori ei obosesc urmărind înceata înaintare a lucrării, când lupta se dă cu putere între forţele binelui şi răului. Dar dacă refuză să se dea bătuţi, sau să fie descurajaţi, vor vedea cum norii se dau la o parte şi cum se împlineşte făgăduinţa eliberării. Prin ceaţa cu care i-a înconjurat Satana, ei vor vedea strălucirea razelor vii ale Soarelui Neprihănirii.

 

Lucraţi în credinţă şi lăsaţi rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Rugaţi-vă în credinţă şi misterul providenţei Sale va aduce răspunsul ei. Uneori vi se va părea că nu aveţi succes. Dar lucraţi şi credeţi, punând în eforturile voastre credinţă, nădejde şi curaj. După ce aţi făcut tot ce aţi putut, aşteptaţi pe Domnul, mărturisind Cuvântul Său. Aşteptaţi nu cu nelinişte iritată, ci cu credinţă neclintită, cu încredere nezguduită.” Mărturii, vol. 7, p. 245.

 

Pe cea mai bună cale, la cel mai potrivit moment. „Asigurarea aceasta este cuprinzătoare şi nelimitată, şi Cel care a dat‑o este credincios în îndeplinirea ei. Dacă nu primim lucrurile pe care le‑am cerut chiar atunci când ne‑am rugat, trebuie totuşi să credem că Dumnezeu aude şi că El va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem aşa de greşiţi şi înguşti la vedere, încât uneori cerem lucruri ce n‑ar fi o binecuvântare pentru noi; dar Tatăl nostru ceresc, pentru că ne iubeşte, răspunde rugăciunilor noastre dându‑ne acele lucruri care sunt în adevăr spre binele nostru şi pe care noi înşine am dori să le avem dacă ochii noştri, luminaţi fiind de Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile aşa cum sunt în realitate. Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie totuşi să ne prindem tare de făgăduinţele care ne sunt date, căci timpul răspunsului va veni cu siguranţă, şi vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită chiar în felul dorit de noi, ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea noastră. Dumnezeu este prea înţelept ca să poată greşi şi prea bun ca să reţină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu trebuie să ne temem a ne încrede în El, chiar dacă nu vedem imediat un răspuns la rugăciunile noastre. Să ne bizuim pe făgăduinţa Lui, care este sigură: “Cereţi şi vi se va da”.” Calea către Hristos, p.96.

 

Dumnezeu aude rugăciunile noastre.

El aude şi răspunde. „Dumnezeu ascultă într-adevăr rugăciunea. Domnul a zis: „Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” Şi iarăşi zice: „Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti”. (Ioan 14, 14; 12, 26) Dacă trăim după Cuvântul Său, atunci fiecare făgăduinţă preţioasă dată de El, se va împlini cu noi. Noi nu merităm mila Lui, dar dacă ne predăm Lui, atunci El ne primeşte. El va lucra pentru cei ce urmează Lui.” Divina Vindecare, p. 226, 227.

 

„Domnul  aude şi va răspunde cu siguranţă copiilor Săi, dacă ei îl vor căuta pentru sfătuire şi călăuzire.” Evanghelism, p. 399. *

 

El aude şi poartă de grijă. „Dumnezeu locuieşte în fiecare cămin. El aude fiecare cuvânt care este rostit, ascultă fiecare rugăciune înălţată, înţelege suferinţa şi dezamăgirea fiecărui suflet… . El se preocupă de nevoile noastre şi dragostea, mila şi harul Său se revarsă continuu pentru a împlini toate nevoile noastre.” Cuvântări de pe Muntele Fericirilor, p. 105.*

 

„Dumnzeu ascultă rugăciunile tuturor acelora care îl caută în adevăr. El are puterea de care noi toţi avem nevoie. El umple inima cu bucurie, pace şi sfinţenie. Caracterul se dezvoltă continuu. Nu ne putem îngădui să cheltuim timp, lucrând împotriva planurilor lui Dumnezeu.” Mărturii, vol. 9, p. 169.

 

Partea noastră. „Sentimentul vostru de dependenţă vă va mâna la rugăciune şi simţul datoriei vă va îndemna la lucru. Rugăciunea şi sârguinţa va fi ocupaţia vieţii voastre. Voi trebuie să vă rugaţi ca şi când reuşita şi lauda s-ar datora numai lui Dumnezeu, şi să lucraţi ca şi când datoria ar fi totul pentru voi. Dacă vă trebuie putere, o veţi putea căpăta. Ea aşteaptă ca s-o atrageţi la voi. Credeţi doar în Dumnezeu, contaţi pe Cuvântul Său, lucraţi prin credinţă şi binecuvântarea va veni… . Numai pe cei umiliţi, încrezători şi cu inima zdrobită, Dumnezeu îi primeşte şi ascultă rugăciunile lor.”

Mărturii, vol. 4, p. 538, 539.

 

Rugăciune şi meditaţie.

Meditaţi asupra iubirii Sale. „Dumnezeu ne invită să ne umplem inima cu cugetări înalte, cu gânduri curate. El doreşte ca noi să medităm la iubirea şi mila Sa, să studiem lucrarea Sa minunată, în marele Plan al Mântuirii. Atunci, înţelegerea noastră cu privire la adevăr va fi din ce în ce mai clara, iar dorinţa noastră după curăţia inimii şi limpezimea gândurilor va fi tot mai înaltă şi tot mai sfântă. Atunci, cel credincios trăind în atmosfera cea curată a cugetelor sfinte, va fi transformat prin comuniunea cu Dumnezeu şi prin studiul Sfintelor Scripturi.” Parabolele Domnului hristos, p. 60.

 

Meditaţie şi studiul Scripturii. „Isus a făgăduit ucenicilor Săi: “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu”. (Ioan 14:26). Învăţăturile lui Hristos trebuie să fi fost deja depozitate în minte pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ni le aducă aminte în timp de primejdie.” Tragedia Veacurilor, p. 599, 600.

 

Ascultă şi cere. „O adevărată cunoaştere a Bibliei, nu poate fi câştigată numai prin ajutorul Spiritului prin care a fost dat Cuvântul.Pentru a dobândi această cunoştinţă noi trebuie să o trăim. Tot ce porunceşte Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem.Tot ce făgăduieşte, trebuie să cerem.” Educaţie, p. 189.

 

Sinceritatea scopului. „Înţelegerea adevărului biblic nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală a celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorinţa serioasă după neprihănire.” Tragedia Veacurilor, p. 599

 

Umblaţi în lumină. „Umblaţi fără încetare în lumina lui Dumnezeu. Cugetaţi ziua şi noaptea la caracterul Lui. Atunci veţi vedea frumuseţea Lui şi vă veţi bucura de bunătatea Lui. Inima voastră va fi încălzită de simţirea iubirii Lui. veţi fi înălţaţi, ca şi cum aţi fi purtaţi pe braţe veşnice. Cu puterea şi lumina date de Dumnezeu, puteţi înţelege mai mult şi veţi putea săvârşi mai mult decât aţi crezut vreodată că ar fi cu putinţă.” Divina Vindecare, p. 514.

 

Meditaţi la desăvârşirea Mântuitorului. „În timp ce cugetăm la desăvârşirea Mântuitorului nostru, vom dori să fim cu totul transformaţi şi reînnoiţi după chipul Său curat. Sufletul nostru va înseta şi va flămânzi atunci după asemănarea cu Cel pe care‑L adorăm. Cu cât cugetele noastre se vor ocupa mai mult de Domnul Hristos, cu atât mai mult vom vorbi şi altora despre El şi‑L vom reprezenta în lume prin viaţa noastră.” Calea către Hristos, p. 89.

 

Trăind în timpul sfârsitului. „Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi. Destinul mulţimilor care populează pământul este gata să se hotărască. Binele nostru viitor şi mântuirea altor suflete depind de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziţi de Duhul adevărului. Orice urmaş al lui Hristos trebuie să întrebe cu seriozitate: “Doamne, ce vrei să fac?” Trebuie să ne umilim înaintea Domnului, cu post şi rugăciune şi să cugetăm mult la Cuvântul Său, îndeosebi la scenele judecăţii. Trebuie să căutăm să avem acum o experienţă vie şi profundă în lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nici o clipă de pierdut. Evenimente de importanţă vitală au loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat al Satanei. Nu dormiţi, sentinele ale lui Dumnezeu; dacă deveniţi nepăsătoare şi somnolente, vrăjmaşul vă pândeşte de aproape şi este gata în orice moment să sară asupra voastră şi să vă facă prada lui.” Tragedia veacurilor, p. 601.

 

 

Pretutindeni în rugăciune tainică.

Oricând şi oriunde. „Nu există timp sau loc care să fie nepotrivit a înălţa rugăciuni lui Dumnezeu. Nu există nimic care să ne poată împiedica a înălţă inimile noastre în rugăciuni stăruitoare. În învălmăşeala străzii, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru ca Acesta să ne acorde călăuzirea divină, aşa cum a făcut Neemia atunci când a adresat cererea sa împăratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rugăciune poate fi găsit oriunde ne‑am afla. Trebuie să avem totdeauna uşa inimii deschisă, adresând mereu invitaţia ca Domnul Hristos să vină şi să locuiască în inima noastră ca un oaspete ceresc.” Calea către Hristos, p. 99.

 

Mergând pe cale. „Toţi aceia care sunt în suferinţă sau nedreptăţiţi, să strige la Dumnezeu. Îndepărtaţi-vă de aceia ale căror inimi sunt ca oţelul şi aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Creatorului. Nici unul dintre cei ce vin la El cu inima zdrobită, nu va fi respins. Nici o rugăciune sinceră nu se pierde. În mijlocul osanalelor înălţate de corurile cereşti, Dumnezeu aude strigătele chiar şi ale celei mai slabe fiinţe omeneşti. Noi, putem prezenta dorinţa şi povara inimii în cămăruţa noastră, putem înălţa o rugăciune mergând pe drumul nostru, şi cuvintele noastre ajung la tronul Stăpânului Universului. Ele poate că nu sunt auzite de vreo ureche omenească, dar ele nu se pot pierde neauzite, nici nu se rătăcesc în învălmăşeala preocupărilor zilnice. Nimic şi nimeni nu poate înăbuşi rugăciunea sufletului. Ea se ridică mai presus de zgomotul străzii, mai presus de tumultul mulţimii şi ajunge în curţile cerului. Noi vorbim cu Dumnezeu şi de aceea rugăciunile noastre sunt ascultate.” Parabolele Domnului Hristos, p. 174.

 

Fiecare respiraţie, o rugăciune. „Cultivaţi deprinderea de a vorbi cu Mântuitorul când sunteţi singuri, când sunteţi pe cale, când sunteţi ocupaţi cu treburile zilnice. Inima să fie fără încetare înălţată fără încetare la ceruri, fără glas, după ajutor, după lumină, după putere şi cunoştinţă. Fiecare respiraţie să fie o rugăciune.” Divina Vindecare, p. 511.

 

Rugăciune şi lucrare. „Trebuie să trăim o îndoită viaţă – o viaţă de cugetare şi de acţiune, de rugă tăcută şi de lucrare plină de râvnă. Tăria câşticată prin comuniunea cu Dumnezeu unită cu efortul plin de râvnă de a educa mintea să fie cugetătoare şi atentă la griji, pregăteşte pe om pentru datoriile zilnice şi păstrează spiritul în pace în împrejurări oricât de grele.” Divina Vindecare, p. 512.

 

Prin rugăciune.

Rugaţi-vă neîncetat. „Fără rugăciuni stăruitoare şi continuă veghere, noi suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepăsători şi de a devia de la calea dreaptă. Vrăjmaşul mântuirii noastre caută mereu să pună piedici în calea spre tronul milei, pentru ca noi să nu putem obţine ‑ prin rugăciuni stăruitoare şi credinţă ‑ harul şi puterea de a rezista ispitei.” Calea către Hristos, p. 95.

 

Nimic să nu vă amăgească. „Sfinţenia nu este extaz, răpire sufletească; ea este o deplină predare a voinţei lui Dumnezeu; ea înseamnă a trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; înseamnă a face voia Tatălui nostru Ceresc; înseamnă încredere în Dumnezeu în vreme de încercare, în timp de întuneric ca şi în vreme luminoasă; înseamnă a umbla prin credinţă, a sluji pe Dumnezeu cu încredere neclintită, a rămâne în iubirea Sa.” Faptele Apostolilor, p. 51.

 

Încredere puternică. „Rugăciunea care porneşte dintr-o inimă serioasă şi credincioasă, este cu adevărat o rugăciune făcută cu ardoare, care are o mare putere. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre aşa cum ne aşteptăm noi, căci noi poate nu cerem ceea ce este spre binele nostru cel mai mare; dar în dragostea şi înţelepciunea Sa, El ne va da acele lucruri de care avem cea mai mare trebuinţă.”

 

Plini de dragostea divină. „Inima ucenicilor era supraîncărcată cu o generozitate atât de deplină, atât de adâncă, atât de larg cuprinzătoare, încât îi constrângea să meargă până la marginile pământului, mărturisind: „Să ne ferească Dumnezeu să ne lăudăm cu altceva, decât cu crucea Domnului Isus Hristos.”

 

Prin rugăciune călduroasă şi stăruitoare, ei au fost înzestraţi cu Duhul Sfânt şi apoi au pornit apăsaţi de povara salvării de suflete, umpluţi de râvna de a extinde biruinţa crucii.

 

Ceea ce a făcut Domnul pentru poporul Său atunci, este tot atât de necesar – poate chiar mai necesar – ca El să facă pentru poporul Său azi.

 

Nu urmează ca Duhul lui Dumnezeu să vină astăzi ca să umple pe oameni de putere?” Mărturii, vol. 7, p. 31, 33.

 

 

Stăruiţi în rugăciune tainică.

Isus, este viţa. „Ar trebui să stăruim în rugăciune tainică. Isus este viţa, noi suntem mlădiţele. Pentru a creşte şi a ajunge la maturitate, trebuie să ne hrănim zilnic cu sevă din Viţa Vie. Despărţiţi de Viţă, nu putem face nimic.” Experienţe şi viziuni, p. 73.

 

Ce preţioasă este rugăciunea în taină. „Numai rugăciunea în familie sau în public nu este de ajuns. Rugăciunea în taină este foarte necesară; în singurătate, sufletul este înfăţişat gol înaintea ochiului cercetător al lui Dumnezeu şi orice cuget este cercetat. Rugăciunea în taină ! Cât de preţioasă este ea ! Sufletul este în comuniune cu Dumnezeu! Rugăciunea în taină trebuie auzită numai de Dumnezeu. Nici o ureche curioasă nu trebuie să fie împovărată cu auzirea unor astfel de cereri ascunse. În rugăciunea făcută în taină, sufletul este liber de influenţele înconjurătoare, liber de orice tulburare. Liniştit, dar cu evlavie, el se va înălţa către Dumnezeu. Rugăciunea în taină este adesea pervertită şi mirosul ei dulce este pierdut, prin rugăciunea cu voce tare. În loc ca sufletul să se încreadă calm şi liniştit în Dumnezeu cu o credinţă deplină, el se exprimă în cuvinte josnice şi umilite, ridicându-şi glasul în strigăte plângătoare şi agitate; în acest fel, rugăciunea în taină îşi pierde influenţa ei duioasă şi sfântă. Rugăciunea în taină, adusă aşa cum trebuie este de un mare folos. Dar rugăciunea făcută în public, în mijlocul familiei sau a vecinilor, nu este o rugăciune în taină chiar dacă se crede aşa, şi din ea nu se poate primi tărie dumnezeiască.” Mărturii, vol. 2, p. 189, 190.

 

Începutul răului. „Răul a început cu neglijarea vegherii şi a rugăciunii în taină, apoi a urmat şi neglijarea altor datorii religioase, şi în felul acesta s-a deschis calea pentru toate păcatele următoare… . Oricare ar fi fost experienţa noastră, oricât de înaltă ar fi situaţia noastră, noi avem nevoie neîncetat de veghere şi rugăciune. Noi trebuie să fim zilnic stăpâniţi de spiritul luim Dumnezeu pentru că altfel vom fi stăpâniţi de duhul lui Satana.” Mărturii, vol. 5, p. 102.

 

Rugăciunea în taină neglijată. „Altarul familial este neglijat, rugăciunea în taină este uitată. Mulţi susţin că procedează drept cu aproapele lor şi se pare că au sentimentul că făcând astfel, rezolvă totul în privinţa datoriei lor. Dar nu este suficient să păstrezi ultimele şase porunci ale Decalogului. Noi trebuie să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră. Nimic altceva nu poate satisface cerinţele Legii lui Dumnezeu, decât ascultarea de fiecare precept al ei.” Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 57.

 

Rugăciunea în taină este putere. „Tăria câştigată prin rugăciune tainică, stăruitoare, ne pregăteşte să rezistăm ademenirilor societăţii.” Mărturii, vol. 5 , p. 113.

 

Mai întâi, rugăciunea în taină. „Să primim lumină şi binecuvântare, pentru ca să avem ceva de împărtăşit. Este privilegiul fiecărui lucrător de a vorbi mai întâi cu Dumnezeu în locul retras al rugăciunii, şi apoi să vorbim oamenilor ca vocea lui Dumnezeu. Bărbaţii şi femeile care comnuică cu Dumnezeu, care au pe Hristos în inimă, sfinţesc chiar atmosfera, pentru că ei conlucrează cu îngerii cei sfinţi. De o astfel de mărturie avem nevoie în acest timp. Avem nevoie de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, de puterea care ne conduce la Hristos.” Mărturii, vol. 6, p. 52.

 

Clarviziune prin rugăciunea tainică. „Domnul spune: „Intră în camera ta, şi acolo în ascuns vorbeşte cu inima ta; ascultă de glasul adevărului, de vocea conştiinţei.” Nimic nu va da o vedere mai limpede despre sine însuşi, ca rugăciunea în ascuns. Acela care vede în ascuns şi ştie toate lucrurile, va lumina priceperea noastră şi va răspunde la cererile noastre. Datoriile simple şi lămurite care nu trebuie neglijate, vor fi descoperite în faţa noastră. Faceţi un legământ cu Dumnezeu de a vă preda pe voi înşivă şi toată puterea voastră în serviciul Lui.” Mărturii, vol. 5, p. 163.

 

Legătura cu Dumnezeu înaintea legăturii cu oamenii. „Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, pentru că el cere o mare înţelepciune spre a înţelege ştiinţa mântuirii sufletelor. Mai înainte de a avea legătură cu oamenii, trebuie să avem comuniune cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc, noi putem obţine pregătirea necesară pentru a sluji oamenilor.

 

Să lăsăm inima să tânjească de dorinţa pe care o are pentru Dumnezeu, pentru Viul Dumnezeu. Viaţa Domnului Hristos a arătat ce poate face omul atunci când ajunge părtaş naturii divine. Atunci, să cerem şi vom primi. Cu credinţa stăruitoare a lui iacov, cu insistenţa neşovăielnică a lui Ilie, să cerem pentru noi tot ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit.” Parabolele Domnului Hristos, p. 149.

 

Isus priveşte la noi. „Ca şi Natanael, avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi înşine şi să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt. Acela care a văzut pe Natanael sub smochin, ne va vedea şi pe noi în locul tainic al rugăciunii. Îngerii porniţi din lumea de lumină sunt aproape de aceia care plini de umilinţă, caută călăuzirea divină.” Hristos Lumina Lumii, p. 141.

 

Rugăciunea tainică.

Rugăciunea tainică este deosebită. „Toţi trebuie să simtă ca o datorie a lor, de creştini, de a se ruga scurt. Spuneţi Domnului tocmai ceea ce vă lipseşte, fără să colindaţi prin toată lumea. În rugăciunea tainică, toţi au privilegiul de a se ruga cât de mult le place. Ei se pot ruga pentru toate rudele şi prietenii lor. Cămăruţa este locul unde pot spune Domnului, toate greutăţile, toate necazurile şi încercările lor personale. O adunare obişnuită de rugăciune, nu este locul unde credinciosul să-şi desfăşoare secretele inimii sale.” Mărturii, vol. 2, p. 578.

 

O mare însemnătate. „Rugăciunea tainică, rugăciunea în familie, rugaciunea în adunările publice pentru adorarea lui Dumnezeu – toate sunt de cea mai mare însemnătate. Iar noi trebuie să trăim ceea ce ne rugăm. Noi trebuie să conlucrăm cu Domnul Hristos în lucrarea Lui.”  Mărturii, vol 7, p. 239.

 

Ucigaşii adunărilor de rugăciune. „Mă tem însă, că unii, care nu-şi aduc necazurile lor înaintea lui Dumnezeu în rugăciune personală, le păstrează pentru ora adunării de rugăciune, şi acolo ei îşi desfăşoară rugăciunea pentru mai multe zile. Unii ca aceştia pot fi numiţi: ucigaşi ai adunărilor de rugăciune. Ei nu emit nici o lumină, nu îmbărbătează pe nimeni. Rugăciunile lor sunt reci, îngheţate şi lungi, şi mărturisirile lor apostaziate aruncă o umbră. Toţi răsuflă bucuroşi că ei au terminat şi este aproape cu neputinţă să mai îndepărtezi atmosfera rece şi întunecoasă, adusă în adunare de rugăciunile şi îndemnurile lor. După lumina pe care am primit-o, adunările noastre trebuie să fie sociale, spirituale şi nu prea lungi. Rezervele, mândria, vanitatea şi teama de oameni să fie lăsate acasă. Micile deosebiri şi prejudecăţi, nu trebuie luate cu noi la aceste adunări. Ca şi într-o familie unită, simplitatea, blândeţea, încrederea şi dragostea trebuie să existe în inimile fraţilor şi surorilor care se adună spre a fi înviorare şi îmbărbătare prin aducerea luminii laolaltă.” Mărturii, vol 2, p. 578, 579.

 

Intră în cămăruţa ta. „Când te rogi, intră în cămăruţa ta.” Să aveţi un loc tainic pentru rugăciune. Isus avea locuri speciale unde se întâlnea cu Tatal Său; astfel de locuri ar trebui să avem şi noi. Avem nevoie, uneori, să ne retragem puţin într-un loc simplu, unde să fim singuri cu Dumnezeu.” *

 

„În Numele lui Isus, noi putem veni în prezenţa lui Dumnezeu, cu încrederea unui copil . Nimeni nu trebuie să fie mijlocitor. Prin Isus, ne putem deschide inimile înaintea lui Dumnezeu, care ne cunoaşte şi ne iubeşte.” *

 

„În locul tainic al rugăciunii, unde nimeni nu poate vedea, dar Dumnzeu vede; unde nimeni nu poate auzi, dar Dumnzeu aude, putem prezenta cele mai ascunse dorinţe şi doruri înaintea Tatălui milostiv. În tăcerea şi liniştea sufletului, vocea care niciodată nu a încetat să răspundă strigătului nevoilor omeneşti, va vorbi inimilor noastre.” Cuvântări de pe Muntele Fericirilor, p. 83, 84. *

///////

Făgăduinţa, rugăciunii.

Scopul făgăduinţelor lui Dumnezeu. „Dumnezeu a aşezat făgăduinţe în cuvântul Său, pentru ca noi să avem credinţă în El. În aceste făgăduinţe, El ne descoperă eternitatea, dăruindu-ne o străfulgerare a minunatei comori de slavă, ce aşteaptă pe biruitor.” Viaţa mea astăzi, p. 338. *

 

Răspunsul va veni. „Rugăciunile simple, dacă vor fi dictate de Duhul Sfânt se vor urca la porţile întredeschise, prin acea uşă despre care Hristos declară că El a deschis-o şi nimeni n-o poate închide. Aceste rugăciuni combinate cu mireasma desăvârşirii lui Hristos, se vor înălţa ca un miros plăcut până la Tatăl, care ne va trimite răspunsul.” Mărturii, vol. 6, p. 467.

 

Este ajutor din belşug. „Faptul că aţi fost botezaţi în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, este o asigurare că, dacă veţi cere ajutorul lor, aceste puteri vă vor ajuta în orice timp de nevoie. Domnul va auzi şi răspunde la rugăciunile urmaşilor Săi, care poartă jugul lui Hristos şi învaţă blândeţea şi umilinţa în şcoala Sa.” Mărturii, vol. 6, p. 99

 

Ajutor la vreme de necaz. „Truditorii în mersul împovărat al vieţii, aglomeraţi şi aproape copleşiţi de încurcături, pot înălţa la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe mare şi pe uscat când sunt ameninţaţi de vreo mare primejdie, se pot preda în felul acesta protecţiei cerului. În vremuri de primejdie sau greutăţi neaşteptate, inima îşi poate înălţa strigătul după ajutor, Aceluia care s-a angajat să vină în sprijinul celor credincioşi, oricând Îl vor chema. În orice împrejurare, în orice stare, sufletul împovărat cu amărăciune şi grijă, asaltat crunt de ispită, poate găsi asigurare, sprijin şi ajutor în dragostea şi puterea inepuizabilă a unui Dumnezeu care-Şi păstrează legământul.” Profeţi şi Regi, p. 631

 

Rugăciunea se înalţă către Marele Preot din Sanctuarul ceresc al mintii si al inimii 

Ridicaţi-vă ochii. „Nu vă plecaţi capetele şi nu vă acoperiţi faţa, ca şi cum aţi avea ceva de ascuns, ci ridicaţi-vă ochii spre Sanctuarul ceresc, în care hristos Mijlocitorul nostru stă înaintea Tatălui pentru a-I prezenta rugăciunile voastre, împletite cu meritele Sale şi neprihănirea Sa, ca un miros de tămâie.” Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 241.

 

Fiecare rugăciune sinceră, pătrunde în Sanctuar. „Orice rugăciune sinceră se aude în cer. Poate că nu este exprimată curgător, dar dacă inima este în ea, ruga se va înălţa spre Sanctuarul în care slujeşte Hristos şi El o va înfăţişa Tatălui fără nici un cuvânt stângaci, bâlbâit, ci înfrumuseţată şi plăcută prin parfumul propriei Sala desăvârşiri.” Hristos Lumina Lumii, p. 667.

 

Îngerul Legământului. „Rugaţi-vă, dar rugaţi-vă cu credinţă şi încredere nezguduită. Îngerul Legământului, chiar Domnul Isus Hristos este Mijlocitorul care asigură primirea rugăciunilor celor credincioşi.” Mărturii, vol 8, p. 179.

 

Isus, Mijlocitorul nostru. „Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea slijbei Domnului Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu, ca fii şi fiice ale Sale.

 

Domnul Hristor S-a angajat să fie Înlocuitorul şi Garantul nostru şi nu va trece cu vederea pe nimeni… În timp ce rugăciunile sincere şi umile ale celor păcătoşi se înalţă la tronul lui Dumnezeu, Domnul Hristos amestecă împreună cu ele meritele propriei Sale vieţi de o desăvârşită ascultare. Rugăciunile noastre sunt înmiresmate de această tămâie. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească în favoarea noastră, iar Tatăl ascultă totdeauna pe Fiul.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 22.

 

Inelul de legătură. „În Numele lui Hristos cererile noastre se înalţă la Tatăl. El mijloceşte în favoarea noastră, iar Tatăl descoperă comorile Harului Său, ca noi să ne bucurăm de ele şi să împărtăşim şi altora…

 

Hristos este inelul de legătură între Dumnezeu şi om. El a făgăduit mijlocirea LUI personală. El pune întreaga valoare a dreptăţii Sale de partea persoanei care se roagă. El pledează pentru om; iar omul având nevoie de ajutor dumnezeiesc, pledează pentru sine înaintea lui Dumnezeu, folosind influenţa Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru viaţa lumii. Atunci când recunoaştem înaintea lui Dumnezeu aprecierea pe care o avem faţă de meritele lui Hristos, rugăciunile noastre primesc parfum. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor Mântuitorului, Hristos ne aşează lângă Sine, cuprinzându-ne cu braţul Său omenesc, în timp ce cu braţul Său divin, apucă tronul Celui veşnic… Hristos a devenit mijlocitorul rugăciunilor dintre om şi Dumnezeu. El a devenit şi mijlocitorul binecuvântării între Dumnezeu şi om. El a unit cele dumnezeieşti cu cele omeneşti. Oamenii trebuie să conlucreze cu El pentru mântuirea propriului lor Suflet, apoi să facă eforturi puternice pentru a salva pe aceia care sunt gata să piară.” Mărturii vol 8, p. 178.

 

Ca un parfum plăcut mirositor. „Ca şi patriarhii din vechime, aceia care mărturisesc că-L iubesc pe Dumnezeu ar trebui să ridice un altar Domnului oriunde îşi înalţă cortul. Dacă a fost vreodată un timp în care fiecare casă  ar trebui să fie o casă de rugăciune, atunci timpul acela este acum. Taţii şi mamele ar trebui să-şi înalţe adesea inimile la dumnezeu în cereri umile pentru ei şi pentru copiii lor…

 

Din fiecare cămin creştin ar trebui să străluceasă o iubire sfântă. Iubirea ar trebui să se dea pe faţă în activitate. Ea trebuie să se reverse în toate câte au loc în familie, arătându-se într-o bunătate profundă şi o comportare duioasă neegoistă. Sunt familii în care acest principiu este trăit. Din aceste căminuri, rugăciunea de dimineaţă şi de seară se înalţă la Dumnezeu că un parfum plăcut mirositor, iar mila şi binecuvântările Lui se revarsă ca roua asupra celor plecaţi în rugăciune.” Patriarhi şi profeţi, p. 144.

 

 

 

 

 

Lucrarea sângelui lui Hristos

„Aşa cum marele preot stropea cu sângele cald scaunul milei, în timp ce norul de tămâie frumos mirositor se înălţa înaintea lui Dumnezeu, la fel şi noi, în timp ce ne mărturisim păcatele şi invocăm lucrarea sângelui ispăşitor, rugăciunile noastre se înalţă la cer înmiresmate de meritele caracterului Mântuitorului.” Mărturii pentru predicatori, p. 92, 93

 

Studiaţi lucrarea Lui de mijlocire. „Apostolului Ioan, pe insula Patmos i-au fost descoperite lucruri pe care Dumnezeu a dorit să le arate poporului Său. Studiaţi aceste descoperiri… Priviţi viaţa şi caracterul lui Hristos şi studiaţi lucrarea lui de mijlocire. Aici se află înţelepciune nemărginită, îndurare nemărginită, dragoste nemărginită şi dreptate nemărginită.” Mărturii, vol 6, p. 59.

 

„Slava aşezată asupra lui Hristos, este o chezăşie a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Ea ne vorbeşte despre puterea rugăciunii – cum poate ajunge glasul omenesc la urechile lui Dumnezeu şi cum găsesc primire cererile noastre în curţile cereşti. Prin păcat, pământul a fost despărţit de cer şi înstrăinat de legăturile cu el.; dar Isus l-a legat din nou de tronul slavei. Iubirea lui a înconjurat pe om şi a ajuns în curţile prea înalte.  Lumina care prin porţile deschise ale cerului a venit asupra Mântuitorului, va veni şi asupra noastră, când ne rugăm pentru ajutor de a ne împotrivi ispitei.” Hristos Lumina Lumii, p. 113.

 

Mijlocirea lui Isus şi planul de mântuire. „Mijlocirea lui Hristos din Sanctuarul de sus, în favoarea omului, este tot atât de importantă pentru Planul de Mântuire ca şi moartea Sa pe cruce. El a început această lucrare la moartea Sa şi după înviere S‑a înălţat să o termine în ceruri. Trebuie să intrăm, prin credinţă, dincolo de perdea, “unde Isus a intrat pentru noi ca Înainte‑mergător”. (Evrei 6:20). Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe Calvar. Acolo obţinem o înţelegere mai clară a tainelor răscumpărării. Mântuirea omului a fost realizată cu un preţ infinit pentru cer; sacrificiul făcut satisface cele mai mari exigenţe ale Legii lui Dumnezeu călcate de om. Isus a deschis calea către tronul Tatălui şi prin mijlocirea Sa pot să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu dorinţele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credinţă.” Tragedia Veacurilor, p. 489.

 

 

 

 

Rugăciunea este maică şi împărăteasă peste toate faptele bune. Dar cum este ea maica tuturor faptelor bune? Că doar marele Apostol Pavel spune: Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; iar mai mare decât toate este dragostea.. Nu spune aşa?

 

Deci iată că cea mai mare faptă bună nu-i rugăciunea, după Sfinţii Părinţi, ci este dragostea. Dar de ce totuşi Sfinţii Părinţi au spus că rugăciunea este maică a tuturor faptelor bune? Pentru că ea aduce în sufletul nostru  pe Iisus,dimpreuna cu toate cele Bune din Univers,si pe toate cele Frumoase din tot universal Dumnezeiesc,inclusiv credinta,Dragostea etc  Dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele nu vin pe altă cale în sufletul nostru, decât pe calea rugăciunii!

 

Bunăoară să spun: dacă ai supărat pe cineva sau te-a supărat cineva şi începi să-l pomeneşti la rugăciune, numai vezi că, de la o vreme, se ridică ura din mijloc. Prin rugăciune se taie vrajba şi îndată îl câştigi pe acela şi îl aduci la înţelegere, la unire. De aceea spune Sfântul Maxim: Când vei vedea pe cineva că te urăşte, sau te nedreptăţeşte, fie cu dreptate, fie cu nedreptate, începe să-l pomeneşti la rugăciune. Dar să nu-l pomeneşti, să-i fie lui vreun rău, că atunci cade pe tine. Să zici aşa: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul şi pe fratele meu (cutare), că pentru păcatele mele s-a supărat pe mine. Pentru că fratele meu este oglinda mea şi el vede răutaţile mele”.

 

Aşa spune şi Sfântul Ioan Scărarul. „Să nu învinuieşti cumva pe fratele tău când te rogi pentru el, sau să-i ceri pedeapsă”, cum îi pun unii în pomelnice la vrăjmaşi. Nu-i voie! Chiar dacă îi puneţi pe unii la vrăjmaşi, Biserica ştiţi cum se roagă? Biserica se roagă pentru vrăjmaşi să-i înţelepţească, să le ierte păcatele, să-i aducă la cunoştinţa adevărului, să-i facă blânzi şi să-i întoarcă cu bine,pentru ca prin mijlocirea lui Isus,sa devina buni pentru vesnicie.

 

Aşa se roagă Biserica. Niciodată Biserica,alcatuita din pietre vii,nascute din nou,inzidite prin liantul Duh Sfant in Trupul Ctistic al Bisericii  nu vrea să facă rău la nimeni. Că Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască… Iar noi, când avem o supărare, ni se pare că un cutare ne urăşte. Dar Biserica nu! Ea nu face deosebire. Ea se roagă deopotrivă pentru toţi, ca să fie buni.

 

De aceea, vorbind despre sfânta rugăciune, v-am spus că ea se numeşte maica tuturor faptelor bune, pentru că ea aduce în sufletul nostru pe cea mai mare faptă bună: dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele.

 

 

Toate faptele bune,facute numai prin “filtrul”Cristic, apropie pe om de Dumnezeu, dar rugăciunea le uneşte.

Rugăciunea nu numai că îl apropie pe om de Dumnezeu, ci îl uneste, lipeşte de Dumnezeu şi îl face un duh cu El. Este ceea ce spune marele Apostol Pavel: Cela ce se lipeşte de desfrânată, un trup este cu ea… şi cel ce se lipeşte de Domnul, un duh este cu El. Sudura aceasta duhovnicească de a se uni omul cu Dumnezeu, se face pe calea rugăciunii,numai prin Iisus.

 

Dar când auzim noi de rugăciune, să nu credem că toată rugăciunea noastră este rugăciune. Dacă eu zic cu limba rugăciunea, sau cu gura, iar mintea este pe dealuri, eu mă înşel pe mine când mă rog. Că Dumnezeu, în vremea rugăciunii, nu caută numai buzele şi limba, ci caută mintea şi inima.

Rugăciunea care o facem noi cu gura şi cu buzele ,ea este bună într-o măsură, căci şi ea are temei în Sfânta Scriptură,daca ne RUGAM CUVINTELE LUI.

 

Când auzi pe Apostolul Pavel că spune aşa: Aduceţi Domnului roada buzelor voastre, arată rugăciunea gurii pe care o zicem; sau când auzi în Sfânta Scriptură că zice: Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, se referă la rugăciunea limbii şi a glasului. Când auzi pe proorocul că zice: Şi L-am înălţat pe El cu limba mea, iarăşi de rugăciunea gurii vorbeşte; sau: Doamne, auzi rugăciunea mea şi strigarea mea la tine să vină, tot de rugăciunea buzelor vorbeşte. Sau: Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea, iarăşi de rugăciunea gurii vorbeşte şi aici Sfânta Scriptură.

 

Dar să ştiţi că rugăciunea gurii, după învăţătura dumnezeiescului părinte Grigore de Nissa, marele filosof şi fratele marelui Vasile, este graniţa cea mai depărtată a rugăciunii, sau mai bine zis, ca să înţelegeţi mai bine, ea este cuiul (treapta) cel mai de jos din scara rugăciunii. Ştii că atunci când te urci pe scară, pui piciorul pe cel dintâi cui. Dar, cât ai de suit!

 

Or, scara rugăciunii în urcuşul ei nu are sfârşit. Rugăciunea, în creşterea ei, nu are margine, pentru că ea se uneşte cu Dumnezeu. Şi precum Dumnezeu, fiind nemărginit în sfinţenie prin înălţimea însuşirilor Sale, nu are sfârşit în bunătate şi în sfinţenie, aşa şi rugăciunea, în creşterea ei duhovnicească, se înalţă şi margine nu are!

 

Şi nu numai rugăciunea este nemărginită, ci şi toate virtuţile Dumnezeiesti intrupate in Iisus,care se nasc din Dumnezeu sunt nemărginite si ne sunt date sa fie primaite prin Iisus  de omul mărginit. Ori credinţa, ori nădejdea, ori dragostea, ori mila, toate sunt nemărginite, pentru că ele se nasc dintr-un Dumnezeu care nu are margine în bunătate.

 

Aşadar, când ne rugăm cu gura, să ştiţi că facem bine, daca suntem prizati cu mintea in Sursa Cristica si daca suntem cu inima inradacinati in Noul Pamant pregatit pentru ai Sai oameni innoiti. Cu gura începem să învăţăm întâi rugăciunile începătoare: „Împărate ceresc”, „Sfinte Dumnezeule”, „Preasfânta Treime”, „Tatăl nostru”, „Crezul”, „Psalmul 50″…;şi-i bine să le învăţăm NU DOAR pe de rost .

 

Noi cand rostim  rugăciuni cu gura ne inaltam la Cer,daca ne rugam cu smerenie,evlavie,recunostinta,dragoste si credinta. Pornind  de la această rugăciune cu gura ,se ridică omul în rugăciune, până când nu mai este rugăciune, până intră în vedere dumnezeiască. Acum, vorbind de rugăciune, vom vorbi despre treptele rugăciunii .

 

Când ne rugăm cu limba, cu gura şi cu buzele, suntem în treapta cea mai de jos a rugăciunii. Trebuie să trecem cu rugăciunea noastră de la limbă şi de la gură, la minte, pentru că sufletul nostru are două părţi domnitoare, cum arată Sfântul Ioan Damaschin în „Dogmatica”: mintea şi inima.

 

Din Fantana Mintii  izvorăsc permanent gânduri. Creierul este unealta raţiunii, iar inima este unealta sentimentelor, a simţirilor celor duhovniceşti. Că unde simţi întâi bucuria, scârba, frica? Nu în inimă? Vezi că simţirea sufletului se află în inimă?

 

Deci, vreau să vă spun un lucru. Când ne rugăm cu gura, ne aflăm la începutul rugăciunii. Iar, dacă eu zic o rugăciune cu gura: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, sau „Tatăl nostru”, sau „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară…!” sau oricare şi, dacă o înţeleg şi cu mintea, ea atunci nu se mai cheamă rugăciunea gurii, ci trece în altă treaptă, şi anume la rugăciunea minţii.

 

Iar, dacă această rugăciune, care o zic cu gura şi o înţeleg cu mintea, o duc până la simţirea inimii – ea a devenit atunci rugăciunea inimii, altă treaptă mai înaltă.Caci ruga placuta Lui consta in a-ti deschide inima si a-I revarsa ce simti si tot ce ai ,indiffrent ce uratenii sau mizerii ai . Deci, auzi ce spune Sfântul Apostol Pavel: Vreau mai bine să zici cinci cuvinte cu mintea în biserică, decât zece mii de cuvinte cu limba. Aţi auzit cu cât este mai înaltă rugăciunea minţii decât a limbii? Că preferă apostolul mai degrabă să zică cinci cuvinte cu mintea în biserică, decât zece mii de cuvinte cu limba; fiindcă, a te ruga cu mintea, este rugăciune mult mai înaltă decât a limbii.

 

Dar rugăciunea minţii este desăvârşită? Nu! Nici a minţii nu-i desăvârşită. Rugăciunea minţii de-abia o numesc dumnezeieştii Părinţi, jumătate de rugăciune, sau pasăre cu o aripă, sau rugăciune cu-n picior, că nici rugăciunea minţii nu-i desăvârşită. Îi mai trebuie ceva. Trebuie să ducem această rugăciune de la înţelegerea minţii la simţirea inimii.

 

Când noi zicem o rugăciune cu limba şi o înţelegem cu mintea şi o simţim cu inima, ea devine sferică, rotundă, în mişcarea sufletului nostru. Această rugăciune este mult mai desăvârşită şi se numeşte rugăciunea inimii.

 

Dar o să mă întrebaţi: Rugăciunea inimii este cea mai înaltă? Nu! Sunt rugăciuni şi mai înalte decât a inimii. Dar la rugăciunea inimii, zice Sfântul Isaac Sirianul, de abia ajunge unul din zece mii. Iar la rugăciunea care-i mai sus decât a inimii, de abia ajunge unul din neam în neam; aşa de înaltă este rugăciunea care trece peste cea a inimii. Şi care sunt treptele mai sus de rugăciunea inimii?

 

Prima este rugăciunea numită De sine mişcătoare. De ce se cheamă aşa? Când s-a întărit rugăciunea în inimă, adică „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”, de la o vreme inima se roagă fără să zică limba cuvinte. Este ceea ce spune la „Cântarea Cântărilor”, în Biblie: Eu dorm şi inima mea veghează. Ştii cum este atunci rugăciunea noastră? Aşa cum ai întoarce un ceas şi apoi el merge singur.

 

În această treaptă ajungi la ceea ce spune marele Apostol Pavel: Neîncetat vă rugaţi (I Tes. 5,17). Ni s-ar părea că Apostolul Pavel zice aici ceva mai presus de puterea noastră. „Cum să mă rog neîncetat? Dar eu mănânc. Mă pot ruga când mănânc? Dar eu vorbesc cu oamenii. Mă pot ruga?” Te poţi, dacă vrei sa te faci Una cu Acela care poate!

 

Omul care a ajuns la rugăciunea de sine mişcătoare, oriunde ar fi, inima lui se roagă permanent. Dacă-i în avion, dacă-i în tren, dacă-i în fabrică, dacă-i la gară, dacă-i pe drum, dacă doarme, inima lui se roagă neîncetat. Această rugăciune, când ajunge să fie „de sine mişcătoare”, toată viaţa omului este o rugăciune. Orice lucrează pe pământ, el tot timpul se roagă,DACA-L primeste pe Duhul Sfant,care se roaga cu suferinte negraite pentru ai Sai.

 

Apostolii nimic n-au învăţat mai presus de puterea noastră. Când a zis Apostolul Pavel: Neîncetat vă rugaţi, cel ce ajunge la „rugăciunea de sine mişcătoare”, împlineşte cuvântul lui. El dacă mănâncă, inima lui se roagă, când vorbeşte cu oamenii, are în taină altă gură: gura cea de foc a Duhului Sfânt din inima lui. Cu aceea vorbeşte cu Dumnezeu. Este „gura Duhului”, cum o numeşte Vasile cel Mare. Un asemenea om, care a câştigat „rugăciunea de sine mişcătoare”, orice-ar face el, inima lui se roagă. Aceasta este a patra treaptă a rugăciunii.

 

Este şi o altă treaptă mai înaltă decât aceasta: rugăciunea cea văzătoare,care lucreaza prin Duhul Sfant,care uneste si misca oamenii pusi in slujba Domnului,indifferent de distante .Ei nu lucreaza prin postas sau telefon,ci prin oameni înainte-văzători sau cu minte înainte-văzătoare de Dumnezeu!

 

Când ajunge omul să fie înainte-văzător de Dumnezeu, el are această rugăciune numită „văzătoare”. Deci, se suie cu mintea aşa de tare, că el vede aici unde suntem noi, câţi demoni sunt – că sunt mulţi – şi câţi îngeri sunt. Pe toţi îi vede. Şi vede pe cel ce şi-a curăţit inima, vede şi gândurile; gândurile ce le gândeşte fiecare. Atât de curată devine mintea lui, că îţi spune ce gândeşti tu, ce gândeşte celălalt. La fiecare le ştie gândurile. Ai văzut la Mântuitorul: Ştiind gândurile cărturarilor şi ale fariseilor, a zis: Ce gândiţi rele în inimile voastre? Ce este mai uşor a zice? Ridică-te şi ia-ţi patul tău şi umblă? Sau a zice: iartă-ţi-se păcatele? Se uita şi vedea gândurile lor.

 

Deci, la măsura aceasta ajunge omul care are rugăciunea de sine văzătoare. Ştie gândurile la toţi care sunt de faţă. Vede duhurile rele, vede îngerii şi pe toţi care se îngrijesc de mântuirea noastră aici.

 

Dar este şi altă treaptă de rugăciune mai înaltă, a şasea: Rugăciunea în extaz sau în uimire. Prin aceasta, în vremea rugăciunii, omul se răpeşte cu mintea la cer, faţa lui se face ca focul şi mâinile şi degetele lui ca făcliile de foc şi nu mai este pe pământ cu mintea, ci numai în cer.

 

Ultima rugăciune, mai înaltă decât cea în extaz, este: Rugăciunea cea duhovnicească. Aceasta este a şaptea.

Rugăciunea duhovnicească nici nu se mai cheamă rugăciune. Ea, după toţi dumnezeieştii Părinţi, se cheamă vedere duhovnicească şi Împărăţie a cerului. La fel zice şi dumnezeiescul Părinte Isaac Sirul.

 

Deci, rugăciunea duhovnicească este mai presus de hotarele rugăciunii. Ea este o fire cu Dumnezeu. Asta este ceea ce a văzut marele Apostol Pavel: Ştiu pe un om oarecare, care acum paisprezece ani, s-a răpit până la al treilea cer şi a auzit acolo cuvinte, care nu este cu putinţă omului a le grăi. În trup sau afară din trup, nu ştiu. Dumnezeu ştie!

 

El nu ştia cum a fost. Că în rugăciunea aceasta duhovnicească mintea omului nu mai lucrează după a sa putere. Ci este luată de puterea Duhului Sfânt şi-i dusă în slăvile cereşti şi nu mai poate cugeta ce vrea ea. Mintea omului este dusă la descoperiri mari în iad, în cer, unde vrea să-l ducă Duhul sfânt. Şi omul acesta este în mari descoperiri şi când vine iar în aşezarea lui, nu ştie dacă a fost în trup sau în afară de trup, ca Apostolul Pavel.

 

 

Pentru ce v-am spus despre aceste trepte ale rugăciunii? Ea are de toate trei trepte generale: Rugăciunea gurii, a mintii şi a inimii. Iar celelalte trepte intermediare sunt legate între ele, ca nişte cuie la scară când te sui. Un rugător desăvârşit trece prin toate aceste trepte de rugăciune cu darul lui Dumnezeu. Dar a se sui omul pe aceste trepte, nu este în puterea lui. A omului este numai voinţa. Să voiască, să se roage lui Dumnezeu cum poate, iar a se învrednici de rugăciuni ca acestea înalte, este numai o lucrare dumnezeiască, care depinde de darul lui Dumnezeu.

 

Deci, în aceste rugăciuni trebuie să se unească mintea cu inima. Este o rugăciune a minţii în inimă şi este o rugăciune a inimii curată. Dar să ştiţi că mintea, pogorându-se în inimă, trece două vămi sau obstacole, ca să se unească cu inima. Care sunt aceste vămi? Întâi este vama închipuirii, a imaginaţiei şi a doua este vama raţiunii de la poarta inimii.

 

Pogorându-se mintea spre inimă, ea întâlneşte prima vamă, imaginaţia. Ai văzut că stai uneori la rugăciune ăi apare în mintea ta te miri ce. O închipuire, ori cel ce te-a supărat, ori cel ce te-a smintit cu o patimă. Şi atunci, la vama imaginaţiei sau a închipuirii, se opreşte mintea noastră în vremea rugăciunii, mergând spre inimă.

 

Asta este prima staţie. Sfântul Nil Ascetul zice în Filocalie: Fericită este mintea aceea care a ajuns să se roage lui Hristos, fără ICOANE,fara imaginaţie, fără formă! Mintea Mântuitorului n-a avut imaginaţie, spun toţi sfinţii teologi. Pentru că El era Noul Adam şi a venit să restaureze pe vechiul Adam, exact cum a fost în rai.

 

Că şi Adam, când a fost creat de Dumnezeu în rai, nu avea imaginaţie, n-avea închipuire. Satana a căzut din închipuire, că voia să se facă asemenea cu Dumnezeu, cum zice la Isaia: „Tu ai spus în gândul tău: Mă voi sui deasupra norilor, peste munţii cei de miazănoapte care sunt în ceruri, deasupra stelelor cerului voi pune scaunul meu şi voi fi asemenea cu Cel Preaînalt.” Şi numai cât şi-a închipuit, l-a dat Dumnezeu pe Lucifer jos din cer, pentru că şi-a închipuit să fie asemenea cu El, necunoscând că este zidire. Că Dumnezeu l-a făcut numai cu gândirea şi poate să-l surpe într-o clipeală.

 

Aşa şi Adam, când a căzut, prin gândire a căzut. Ce i-a zis satana? Nu vei muri, ci vei fi ca un Dumnezeu, cunoscând binele şi răul. Şi cum şi-a închipuit că va fi ca un Dumnezeu, a căzut prin imaginaţie din darurile date şi apoi a fost izgonit din rai. De aceea dumnezeieştii părinţi numesc imaginaţia pod al demonilor. Nici un păcat nu trece de la minte la simţire (la inimă) dacă nu şi-l închipuie întâi omul cu mintea.

 

Deci, în vremea rugăciunii n-ai voie să-ţi închipui idoli,fotografii,icoane-ci pe Hristos pe Sfânta Cruce,  pe scaunul Judecăţii.   Că toate imaginaţiile sunt afară de inimă şi dacă rămâi să te închini la acestea, nu te închini lui Hristos.

 

Mintea trebuie să se pogoare în inima, că inima este cămara minţii. Aceasta-i cămara de care spune Hristos: Tu, când te rogi, intră în cămara ta şi încuie uşa ta şi roagă-te Tatălui tău întru ascuns şi Tatăl tău, Care vede cele întru ascuns, îţi va răsplăti ţie la arătare. Voi credeţi căci cămara este cea din lemn, casa? Dacă o luaţi aşa, o luaţi după literă.

 

Oricine se roaga,trei uşi ai de încuiat când te rogi: uşa cea de lemn, pentru oameni; uşa buzelor, pentru cuvinte ca să nu grăieşti cu nimeni decât cu Dumnezeu; şi uşa inimii, pentru duhuri, ca să te pogori cu mintea în cămara inimii. Că inima este cămara minţii.

 

Auzi ce zice dumnezeiescul Părinte Isaac Sirianul: Omule, pogoară-te cu mintea în cămara inimii tale şi atunci ai ajuns în cer. Că şi aceea este cămara cerului, a Împărăţiei cerului. Dar cine ne-a spus nouă că Împărăţia cerului este în inima noastră? Hristos. N-a spus El: Împărăţia cerului înlăuntrul vostru este? Deci, iată că noi avem Împărăţia cerului în inima noastră. Şi când ajungem cu mintea în inimă, am ajuns la Împărăţia cerurilor.

 

Deci, pogorându-se mintea spre inimă în vremea rugăciunii, întâlneşte aceste două vămi: întâi vama imaginaţiei şi pe urmă vama raţiunii, la poarta inimii. Un om înţelept într-o clipeală de vreme le trece.

 

Legea cea mai scurtă a rugăciunii este să nu-ţi închipui nimic când te rogi. Că imaginaţiile sunt de trei feluri: rele, bune şi sfinte. Să nu primeşti nici un fel de imaginaţie. Că dacă te opreşti la imaginaţie, nu poţi intra cu mintea în inimă în vremea rugăciunii. Iar aici la vama raţiunii, care-i la poarta inimii, întâmpină alte duhuri rele. Să vă dau aici o pildă ca să înţelegeţi.

 

La vama raţiunii o întâmpină pe mintea noastră teologii întunericului şi filosofii iadului şi-i dau minţii raţiuni duhovniceşti. Mintea noastră, după mărturia Sfântului Vasile, are însuşirea să izvorască veşnic gânduri, bune sau rele. Şi nu-i de vină ce izvorăşte. Că ce turnăm într-însa, moara macină. Noi suntem cei ce hotărâm dacă dăm drumul la gânduri.

 

Stai uneori la rugăciune, în genunchi sau în picioare sau stai pe-un scaun sau pe-o laiţă, că te poţi ruga şi culcat când eşti bolnav sau bătrân, cum zice Sfântul Grigore Sinaitul „Cel bătrân şi bolnav, poate sta culcat cu capul pe-o pernă, dacă nu poate sta în picioare, numai să se roage”. Dumnezeu nu cere omului poziţia trupului, ci a minţii şi a inimii. În clipa rugăciunii, numai ce vezi că apar nu cuvinte rele, ci din Scriptură, cum a ispitit pe Mântuitorul în muntele Carantaniei. Nu l-a ispitit din Scriptură? Aruncă-Te jos, că scris este: Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să loveşti de piatra piciorul Tău.Ai văzut că rolul lor este să te ispitească din Scriptură

Tu, când te rogi,   trebuie să ai mintea înfrântă şi smerită, durerea inimii pentru păcate şi smerenie. Taina asta este a lui Dumnezeu, Izvorul minţilor raţionale din cer şi de pe pământ.

 Adică gândind numai la numele Domnului nostru Iisus Hristos.

 

Deci cu această raţiune ne coborâm în inimă, zicând aşa: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul (sau păcătoasa)”. Cu altă raţiune n-ai ce căuta. După cum v-am spus mai sus, la vama imaginaţiei, că nici o imaginaţie cât de sfântă ar fi, nu este în inimă ci afară de inimă şi trage mintea noastră din inimă afară. Aşa şi raţiunile acestea.

 

Că diavolul, numit teologul întunericului şi filosoful iadului, are scop să-i dea minţii noastre de teologhisit. Şi el îţi aduce la rugăciune toată Scriptura, dacă vrei – că el este teolog vechi – şi o ştie pe de rost. Numai să nu te rogi! El ştie că rugăciunea îl arde.

 

De aceea îţi aduce texte şi de la Apostol şi din Evanghelie, din predicile pe care le-ai auzit în biserică, din cazanie. Tu stai la rugăciune iar diavolul îţi aduce lucruri mari şi raţiuni duhovniceşti foarte înalte. Atunci, tu capeţi o trufie duhovnicească: „De aceea îmi vin mie acum cuvintele astea aşa de înalte, că eu mă rog lui Dumnezeu!” Şi el râde cu gura până la urechi! Tu nu te rogi atunci, teologhiseşti. Mântuitorul îţi spune să te rogi: Voi nu vorbiţi multe ca făţarnicii, cărora li se pare că întru multe vorbe îi aude Dumnezeu!

 

Hristos cere de la noi rugăciunea „monologhie”, adică de-un singur cuvânt, de-un singur gând. Ai văzut canaaneanca? Mergea după Hristos şi striga cu câteva cuvinte: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă! şi Fiul lui David, miluieşte-mă! Dar  se ruga  din inimă. Ea nu s-a rugat mult, s-a rugat cu un singur cuvânt, dar îl zicea din inimă, până a biruit bunătatea lui Dumnezeu să zică: O! femeie, mare este credinţa ta!

 

Aşa şi noi, în vremea rugăciunii, mai ales a rugăciunii inimii, când vrem să pogorâm mintea în inimă, aşa să ne rugăm, cu un singur gând. Că dacă părăseşti teologia asta în vremea rugăciunii, cu ajutorul lui Dumnezeu, îndată mintea intră în inimă.

 

Cămara minţii este inima. Când auzi în Evanghelie Tu, când te rogi, intră în cămara ta, să ştii că-i vorba de intrarea minţii în inimă. Pentru că acolo este Hristos de la Botez; acolo stă mireasa cu mirele şi se uneşte, adică sufletul nostru se uneşte cu Hristos în inimă.

 

Deci, îndată ce mintea a intrat în inimă, ai un semn firesc. Începe ca un cui de foc şi se încălzeşte inima de la centru. Apoi se încălzeşte toată, pe urmă pieptul, coloana vertebrală, tot corpul şi încep a curge sudori cu mare putere, iar ochii încep a vărsa lacrimi calde de pocăinţă cu mare foc. Asta-i rugăciune de foc.

 

Ce s-a întâmplat acolo? S-a întâlnit Mirele cu mireasa. Hristos cu sufletul nostru. Această unire duhovnicească îl face pe om un duh cu Dumnezeu. Este ceea ce spune Apostolul: Cela ce se lipeşte de desfrânată, un trup este cu ea… şi cel ce se lipeşte de Domnul, un duh este cu El. Această unire şi lipire de Dumnezeu în inimă, prin Iisus Hristos, aduce mare dulceată duhovnicească şi mare căldură.

 

Dar nu-i temelia lucrării, nici dulceaţa, nici căldura cea din inimă. Temelia lucrării este zdrobirea inimii, căinţa, durerea inimii pentru păcate şi lacrimile de pocăinţă care se varsă atunci. În starea aceasta sufletul nostru are atâta fericire, atâta uşurare, atâta căldură şi dulceaţă duhovnicească, încât, după ce se trezeşte din starea aceasta de unire cu Iisus Hristos în inimă, el nu poate spune trei cuvinte.

 

Ce minute fericite, ce dulceaţă, ce bucurie a avut în inima sa! Şi dacă în starea aceasta ar sta un lucrător al rugăciunii un ceas sau două – cu mintea pogorâtă în inimă, adică să se unească mintea cu inima – când s-ar trezi, o săptămână sau doua în inima lui nu mai poate intra nici un gând din lumea aceasta! Cerul inimii lui atât se curăţă, încât rămâne văzduhul inimii plin de lucrarea Duhului Sfânt. O inimă fericită care s-a adăpat cu lacrimi de pocăinţă şi cu mare dragoste din unirea cu Iisus Hristos. Dragoste duhovnicească care nu se poate descrie cu limba!

 

Deci, aceasta-i rugăciunea inimii, de care v-am spus mai sus, la care de abia se învredniceşte unul la zece mii! Aşa-i de înaltă. Iar de rugăciunea cea duhovnicească, de care v-am amintit în primul cuvânt, de abia unul din neam în neam.

 

Dar o să mă întrebaţi: „Dar noi, părinte, ce facem, majoritatea lumii, care nu ştim această tehnică şi această filosofie de rugăciune înaltă? Noi ne pierdem?” Nu! Dar fiindcă a venit cuvântul despre rugăciune, v-am arătat care este rugăciunea cea adevărată. Nu înseamnă că, dacă eu nu mă rog, nici să nu spun la altul. Nici eu nu m-am rugat aşa, de când sunt! Dar nu înseamnă să nu ştim. Că neştiinţa este orbirea sufletului.

 

Dar ştii ce face dracul mândriei şi al nesimţirii? Dacă noi avem o lacrimă la rugăciune, ştii ce zice? „Amu te-ai rugat straşnic!” Ehei! Şi cât îi de acolo până la rugăciunea cea curată! Cât îi de departe cerul de pământ! V-am spus, că rugăciunea în creşterea ei n-are limită. Pentru că se uneşte cu Dumnezeu. N-are margine.

 

Aceea înseamnă rugăciune, cum zicea unul din Pateric: „Am poruncit minţii mele să se ridice trei zile în ceruri! Să nu se pogoare de acolo trei zile”. Aceia-i rugăciune! Sau cum s-a rugat un bătrân din pustia scetică. Acesta, venind un frate la dânsul, l-a întrebat:

– Fiule, ce este pe la Alexandria? Ce face lumea?

– Părinte, îi mare secetă; a răspuns fratele.

– Da’ de ce nu vă rugaţi? a zis bătrânul.

– Ba ne rugăm, părinte! Au scos şi sfintele moaşte şi icoanele, au venit preoţi, au făcut Sfântul Maslu cu arhiereii pe câmp, cu procesiune mare. Se roagă şi tot nu plouă! Dar bătrânul a zis:

– Arătat este că nu vă rugaţi! Bătrânul ştia adevărata rugăciune.

– Ba ne rugăm, părinte! stăruia fratele.

– Fiule, dacă-i aşa, hai să ne rugăm oleacă! – ca să-i arate care-i adevărata rugăciune. A ridicat bătrânul mâinile în sus şi s-au făcut degetele lui ca zece făclii de foc şi faţa lui ca soarele. Şi nu le-a lăsat în jos timp de un ceas. Şi în timpul ăsta, cum era senin şi secetă, au venit nori, s-au îngroşat norii, au început tunete şi fulgere şi a plouat aşa de tare, în jurul lor şi-n tot Egiptul, încât a strigat fratele: – Părinte, părinte, coboară mâinile în jos că mă îneacă apa! Şi atunci părintele, când a coborât mâinile, i s-a făcut faţa lui iarăşi ca mai înainte.

 

Ai auzit care-i adevărata rugăciune? Aşa, să ne rugăm şi noi! S-au rugat mii şi mii; şi preoţi şi arhierei şi popor şi n-o plouat. Şi s-a rugat unul, dar s-a rugat cum trebuie. Într-un ceas a coborât şi ploaia şi norii şi toate. Cu această rugăciune, Ilie a descuiat cerul, care era încuiat de trei ani şi şase luni. Asta-i rugăciune în extaz sau în uimire.

 

Şi aşa, când ne rugăm,   suntem departe de rugăciune, atâta vreme cât mintea noastră este la cele de jos şi-i necurată. Dar nu trebuie să deznădăjduim, pentru că Dumnezeu ştie neputinţa noastră. Şi de multe ori unul se roagă, săracul, amărât de vreun necaz şi nu are nici când zice în ceasul acela rugăciune din Ceaslov sau din Psaltire. Zice şi el ceva: „Doamne, miluieşte-mă! Doamne, iartă-mă!” Dar zice din toată inima.

 

Când mintea lui pătrunde în inimă, nici nu se mai poate ruga cu rugăciune lungă. Numai atâta zice: „Miluieşte-mă, Doamne!”, sau „Mila mea!”, sau „Îndurarea mea!”, sau „Dumnezeul meu!” Deci, când s-a coborât mintea în inimă sau a intrat în cămara inimii, atâta zice: „Iisuse al meu! Iisuse al meu!”. Pentru că inima atunci se închide şi se deschide repede. Inima înghite pe Iisus şi Iisus, inima!

 

Atunci nu mai este timp de vorbă, că el stă în faţa Mântuitorului şi se teme să zică cuvinte lungi, pentru că pierde atenţia. Că atenţia este puterea rugăciunii din faţa Mântuitorului. Şi atunci zice numai câte un cuvânt: „Iisuse al meu!”. Dar în acel „Iisuse al meu!”, atâtea lacrimi se varsă şi atâta dragoste dumnezeiască, încât omul se face tot ca focul în vremea rugăciunii.

 

 

Iar Sfântul Ioan Scărarul zice: „Dar ce? Vom părăsi rugaciunea cea de cantitate?” că rugăciunea de cantitate este cea pe care o facem multă, dar fără să fim cu mintea în inimă şi fără să fim cu privirea minţii la Dumnezeu. „N-o părăsim!” Că rugăciunea dintâi este pricina celei de a doua. Cantitatea naşte calitatea.

 

Este o vorbă ţărănească: „Exerciţiul face premianţi!” Roagă-te mereu! Apostolul spune: Rugaţi-vă neîncetat! Noi, rugându-ne aşa, neputincioşi şi răspândiţi, cum putem noi, Dumnezeu, văzând sufletul nostru că vrea să se roage cât de cât, îi dă câteva minute de rugăciune curată.

 

Şi atunci el începe să se roage cu lacrimi, cu foc mare. Însă rugăciunea aceea, chiar dacă durează câteva minute, acele câteva minute de rugăciune cu mintea în inimă sunt mai puternice decât dacă ai sta o lună de zile în rugăciune, citind la Psaltire sau din Ceaslov. Aşa de mare putere are. Şi atunci, creştinul, gustând din dulceaţa rugăciunii celei curate, zice: „Ehei! asta-i rugăciune!” Dar această gustare din rugăciunea curată, din rugăciunea harică, nu vine la cheremul nostru, când vrem noi. Vine când vrea Dumnezeu să miluiască sufletul nostru.

 

Auzi ce spune Sfântul Isaac Sirianul? Semn al milei lui Dumnezeu sunt lacrimile la rugăciune. Când vedem că ne cercetează Dumnezeu cu lacrimi multe la rugăciune este semn că mila lui Dumnezeu s-a atins de ochii tăi şi vrea, prin aceste lacrimi de pocăinţă şi de dragoste mare, să te cureţe pe tine, să te lumineze, să te spele de păcate şi să-ţi arate ţie care-i adevărata rugăciune.

 

Deci, noi suntem datori să ne rugăm cum ştim noi, cum putem, începând cu rugăciunile începătoare: „Împărate ceresc”, „Sfinte Dumnezeule”, „Preasfântă Treime”, „Tatăl nostru”, „Crezul” şi celelalte. Ne rugăm cum putem, dar să ne rugăm adeseori. Că acela ce se roagă des, însăşi rugăciunea i se face lui cel mai mare dascăl al rugăciunii. Însăşi rugăciunea îl poate învăţa să se suie de la treptele cele mai de jos ale rugăciunii, până la treptele cele mai înalte şi până la extaz şi până la rugăciunea duhovnicească”. Deci rugăciunea îi învăţa pe sfinţi să se roage, pentru că ei totdeauna se rugau.

 

De aceea Apostolul spune: Neîncetat vă rugaţi! Adică, oricând. Eşti acasă, eşti pe drum, eşti în chilia ta, eşti la lucru, oriunde, tu înalţă mintea către Dumnezeu. Şi zi cum poţi, dar zi mereu! Orice rugăciune-i bună, dacă o zici cu frica lui Dumnezeu şi cu atenţie.

Să nu căutăm noi trepte de rugăciune înaltă, că aceasta-i mândrie! Noi ne rugăm cum putem, iar Dumnezeu, văzând că sufletul se chinuieşte să se înveţe a se ruga, când ştie darul Lui, îl învredniceşte de momente de rugăciune curată.

 

Şi atunci, acela caută însingurare, să fie numai cu Dumnezeu. Cum spune dumnezeiescul Ioan Scărarul: Cela ce pe dulceaţa rugăciunii o a aflat, pururea voieşte să fie singur. Şi Sfântul Isaac Sirianul zice: Cela ce pe dulceaţa rugăciunii o a aflat, va fugi de gloate ca un asin sălbatic! El vrea să rămână în dulceaţa aceea şi în vorbirea cu Dumnezeu oricând. Şi vorbăria şi treburile şi altele îl sustrag de la rugaciune, dar lui îi pare rău.

 

Sfântul Simeon Noul Teolog spune: Mintea nu se poate ascunde nicăieri între zidiri! Poţi să te duci tu şi-n pustie, poţi să te duci şi între stânci, poţi să te duci oriunde, nu o poţi ascunde între zidiri. Cel mai adânc loc unde poţi ascunde mintea de lume este cămara ei – inima! Numai în inimă o poţi ascunde, că acolo stă de vorbă cu Iisus, cu Mirele Cuvântul, pe care Îl ai de la Botez.

 

Acolo dacă o ascunzi, mintea trebuie să intre în inimă, mută, surdă şi oarbă. Să nu mai vorbească, să nu mai audă nimic şi să nu mai vadă nimic din lumea asta. Ci numai pe Iisus să-L vadă şi să se lipească şi cu El să se unească în Duhul Sfânt. Acolo în inimă, Mirele cu mireasa! Sufletele noastre sunt miresele lui Hristos cum spune Sfântul Apostol Pavel: V-am logodit pe voi mireasa unui Mire fără de moarte şi tare mi-e fricaăde voi să nu se poticnească inimile voastre, precum a Evei de satana. N-a spus mintea, ci inimile, că a ştiut că adevărata unire a sufletului nostru cu Hristos se face în inimă, nu în altă parte.

 

Iar dacă noi ne rugăm cum putem, să ne rugăm adesea, că harul este maică de obşte la fiecare. Ai văzut o mamă bună cu copilul cel mic al ei? Dacă vede că nu ştie să meargă pe picioruşe, îl lasă oleacă să meargă şi el îndată cade jos şi începe a plânge că el îi cu picioarele plăpânde şi nu poate merge. Şi îndată mama îl ridică: „Stai, hai să te învăţ”. Şi-l ia de mână, îl mai duce oleacă, iar îl lasă. Ca să se înveţe a merge. Aşa face harul cu noi în vremea rugăciunii, când nu ştim să ne rugăm.

 

Când vine harul la tine, simţi o rugăciune curată; simţi o rugăciune a minţii, a inimii. Şi pe urmă, când te lasă Duhul Sfânt, din cauza mândriei şi a leneviei, iar cazi jos, iar mintea se duce la lume, la tulburare. Apoi iar te ridică, până ce te înveţi să mergi pe acest drum şi să te ţii pe picioarele tale. Şi aşa, văzând Dumnezeu că sufletul tău vrea să se roage, îl introduce încet-încet pe treptele rugăciunii. Şi când a învăţat el să se roage, nu-i mai trebuie să-l ducă nimeni de mână. El ştie că adevărata rugăciune o găseşte în inima sa, unindu-se cu Iisus Hristos.

 

Deci se cade să ne rugăm cum putem. Uneori cu gura, alteori cu mintea, alteori cu inima, alteori mai presus de rugăciunea inimii. Cine se va învrednici de celelalte trepte ale rugăciunii, cum v-am spus – de sine mişcătoare, văzătoare, rugăciunea în extaz, în uimire, până la rugăciunea cea duhovnicească – are mare dar de la Dumnezeu; dar nu ştiu dacă din neamul nostru de azi ajunge cineva. Numai Dumnezeu ştie pe unul ca acela. Poate se găseşte undeva în vreo peşteră ascunsă, prin munţi pe undeva sau cine ştie, că numai Domnul ştie. Acela-i stâlp de foc! Acela, când se roagă, se face ca bătrânul din Pateric, stâlp de foc!

 

Rugatoarea mamei  s-a băgat în fiinţa fiicei sale bolnava şi cu toata inima se ruga pentru fiica sa. Iar Mântuitorul, ca să arate la toţi statornicia credinţei ei, se făcea că nu o aude. Ai văzut ce-a spus întâi: Nu sunt trimis, fără numai la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Adică „Tu eşti feniciancă, eşti păgână; nu pentru tine am venit în lume!” Ea atunci mai tare striga. Şi la Apostoli le era mila: Doamne, slobozeşte-o pe ea, că strigă în urma noastră! O vedeau că strigă cu lacrimi din adâncul inimii. Iar Mântuitorul o mai înfruntă o dată: Nu este bine să iei pâinea fiilor şi s-o dai câinilor.

 

Câine a făcut-o! Înţelegi? Dar ea nu s-a supărat că o face câine. Ea, în fierbinţeala rugăciunii ei, a trecut peste toate. De aceea a zis: „Doamne, câine sunt eu – adică nu sunt din neamul lui Israil, eu sunt păgână – dar şi câinii, Doamne, mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa domnilor lor”.

 

Adică, „chiar dacă sunt câine, dar măcar dă-mi şi mie o fărâmitură, că eu nu întind mâna la masă cu stăpânii”. Şi atunci a spus Mântuitorul către dânsa: O! femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie precum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din acel ceas. Aţi văzut rugăciune? Ai văzut credinţă? Nu cu multe cuvinte, dar din inimă!

 

Dar tâlharul pe Cruce ? Mai întâi el şi celălalt tâlhar huleau pe Iisus pe Cruce, şi-I ziceau: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe Cruce şi ne izbăveşte şi pe noi. Pe urmă au văzut că, Mântuitorul, când Îi băteau cuie în mâini şi-n picioare şi-L batjocoreau, se ruga pentru dânşii fără răutate: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!

 

Atunci tâlharul din dreapta s-a străpuns de blândeţea Lui şi zicea: „Ia uită-te! Noi cât îi blestemăm şi-i înjurăm pe aceştia care ne-au răstignit aici, iar El zice: Părinte, iartă-i pe ei, că nu ştiu ce fac!”

 

Atunci a crezut în inima lui că Acel Care este răstignit lângă dânşii, nu este un prooroc, ci este Dumnezeu.

 

Tâlharul care a început să creadă că Mântuitorul este Dumnezeu, văzând că rabdă cu atâta blândeţe, a început să se uite la El în sus, căci Crucea Mântuitorului era mai înaltă decât a lor, şi se gândea: „Ce rău a făcut Omul acesta? Morţi a înviat, bolnavi a vindecat, oameni a săturat, a învăţat cu cuvântul blândeţii, n-a fost păcătos, nu s-a atins de El nimic… Cu adevărat acesta-i Dumnezeu!”

 

Aceasta zice şi Apostolul: Cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire. Că nu-i de ajuns să crezi în inima ta în Dumnezeu, ci să-L mărturiseşti şi cu gura, că avem două părţi. Cu sufletul cred că este Dumnezeu, dar trebuie să-L mărturisesc şi cu buzele. De aceea a zis Mântuitorul: Cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu. Cu toată fiinţa ta trebuie să-L mărturiseşti; şi prin cuvânt şi cu inima, prin credinţă.

 

Atunci tâlharul, care credea în inima lui că Mântuitorul este Dumnezeu, ce-a gândit el? „Oare o să mă ierte Dumnezeu şi pe mine, că eu mai înainte am hulit, ca şi cel din stânga?” Se gândea el: „Acest Iisus, Care se roagă pentru cei ce-L răstignesc, dacă pe cei care L-au răstignit nu ţine mânie, cu cât mai mult o să mă ierte şi pe mine, măcar că eu am făcut atâtea desfrâuri şi ucideri şi jafuri şi înjurături şi beţii!”

 

Şi-aducea aminte de viaţa lui de tâlhar, şi-şi zicea: „Oare ce pocăinţă să mai fac eu acum? Dacă aş avea picioarele libere, aş face metanii, dar ele sunt legate. Dacă aş avea mâinile libere, aş da două palme la cel din stânga care huleşte şi aş zice: De ce huleşti pe acest blând Iisus! Dar şi mâinile sunt răstignite”. Se gândea el, „ce pocăinţă să mai fac eu acum pe cruce?” Duhul Sfânt i-a dat în gând: „Ştii ce mai am eu slobod? Am limba! Limba nu-i răstignită. Şi eu am să strig din toată inima cu limba mea: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta!

 

Vezi? Întâi cu limba L-a apărat de tâlharul din stânga, care-L ocăra pe Mântuitorul, zicându-i: Nu te temi tu de Dumnezeu, că noi suntem în aceeaşi osândă, că am făcut atâtea păcate? Dar Acest Iisus ce-a făcut? Întâi cu limba îl ocăra pe celălalt. „Eu cred că acesta-I Iisus! Nu mă mai iau după tine!”. După ce l-a ocărât pe tâlharul din stânga cu limba, a făcut pocăinţă; roade de pocăinţă că numai limba şi căinţa inimii îi mai rămăsese. „Am să strig cu această limbă, pe acest Iisus care nu ţine minte răul, să mă ierte”. Şi a strigat din adâncul inimii: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta! Şi aude pe Mântuitorul de sus de pe Cruce: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai!

 

Sfântul Efrem face artă mare în cuvânt: „Văzut-ai rugăciune tâlhărească? Văzut-ai tâlhar înţelept? A ştiut să fure mult în viaţa lui! Dar, având credinţa în inimă, a ştiut să fure cu limba raiul”. Adică: „Tâlharule! Ai furat, ai spart, ai făcut ucideri, răutăţi; dar acum cu credinţa ta din inimă ai ştiut să furi cu limba raiul”. Şi zice la urmă acest cuvânt, aşa:”O! tâlharule, şi al raiului tâlharule! Ai furat toate, dar ai furat şi raiul cu limba. O! tâlharule şi al raiului tâlharule! O! floare timpurie a lui Hristos, Căruia I se cuvine slavă!”

 

Adică cea mai întâi floare răsărită din Crucea lui Hristos a fost sufletul tâlharului.

 

De aceea el a mers întâi în rai cu Mântuitorul, că L-a mărturisit pe Cruce înainte de a-L mărturisi pe Dumnezeu Longhin Sutaşul, când L-a străpuns în coastă şi alţi mulţi pe urmă. Cel dintâi, tâlharul L-a mărturisit pe Dumnezeu şi L-a rugat să-l ducă în rai.

 

Iată ce înseamnă rugăciune în vreme de nevoie! Când suntem năcăjiţi, să strigăm din toată inima, că Dumnezeu caută la inima noastră.

 

Părintele Cleopa

 

 

Învăţăturile duhovnicilor despre rugăciunea corectă

 

Rugăciunea este fapta cea mai mare a lumii, căci ea este cauza tuturor bunătăţilor din lume, obişnuia să spună părintele Cleopa, unul dintre cei mai mari duhovnici ai României. Sfinţii au ajuns sfinţi prin rugăciune, iar noi îi putem imita. Blaise Pascal a suprins în câteva cuvinte măreţia celui care se roagă: „Omul este cea mai mare fiinţă din lume, când? Când stă în genunchi şi se roagă Creatorului său, atunci întrece tot universul“. Dar ştiu oamenii cum să se roage, ştiu ei cât şi cum să ceară, dar mai ales să mulţumească pentru ceea ce primesc? O serie de învăţături ale marilor teologi români ne învaţă cum să facem rugăciunea şi cum să trăim momentul înălţător atunci când vorbim cu Dumnezeu. Conform crestinortodox.ro, Cuviosul Porfirie ne spune că ar fi de preferat să nu cerem când ne rugăm lucruri ca izbăvirea din boală sau rezolvarea problemelor noastre, ci mai degrabă ar trebui să-I cerem lui Hristos ajutorul Său şi puterea de a face faţă la necazurile şi încercările pe care le întâmpinăm în această viaţă. Este normal să-I cerem lui Dumnezeu ceea ce ne dorim, dar să nu uităm că acesta este totuşi un lucru egoist. Ştim oare ce vrea Dumnezeu?   El lămureşte: Nu ar trebui să insistăm în rugăciune ca să dobândim ceea ce ne dorim; ar trebui mai degrabă să lăsăm totul în voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când noi insistăm şi cerem exact ceea ce ne dorim? Această nevoie sau dorinţă va creşte încontinuu, şi niciodată nu vom fi mulţumiţi cu ceea ce avem. Cu cât alergăm mai mult după aceste dorinţe ale noastre, cu atât ele se vor îndepărta de noi. Dacă acum ne rugăm pentru note mari la facultate, mai târziu ne vom ruga pentru a ne găsi un serviciu, apoi pentru un serviciu mai bun, şi tot aşa… Şi totuşi, ce ar trebui să cerem când ne rugăm? Cuviosul Porfirie explică: În rugăciuni ar trebui să cerem numai mântuirea sufletului şi împlinirea voii lui Dumnezeu cu noi. Secretul este să ceri să te uneşti cu Hristos cu tot dinadinsul, fără să zici „dă-mi aia, sau vreau cealaltă”. Ar trebui să cerem ca voia lui Dumnezeu să se facă cu noi. Să ţinem minte că cel mai mare inamic al nostru e egoismul. Ce trebuie să avem mereu în gând Şi părintele Cleopa, unul dintre cei mai mari duvohnici ai României, ne-a lăsat câteva sfaturi legate de momentul în care ne rugăm. Într-o predică rostită în anul 1968, apărută în  „Lumea credinţei“, anul II, nr. 1(6), teologul ne învaţă cele mai scurte, dar puternice rugăciuni pe care trebuie să le avem tot timpul în gând şi în inimă. Cea dintâi rugăciune, cea mai scurtă şi mai mântuitoare, este aceasta, pe care o auziţi mereu în Biserică: „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh“. Acesta e prima rugăciune către Sfânta Treime şi cea mai scurtă şi mai dreaptă în conţinutul ei dogmatic, pentru că prin aceste cuvinte slăvim persoanele Sfintei Treimi deopotrivă: întâi pe Tatăl, pricina; al doilea, pe Fiul, Cel născut mai înainte de toţi vecii; al treilea, pe Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede, fiind de un scaun şi de o fiinţă cu Fiul şi cu Tatăl. Ce ne învaţă părintele Cleopa Şi care este rugăciunea de cerere cea mai scurtă către Sfânta Treime? Rugăciunea începătoare: „Prea Sfânta Treime, miluieşte-ne pe noi“. Să o zicem pe aceasta mereu, acasă şi pe drum, ne învaţă părintele Cleopa: „Prea Sfântă Treime, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (sau păcătoasa)“. Şi iaraşi: „Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh“. Acestea le poţi zice oricând; şi făcând aşa, te rogi Prea Sfintei Treimi cu rugăciune dreaptă şi preaputernică. Dar mai este o rugăciune  nu tare lungă şi foarte dreaptă în conţinutul ei dogmatic  alcătuită de Sfinţii Părinţi ai Bisericii din vechime: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi“

Când zicem „Sfinte Dumnezeule“, ne adresăm Tatălui; când zicem „Sfinte tare“  Fiului; când zicem „Sfinte fără de moarte“ – Duhului Sfânt. Iar la urmă, zicând: „Miluieşte-ne pe noi“, ne închinăm tuturor persoanelor Sfintei Treimi deopotrivă, ca Unui Singur Dumnezeu în Treime. Şi de aceea, această cântare exprimă însuşi miezul credinţei noastre. Emulaţie spirituală „Nu de puţine ori, cerem anumite lucruri şi nu primim împlinirea lor. Dacă ne întrebăm de ce, răspunsul este simplu: nu ne erau de folos”, e de părere părintele Paul Tudorache. Sunt mulţi care spun că nu ştiu să se roage. Cei care sunt într-o astfel de situaţie, trebuie să ştie că uneori lui Dumnezeu îi este de ajuns şi un singur gând. Dumnezeu nu are nevoie de alcătuiri pretenţioase. El cere de la noi ca rugăciunea să vină din inimă şi cu credinţa că El poate să împlinească cererile noastre. „Rugăciunea comună este mai ascultată de Dumnezeu decât cea individuală, pentru că se creează o emulaţie spirituală în care sufletul este mai adânc implicat. Şi sigur că răspunsul este pe măsura credinţei noastre. Comuniunea cu Dumnezeu nu poate fi întărită decât prin rugăciune şi credinţă“, spune şi părintele Nicuşor Dascălu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. „Fără Mine nu puteţi face nimic“ A întreba dacă rugăciunea este necesară înseamnă a întreba dacă ne putem dispensa de Dumnezeu, obişnuia să spună părintele Arsenie Boca, unul dintre cei mai mari preoţi. Avem deci o mare nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a cunoaşte binele, a nu-l confunda cu răul şi a folosi mijloacele cele mai bune pentru a înlătura acest rău. Acesta nu se obţine decât prin rugăciune. «Fără Mine nimic nu puteţi face». În ziua în care nu ne rugăm, ne dăruim satanei, cu mâinile şi picioarele legate.«Privegheaţi şi vă rugaţi pentru a nu cădea in ispită». O clipă de neatenţie, de indolenţă, de lene în privinţa rugăciunii şi diavolul pune stăpânire pe noi. Numai printr-o permanentă rugăciune îl putem deci ţine la distanţă.

 

 

 

Părintele Arsenie Boca şi cele zece mari învăţături despre taina rugăciunii. Care era cea mai cunoscută rugăciune pe care o rostea dimineaţa Sfântul Ardealului

 

 

 

Părintele Arsenie Boca a lăsat posterităţii o moştenire spirituală impresionantă, iar vorbele sale despre credinţă, rugăciune şi milostenie sunt preţuite de milioane de români, dovadă fiind mulţimile de pelerini care vin să să se roage la mormântul său de la Mănăstirea Prislop. Cea mai cunoscută rugăciune a părintelui este cea pe care acesta obişnuia să o rostească dimineaţa. Cea mai cunoscută rugăciune atribuită lui părintelui Arsenie Boca este cea pe care el o rostea în fiecare dimineaţă:  „Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă că astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajba am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi că rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbră gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus ţină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi că un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriti şi dosădiţi până la pământ. Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumina sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase. Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, că să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaţă Ta. Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie! Amin”. Sfaturi de înţelepciune Părintele Arsenie Boca a devenit una dintre marile personalităţi ale ortodoxiei din ultimul secol şi totodată a lăsat posterităţii o moştenire culturală importantă. A dedicat o mare parte din manuscrisele şi lucrările publicate învăţăturilor despre rugăciune şi credinţă. Iată ce spunea Arsenie Boca despre rugăciune: 1.    „Cine se roagă lui Dumnezeu de dimineaţă, cu o cuvenită luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia. Mintea se ocupă toată ziua cu ceea ce o preocupă de dimineaţă, ca o piatră de moară, care macină în restul zilei grâu sau neghină.” 2.    „Fără milostenie însăşi rugăciunea e fără rod. Cu ce nădejde te vei ruga lui Dumnezeu, când tu însuţi nu asculţi rugăciunile oamenilor ce sunt asemenea ţie? Cum vei cere împreună cu credincioşii din Biserică: „Dă Doamne!” – când tu însuţi nu dai săracilor, deşi poţi să dai? Cu ce gură vei spune: „Auzi-mă, Doamne!” când tu însuţi nu-l auzi pe cel sărac, sau mai adevărat pe Hristos, Care strigă spre tine prin sărac?” 3.    „Când te scoli dimineaţa din somn, gândeşte-te că Dumnezeu îţi dă ziua pe care n-ai fi putut să ţi-o dai singur, şi pune deoparte prima oră sau măcar un sfert de oră din ziua ce ţi s-a dat şi adu-o drept jertfă lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulţumire şi de cerere bună. Cu cât vei face mai cu osârdie acest lucru cu atât mai mult îţi vei sfinţi ziua, cu atât mai puternic te vei îngrădi în faţa ispitelor pe care le întâmpini în decursul zilei.” 4.    „Tu nu eşti creat pentru pământ, ci pentru cer. După ostenelile şi grijile vieţii, ridică-te sus cu mintea şi cu inima, revarsă-ţi înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri. Roagă-te! Aceasta este datoria ta, slava ta, fericirea ta. De la muncă, treci la rugăciune, de la rugăciune la muncă! Roagă-te şi munceşte! începe şi sfârşeşte-ţi ziua cu Dumnezeu.” 5.   Rugăciunea şi postul, aceste aripi sufleteşti; puternice arme de luptă duhovnicească, cu care-ţi poţi câştiga biruinţa a tot păcatul, le cunoşti şi tu omule şi şti cât de folositoare sunt. Da! rugăciunea şi postul sunt minunatele unelte duhovniceşti cu care îţi strângi laolaltă roada ostenelilor, ca şi pe altă parte uneltele gospodăreşti – când trebuie să coseşti păcatul, când să aduni virtuţile şi când să nimiceşti buruiana gândurilor sălbatice. Foloseşte-te de ele când trebuie, căci nimeni nu cunoaşte unde să aduni şi unde să tai, numai tu omule ştii. Căci scris este: vreme este să plângi şi vreme este să grăieşti şi vreme este să taci şi toate la vremea lor – şi toate cu aleasă înţelepciune. 6.    O voi gândurilor, abia născute, de ce vă lăsaţi turburate? De ce fugiţi ca o turmă de oi când dau peste păşune străină?… Vedeţi cum se risipesc de sub ochii păstorului? Ori le sfâşie sălbatica fiară, orile otrăveşte o iarbă rea. Vraja ispitelor de a scăpa de sub supraveghere, multă pagubă aduce. Omule! Pune mâna pe toiagul rugăciunii şi ocoleşte-le în staulul minţii ca să stea acasă sub mila Domnului care le hrăneşte, primeşte rugăciunile noastre, sufletele le sfinţeşte, trupurile le curăţeşte, cugetele le îndreptează, gândurile le curăţeşte şi aşa ne izbăveşte cu această învăţătură. 7.    Oare ştii, omule, că din prima şi până în ultima zi a vieţii tale alergi mereu? Îţi transporţi sufletul spre limanul împărăţiei lui Dumnezeu, în căruţa trupului tău. Fii Hotărât! Încearcă şi ai să vezi cât poate un om care vrea să fie curat. Dumnezeu e pretutindeni doar că trebuie rugat. Uneori chiar o rugăciune scurtă făcută însă din tot sufletul şi cu toată inima te ajută dacă o zici cu putere. Rugăciunea e respiraţia sufletului, iar postul e apa care stinge văpaia patimilor.” 8.    „Oamenii se roagă lui Dumnezeu să-i scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de oameni să părăsească păcatul. Acum judecaţi, care şi de cine să asculte întâi: Dumnezeu de oameni sau oamenii de Dumnezeu?” 9.    „Până la Dumnezeu, nu este nici jos, nici sus, nici aproape, nici departe, pentru că Dumnezeu este pretutindeni şi de aceea El e mai aproape de tine decât sufletul şi trupul tău, numai să ştii şi să afli această apropiere prin credinţă şi rugăciune. Toate diamantele lumii sunt un gunoi, faţă de o clipă petrecută în lumina dumnezeiască.” 10.    Rugăciunea nu trebuie considerată că o senzaţie plăcută şi liniştitoare, ca pe un farmec al imaginaţiei înflăcărate, nici ca pe lumina spiritului care ne descoperă cu uşurinţă adevărul, nici ca pe o consolare a suferinţelor noastre. Toate acestea sunt daruri exterioare pe care Dumnezeu le acordă din când în când aleşilor Lui. Un suflet care se roagă este un suflet care suferă, căci rugăciunea prin ea însăşi este o mortificare, o suferinţă corporală. Rugăciunea este cheia raiului, ea deschide porţile harului divin. Rugăciunea este un leac care vindecă orice fel de rana, opreşte orice lacrimă, linişteşte orice durere, ea subjuga orice pasiune. Prin rugăciune nemulţumirile şi resentimentele noastre se potolesc, îngrijorările dispar, neliniştea şi nerăbdarea încetează, iar evlavia şi credinţă se măreşte. Citatele şi aforismele atribuite părintelui Arsenie Boca au fost preluate din volumele: „Părintele Arsenie Boca, Tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri”, Ediţia 3, Editura Credinţa Strămoşească, 2009, „Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei”, Ediţia 5, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006, „Părintele Arsenie Boca, Mărgăritare duhovniceşti”, Editura Credinţa Strămoşească, „Cugetări duhovniceşti – din înţelepciunea Părinţilor contemporani”, de Ala Rusnac, vol. II, Editura Epigraf, Chişinău, 2011, „Părintele Arsenie Boca, Omul, zidire de mare preţ”, Editura Credinţa Strămoşească, 2002, din Colecţia de citate a profesorului dr. Radu Românaşu – Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Oradea, şi din cea mai cunoscută carte scrisă de acesta, „Cărarea Împărăţiei”. Cine a fost Arsenie Boca Arsenie Boca (n. 29 septembrie 1910, Vaţa de Sus, Hunedoara – d. 28 noiembrie 1989, Mănăstirea Sinaia, Prahova) e considerat una dintre marile personalităţi ale ortodoxiei româneşti. A fost părinte ieromonah, teolog şi pictor de biserici, stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus şi apoi la Mănăstirea Prislop. Odată cu instaurarea regimului comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenţia Securităţii ca opozant al regimului.

 

Până la sfârşitul anilor 1950, stareţul a trecut prin calvarul anchetelor şi al arestărilor. A fost închis la Securitatea din Braşov, apoi dus la Canal. A ajuns în închisoarile Jilava, Timişoara şi Oradea.

 

După eliberarea din temniţele comuniste, Arsenie Boca nu şi-a mai putut relua activitatea de preot. Totuşi, Securitatea l-a urmărit aproape până în ultimele săptămâni dinaintea morţii sale, în 1989. Mănăstirea Prislop, unde Arsenie Boca a slujit în anii 1950 şi unde a fost înmormântat, a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România. Oamenii vin şi se roagă la mormântul acestuia, mulţi cu credinţa că pelerinajul le va aduce bunăstare sau vindecarea unor afecţiuni.

 

„Tatăl Nostru”, înţelesurile ascunse ale rugăciunii. Ce înseamnă „Vie împărăţia Ta”, de ce Îi cerem Domnului pâine şi de ce spunem „Amin” – explicaţiile preoţilor

 

 

 

 

Una dintre primele rugăciuni pe care orice creştin le învaţă în familie, la şcoală sau biserică este „Tatăl Nostru“. Puţini ştiu însă că aşa-numita Rugăciune Domnească a fost lăsată chiar de către Iisus, că există variante diferite pentru ortodocşi şi catolici şi care sunt înţelesurile ascunse ale fiecărui vers în parte. Echipa „Adevărul” a discutat cu doi preoţi care au studiat foarte bine această rugăciune despre însemnătatea textului.   Preotul Jean Ion, care slujeşte la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanţa, spune că rugăciunea are o origine divină, iar textul ei integral s-a păstrat în Evanghelia Sfântului Matei (VI, 9-13) şi, într-o versiune prescurtată, în Evanghelia Sfântului Luca (XI, 1-4).   În ce context a apărut „Tatăl Nostru” Iată cum sună versiunea integrală:   „Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,  Sfinţească-se numele Tău;  Vie împărăţia Ta;  Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.  Pâinea noastră cea spre fiinţă Dă-ne-o nouă astăzi;  Şi ne iartă nouă greşelile noastre, Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;  Şi nu ne duce pe noi în ispită,  Ci ne izbăveşte de cel rău.  Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6, 9-13)   Părintele ortodox spune că însuşi Iisus Hristos a rostit această rugăciune la rugămintea unui apostol: „Doamne, învaţă-ne şi pe noi să ne rugăm” (Luca 11, 1). Când rostim această rugaciune, grăim înseşi cuvintele Mântuitorului; de aceea se numeşte Rugăciunea Domnească.    Preotul Jean Ion de la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanţa. FOTO Arhiva personală J.I.   „Rugăciunea Domnească se deosebeşte de celelalte rugăciuni prin puterea ei (prin ea ne rugăm împreună cu Iisus Hristos), prin uşurinţa de a fi înţeleasă (ea este rugăciunea oricui crede în Dumnezeu, pe cât este de restrânsă în cuvinte, pe atât este de cuprinzătoare în sens) şi prin bogăţia cugetărilor ei (avem cereri pentru toate trebuinţele sufleteşti şi trupeşti). Prin această rugăciune, Domnul ne învaţă să ne rugăm pentru toată lumea, nu doar pentru noi”, a explicat pentru Adevărul preotul Jean Ion.   Când trebuie rostită rugăciunea Un creştin ortodox trebuie să rostească „Tatăl Nostru” seara în faţa icoanei, dimineaţa, înainte şi după masă, în timpul zilei şi oricând are nevoie de ajutorul Domnului.    Ea este nelipsită din cultul Bisericii Ortodoxe şi nu există slujbă care să nu o conţină. De obicei, preoţii o rostesc la început, iar la Sfânta Liturghie ea este rostită de toţi cei aflaţi în biserică.   Preotul Jean Ion spune că Rugăciunea Domnească are trei părţi: chemarea, cererile şi încheierea. „Chemarea o reprezintă invocaţia: „Tatăl nostru, Care eşti în ceruri”. În Sfânta Scriptură sunt mii de rugăciuni, dar nu aflăm nici una care să-L numească pe Dumnezeu Tată. Copilul numeşte tată pe cel căruia îi datorează viaţa, iar noi numim Tată pe Dumnezeu, fiindcă El este Făcătorul nostru (Deut. 32, 6). Dumnezeu vrea să fie iubit, de aceea îngăduie să fie numit Tată. Zicem „Tatăl nostru”, nu „Tatăl meu”, pentru că noi toţi suntem fraţi şi ne rugăm unii pentru alţii. Cuvântul „nostru” netezeşte toate nepotrivirile şi deosebirile de stare şi de avere şi face, deopotrivă, pe cel sărac la fel cu cel bogat, pe cel bolnav la fel cu cel sănătos şi pe cel supus la fel cu cel ce stăpâneşte”, susţine părintele.    Cum sunt explicate cererile de către Biserica Ortodoxă   Cuvintele „Vie împărăţia Ta” nu sunt legate de ideea de viaţă, ci mai degrabă creştinul se roagă să fie făcut moştenitor al împărăţiei lui Dumnezeu.    „O altă rugăciune este: „Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă, astăzi”. Adică, dă-ne tot ce ne trebuie pentru întreţinerea vieţii trupeşti şi sufleteşti. Această cerere este liantul dintre cele trei cereri de mai inainte, privitoare la mărirea, împărăţia şi voia Tatălui ceresc, de celelalte patru, care urmează şi care ne privesc pe noi.    Pâinea este  hrana cea mai trebuincioasă; iar în cuvântul pâine se cuprind toate cele trebuitoare ca să ne păstrăm viaţa noastră în lumea aceasta; atât în ce priveşte hrana, cât şi alte lucruri de care avem nevoie ca să trăim. Prin „pâinea” pe care o cerem în Rugăciunea Domnească trebuie să înţelegem nu numai pâinea cea trupească, ci şi cea sufletească, adică cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei, şi Sfânta Euharistie, adică împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.    “Pâinea noastră cea de toate zilele” sau „pâinea noastră cea spre fiinţă”? Indiferent de traducerea pe care o alegem, „pâinea” pe care o cerem Tatălui trebuie înţeleasă atât în sensul ei material, cât şi spiritual”, explică părintele Jean Ion de la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanţa.   O cerere care este greu de înţeles pentru un creştin este cea de-a şasea – „Şi nu ne duce pe noi în ispită”.   Părintele Jean Ion spune că nu Dumnezeu este cel care stă în spatele omului şi îl împinge pe om spre tentaţia de a face rău.    „Textul trebuie înţeles şi nu ne aduce în situaţia de a fi tentaţi să facem răul, sau: nu ne lăsa să ne apropiem de încercarea grea. Noi ştim că tentaţia vine de la diavolul, că el e înşelător (i se spune chiar Ispititorul) care nu ar avea nici o putere asupra noastră, atâta timp cât noi nu i-am permite însă, slabi fiind, putem lesne cădea, şi tocmai de aceea Îl rugăm pe Dumnezeu să nu ne lase singuri.   Ispita în sine nu este păcat; învoirea cu ispita este păcat. Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni; ci fiecare este ispitit de propria sa poftă atunci când e tras şi momit de ea. În nici un caz ea nu poate avea sensul de: nu ne duce pe noi în (sau la) păcat, ci: nu ne duce (lăsa) pe noi în încercare.”   În încheiere ne arătăm nădejdea că vom primi cele pentru care ne-am rugat.  „Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci”. „Cuvântul „Amin” cu care se termină Rugăciunea Domnească e un vechi cuvânt evreiesc, şi care înseamnă: “Aşa să fie”, “Toate să se facă după cum ne-am rugat”.   

 

Similitudinile dintre rugăciunea ortodoxă şi cea catolică  

 

Versurile versiunii catolice nu sunt cu mult diferite faţă de cea ortodoxă.    Preotul Şerban Tarciziu-Hristofor este lector doctor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii Bucureşti. El a acceptat invitaţia „Adevărul” de a desluşi înţelesul acestei rugăciuni pentru crencioşii catolici.    Preotul Tarciziu spune că semnificaţia rugăciunii este aceeaşi pentru toţi creştinii. „În fond, toţi creştinii ne referim la aceleaşi Evanghelii care ne învaţă, printre altele, de ce trebuie să ne rugăm şi cum trebuie să o facem. Astfel, potrivit evangheliei sfântului Luca 11,1-5, Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm aşa cum Ioan i-a învăţat pe discipolii lui”, a declarat părintele.    Preotul Şerban Tarciziu Preotul Şerban Tarciziu-Hristofor, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii Bucureşti. FOTO dialogteologic.ro   Catolocii o rostesc în fiecare dimneaţă, seara, înainte de masă, înainte de a începe munca şi înainte de examene. Totodată, prelaţii recită versurile în timpul sfintei Liturghii, în timpul celebrărilor Botezului, al Căsătoriei şi a tuturor celorlalte Taine.    Profesorul Şerban Tarciziu spune că „rugăciunea „Tatăl Nostru” a ajuns la noi în două forme – textul din Matei 6,9-13 şi Lc 11,2-4. Aceasta din urmă, mai scurtă, reflectă o variantă mai veche a textului. Foartecurând, versiunea sfântului Matei s-a impus în toate Bisericile.”   Tatăl nostru, care eşti în ceruri,   sfinţească-se numele tău.  Vie împărăţia ta.  Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.   Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi   şi ne iartă nouă greşelile noastre,  precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.  Şi nu ne duce pe noi în ispită,   ci ne mântuieşte de Cel Rău.  În manuscrise mai tardive această rugăciune se încheie cu formula: Căci a ta este Împărăţia şi Puterea şi Mărirea în veci…   Ce trebuie să înţeleagă un catolic   Lectorul doctor Tarciziu a explicat pentru Adevărul că atunci când vine vorba despre „Tatăl nostru care eşti în ceruri”, judaismul din timpul lui Isus cunoştea formule asemănătoare.    „Termenul de Tată ne introduce în sfera tandreţii lui Dumnezeu; menţiunea din ceruri adaugă distanţa unui infinit respect faţă de Cel care se apleacă către noi. În fond, în întreaga evanghelie Isus se preocupă să ne reveleze un Dumnezeu cu chip de Tată iubitor, invitându-ne să stabilim cu el o relaţie filială. Cei care acceptă să se situeze ca fii şi fiice vizavi de Dumnezeu, acceptă implicit să se situeze ca fraţi şi surori faţă de semenii lor. Aşadar, pronumele „noi” din Tatăl nostru… rămâne deschis tuturor celor care vor să încerce o astfel de experienţă şi să se identifice cu speranţele înscrise în cele două părţi ale acestei rugăciuni”, spune preotul catolic Şerban Tarciziu.   Atunci când un credincios catolic spune „sfinţească-se Numele tău”, el „exprimă dorinţa ca Dumnezeu însuşi să îşi împlinească propria lui promisiune făcută în cartea profetului Ezechiel (36,23): Îmi voi sfinţi eu însumi Numele meu cel mare pe care voi l-aţi necinstit printre neamuri… Cu alte cuvinte noi cerem aici ca Dumnezeu însuşi să se reveleze ca sfânt, adică în toată splendoarea necoruptibilităţii sale, întinarea (coruptibilitatea) fiind specifică naturii umane pervertite de ambiţii dominatore, de lăcomii egoiste, de indiferenţe vinovate, etc. Prin urmare, cerând ca să vină Împărăţia Lui… noi ne dorim ca Dumnezeu să instaureze această lume nouă în care oamenii să poată trăi în demnitate, în armonie, în iubire reciprocă”, a amsi spus părintele Tarciziu.    Dorinţele credinciosului catolic   Preotul de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică spune că „atunci când ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru… noi exprimăm credinţa lui Isus în venirea Împărăţiei şi ne supunem total voinţei lui Dumnezeu. Fixaţi pe o astfel de coordonată, avem curajul să îi cerem, în continuare, esenţialul: pâine suficientă, iertarea păcatelor şi eliberarea de cel rău. Aceastea formează cea de-a doua parte a rugăciunii Tatăl nostru”.   Părintele Şerban Tarciziu crede că adjectivul folosit în text pentru a preciza ce fel de pâine este cerută rămâne enigmatic. „El se referă atât la pâinea de care avem nevoie în fiecare zi pentru a ne hrăni, dar poate acoperi şi un sens spiritual cu referinţă la Cuvântul lui Dumnezeu şi la sfânta Împărtăşanie, cu care ne hrănim în timpul sfintei Liturghii.”   În ceea ce priveşte cererea iertării, dacă o luăm ca pe o datorie, ea face referinţă la parabola datornicului necruţător.    „În această parabolă un servitor ce îi datora stăpânului său o sumă colosală de bani urma să fie vândut ca sclav împreună cu toată familia sa şi să i se confişte întreaga avere, se roagă să fie păsuit. Stăpânul nu numai că îl păsuieşte, dar îi iartă şi datoria. Dar, acest servitor care a primit iertarea nu se arată dispus să îl ierte pe un semen de al său care îi datora o sumă modică de bani. Această atitudine va fi aspru pedepsită de stăpânul care făcuse acel gest incredibil. Isus încheie parabola spunând: Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inima. Cu alte cuvinte, tot atâta iertare vom primi din partea lui Dumnezeu-Tatăl cât suntem noi în stare să acordăm semenilor noştri”, mai spune preotul Şerban Tarciziu.   Ispita la care face referire rugăciunea nu este o simplă atracţie către lucrurile interzise, spune părintele Tarciziu. „Este încercarea în care, supus dominaţiei forţelor ostile lui Dumnezeu, creştinul riscă să îşi piardă credinţa în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am putea reformula enunţul din rugăciune cu cuvintele mântuieşte-ne de [ghiarele] Celui rău. Într-adevăr, Cel care îl conduce pe om la rău nu este Dumnezeu, ci diavolul. Prin această rugăciune creştinul îi cere lui Dumnezeu să îl apere de Cel care îl manipulează pe om înspre rău”, a încheiat preotul Şerban Tarciziu-Hristofor.

 

Iata doar  două motive pentru care Dumnezeu nu ascultă unele rugăciuni?

Răspunsul Bibliei

Există unele rugăciuni la care Dumnezeu nu răspunde. Să analizăm două motive care l-ar putea determina pe Dumnezeu să nu asculte rugăciunea cuiva.

 

 1. Rugăciunea nu este în armonie cu voința lui Dumnezeu

Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile care contravin voinței, sau cerințelor, sale consemnate în Biblie (1 Ioan 5:14). De exemplu, Biblia ne spune să nu fim lacomi. Jocurile de noroc promovează lăcomia (1 Corinteni 6:9, 10). Prin urmare, Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile în care oamenii îi cer să câștige la loterie. El nu stă pur și simplu la dispoziția noastră ca să ne îndeplinească orice dorință. De fapt, chiar putem să fim recunoscători că nu este așa. Altminteri, am avea motive să ne temem de ceea ce i-ar putea cere alții lui Dumnezeu (Iacov 4:3).

 

 1. Persoana care se roagă are o conduită răzvrătită

Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care sunt hotărâți să acționeze într-un mod pe care el îl dezaprobă. De exemplu, Dumnezeu le-a spus celor care pretindeau că-i slujesc, dar aveau o conduită răzvrătită: „Chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu ascult. Mâinile vă sunt pline de vărsare de sânge“ (Isaia 1:15). Dar, dacă ei și-ar fi schimbat conduita și ar fi ‘îndreptat lucrurile’, restabilindu-și relația cu Dumnezeu, el le-ar fi ascultat rugăciunile (Isaia 1:18).

 

 

 

Ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni? 

Ce putem face pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile? 

Cum să ne rugăm… în aşa fel încât să ne fie ascultate rugăciunile

Ai cunoscut vreodată pe cineva care să se încreadă în Dumnezeu din toată inima? Când nu credeam în Dumnezeu, aveam o prietenă bună care se ruga adesea lui Dumnezeu. Ei bine, în fiecare săptămână îmi spunea despre o dificultate sau un lucru din viaţa ei pe care îl încredinţa în grija lui Dumnezeu. Şi, invariabil, în fiecare săptămână eram martoră la un lucru neobişnuit făcut de Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea ei din acea săptămână. Nici nu-ţi poţi închipui cât de greu îi este unui ateu să fie nevoit să constate acest lucru săptămână de săptămână! După o vreme, nu mai merge să argumentezi că totul este o „coincidenţă”…

 

Dar de ce îi asculta Dumnezeu rugăciunile prietenei mele? Motivul principal: fiindcă ea avea o relaţie cu El şi voia să facă voia Lui. Şi, într-adevăr, ea asculta ce îi spunea Dumnezeu. Considera că El are dreptul de a o îndruma în viaţă şi ea chiar se bucura că aşa stau lucrurile! De aceea atunci când se ruga în legătură cu diferite lucruri, făcea ceva firesc, dată fiind legătura ei cu Dumnezeu. Venea la Dumnezeu cu toată încrederea şi-I vorbea despre nevoile, despre îngrijorările ei şi despre orice altceva se întâmpla în viaţa ei. În plus, din ceea ce citise în Biblie, se convinsese că Dumnezeu dorea ca ea să se bizuie pe El în acest mod.

 

Mai exact, viaţa ei demonstra ceea ce spune versetul acesta din Sfânta Scriptură: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”1 „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor…”2

 

Atunci cum se face că Dumnezeu nu ia aminte la rugăciunile tuturor oamenilor?

Poate deoarece nu toţi oamenii au o legătură personală cu El… Or fi ştiind ei că există Dumnezeu, poate chiar I se închină din când în când. Cât despre cei care nu par să primească niciodată răspuns la rugăciunile lor… probabil că lucrurile stau astfel din cauză că nu au o relaţie personală cu Dumnezeu şi, mai mult, niciodată nu au primit de la Dumnezeu iertarea completă pentru păcatele lor. Te întrebi ce legătură are una cu alta?! Îţi explic imediat. „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!”3

 

Este destul de normal să simţim această despărţire de Dumnezeu. Ce se întâmplă de obicei când oamenii încep să-L roage ceva pe Dumnezeu? Îşi încep rugăciunea astfel: „Doamne, am mare nevoie să mă ajuţi cu problema asta…” Apoi fac o pauză şi reiau: „Sunt conştient de faptul că nu sunt o persoană perfectă… că, de fapt, nu am nici un drept să Te rog acest lucru…” Iată, oamenii îşi dau seama că sunt păcătoşi… şi îşi mai dau seama că nu doar ei îşi dau seama de acest lucru, ci şi Dumnezeu! Şi atunci se gândesc: „Hei, pe cine caut eu să păcălesc?” Însă ceea ce s-ar putea să nu ştie ei… este cum pot primi de la Dumnezeu iertarea pentru toate păcatele. E posibil să nu ştie că pot începe o relaţie cu Dumnezeu şi că atunci Dumnezeu îi va auzi… Va lua aminte la rugăciunile lor.

 

Pe ce se bizuie rugăciunile noastre?

Mai întâi trebuie să ai o relaţie cu Dumnezeu. Închipuie-ţi că un student se duce la rectorul universităţii sale (pe care nici nu-l cunoaşte, de altfel) şi îl roagă să îl gireze pentru un împrumut bancar. Ce şanse de reuşită ar avea? ZERO. (Bine, pornim de la premiza că rectorul nu este un iresponsabil!) Dar dacă fiica rectorului şi-ar ruga tatăl s-o gireze pentru un împrumut bancar, totul s-ar rezolva. De ce? Fiindcă se cunosc şi, mai mult chiar, au o relaţie. Relaţiile pe care le avem cu ceilalţi schimbă totul.

 

Cum stau lucrurile cu Dumnezeu? Ei bine, când persoana respectivă este un copil al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu o cunoaşte şi ia aminte la rugăciunile sale. Iisus a spus: „Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine… Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.”4

 

Aşadar, Îl cunoşti pe Dumnezeu cu adevărat? Dar El te cunoaşte? Ai o relaţie cu El, care să îţi garanteze că ia aminte la rugăciunile tale? Sau pentru tine Dumnezeu este departe; există mai degrabă la nivel teoretic decât practic? Dacă Dumnezeu este departe de tine sau dacă nu eşti sigur(ă) că Îl cunoşti, citeşte aici cum poţi începe o relaţie cu El chiar acum: Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu.

 

Precis îmi va asculta Dumnezeu rugăciunea?

Iisus Hristos le face o ofertă extrem de generoasă acelora care Îl cunosc cu adevărat şi se bizuie pe El: „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.”5 Sintagmele „a rămâne” în El şi „dacă rămân în voi cuvintele Mele” înseamnă să ne ducem viaţa luându-L şi pe El în calcul, bizuindu-ne pe El, ascultând ce are să ne spună. Atunci putem să-L rugăm orice dorim. Iată o altă condiţie: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.”6 Dumnezeu ne ascultă rugăciunile potrivit voii Sale (şi pe măsura înţelepciunii, a sfinţeniei Sale, a dragostei pe care ne-o poartă etc.).

 

Ştii care este punctul în care ne împotmolim? Când ne închipuim că ştim ce vrea Dumnezeu… fiindcă nouă ni se pare că un anumit lucru este foarte firesc! Noi presupunem că la fiecare rugăciune este doar un singur „răspuns” potrivit, gândindu-ne desigur că ACELA este cel dorit de Dumnezeu. Şi atunci lucrurile se complică. Noi, oamenii, nu suntem stâpâni pe timp şi nu ştim toate lucrurile. Noi deţinem doar anumite informaţii despre o situaţie şi despre efectele din viitor pe care o anumită acţiune le va avea asupra situaţiei respective. Dar Dumnezeu ne înţelege pe deplin situaţia. Numai El ştie ce efect va avea o anumită acţiune asupra vieţii noastre sau în mersul istoriei. Iar scopurile Sale s-ar putea să depăşească cu mult ideile noastre cele mai îndrăzneţe. Prin urmare, Dumnezeu nu Se va apuca să facă ceva pur şi simplu fiindcă am ajuns noi la concluzia că asta trebuie să vrea.

 

Ce doreşte Dumnezeu să facă pentru noi?

Aş putea umple pagini întregi cu intenţiile lui Dumnezeu în ceea ce ne priveşte. Toată Biblia ne descrie ce fel de relaţie doreşte Dumnezeu să aibă cu noi şi ce fel de viaţă vrea să ne dăruiască. Iată mai jos doar câteva exemple:

 

„Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El!”7 Ai auzit? „Domnul aşteaptă să Se milostivească de tine.” „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite… El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.”8 Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.”9

 

Şi totuşi, cea mai mare dovadă de dragoste şi de devotament pe care ne-a arătat-o Dumnezeu este aceasta, descrisă de Iisus: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi”10 – adică exact ceea ce a făcut Isus pentru noi. Şi atunci: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”11

 

De ce unele rugăciuni nu sunt „ascultate”?

Unii oameni se îmbolnăvesc şi chiar mor; alţii au probleme financiare; alţii se pot confrunta cu diferite alte dificultăţi. Ce se poate face atunci?

 

Dumnezeu ne spune să ne lăsăm grijile în seama Sa. Chiar şi când o situaţie rămâne apăsătoare: „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.”12 Chiar dacă situaţia pare scăpată de sub control, totuşi nu este… Chiar atunci când lumea întreagă pare să se prăbuşească, Dumnezeu ne poate ajuta să rămânem în picioare. În acele clipe omul poate fi foarte recunoscător că Îl cunoaşte pe Dumnezeu.

 

„Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Iisus.”13 Soluţiile, rezolvările pe care le poate găsi Dumnezeu la problema respectivă depăşesc cu mult tot ce am crede noi că este cu putinţă. Probabil că orice persoană care-L urmează cu adevărat pe Hristos ar putea da exemple de acest gen din viaţa sa. Însă chiar dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, în ciuda problemelor cu care ne confruntăm, Dumnezeu ne poate da pace. Iisus Hristos a spus: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”14

 

În această clipă (când situaţia este încă încâlcită), Dumnezeu ne cere să ne încredem în El în continuare – să „umblăm prin credinţă, nu prin vedere”, după cum spune Biblia. Dar nu este vorba de credinţă oarbă. Ci este vorba că ne bizuim pe caracterul lui Dumnezeu. Maşina care merge pe un pod solid se sprijină în totalitate pe soliditatea podului; nu contează ce crede şoferul, ce gândeşte sau ce discută cu pasagerul de lângă el. Maşina ajunge în siguranţă la celălalt capăt al podului datorită solidităţii podului, în care şoferul a ales să creadă de la bun început.

 

În mod asemănător Dumnezeu ne cere să ne încredem în integritatea şi în caracterul Său… în îndurarea, în dragostea, în înţelepciunea Sa. El spune: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea.”15 „Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.”16

 

În concluzie… Cum să ne rugăm

Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor Săi (adică ale acelora care L-au primit în viaţa lor şi caută să-L urmeze). El ne roagă să aducem în rugăciune orice ne preocupă şi El se va ocupa de problema respectivă cât mai bine, potrivit voii Sale. Când ne confruntăm cu dificultăţi, trebuie să ne aruncăm îngrijorările asupra Sa şi vom primi pace de la El, în ciuda situaţiei neprielnice. Credinţa şi nădejdea noastră se bizuie pe caracterul lui Dumnezeu: cu cât Îl cunoaştem mai bine, cu atât ne putem încrede mai mult în El.

 

Dacă doreşti detalii despre caracterul lui Dumnezeu, te rog să citeşti articolul „Cine este Dumnezeu?” sau alte articole de pe acest site. Motivul pentru care ne rugăm este acela că ne încredem în caracterul lui Dumnezeu. Iar prima rugăciune la care ia aminte Dumnezeu este rugăciunea prin care începi o relaţie cu El.

 

 

 Rugaciuni care primesc raspuns 

 

Rugăciunea: respiraţia sufletului

Când se naşte un copil, există un moment de tensiune în care toţi cei prezenţi aşteaptă ca nou-născutul să înceapă să respire. În acelaşi fel, când o persoană se naşte din nou din Duhul lui Dumnezeu, începe să dezvolte o viaţă spirituală prin rugăciune. Un înţelept pe nume Rowland Hill, a spus odată: „Rugăciunea este respiraţia unui suflet născut din nou fără care nu poate supravieţui.” Astfel, când oamenii vorbesc despre o viaţă de rugăciune ar trebui să îşi dea seama că rugăciunea nu este doar o caracteristică a vieţii spirituale ci ceea ce face să existe o viaţă spirituală.

 

În rugăciune stăm de vorbă cu Dumnezeu Tatăl din ceruri, îi mulţumim, îl iubim, îl binecuvântăm, şi îi cerem ajutorul pentru noi înşine şi pentru alţii, atunci când este nevoie. În acelaşi timp, El doreşte să îţi spună cuvinte de dragoste şi de încurajare.

 

Uneori însă, este dificil să ştii dacă Dumnezeu ţi-a auzit rugăciunile sau dacă tu auzi cu adevărat răspunsul Lui. Iată câteva indicii care te vor ajuta să îţi dai seama de aceste lucruri:

 

Ce este rugăciunea?

Rugăciunea este o conversaţie cu Dumnezeu, adică vorbim şi ascultăm. Este cea mai intimă relaţie pe care o poţi avea cu Creatorul. În rugăciune, duhul tău este într-o legătură strânsă, în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu. Din această unire rezultă ghidare, sfătuire şi sugestii pentru alte subiecte de rugăciune.

 

De obicei, când ne rugăm, ne folosim mintea, dar sunt şi situaţii în care ne puteam ruga doar în Duhul lui Dumnezeu, de exemplu atunci când nu ştim cum să ne rugăm pentru o situaţie specifică. Pentru situaţii de genul acesta, apostolul Pavel spune: Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite (Romani 8:26). Aceste suspine pot lua forma unui limbaj pe care îl înţelege doar Dumnezeu. Despre acest fel de rugăciune poţi citi mai multe detalii în articolul Darurile Duhului Sfânt.

 

Cum să mă rog?

Când ucenicii lui Isus l-au întrebat cum să se roage, El le-a spus ceea ce noi numim rugăciunea Tatăl Nostru (Matei 6:9-13). Dacă meditaţi la fiecare frază din această rugăciune, veţi vedea că atinge fiecare aspect al vieţii noastre şi al caracterului lui Dumnezeu. Este un rezumat complet pentru rugăciunile noastre şi un model perfect pe marginea căruia să construim.

 

La începutul acestei rugăciuni, recunoaştem suveranitatea autorităţii părinteşti a lui Dumnezeu atunci când spunem: Tatăl nostru care eşti în ceruri.

 

Apoi, adorăm numele Lui. Deoarece numele Lui reprezintă natura Sa, lăudăm existenţa lui Dumnezeu rostind: sfinţească-se numele Tău.

 

Apoi, ar trebui să ne preocupe extinderea împărăţiei Sale. Trebuie să dorim ca oamenii să ajungă să îl cunoască şi să i se supună lui Dumnezeu, deci spunem: vină împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

 

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, se referă la nevoile noastre imediate, de zi cu zi, nu doar literalmente pâine, ci tot ce avem nevoie pentru a lucra pentru Dumnezeu.

 

Urmează o cerere de eliberare de păcat şi vină, rugăciunea de mărturisire, pocăinţă şi iertare: şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.) Aici, îi cerem Domnului har în relaţii pentru că iertarea lui Dumnezeu faţă de noi este condiţionată de iertarea noastră faţă de cei care ne-au greşit. Dacă dorim ca rugăciunile noastre să primească răspuns, trebuie să fim gata să iertăm în aceeaşi măsură în care Dumnezeu este gata să ne ierte, adică total.

 

În final, căutăm protecţia lui Dumnezeu în faţa ispitelor şi a răului: şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Îi cerem să ne ajute să umblăm pe căile Sale, ceea ce înseamnă că El va putea să ne acopere cu puterea şi ungerea Sa, astfel încât să nu fim pasibili de influenţe rele.

 

Un alt mod de a te ruga este organizarea timpului de rugăciune după diferite moduri de rugăciune. În prima parte ar trebui să îl lăudăm pe Dumnezeu, apoi mijlocim pentru alţii, după care facem propriile noastre cereri. Orice rugăciune ar trebui să se încheie cu mulţumire şi laudă faţă de Tatăl nostru din ceruri, care ne răspunde cu dragoste la rugăciuni. Deci, încheierea modelului de rugăciune prezentat de Isus este: Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

 

Isus ne-a mai învăţat să facem rugăciuni în numele Lui: …orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face (Ioan 14:13,14). El este Arhitectul, Creatorul şi Susţinătorul a tot ceea ce există şi promisiunea făcută ucenicilor este: orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea (Marcu 11:24). Nici un obstacol nu este prea mare pentru a se putea opune puterii Sale: Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi aruncă-te în mare’, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut (Marcu 11:23). Începe să te rogi în mod regulat pentru cel mai mare obstacol pe care îl întâmpini şi porunceşte acelui munte să se mişte prin puterea numelui lui Isus.

 

Cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu?

Voia lui Dumnezeu poate fi cunoscută cel mai bine prin combinarea mai multor surse care se completează reciproc şi ne protejează de erori.

 

Prima sursă este Biblia. Dacă cunoşti Biblia şi o poţi interpreta şi înţelege, vei cunoaşte voia lui Dumnezeu pentru că El ne-o prezintă acolo.

 

O altă sursă majoră de a cunoaşte voia lui Dumnezeu este rugăciunea, în care comunicăm cu El şi aflăm ce anume îi face plăcere. În Coloseni 3:15 citim: Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Pacea interioară pe care o trăieşti în comuniune cu El (sau lipsa ei) îţi poate indica dacă te rogi sau nu după voia lui Dumnezeu.

 

Putem afla voia Domnului şi prin sfătuitori evlavioşi, oameni în a căror înţelepciune şi relaţie cu Dumnezeu poţi să ai încredere.

 

Uneori, putem distinge voia Lui prin circumstanţe care favorizează sau împiedică cursul unei acţiuni. Dar amintiţi-vă că întotdeauna voia lui Dumnezeu este conform cuvântului Său scris în Biblie pentru că El nu Se poate tăgădui singur (2 Timotei 2:13).

 

Odată ce am aflat care este voia lui Dumnezeu, trebuie să rămânem în ea, să rămânem în Cristos care a spus: Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da (Ioan 15:7). Nu putem rămâne în Isus şi, în acelaşi timp, să avem necredinţă, neiertare, resentimente sau amărăciune. Aceste păcate ne vor împiedica să avem relaţia intimă pe care El o doreşte cu noi şi ne va înceţoşa abilitatea de a discerne voia Sa: Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul (Psalm 66:18).

 

Rugăciunile fără răspuns

Nicăieri în Biblie nu promite Dumnezeu că va răspunde instantaneu la absolut toate rugăciunile. Din păcate, mult prea mulţi oameni încearcă să aprecieze răspunsul lui Dumnezeu prin ceea ce au capacitatea naturală de a vedea imediat. Trebuie să aşteptăm răspunsul Domnului, dacă e nevoie.

 

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd (Evrei 11:1). Dacă vedem răspunsuri imediate la rugăciune, nu mai avem nevoie de credinţă. Mulţi au fost dezamăgiţi şi descurajaţi pentru că nu au primit răspuns la rugăciune atunci când credeau ei că trebuie.

 

Dacă răspunsul întârzie, nu te îndoi, nu-ţi pierde credinţa. Îndoiala ne va submina abilitatea de a vedea răspunsul la rugăciune. Biblie spune despre o persoană care se roagă: Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul (Iacov 1:6-7).

 

De multe ori, credem că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune şi că nu îşi onorează Cuvântul când, de fapt, El chiar atunci acţionează în vieţile noastre şi face ceva mult mai mult decât ne putem imagina. Trebuie să avem răbdare şi să realizăm că gândurile şi căile Lui sunt mult deasupra alor noastre: cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre (Isaia 55:9).

 

Pot să mă rog de mai multe ori pentru acelaşi lucru?

Unii cred că este suficient să ne rugăm o singură dată pentru un lucru şi orice rugăciune suplimentară este o dovadă de lipsă a credinţei. Nu este la fel şi în Biblie. Isus a spus în Luca capitolul 18 că trebuie să ne rugăm şi să nu descurajăm. A folosit parabola judecătorului nedrept şi a văduvei fără ajutor, care a insistat să-i facă dreptate. Din cauza persistenţei văduvei, judecătorul i-a îndeplinit cererea. În acelaşi fel, spune Isus, strigătul constant al copiilor lui Dumnezeu este auzit şi li se răspunde la rugăciuni.

 

Isus a mai spus: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide (Matei 7:7-8).

 

De asemenea, ni se spune să ne rugăm fără încetare (1 Tesaloniceni 5:17). În loc să ne întrebăm dacă e voie să ne rugăm de mai multe ori pentru un lucru, mai bine ne-am pune întrebarea dacă ar trebui să ne oprim înainte de a fi primit un răspuns. Prin rugăciunile noastre constante, făcute cu credinţă, nu numai că vom primi răspuns la rugăciune dar vom atinge maturitate în viaţa cu Cristos.

 

Poţi să respiri uşurat

Acum, că ai înţeles dorinţa lui Dumnezeu de a conversa cu El în mod constant şi promisiunea Lui de a răspunde la rugăciuni, poţi începe să te rogi cu îndrăzneală şi încredere că îţi dă răspunsuri chiar acum la dilemele şi nesiguranţele tale. Duhul tău va începe să se întărească şi să se revigoreze prin respiraţia adâncă şi dătătoare de viaţă a rugăciunii. Dumnezeu ne dă ce ne lipseşte şi ne onorează cererile după voia Sa. Deci, atunci când îl lauzi în timpul tău de rugăciune, aminteşte-ţi că El aude şi răspunde. Aminteşte-ţi să îi mulţumeşti adesea pentru că nu este un Dumnezeu distant, ci foarte aproape de tine, care răspunde tuturor nevoilor tale, luptă pentru tine şi îţi direcţionează viaţa pe drumul cel bun.

 

 

 

Rugaciunea Neascultata – Raspunsuri neauzite

Ai avut vreodata o rugaciune neascultata? Oare ramane Dumnezeu mut fata de unele rugaminti disperate pentru vindecare, bani sau protectie? Cu totii experimentam o oarecare iritatie cand toate eforturile noastre de a-L ruga pe Dumnezeu se finalizeaza cu un raspuns nesatisfacator – sau si mai rau, nu au nici un raspuns. Atunci ne intrebam: “Oare a primit Dumnezeu mesajul meu?” Cand ne rugam, de multe ori punem semnul de egalitate intre lipsa unui raspuns tangibil si imediat, si refuzul lui Dumnezeu de a raspunde la rugaciunile noastre. In Iacov 5:13-16 suntem indemnati sa ne rugam cu pasiune, avand promisiunea ca rugaciunea fierbinte are “mare putere”. De ce Dumnezeu subliniaza importanta rugaciunii si apoi decide sa nu ne dea un raspuns placut?

 

Atunci cand Dumnezeu raspunde la rugaciuni, in primul rand El raspunde atitudinii noastre, asa cum o face un tata copilului sau drag (Ps. 103:13-14). Actiunile si atitudinile noastre copilaresti afecteaza in mod frecvent rezultatele dorite ale rugaciunii. Neiertarea (Marcu 11:24-25), egoismul (Proverbe 21:13), indoiala (Matei 21:21-22), lacomia sau poftele (Iacov 4:2-3), mandria (2 Cronici 7:14-15) si incapatanarea (Zaharia 7:11-13) Il impiedica pe Dumnezeu sa raspunda la rugaciuni.

 

Rugaciunea Neascultata – Raspunsuri neasteptate

Rugaciunea nu este o conversatie unilaterala intamplatoare. Ea nu este “asigurarea” care garanteaza o viata lipsita de durere si lupte. Rugaciunea este recunoasterea activa a lui Dumnezeu ca sursa intregii puteri si increderea ca raspunsurile Lui, asteptate sau neasteptate, vor realiza lucruri mari (Isaia 46:9-10; 64:4).

 

Matt si fiica noastra, Jackie, amandoi muzicieni, au devenit prieteni apropiati. Ca si tobosar, el o acompania de fiecare data cand ea canta cu grupul de lauda si inchinare. Cea mai mare dorinta a lui Matt era sa-i invete pe altii Cuvantul lui Dumnezeu si probabil sa intre in lucrare. Interesele lor comune i-au apropiat si mai mult. Ca si eleva in primul an de liceu, Jackie spera sa mearga la aceeasi facultate particulara ca si Matt. Atunci Matt a fost diagnosticat cu cancer limfatic in stare avansata. Jackie spune: “Am avut o credinta mare ca Dumnezeu il va vindeca pe Matt. El avea adevarata dorinta si pasiune de a deveni pastor si a-i invata pe oameni. Stiam ca Dumnezeu nu ar vrea sa-i ia viata, pentru ca Matt putea face atata diferenta in aceasta lume”. Ea s-a rugat pentru vindecarea lui.

 

In luna Septembrie din ultimul an de liceu al lui Jackie, Matt a murit. Jackie a reactionat cu furie si necredinta fata de Dumnezeu pentru ca nu-i raspundea la rugaciuni: “La inceput L-am blamat pe Dumnezeu. Mai tarziu, m-am blamat pe mine crezand ca nu m-am rugat suficient de mult sau ca poate am uitat sa ma rog intr-o zi”. Dupa ce a terminat liceul, Jackie s-a dus la o facultate crestina. Prin intermediul prietenilor, ea a inceput sa se elibereze de durerea si supararea interioara, si sa nu mai manance afara, de una singura. “Odata ce am impartasit in cele din urma suferinta mea cu altcineva, a inceput vindecarea si am experimentat din nou dragostea si puterea lui Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:16-17).

 

Matt ne-a zis tuturor ca pretuieste relatia lui vesnica cu Dumnezeu mai mult decat orice viata temporara pe care ar fi avut-o pe pamant. Cu totii ne-am rugat ca Matt sa traiasca si Dumnezeu ne-a raspuns cu un “DA!” minunat (Ioan 11:25). In ultimul semestru din primul an de facultate, ea l-a intalnit pe Michael. “La inceput am fost atrasa de dragostea mare a lui Mike pentru Dumnezeu. Stiam ca Dumnezeu Isi indeplineste planul in vietile noastre”. Astazi, Michael Il slujeste pe Dumnezeu, invatand si impartasind dragostea lui Dumnezeu cu o mare pasiune. Iar atunci cand Jackie canta despre maretia lui Dumnezeu, sotul ei dovotat, Michael, o acompaniaza pe o toba conga (Ieremia 29:11).

 

Rugaciunea Neascultata – Raspunsuri neintelese

Uneori Dumnezeu va raspunde cu “NU” la rugaciunile noastre disperate. Orice intarziere sau raspuns neasteptat nu trebuie sa ne descurajeze. Care este scopul adevarat al lui Dumnezeu cand raspunde la rugaciunile noastre (Ioan 14:13)? Ce vrea sa faca Dumnezeu in noi prin rugaciune (Ioan 16:23-24)? Dumnezeu doreste ca noi sa aducem inaintea Lui nevoile noastre, in timp ce El ne raspunde (cu “da” sau “nu”) potrivit caracterului si voii Sale. Dumnezeu niciodata nu va raspunde rugaciunilor contrar voii Sale. In timp ce raspunsul “Da” de obicei ne face fericiti, Dumnezeu niciodata nu ne-a promis fericire. Fericirea este bazata pe imprejurari. Dumnezeu doreste sa avem bucurie vesnica – in special atunci cand El ne raspunde: “Nu, aceasta va fi in timpul Meu, nu – in al tau. Nu, Eu voi arata slava Mea”.

 

In Luca 22:41-44, inaintea evenimentelor care au dus la moartea Lui, Isus era in agonie. In rugaciunea fierbinte, cea mai mare dorinta a Lui era sa dea prioritate voii lui Dumnezeu, nu suferintei si durerii Lui (Evrei 12:2). Cand ne rugam fara incetare (1 Tesaloniceni 5:16-18), Dumnezeu intotdeauna ne raspunde, si fiecare raspuns aduce bucurie.

 

Cand Dumnezeu Te Aude Dar Nu-ti Raspunde La Rugaciune

 

 

 

Ce sa faci cand Dumnezeu nu-ti raspunde la rugaciuni? Cand te rogi si vezi ca Dumnezeu nu-ti raspunde devine o situatie stresanta, s-ar putea spune chiar descurajanta. La urma urmei, Dumnezeu e ultima sursa de ajutor atunci cand celelalte s-au epuizat. Daca si Dumnezeu te refuza nu mai ai la cine apela. Oricat te-ai baza pe tine, pe banii tai, pe reputatia care o ai sau pe cercul de prieteni, cand Dumnezeu refuza sa te ajute cu ce-I ceri, cam suferi. Insa iti ramane un lucru spiritual care poti sa-l faci in fata lui Dumnezeu si sa-i starnesti totusi mila asa cum poporul lui Israel, robit fiind in Egipt, l-a cautat pe Dumnezeu iar Acesta auzindu-i si-a facut mila de ei si le-a indeplinit dorinta.

 

Cand te simti trist Dumnezeu te vede, nu incape indoiala. Totusi, nu intotdeauna raspunde la rugaciuni. De ce daca vede ca te rogi? In cazul in care faci o rugaciune sau chiar mai multe, si nu primesti raspuns, vei afla mai jos din ce cauza cererea ta nu e indeplinita.

 

Motive pentru care Dumnezeu nu-ti raspunde la rugaciune

In general, cu toate ca nu este obligat sa o faca, Dumnezeu raspunde la rugaciuni. Dar cand nu o face esti trist, esti suparat, esti dezamagit, poate chiar disperat in situatia ta si te simti parasit de Dumnezeu. Ai vrea ca Dumnezeu sa-ti raspunda la rugaciune cat mai repede; sa primesti un raspuns la cererea ta. Ce motive ar avea Dumnezeu sa nu-mi raspunda la rugaciune, de ce nu-mi asculta Dumnezeu rugaciunea, te intrebi…

 

Dumnezeu intotdeauna te aude. Daca te rogi si Dumnezeu nu-ti raspunde la rugaciune poate fi din mai multe cauze. Stiind care sunt motivele pentru care Dumnezeu nu raspunde la rugaciunea ta primesti o lamurire si poti face in asa fel incat Dumnezeu sa-ti raspunda la rugaciune. In schimb, nestiind aceste motive vei continua sa te rogi si sa nu primesti niciun raspuns de la Dumnezeu. Practic, te vei ruga ceasuri intregi fara folos, prelungind totodata disperarea din tine. Mai jos vei afla concret motivele pentru care Dumnezeu nu-ti raspunde la rugaciune.

 

 1. Mandria

Doamne, iti cer ajutorul, cand mi-l dai?

 

Nu-l ceri cum trebuie.

 

Cere-l cum trebuie si-l vei avea.

 

…Cu smerenie.

 

Cel mai urat lucru inaintea lui Dumnezeu este mandria. Dumnezeu toate pacatele le iarta, dar nu iarta mandria. Oamenilor mandri le este refuzata rugaciunea pentru ca nu e o cerere facuta cu smerenie, e mai mult o cerere in care crezi ca se cuvine pentru meritul tau sa primesti ceea ce ceri.

 

De exemplu: zici Doamne da-mi asta sau ailalta pentru ca eu sunt bun, ma rog, nu sunt ca lumea din ziua de azi, nu fac greselile pe care le fac ceilalti. Si poate ca pe buna dreptate zici asta. Insa tot nu e bine. Exemplul de mai sus e doar un exemplu ce vrea sa sugereze atitudinea cu care te rogi lui Dumnezeu atunci cand iti lipseste smerenia si nu-ti dai seama. Cererile facute fara smerenie sunt cereri redactate gresit. Dumnezeu le aude – te aude – dar nu-ti raspunde pentru inaltimea de la care I te adresezi.

 

Nu ca Dumnezeu ar fi fara mila, ori ca ar avea omul vreodata mai multa mila decat are Dumnezeu, dar celui ce se smereste cu adevarat Dumnezeu ii ingaduie mila Sa si, pe langa faptul ca il binecuvanteaza cu har, ii mai face pe plac ajutandu-l si in dorintele cele vremelnice. De precizat: cele bune pentru el; care sunt inspre folosul lui.

 

“Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare, îi va da piatră? Sau dacă îi va cere peşte, oare îi va da, în loc de peşte, şarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El!” – Luca 11:11-13

 

Roaga-te corect. Fara smerenie viata e foarte frustranta. Pe alocuri de nesuportat. Opusul smereniei – mandria – prin nemultumirea care o creaza duce la aparitia bolilor trupesti si sufletesti. Omul mandru este in mare parte a timpului nemultumit. Chiar daca se roaga, rabdarea de a primi ce cere ii lipseste. Chiar daca se roaga, se roaga dintr-o postura in care crede ca i se cuvine ceea ce cere pentru ca se vede mai bun decat ceilalti. Dumnezeu, asa cum iti aude orice vorba, orice gand, orice simtire, iti aude si rugaciunea.

 

Problema cand nu iti raspunde se ramifica in trei: 

-Lipsa smereniei

-Lipsa credintei

-Lucrul cerut sau motivul pentru care il ceri nu sunt bune pentru tine

Sa vorbim si despre cel de-al doilea motiv pentru care se intampla sa nu-ti raspunda Dumnezeu la rugaciune.

 

 1. Lipsa credintei (sau credinta indoielnica)

Daca ii ceri lui Dumnezeu dar nu ai credinta, foarte rar primesti ceea ce ceri. Dumnezeu iti da uneori si cand nu ai credinta, ca prin aceasta dobandire tu sa prinzi credinta. Dar, in general, daca nu ai credinta sau te indoiesti, Dumnezeu nu iti da ce ceri, nu te ajuta in ceea ce-ti doresti. Credinta inseamna sa crezi ferm convins ca Dumnezeu poate ce ii ceri in rugaciune si ca iti da. De multe ori ne rugam constienti de faptul ca Dumnezeu poate sa ne dea ceea ce-i cerem, dar nu credem ca ne va da, avem dubii, ne indoim. Ne intrebam oare va fi asa, oare voi primi, oare imi da Dumnezeu, oare nu-mi da Dumnezeu. Asta se numeste lipsa de credinta. Cerem dar nu suntem siguri ca vom primi. Si de asta, si din cauza motivului explicat deja, cat si din cauza motivului ce urmeaza a fi explicat, nu primim ce cerem in rugaciune.

 

De adaugat aparte in discurs ar fi rabdarea. Dumnezeu implineste uneori dorintele cuviosilor sai imediat, asa cum implinea cererile sfintilor. Dar aceasta nu este o norma, norma nefiind nici un anume mod de materalizare a cererii; timpul si modul implinirii unei cereri stiindu-l doar Dumnezeu. Mai degraba norma sunt rugaciunile implinite dupa indelungata rabdare in care cel ce se roaga ramane pasnic in fata valurilor vietii, in asteptarea implinirii dorintei de la Dumnezeu. Trecem aici valuriile reprezentand felurite incercari ale credintei, ce pot fi depasite numai avand smerenie si rabdare multa.

 

DUMNEZEU INCA SAVARSESTE MINUNI

Insista in rugaciune mai mult decat cele 5 minute pe zi cat esti tentat sa o faci dimineata in graba apoi seara la culcare. Ziua ta intreaga se doreste a fi o rugaciune continua, o pastrare continua a sufletului in rugaciune. Rugaciunea este dovada lucrului pe care il ceri. Continua smerit in rugaciune. Sufletul este bine sa mearga non-stop in rugaciune fiindca Dumnezeu chiar daca nu-ti raspunde acum, te vede si te aude in toata clipa. Prezenta Sa este sigura. Stai in rugaciune, mai ales rugaciunea neincetata a lui Iisus. In toata clipa ai nevoie de ajutor.

 

Nota: Cand vezi ca rugaciunile tale nu primesc raspuns poti sa-ti spui “inca sunt mandru” ca sa stii care-i cauza pentru care suferi. “Face aceasta Dumnezeu ca sa ma smereasca.” Staruieste in rugaciune. Roaga-te neincetat! Strans de usile necazului gasesti odihna doar in rugaciune. Acolo poti sa-ti zici “of-urile”, sa-ti descarci greutatile, sa te impaci cu viata in duh de smerenie si totala neputinta de a schimba ceva fara ajutor.

 

E momentul sa vorbim despre al treilea posibil motiv pentru care Dumnezeu nu-ti raspunde la rugaciune.

 

 1. Dumnezeu are ceva mai bun pregatit pentru tine

Uneori Dumnezeu nu-ti raspunde la rugaciunea care o faci pentru ca cererea ta nu e buna pentru tine. Cand Dumnezeu iti pune stop are ceva mai bun pregatit pentru tine decat lucrul, situatia sau persoana pe care tu o ceri in viata ta. Intelepciunea lui Dumnezeu este nesfarsita, El stie din ce motiv ceri si mai stie si daca lucrul pe care il ceri e intocmai asa de bun pe cat ai tendinta sa-l vezi. Ar putea sa-ti dea orice. Doar e Dumnezeu. Ar putea sa faca minuni cu tine in orice clipa si sa-ti raspunda la orice dorinta mai mult sau mai putin buna pe care tu I-o adresezi in rugaciune. Dar Dumnezeu nu procedeaza asa. Purtarea Lui de grija se ridica la un cu totul alt nivel fata de nivelul la care avem tendinta ca oameni sa interpretam viata.

 

Inainte de a face o rugaciune asigura-te ca ceri bine. Verifica ce ii ceri lui Dumnezeu. Verifica motivul pentru care i-L ceri. De ce Ii ceri ceea ce-I ceri? Pentru ce? Toate acestea te vor ajuta sa vezi ce faci cu tine in viata asta. Te vor pune chiar pe ganduri… pentru ce vrei asa mult lucrul pe care il vrei? Este bun pentru tine, este curat? Se intampla ca uneori sa facem cereri in rugaciune care nu sunt spre folosul nostru, sa ne dorim lucruri ce nu sunt cum ne imaginam, nu sunt pe atat de bune cum am crede. Noi credem ca ceea ce cerem e paine cand de fapt e piatra, sau ca e peste si de fapt e sarpe. Si atunci Dumnezeu nu ni le da. Sau ni le da staruind in multa rugaciune, dupa care ne convingem singuri ca nu era ceea ce ne doream.

 

Concluzii de retinut cand ceri ceva in rugaciune si nu primesti

Judecatile Domnului par aspre uneori ochilor nostri, dar sunt cunoscatoare in detaliu, atotcuprinzatoare a ceea ce noi la momentul la care cerem nu stim. Iti spun: De multe ori, ajutorul va veni cand totul pare pierdut, ca un semn ca datoria ta este sa crezi. E o fasie foarte ingusta cea pe care trebuie sa te afli in raport cu Dumnezeu: de a nu lasa la nimereala lucrurile sa le faca Dumnezeu cum o’ vrea, ca si cum tie nu ti-ar mai pasa si zici “Doamne, ia-le Tu si fa-le cum vrei”, dar nici sa te agati cu disperare de lipsa lucrului respectiv.

 

Ai aflat in acest articol de ce nu raspunde Dumnezeu la rugaciuni uneori. Acum respira adanc, aduna-te, pastreaza-ti calmul, pastreaza-ti credinta. Si roaga-te. Dumnezeu e bun chiar si atunci cand nu dai de El. Este foarte important sa continui sa te rogi. Daca ai observat ca rugaciunile tale de-a lungul timpului raman fara raspuns, faci ceva gresit. Contacteaza-ma pentru a te invata sa te rogi in asa fel incat cererea sa ti se indeplineasca. Lucruri frumoase sigur se vor intampla.

 

Când şi cum va răspunde Dumnezeu la rugăciune?

Răspunsul poate întârzia. „Noi trebuie să ne sprijinim pe Domnul şi să-L aşteptăm cu răbdare. Poate că răspunsul la rugăciunile noastre nu va veni aşa de repede cum am dori noi şi poate nu va fi exact ceea ce am cerut noi; dar Acela care ştie ceea ce este spre cel mai mare bine pentru copiii Săi, va da o şi mai mare binecuvântare, un mai mare bine decât acela pe care l-am cerut, dacă nu devenim necredincioşi şi descurajaţi.” Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 92.

 

Când şi cum. „Am văzut că servii lui Dumnezeu şi biserica se descurajează prea uşor. Când ei cer de la Tatăl lor ceresc lucruri despre care ei cred că au trebuinţă şi acestea nu vin imediat, atunci credinţa lor se clatină şi curajul lor dispare şi sentimentele de murmurare pun stăpânire asupra lor. Am văzut că aceasta displace lui Dumnezeu.

 

Fiecare credincios care vine înaintea lui Dumnezeu, cu inimă neprefăcută şi îşi înalţă către El cererile sale sincere, în credinţă, va primi răspuns la rugăciunile sale. Credinţa ta în făgăduinţele lui Dumnezeu nu trebuie să slăbească, chiar dacă nu vezi sau nu simţi răspunsul imediat la rugăciunile tale. Nu te teme a te încrede în Dumnezeu… .

 

Dumnezeu ne dă binecuvântări; şi dacă noi am putea pătrunde cu privirea în planurile Sale, am vedea în mod clar că El ştie mai bine ce este spre binele nostru, şi răspunde astfel la rugăciunile noastre. Nimic vătămător nu ni se va da, ci numai binecuvântarea de care avem nevoie, în locul a ceea ce am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci spre rău.

 

Am văzut că dacă nu primim imediat răspuns la rugăciunile noastre, noi trebuie să fim tari în credinţă şi să nu îngăduim neîncrederii a pătrunde în inimile noastre, căci aceasta ne desparte de Dumnezeu. Dacă credinţa noastră se clatină, nu vom primi nimic de la Dumnezeu. Încrederea noastră în Dumnezeu să fie tare şi când vom fi în cea mai mare nevoie, binecuvântarea va veni asupra noastră asemenea unei ploi de vară.

 

Când servii lui Dumnezeu se roagă pentru Spiritul Sfânt şi binecuvântare, răspunsul vine uneori imediat, dar nu întotdeauna vine şi dă binecuvântarea . În astfel de timpuri să nu pierdeţi nădejdea. Credinţa voastră să se prindă tare de fagăduinţa care va veni. Încrederea voastră în Dumnezeu să fie deplină, căci binecuvântarea cerută va veni atunci când aveţi cea mai mare nevoie de ea.

 

Am văzut că orice rugăciune, care este înălţată în credinţă şi dintr-o inimă sinceră, este primită de Dumnezeu; acela care îşi înalţă cerea, va primi răspuns, va primi binecuvântarea cerută, tocmai cânad va avea cea mai mare trebuinţă de ea şi adesea va întrece aşteptările. Nici o rugăciune a unui sfânt care este înălţată în credinţă, nu este pierdută.” Mărturii, vol. 1, p. 120,121.

 

În credinţă, lucraţi şi rugaţi-vă. „Puneţi-vă încrederea în Dumnezeu. Rugaţi-vă mult şi credeţi. Îmcrezându-vă, nădăjduind, crezând, ţinând tare mâna puterii Nemărginite, voi veţi fi mai mult decât biruitori.

 

Adevăraţii lucrători umblă şi lucrează prin credinţă. Uneori ei obosesc urmărind înceata înaintare a lucrării, când lupta se dă cu putere între forţele binelui şi răului. Dar dacă refuză să se dea bătuţi, sau să fie descurajaţi, vor vedea cum norii se dau la o parte şi cum se împlineşte făgăduinţa eliberării. Prin ceaţa cu care i-a înconjurat Satana, ei vor vedea strălucirea razelor vii ale Soarelui Neprihănirii.

 

Lucraţi în credinţă şi lăsaţi rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Rugaţi-vă în credinţă şi misterul providenţei Sale va aduce răspunsul ei. Uneori vi se va părea că nu aveţi succes. Dar lucraţi şi credeţi, punând în eforturile voastre credinţă, nădejde şi curaj. După ce aţi făcut tot ce aţi putut, aşteptaţi pe Domnul, mărturisind Cuvântul Său. Aşteptaţi nu cu nelinişte iritată, ci cu credinţă neclintită, cu încredere nezguduită.” Mărturii, vol. 7, p. 245.

 

Pe cea mai bună cale, la cel mai potrivit moment. „Asigurarea aceasta este cuprinzătoare şi nelimitată, şi Cel care a dato este credincios în îndeplinirea ei. Dacă nu primim lucrurile pe care leam cerut chiar atunci când neam rugat, trebuie totuşi să credem că Dumnezeu aude şi că El va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem aşa de greşiţi şi înguşti la vedere, încât uneori cerem lucruri ce nar fi o binecuvântare pentru noi; dar Tatăl nostru ceresc, pentru că ne iubeşte, răspunde rugăciunilor noastre dândune acele lucruri care sunt în adevăr spre binele nostru şi pe care noi înşine am dori să le avem dacă ochii noştri, luminaţi fiind de Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile aşa cum sunt în realitate. Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie totuşi să ne prindem tare de făgăduinţele care ne sunt date, căci timpul răspunsului va veni cu siguranţă, şi vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită chiar în felul dorit de noi, ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea noastră. Dumnezeu este prea înţelept ca să poată greşi şi prea bun ca să reţină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu trebuie să ne temem a ne încrede în El, chiar dacă nu vedem imediat un răspuns la rugăciunile noastre. Să ne bizuim pe făgăduinţa Lui, care este sigură: “Cereţi şi vi se va da”.” Calea către Hristos, p.96.

 

Vom primi răspunsul?

El poate să ajute. „Trebuie să primim tărie de la Dumnezeu. El ne poate ajuta, el ne poate da har şi înţelepciune cerească. Dacă tu vei cere aceasta în credinţă, vei primi; dar trebuie să veghezi în rugăciune. Veghează, roagă-te şi lucrează! Aceasta trebuie să fie deviza ta.” Mărturii, vol. 2, p. 427.

 

Răspunsuri la cereri şi mulţumiri. „Să nu ne mai pierdem timpul în a ne plânge de micimea resurselor noastre vizibile, ci să dăm cea mai bună întrebuinţare la cât avem. Deşi înfăţişarea aparentă poate fi nepromiţătoare, toruşi sârguinţa şi încrederea în Dumnezeu, vor aduce resursele necesare. Să trimitem dar jertfele noastre cu mulţumire şi rugăciunea ca Domnul să binecuvânteze darurile şi să le înmulţească, cum a înmulţiti hrana dată celor cinci mii de oameni.

 

Lucrătorii pentru Hristos, nu trebuie să gândească niciodată şi cu atât mai puţin să vorbească despre neizbutire în lucrarea lor.

 

Domnul Isus, este îndestularea noastră în toate lucrurile. Spiritul Său trebuie să ne inspire şi dacă ne vom preda pe noi înşine în mâinile Sale, spre a fi canale de lumină, mijloacele noastre de a face bine nu se vor epuiza niociodată.” Mărturii, vol. 6, p. 467.

 

Răspunsul poate întârzia. „După terminarea rugăciunii, dacă răspunsul n-a venit imediat, nu obosiţi în aşteptare şi nu vă neliniştiţi. Nu vă clătinaţi. Prindeţi-vă de făgăduinţă! Ca şi văduva nenorocită, înfăţişaţi Domnului cazul vostru, cu o intenţie statornică. Aveţi o problemă însemnată, cu consecinţe grave? Dacă este aşa, atunci nu vă clătinaţi; credinţa voastră poate fi pusă la încercare. Dacă lucrul pe care-l doriţi este de preţ, atunci merită o străduinţă puternică şi serioasă. Vă este dată făgăduinţa, de aceea vegheaţi şi rugaţi-vă. Fiţi statornici şi răspunsul la rugăciune va veni.” Mărturii, vol. 2, p. 131.

 

Dumnezeu e prea înţelept. „Noi toţi dorim răspuns direct şi imediat la rugăciunile noastre şi suntem ispitiţi să ne descurajăm, dacă răspunsul întârzie sau vine sub altă formă. Dar Dumnezeu e prea înţelept şi prea bun ca să răspundă la rugăciunile noastre exact la timpul şi-n felul dorit de noi. El va face mult mai mult şi mai bine pentru noi decât dorim noi înşine. Trebuie să ne încredem în înţelepciunea şi bunătatea Lui şi să nu stăruim ca El să facă după voinţa noastră; ci mai degrabă noi să înţelegem voinţa Lui şi s-o împlinim. Aceste experienţe, care ne pun credinţa la încercare, sunt spre folosul nostru. Din ele se poate vedea, dacă credinţa noastră este adevărată şi sinceră, întemeindu-se numai pe Cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă ea este nesigură şi schimbătoare sau legată de împrejurări. Credinţa se întăreşte prin exercitare. Trebuie să lăsăm ca şi răbdarea să-şi facă lucrarea ei desăvârşită, amintindu-ne că Scriptura are mari făgăduinţe pentru aceia care aşteaptă cu răbdare ajutorul Domnului.” Divina Vindecare, p. 230, 231.

 

El ştie ce este cel mai bine. „Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem. El întârzie cu răspunsul, ca să ne poată arăta răutatea din inimă şi nevoia cea mare pe care o avem de harul Său. El vrea să renunţăm la egoismul care ne face să-L căutăm. Când mărturisim starea noastră rea şi lipsa noastră de putere, trebuie să ne încredem cu totul în iubirea Lui.

 

Omul de neam bun voia să vadă împlinirea rugăciunii sale înainte de a crede; dar el a trebuit să primească cuvântul lui Isus că rugăciunea lui era ascultată şi binecuvântarea dată. Şi noi trebuie să învăţăm aceeaşi lecţie. Trebuie să credem nu pentru că vedem sau simţim că Dumnezeu ne ascultă. Trebuie să ne încredem în făgăduinţele Lui.” Hristos Lumina Lumii, p. 200.

 

Asigurarea iertării păcatului. „Slava lui Dumnezeu se dă pe faţă prin cuprinderea în braţeledragostei Sale a fiinţelor omeneşti păcătoase care se pocăiesc, prin legarea rănilor lor, prin curăţirea de păcat şi prin îmbrăcarea lor cu veşmintele mântuirii.” Profeţi şi Regi, p. 668

….

Ascultarea şi credinţa, condiţii ale rugăciunii

Nevoia după ajutor. „Un alt element al rugăciunii cu succes este credinţa. “Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ceL caută” (Evrei 11,6). Domnul Hristos a spus ucenicilor Săi: “…orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că laţi şi primit, şil veţi avea (Marcu 11,24). Credem noi oare pe Dumnezeu pe cuvânt?” Calea către Hristos, p. 95.

 

O consacrare deplină. „Toţi aceia care predau sufletul, trupul şi spiritul lui Dumnezeu, vor primi fără încetare noi valuri de puteri mintale şi corporale. Depozitele inepuizabile ale cerului ne stau la dispoziţie. Hristos ne insuflă puterea Duhului Sfânt, viaţă din viaţa Sa. Duhul Sfânt scoate la iveală puterilke Lui cele mai de seamă pentru a lucra asupra inimii şi a minţii. Harul lui Dumnezu sporeşte şi înmulţeşte însuşirile lor şi orice desăvârşire a naturii dumnezeieşti vine în ajutorul lor în lucrarea de salvare de suflete. Prin conlucrarea cu Hristos, ei sunt desăvârşiţi în El şi în starea lor omenească, sunt făcuţi în stare să împşlinească faptele Atotputerniciei.”Hristos Lumina Lumii, p. 827

 

Supunerea este necesară. „Rugăciunea nu poate lua niciodată locul datoriei… .

 

Aceia care prezintă cererile lor lui Dumnezeu dorind împlinirea făgăduinţelor Lui, în timp ce ei nu îndeplinesc condiţiile, insultă pe Iehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o autoritate, o garanţie a împlinirii făgăduinţelor, în timp ce nu fac acele lucruri care ar fi o manifestare a credinţei în Hristos şi a iubirii faţă de El.”

 

„Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o anumită parte din tot ce avem noi. Acesta este planul Său pentru susţinerea lucrării de predicare a Evangheliei.Întorcând lui Dumnezeu această parte, noi arătăm preţuirea noastră pentru darurile Lui. Dacă reţinem şi nu-I dăm ce este al Lui, cum mai putem noi oare cere binecuvântările Sale? Dacă suntem servi necinstiţi în cele pământeşti, cum mai putem avea pretenţia ca El să ne încredinţeze lucrurile cereşti? S-ar putea ca tocmai aici să fie secretul faptului că, la multe rugăciuni nu primim răspuns.” Parabolele Domnului Hristos, p. 143, 144.

 

Mărturisire şi iertare.

Primirea harului depinde de noi. „Când venim să cerem mila şi binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să avem un spirit iubitor şi iertător în inimile noastre. Cum ne putem oare ruga: “şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, şi totuşi să nutrim un spirit neiertător? (Matei 6,12). Dacă dorim ca rugăciunile noastre să fie ascultate, atunci noi trebuie să iertăm pe alţii în acelaşi fel şi în aceeaşi măsură în care sperăm să fim şi noi iertaţi.” Calea către Hristos, p. 97.

 

Ce să facem dacă am greşit împotriva cuiva? „Dacă ai jignit, ai făcut vreun rău prietenului sau aproapelui tău, trebuie săţi recunoşti greşeala, iar datoria lui este să te ierte. Apoi trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că fratele pe care lai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi, rănindul, ai păcătuit împotriva Creatorului şi Răscumpărătorului său.” Calea către Hristos, p 37.

 

Adevărata mărturisire este deosebită. „Adevărata mărturisire are totdeauna un caracter deosebit, şi recunoaşte păcatul pe nume. Păcatele pot fi de o aşa natură încât trebuiesc mărturisite numai lui Dumnezeu; pot fi din cele ce trebuie să fie mărturisite celor cărora leam adus vătămare, sau pot avea un caracter public şi deci va trebui să fie mărturisite public. Dar oricum ar fi mărturisirea, ea trebuie să fie categorică, bine definită şi la subiect, recunoscând pe nume păcatele de care cel greşit sa făcut vinovat.” Calea către Hristos, p. 38.

 

„Ce mare deosebire este între a recunoaşte faptele după ce totul a fost descoperit şi a mărturisi păcatul  care este cunoscut numai de noi şi Dumnezeu!” Patriarhi şi profeţi, p. 498.

 

„Sunt printre noi unii care, asemenea lui Acan, îşi vor mărturisi păcatele prea târziu pentru a mai fi salvaţi.” Mărturii, vol 3, p. 272.

 

 

Rugăciune şi vindecare.

Isus, Marele Vindecător. „Domnul Hristos veni pe lume, ca să arate că, primind putere de sus, omul poate trăi o viaţă nepătată. Cu neobosită răbdare şi prin iubitoare ajutorare, El întâmpina pe oameni în nevoile lor. Prin gingaşă atingere a harului Săy, El gonea din suflet neliniştea şi îndoiala, prefăcând duşmănia în iubire şi necredinţa în încredere.” Divina Vindecare, p. 23.

 

„Domnul este scăparea noastră în timp de boală, ca şi atunci când suntem sănătoşi. ” Cum se îndură un tată de copiii lui,

 

Aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El …

 

      A trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit,

 

Şi i-a scăpat de groapă.”

 

„Dumnezeu este tot atât de voios astăzi să dea sănătate bolnavilor, ca şi atunci când Spiritul Său vorbea Cuvintele de mai sus prin Psalmistul. Domnul Hristos este şi astăzi, acelaşi Medic milos, ca şi atunci când era pe pământ. În El e balsam de vindecare pentru orice boală, şi putere de vindecare pentru orice slăbiciune.” Divina Vindecare, p. 225,226.

 

Izvorul vindecării. „Dorinţa lui Dumnezeu despre fiecare om, este arătată în cuvintele: „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

 

El este cel care: „… îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă; El te încununează cu bunătate şi îndurare.” Divina Vindecare, p. 113.

 

Când ne rugăm pentru cei bolnavi. „Dumnezeu cunoaşte sfârsitul de la început. El cunoaşte inimile oamenilor.El citeşte toate tainele sufletului. El ştie dacă cei pentru care ne rugăm, vor putea sau nu să rabde până la urmă încercările ce vor veni asupra lor, dacă vor mai trăi. El ştie dacă viaţa lor după aceea va fi spre binecuvântare sau spre blestem, pentru ei şi pentru lume. Acesta este unul din motivele pentru care venind cu rugăciunile noastre serioase înaintea Domnului, trebuie să zicem: „Totuşi, facă-se nu voia mea, ci voia Ta.” Însuşi Domnul Isus adăugă aceste cuvinte când se rugă în grădina Ghetsemani. Dacă cuvintele acestea erau potrivite pentru Fiul lui Dumnezeu, cu cât mai mult se potrivesc ele pentru noi, sărmani muritori mărginiţi şi supuşi greşelii.”

 

„Calea cea mai bună pe care trebuie să o urmăm noi, este de a încredinţa dorinţele noastre Atotputernicului nostru Tată ceresc şi apoi cu desăvârşită încredere să lăsăm totul pe seama Lui. Ştim că Dumnezeu ne ascultă dacă cerem ceva după voia Lui. Dar ca să dăm năvală şi să presăm pe Domnul cu cererile noastre, fără a dovedi supunere faţă de voinţa Sa, aceasta nu este drept. Cererile noastre nu trebuie să fie nişte porunci, ci nişte rugăminţi.” Divina vindecare, p. 230

 

O lecţie importantă. „Dar nu toţi înţeleg regulile acestea . Mulţi dintre cei care cer puterea de vindecare a Domnului, cred că trebuie să şi fie vindecaţi, iar dacă nu, atunci credinţa lor nu e deplină. De aceea cei slăbiţi de boală au nevoie de sfaturi înţelepte, ca să se poarte cu înţelepciune. Ei trebuie să se gândească la datoriile către prietenii care rămân în viaţă şi să nu neglijeze întrebuinţarea mijloacelor naturale, pentru refacerea sănătăţii.” Divina Vindecare, p. 231.

 

Rugăciune şi  mijloace de vindecare. „Cei care caută vindecarea prin rugăciune, nu trebuie să neglijeze a folosi mijloacele de vindecare pe care le au la îndemână. Aceasta nu este o tăgăduire a credinţei, dacă folosim mijloacele lăsate de Dumnezeu spre uşurarea durerilor, sau spre a ajuta natura în lucrarea ei de vindecare. Nu este o tăgăduire a credinţei de a conlucra cu Dumnezeu şi de a-i pune în cea mai favorabilă condiţie de însănătoşire. Dumnezeu ne-a dat minte ca să dobândim cunoştinţe despre legile vieţii. Aceste cunoştinţe ne-au fost descoperite ca să le folosim. Noi trebuie să folosim orice mijloc care ar înlesni refacerea sănătăţii, întrebuinţând tot ce ar putea lucra potrivit cu legile naturii. Când ne-am rugat pentru însănătoşirea bolnavului, putem lucra apoi cu toată energia, mulţumind Domnului că ne-a dat ocazia să conlucrăm cu El şi cerând binecuvântarea Sa asupra mijloacelor rânduite de El”

 

„Dacă ne-am rugat pentru vindecarea unui bolnav, atunci oricare ar fi rezultatul, noi să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să suferim întristare şi doliu, să primim cupa cea amară gândindu-ne că  mâna Tatălui din cer o ţine la gura noastră. Dar dacă vine însănătoşirea, atunci să nu se uite, că primitorul binefacerii vindecării are noi obligaţii faţă de Bunul Creator.” Divina Vindecare, p. 231, 232.

 

 

‘’’

Rugăciune în vreme de necaz.

„Ajunge zilei necazul ei”. „Noi trebuie să urmăm pe Hristos în fiecare zi. Dumnezeu nu dă ajutor pentru ziuna de mâine. El nu dă fiilor Săi îndrumările pentru călătoria vieţii toate de odată, ca ei să nu-şi piardă cumpătul. El le spune numai cât pot ei să ţină în minte şi să facă. Puterea şi înţelepciunea sunt date pentru nevoile actuale.” Hristos  Lumina Lumii, p. 313.

 

Totul lucrează împrună spre binele nostru. „Toate suferinţele şi amărăciunile noastre, toate ispitele şi încercările noastre, toate întristările şi durerile noastre, toate persecuţiile şi lipsurile noastre, pe scurt, totul lucrează spre binele nostru. Toate experienţele şi împrejurările, sunt unelte ale lui Dumnezeu prin care ne face bine.” Divina Vindecare, p. 488, 489.

 

Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos. „Adesea poate că mintea vă este înnourată din cauza suferinţei. Atunci nu mai încercaţi să cugetaţi. Doar ştiţi că Isus vă iubeşte. El înţelege slăbiciunile voastre. Voi puteţi face voia Lui odihnindu-vă pur şi simplu în braţele Sale.” Divina Vindecare, p. 251.

 

„Când vin asupră-ne ispite, când griji, greutăţi şiîntuneric, împresoară sufletul nostru, atunci să privim spre Domnul care este lumina noastră. Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos şi în ocrotirea Sa purtătoare de grijă.” Divina Vindecare, p. 250.

 

Când mintea rătăceşte.

Eforturi susţinute. „Încingeţi-vă coapsele minţii, spune apostolul, nepermiţându-le să zboare. Gândurile pot fi supravegheate şi controlate prin propriile noastre eforturi susţinute. Gândeşte lucruri drepte şi vei realiza acţiuni drepte.” Căminul Creştin, p. 54.

 

Rugăciune pentru ajutor. „De aceea, oricât de mare ar fi lumina spirituală, oricât ne-am bucura de graţia şi binecuvântarea divină, trebuie să umblăm totdeauna smeriţi înainte Domnului, rugându-L în credinţă pe Dumnezeu să călăuzească fiecare gând şi să controleze fiecare impuls al inimii.” Patriarhi şi profeţi, p. 421.

 

„Numai singur Isus, poate îndrepta gândurile noastre în direcţia cea bună.” Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 323.

 

Vegheaţi totdeauna. „Dumnezeu doreşte ca să te încrezi în iubirea Lui, să-ţi păzeşti continuu sufletul curat, încuind poarta gândurilor tale, astfel încât să nu le scapi de sub control.” Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 298.

 

Ascultaţi vocea lui Dumnezeu. „Fiecare trebuie să-L audă pe Dumnezeu vorbindu-i la inimă. Când orice glas amuţeşte şi aşteptăm în linişte înaintea Lui, tăcerea sufletului face şi mai clar glasul lui Dumnezeu. El ne îndeamnă: „Fiţi liniştiţi şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.” (Ps. 46, 10), Hristos Lumina Lumii, p. 363.

Când rugăciunea este cea mai mare nevoie.

Trudiţi şi împovăraţi. „Invitaţi pe toţi cei nemulţumiţi cu starea lor să se pregătească pentru venirea lui Hristos şi toţi cei ce sunt împovăraţi şi greu apăsaţi să treacă deoparte. Rugaţi-vă cu şi pentru ei. Stăruiţi mai mult timp în rugăciune şi în cercetarea de aproape a Cuvântului. Faceţi pe toţi să primească dovezile reale ale credinţei în sufletele lor prin credinţa că spiritul Sfânt le va fi dăruit, pentru ca au flămânzit şi însetat după dreptate. Învăţaţi-i cum să se supună lui Dumnezeu, cum să creadă, cum să pretindă făgăduinţele Sale. Daţi pe faţă dragostea către Dumnezeu prin cuvinte de îmbărbătare şi mijlocire.

 

Luptaţi-vă mai mult în rugăciune către Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Lucraţi în mod dezinteresat şi hotărât, cu un spirit care nu se lasă niciodată. Faceţi să se vadă mai multă rugăciune, mai multă credinţă şi primire, mai multă conlucrare cu Dumnezeu.” Mărturii, vol. 6, p. 65, 66.

 

” Rugăciunile serioase ale celor credincioşi, nu vor fi în zadar. Când Domnul va ieşi ca răzbunător, El va ieşi în acelaşi timp şi ca ocrotitor al tuturor acelora care au păstrat credinţa în curăţia ei şi s-au păzit pe ei înşişi neîntinaţi de lume. Acesta este timpul  în care dumnezeu a făgăduit că va răzbuna pe aleşii Săi –  care strigă către El ziua şi noaptea –  deşi rabdă îndelung pentru ei.” mărturii, vol. 5, p. 209, 210.

 

Rugăciunea în întruniri şi comitete. „Când aceste comitete se întrunesc, se rosteşte doar o scurtă rugăciune, dar inimile celor de faţă nu sunt aduse în armonie cu Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi stăruitoare, în credinţă vie, cu un spirit umilit şi zdrobit. Dacă lucrătorii se despart de Dumnezeu înţelepciunii şi puterii, ei nu mai pot să păstreze acea întegritate înălţătoare de suflet, în umblarea cu semenii lor, pe care o cere Dumnezeu. Fără înţelepciune divină, spiritul lor va fi întreţesut cu hotărârile pe care ei le iau. Dacă aceşti oameni nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, atunci Satana va face parte cu siguranţă din comitetele lor, şi va trage foloase din starea lor neconsacrată.” Mărturii, vol. 5, p. 560.

 

O mare răspundere. „O mare răspundere este pusă asupra bărbaţilor şi femeilor de rugăciune din toată ţara, de a înălţa cereri catre Dumnezeu, ca să respingă întunecimea celui rău şi să mai îngăduie încă câţiva ani de har, în care să lucrăm pentru Stăpânul nostru. Să strigăm către Dumnezeu ca îngerii să ţină cele patru vânturi până ce misionarii vor fi trimişi în toate părţile lumii şi vor vesti solia de avertizare împotriva neascultării de legea lui Iehova.” Mărturii, vol. 5, p. 717.

 

Ca să amăgească poporul lui Dumnezeu. „Satana face pe mulţi să creadă că rugăciunea către Dumnezeu este nefolositoare şi că ar fi doare o formă. El ştie bine cât de necesară este meditaţia şi rugăciunea pentru a ţine pe urmaşii lui Hristos treji, spre a rezista vicleniilor şi amăgirilor lui.” Mărturii, vol. 1, p. 295.

  

 „Invitaţi pe toţi cei nemulţumiţi cu starea lor să se pregătească pentru venirea lui Hristos şi toţi cei ce sunt împovăraţi şi greu apăsaţi să treacă deoparte. Rugaţi-vă cu şi pentru ei. Stăruiţi mai mult timp în rugăciune şi în cercetarea de aproape a Cuvântului. Faceţi pe toţi să primească dovezile reale ale credinţei în sufletele lor prin credinţa că spiritul Sfânt le va fi dăruit, pentru ca au flămânzit şi însetat după dreptate. Învăţaţi-i cum să se supună lui Dumnezeu, cum să creadă, cum să pretindă făgăduinţele Sale. Daţi pe faţă dragostea către Dumnezeu prin cuvinte de îmbărbătare şi mijlocire.

 

Luptaţi-vă mai mult în rugăciune către Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Lucraţi în mod dezinteresat şi hotărât, cu un spirit care nu se lasă niciodată. Faceţi să se vadă mai multă rugăciune, mai multă credinţă şi primire, mai multă conlucrare cu Dumnezeu.” Mărturii, vol. 6, p. 65, 66.

 

” Rugăciunile serioase ale celor credincioşi, nu vor fi în zadar. Când Domnul va ieşi ca răzbunător, El va ieşi în acelaşi timp şi ca ocrotitor al tuturor acelora care au păstrat credinţa în curăţia ei şi s-au păzit pe ei înşişi neîntinaţi de lume. Acesta este timpul  în care dumnezeu a făgăduit că va răzbuna pe aleşii Săi –  care strigă către El ziua şi noaptea –  deşi rabdă îndelung pentru ei.” mărturii, vol. 5, p. 209, 210.

 

Rugăciunea în întruniri şi comitete. „Când aceste comitete se întrunesc, se rosteşte doar o scurtă rugăciune, dar inimile celor de faţă nu sunt aduse în armonie cu Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi stăruitoare, în credinţă vie, cu un spirit umilit şi zdrobit. Dacă lucrătorii se despart de Dumnezeu înţelepciunii şi puterii, ei nu mai pot să păstreze acea întegritate înălţătoare de suflet, în umblarea cu semenii lor, pe care o cere Dumnezeu. Fără înţelepciune divină, spiritul lor va fi întreţesut cu hotărârile pe care ei le iau. Dacă aceşti oameni nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, atunci Satana va face parte cu siguranţă din comitetele lor, şi va trage foloase din starea lor neconsacrată.” Mărturii, vol. 5, p. 560.

 

O mare răspundere. „O mare răspundere este pusă asupra bărbaţilor şi femeilor de rugăciune din toată ţara, de a înălţa cereri catre Dumnezeu, ca să respingă întunecimea celui rău şi să mai îngăduie încă câţiva ani de har, în care să lucrăm pentru Stăpânul nostru. Să strigăm către Dumnezeu ca îngerii să ţină cele patru vânturi până ce misionarii vor fi trimişi în toate părţile lumii şi vor vesti solia de avertizare împotriva neascultării de legea lui Iehova.” Mărturii, vol. 5, p. 717.

 

Ca să amăgească poporul lui Dumnezeu. „Satana face pe mulţi să creadă că rugăciunea către Dumnezeu este nefolositoare şi că ar fi doare o formă. El ştie bine cât de necesară este meditaţia şi rugăciunea pentru a ţine pe urmaşii lui Hristos treji, spre a rezista vicleniilor şi amăgirilor lui.” Mărturii, vol. 1, p. 295.

 

 

 

Când rugăciunea este o încumetare.

Definiţia încumetării. „Încumetarea este o credinţă contrafăcută de Satana. Credinţa cere cu stăruinţă împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază şi ea pe făgăduinţe, dar le foloseşte ca şi Satana pentru a scuza nelegiuirea. Credinţa ar fi făcut pe primii noştri părinţi să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu şi să asculte poruncile Lui. Încumetarea i-a făcut să calce legea Lui.” Hristos Lumina Lumii, p. 126.

 

„Acea, aşanumită credinţă în Hristos care învaţă că păcătosul este scutit de obligaţia de a asculta de Dumnezeu nu este credinţă, ci încumetare.” Calea către Hristos, p. 61

 

O ispită obişnuită. „Încumetarea este o ispită obişnuită şi când Satana atacă pe oameni cu aceasta, el capătă biruinţa aproape în nouă cazuri din zece. Aceia care nărturisesc a fi urmăşii lui Hristos şi care susţin, prin credinţa lor, a fi înrolaţi în lupta împotriva a tot răul din firea lor, se lasă adesea atraşi şi încurcaţi în ispite, din care numai o minune i-ar mai putea scoate nepătaţi… . Noi nu trebuie a ne grăbi să pretindem împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, în timp ce alergăm cu îndărătnicie în primejdie, violând legile naturii şi nesocotind prevederea şi judecata cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Aceasta este cea mai îndrăzneaţă încumetare.” Mărturii, vol. 4, p. 44, 45.

 

Încumetarea în rugăciune. „Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită chiar în felul dorit de noi, ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea noastră.” Calea către Hristos, p. 96.

 

Încumetarea lui Balaam. „Balaam, nu umbla după ascultarea de Dumnezeu, ci mergea pe calea aleasă de el şi se străduia să obţină aprobarea lui Dumnezeu.

 

Sunt şi astăzi mii de oameni care merg pe aceeaşi cale. Dacă datoria s-ar potrivi cu înclinaţiile inimii lor, nu le-ar fi greu s-o recunoască, ea le este lăămurit arătată în Bibli sau le este clar arătată de împrejurări şi raţiune. Dar pentru ca dovezile acestea sunt potrivnice dorinţelor şi înclinaţiilor lor, adesea ei dau la o parte aceste dovezi şi se încumetă să vină la Dumnezeu ca să afle de la El ce au de făcut.” Patriarhi şi profeţi, p. 440, 441.

 

 

Rugăciunea şi închinarea publică.

În prezenţa Sa. „Ar trebui să fie o inteligentă cunoaştere despre felul în care  putem veni în prezenţa lui Dumnezeu, cu respect şi evlavie sfântă, cu dragoste deplină.” Mesaje Selectate, vol. 2, p. 315.*

 

Pe genunchi. „Este datoria noastră să îngenunchem atât la rugăciunea tainică, cât şi în public, pentru a prezenta cererile noastre lui Dumnezeu. Acest act demonstrează dependenţa noastră de El.” Mesaje Selectate, p. 312.*

 

Un limbaj simplu. „Un limbaj elevat nu este potrivit când rugăciunea este înălţată de la amvon, când ne rugăm în mijlocul familiei sau în taină. Mai ales în rugăciunile publice, ar trebui să folosim un limbaj simplu, astfel încât ceilalţi să poată înţelege, să simtă şi să se unească cu noi în rugăciune.” Lucrătorii Evangheliei, p. 177. *

 

În casa lui Dumnezeu. „Noi nu trebuie să venim în casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, dacă nu ne conduce un sentiment adânc al Spiritului lui Dumnezeu. În general, locul cel mai potrivit spre a ne ruga pentru familiile noastre, este altarul familial… . Când suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare prezentă şi trebuie să aşteptăm ca Dumnezeu să asculte iar El va răspunde rugăciunilor noastre.” Mărturii, vol. 1, p. 145.

 

Rugăciuni scurte. „Rugăciunile înălţate în public, trebuie să fie scurte şi la subiect… . Unul sau două minute sunt îndeajuns pentru o rugăciune publică obişnuită.” Lucrătorii Evangheliei, p. 175.

Închinarea în familie.

Timpul rugăciunii. „În orice cămin creştin , Dumnezeu trebuie onorat prin jertfele de dimineaţă şi de seară ale rugăciunii şi slavei. Copiii trebuie învăţăţi să respecte şi să preţuiască acest timp al rugăciunii. Este datoria părinţilor creştini ca dimineaţa şi seara prin rugăciune sinceră şi credinţă perseverentă să facă un cerc în jurul copiilor lor.

 

Va trece Domnul Cerului pe lângă aceste cămine fără să-şi lase binecuvântarea acolo? Categoric, nu! Îngerii slujitori vor veghea asupra copiilor care sunt astfel consacraţi lui Dumnezeu. Ei aud jertfa laudei şi rugăciunea credinţei şi susţin cererile înaintea Celui care slujeşte în Sanctuar pentru copiii Săi, oferindu-Şi meriitele în favoarea lor.” Sfaturi pentru părinţi educatori şi elevi, p. 110.

 

Tragedia unui cămin fără rugăciune. „Nu ştiu nimic altceva ce poate să-mi provoace o aşa de mare mâhnire, ca un cămin fără rugăciune. Nu mă simt în siguranţă într-o asemenea casă nici măcar pentru o noapte. Şi dacă n-ar fi pentru speranţa de a-i ajuta pe părinţi să realizeze nevoia lor şi trista lor neglijenţă, n-aş rămâne acolo. Copiii arată rezultatele acestei neglijenţe, căci frica Domnului nu este înaintea lor.” Îndrumarea copilului, p. 518.

 

Faceţi timpul de închinare interesant. „Tatăl să aleagă o secţiune din Scriptură, înteresantă şi uşor de înţeles. Câteva versete vor fi suficiente pentru a furniza o lecţie ce poate fi studiată şi practicată în timpul zilei. Pot fi puse întrebări şi pot fi făcute câteva remarci interesante sau poate fi prezentată pe scurt, o întâmplare, ca exemplu. Pot fi cântate cel puţin câteva strofe dintr-o cântare vioaie, iar rugăciunea făcută trebuie să fie scurtă şi la subiect. Cel ce conduce în rugăciune nu trebuie să se roage pentru orice, ci să-şi exprime nevoia în cuvinte simple şi să-L laude pe dumnezeu cu recunoştinţă.” Îndrumarea Copilului, p. 520, 521.

 

Rugăciunea de dimineaţă şi de seară.

Timpul închinării. „În fiecare familie trebuie să existe un timp fixat pentru altarul de dimineaţă şi de seară. Cât de potrivit este ca părinţii să-şi adune copiii în jurul lor înainte ca masa de dimineaţă să fie servită, să-I mulţumească Tatălui ceresc pentru protecţia Lui din timpul nopţii şi să-I ceară ajutorul, protecţia şi călăuzirea în timpul zilei! Cât de potrivit este, de asemenea ca părinţii şi copiii să se mai adune odată înaintea Lui, când se lasă seara, ca să-I mulţumească pentru binecuvântările zilei care a trecut.” Îndrumarea copilului, p. 520.

 

 

 

Exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi seară. „Când preoţii intrau în locul sfânt dimineaţa şi seara, când se aducea tămâia pe altar, jertfa zilnică era gata să fie adusă pe altarul din curtea de afară. Acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinătorii care se adunau la Tabernacul. Înainte de a intra în prezenţa lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuia să-şi ia timp să-şi cerceteze în mod stăruitor inima şi să-şi mărturisească păcatele… . În practica aceasta, creştinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi de seară. În timp ce condamnă un simplu şir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu priveşte cu multă plăcere asupra acelora care-L iubesc şi se pleacă dimineaţa şi seara în rugăciune pentru a căuta iertare pentru păcatele făptuite şi pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântarea de care au nevoie.” Patriarhi şi Profeţi, p. 353, 354.

 

Urmând exemplul lui Hristos. „Urmând lui Hristos, privind la Acela care este Începătorul şi Desăvârşitorul credinţei voastre, veţi simţi că voi lucraţi sub ochiul Său, că sunteţi influenţaţi de prezenţa Sa, că El cunoaşte motivele voastre. La fiecare pas veţi întreba în umilinţă: „Va plăcea aceasta lui Isus? Va preamări ea pe Dumnezeu?” Dimineaţa şi seara, rugăciunile voastre serioase, trebuie să se înalţe către Dumnezeu pentru a primi binecuvântarea şi călăuzirea Sa. Rugăciunea se prinde de braţul Atotputerniciei, şi ne dă biruinţa. Numai pe genunchi primeşte creştinul tăria de a rezista ispitei.” Mărturii, vol. 4, p. 615, 616.

 

Dovada că suntem creştini. „Mi-a fost arătat, că numai respectarea Sabatului şi a rugăciunii de dimineaţă şi seară nu sunt o dovadă evidentă că suntem creştini. Aceste forme exterioare pot fi toate respectate cu stricteţe şi totuşi adevărata evlavie să lipsească. Toţi aceia care mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos, trebuie să fie stăpâni pe spiritul lor propriu, nepermiţându-şi a vorbi în mod supărăcios şi nerăbdător.” Mărturii, vol. 1, p. 305, 306. 

Făgăduinţa rugăciunii.

Scopul făgăduinţelor lui Dumnezeu. „Dumnezeu a aşezat făgăduinţe în cuvântul Său, pentru ca noi să avem credinţă în El. În aceste făgăduinţe, El ne descoperă eternitatea, dăruindu-ne o străfulgerare a minunatei comori de slavă, ce aşteaptă pe biruitor.” Viaţa mea astăzi, p. 338. *

 

Răspunsul va veni. „Rugăciunile simple, dacă vor fi dictate de Duhul Sfânt se vor urca la porţile întredeschise, prin acea uşă despre care Hristos declară că El a deschis-o şi nimeni n-o poate închide. Aceste rugăciuni combinate cu mireasma desăvârşirii lui Hristos, se vor înălţa ca un miros plăcut până la Tatăl, care ne va trimite răspunsul.” Mărturii, vol. 6, p. 467.

 

Este ajutor din belşug. „Faptul că aţi fost botezaţi în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, este o asigurare că, dacă veţi cere ajutorul lor, aceste puteri vă vor ajuta în orice timp de nevoie. Domnul va auzi şi răspunde la rugăciunile urmaşilor Săi, care poartă jugul lui Hristos şi învaţă blândeţea şi umilinţa în şcoala Sa.” Mărturii, vol. 6, p. 99

 

Ajutor la vreme de necaz. „Truditorii în mersul împovărat al vieţii, aglomeraţi şi aproape copleşiţi de încurcături, pot înălţa la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe mare şi pe uscat când sunt ameninţaţi de vreo mare primejdie, se pot preda în felul acesta protecţiei cerului. În vremuri de primejdie sau greutăţi neaşteptate, inima îşi poate înălţa strigătul după ajutor, Aceluia care s-a angajat să vină în sprijinul celor credincioşi, oricând Îl vor chema. În orice împrejurare, în orice stare, sufletul împovărat cu amărăciune şi grijă, asaltat crunt de ispită, poate găsi asigurare, sprijin şi ajutor în dragostea şi puterea inepuizabilă a unui Dumnezeu care-Şi păstrează legământul.” Profeţi şi Regi, p. 6

 

Îngenunchind în rugăciune I.

Umilinţa lui Solomon. „Umilinţa lui Solomon la vremea când a început să ducă poverile statului, atunci când a recunoscut înaintea lui Dumnezeu: „Eu sunt doar un tânăr neîncercat.” (1 Împăraţi 3,7), dragostea lui adâncă faţă de Dumnezeu, respectul lui profund pentru lucrurile sfinte, neîncrederea în sine, precum şi faptul că înălţa cu adevărtat pe Creatorul  infinit – toate aceste trăsături de caracter, demne de urmărit s-au dat pe faţă în lucrările legate de dedicarea templului, când în timpul rugăciunii sale de consacrare a îngenuncheat în poziţia umilă a unuia care cere.” Profeţi şi regi, p. 47, 48.

 

Rugăciunea lui Solomon. „Apoi Solomon a îngenuncheat pe platformă şi în auzul întregului popor a înălţat rugăciunea de consacrare. Ridicându-şi mâinile către cer, în timp ce adunarea era plecată cu faţa la pământ, împăratul s-a rugat: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este un Dumnezeu ca Tine în ceruri, nici pe pământ, care să-şi ţină legământul şi să arate milă faţă de robii Tăi care umblă înaintea Ta cu toată inima lor.” Profeţi şi Regi, p. 39, 40.

 

Exemplul pastorilor. „După lumina care mi-a fost dată, este plăcut înaintea lui Dumnezeu ca predicatorii să-şi plece genunchii, imediat ce se urcă la amvon şi să ceară în mod solemn, ajutor de la Dumnezeu. Ce impresie va face aceasta? Poporul va fi stăpânit de o solemnitate şi sfială sfântă …    Predicatorii trebuie să caute pe Dumnezeu. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facă când se urcă la amvon; în felul acesta ei spun tuturor că Dumnezeu este izvorul tăriei lor.” Mărturii, vol. 2, p. 613.

 

Orice genunchi trebuie să se plece. „Când adunarea se deschide cu rugăciune, orice genunchi să se plece înaintea Celui Sfânt şi orice inimă să se înalţe către Dumnezeu în devoţiune sfântă. Rugăciunile sufletelor credincioase vor fi ascultate, iar predicarea cuvântului va avea succes… . Întreg serviciul divin să fie condus cu solemnitate şi respect sfânt ca şi când am fi în prezenţa vizibilă a stăpânului adunării.” Mărturii, vol. 5, p. 492, 493.

 

Rugăciunea lui Iacov. „Singur şi fără apărare, Iacov s-a plecat în disperarea sa până la pământ. Era miezul nopţii. Tot ceea ce făcuse ca viaţa sa să fie scumpă pentru el, era acum departe, expus primejdiei şi morţii. Dar cel mai amar dintre toate era gândul că păcatul său a fost acela care a adus această primejdie asupra celor nevinovaţi.Cu strigăt de disperare şi lacrimi, el şi-a înălţat rugăciunea înaintea lui Dumnezeu.” Patriarhi şi profeţi, p. 196, 197.

 

Prosternat în rugăciune. „Întorcându-se, Domnul Hristos S-a îndreptat iarăşi către locul Său retras şi a căzut cu faţa la pământ copleşit de groaza unui mare întuneric. Natura omenească a Fiului lui Dumnezeu tremura în ceasul acela al încercării.Acum El se ruga, nu pentru ucenicii Săi, pentru ca să nu se piardă credinţa lor, ci pentru sufletul Său ispitit şi chinuit. Momentul teribil sosise – momentul care avea să decidă soarta omenirii.” Hristos Lumina Lumii, p. 687.

 

Genunchiul tău să se plece. „Mintea  ţi-a fost dată ca să poţi înţelege cum să lucrezi. Ochii ţi-au fost daţi ca să poţi vedea bine ocaziile oferite de Dumnezeu. Urechile ţi-au fost date ca să asculţi de poruncile lui Dumnezeu. Genunchii tăi să se plece de trei ori pe zi în rugăciunea pornită din inimă. Picioarele tale să alerge pe calea poruncilor lui Dumnezeu. Gândirea, străduinţa şi talentul trebuie să fie puse la lucru, ca să te poţi pregăti să treci în şcoala de sus şi să auzi pe Acela care a biruit pentru noi toate ispitele, rostind cuvintele: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Mărturii, vol. 6, p. 298.

 

 

Îngenunchind în rugăciune. II

Exemplul lui Petru. „Pe când privea la tristeţea lor, inima apostolului a fost cuprinsă de milă. Apoi, după ce a cerut  ca prietenii care plângeau să fie scoşi afară din cameră, el a îngenuncheat şi s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu ca să readucă la viaţă şi sănătate pe Dorca. Întorcându-se spre trupul ei, el a zis: „Tabita scoală-te!” Ea a deschis ochii şi când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Dorca fusese de mare ajutor bisericii ; şi Dumnezeu a socotit potrivit să o aducă înapoi din ţara vrăjmaşului pentru ca priceperea şi puterea ei să poată fi mai departe o binecuvântare pentru alţii şi pentru ca prin această manifestare a puterii Sale, lucrarea lui Hristos să fie întărită.” Faptele Apostolilor, p. 132.

 

Exemplul lui Ezra. „Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu, şi am zis: „Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri.” Ezra  9,5.6.

 

Exemplul lui Pavel. „După ce a vorbit asfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. Şi ei au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat.” Faptele Apostolilor 20, 36.37.

 

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus

 

Hristos …” Efeseni 3,14.

 

Exemplul lui Daniel. „Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.” Daniel 6, 10.

 

 Exemplul lui Ştefan. „Şi aruncau cu pietre în Ştefan care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” Apoi a îngenuncheat, şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!”Şi după aceste vorbe a adormit.” Faptele Apostolilor 7, 59. 60.

 

Exemplul lui Isus. „Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să se roage.” Luca 22,41.

 

Fariseul şi vameşul. „Fariseul sta în picioare şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, curvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

 

„Vameşul sta departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; şi se bătea cu pumnul în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul !” Luca 18, 11-13.

 

Cei trei tineri evrei. „Când ne rugăm, cea mai potrivită atitudine este de a ne pleca pe genunchi. Acest act de închinare, a fost cerut celor trei tineri evrei, aflaţi ca robi în Babilon… O astfel de închinare, este un omagiu care trebuie adus numai lui Dumnezeu – Stăpânul lumii, Creatorul universului. Aceşti trei tineri au refuzat să onoreze astfel vreun idol, chiar dacă era făcut din aur curat. De fapt, astfel ei ar fi îngenuncheat înaintea regelui Babilonului. Refuzând să asculte porunca împăratului, ei au suferit pedeapsa, şi au fost aruncaţi în cuptorul de foc. Dar Hristos a venit în persoană, şi a umblat alături de ei prin cuptorul încins, iar ei nu au fost atinşi.”*

 

„Ar trebui să ne plecăm genunchii , când ne prezentăm cererile înaintea lui Dumnezeu, atât în rugăciunea tainică, cât şi în rugăciunea publică. Acest act arată dependenţa noastră de Dumnezeu.” Mesaje selectate, vol. 2, p. 311, 312.*

 

 

 Scopul rugăciunii.

Duhul Sfânt în inimile şi casele noastre. „Pentru a fi curaţi şi pentru a rămâne curaţi, Adventiştii de Ziua a Şaptea, trebuie să aibă spiritul Sfânt în inimile lor şi în căminurile lor.” Mărturii, vol. 9, p. 164.

 

„Dacă a fost vreodată un timp când am avut nevoie de lucrarea spiritului lui Dumnezeu, asupra inimii şi vieţii noastre, acum este acel timp. Să ne însuşim dar, puterea aceasta pentru a avea tărie să trăim o viaţă de sfinţenie şi de lepădare de sine.” Mărturii, vol. 9, p. 166.

 

Sub călăuzirea Sa. „În timp ce lucrăm în legătură cu Marele Învăţător, facultăţile mintale sunt dezvoltate. Conştiinţa este sub călăuzire divină. Isus ia sub controlul Său întreaga noastră fiinţă… .  ne sunt date gânduri noi şi înalte, lumină  intelectului, hotărâre voinţei şi curăţie gândirii.” Mărturii, vol. 6, p. 476, 477.  *

 

Creşteţi în asemănarea cu El. „Privind spre Isus, vom căpăta înţelepciune şi o cunoaştere deplină a lui Dumnezeu. Privind suntem schimbaţi. Bunătatea, dragostea pentru aproapele nostru, vor deveni impulsuri naturale ale fiinţei noastre. Crescând în asemănarea cu Hristos, capacităţile noastre spirituale vor fi dezvoltate şi vom avea o cunoaştere deplină a lui Dumnezeu. ” Parabolele Domnului Hristos, p. 355.

 

Prin studiul Scripturii. „Sfânta Scriptură este dreptarul desăvârşit al adevărului şi ca atare trebuie să i se dea primul loc în educaţie. Pentru a dobândi o educaţie vrednică de acest nume, trebuie să ajungem a cunoaşte pe Dumnezeu, creatorul, şi pe Isus Hristos, Mântuitorul, aşa cum sunt descoperiţi în cuvântul Sfintei Scripturi.

 

„Orice fiinţă omenească creată după chipul lui Dumnezeu este înzestrată cu o putere asemenea acelei a Creatorului şi este astfel o personalitate distinctă, cu facultatea de a cugeta şi a lucra.” Educaţie, p. 17.

 

„Stăruind a privi desăvârşirea caracterului lui Dumnezeu, mintea omului se înnoieşte şi sufletul său se preschimbă după chipul lui Dumnezeu. Idealul lui Dumnezeu cu privire la copiii Săi este mai înalt decât ar putea ajunge cea mai înaltă cugetare omenească.A ajunge divin, a ajunge asemenea lui Dumnezeu – iată ţinta de atins.” Educaţie, p. 18.

 

O cunoştinţă care transformă. „Cunoştinţa de Dumnezeu, aşa cum se descoperă în Domnul Hristos, este o cunoştinţă pe care trebuie să o aibă, toţi aceia care sunt mântuiţi. E cunoştinţa care dă naştere la transformarea caracterului. Cunoştinţa aceasta, acceptată, va crea din nou sufletul după chipul lui Dumnezeu, va da întregii fiinţe o putere spirituală dumnezeiască.” Divina vindecare, p. 425.

 

„Dumnezeu doreşte ca urmaşii Săi să fie la fel cu Domnul Isus când a fost în corp omenesc. Prin puterea Lui, noi trebuie să ducem o viaţă curată şi nobilă ca a Mântuitorului.” Divina vindecare, p. 426.

 

Cuvântul care dă viaţă. „Puterea creatoare, care a chemat lumea la existenţă, este cuprinsă în cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt împarte puter, dă viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă, dacă este admisă de voinţă şi primită în suflet, ea aduce cu sine viaţa Celui Nemărginit. Ea schimbă firea şi re- crează sufletul după chipul lui Dumnezeu.” Educaţie, p. 126.

 

Rugăciunea sinceră.

O caracteristică specială. „Avem obligaţia să scoatem cu îmbelşugare din tezaurul ştiinţei divine. Dumnezeu doreşte să primim mult pentru ca să putem oferi mult. El doreşte ca noi să fim canale prin care El să poată distribui lumii, harul Său din plin.

 

Stăruiţi cu sinceritate şi credinţa să caracterizeze rugăciunile voastre. Domnul vrea să facă pentru noi ” nespus mai mult decât credem sau gândim noi”. Efeseni 3, 20. Vorbiţi despre aceasta, rugaţi-vă pentru aceasta. Nu exprimaţi necredinţă. Nu ne putem îngădui a face pe Satana să vadă că are putere să ne întunece faţa şi să ne întristeze viaţa. Mărturii, vol. 7, p. 273.

 

Nu neglijaţi datoria. „Acei care au avut o dragoste firească pentru lume, şi au fost neglijenţi în datoria lor, îşi pot vedea defrectele lor, specificate în cazurile altora care au fost mustraţi. Dumnezeu a hotărât să încerce credinţa tuturor acelora care pretind a fi urmaşii lui Hristos. El va pune la încercare sinceritatea rugăciunilor acelora care doresc cu seriozitate să-şi cunoască datoria. El le va lămuri datoria. Le va da la toţi o ocazie destul de largă spre a da pe faţă tot ce află în inimile lor. Lupta va fi aprigă între eul lor şi harul lui Dumnezeu. Eul se va lupta pentru întâietate şi va fi împotriva lucrării de a duce viaţa şi cugetele, voinţa şi dragostea, în supunere faţă de voinţa lui Hristos. Tăgăduirea de sine şi crucea se află de-alungul caii spre viaţa veşnică.” Mărturii, vol. 2, p. 687, 688.

 

Sinceritate dovedită prin ascultare. „Sinceritatea rugăciunii voastre, va fi dovedită numai prin eforturi stăruitoare de a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Prin credinţa în Isus, inima noastră va fi renăscută prin puterea Duhului Sfânt şi vom putea să lucrăm cu pricepere şi la fiecare pas să renunţăm la obiceiuri şi întovărăşiri rele, crezând că Domnul va schimba inima noastră prin puterea Spiritului Său.

 

Nu vă scuzaţi defectele de caracter, ci biruiţi-le prin harul lui Hristos.” Viaţa mea astăzi, p. 104.

 

 

Rugăciunea care se înalţă.

El aude rugăciunea sinceră. „Tatăl nostru ceresc aşteaptă săŞi reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din izvorul Iubirii nemărginite. Cu toate acestea este de mirare că ne rugăm prea puţin. Dumnezeu este binevoitor şi gata să asculte rugăciunea pornită din sinceritatea inimii celui mai umil dintre copiii Săi.” Calea către Hristos, p. 94.

 

Rugăciunea ca un miros plăcut. „Rugăciunea pornită dintr-o inimă sinceră, se înalţă ca un parfum frumos mirositor, înaintea lui Dumnezeu.” Comentarii biblice, vol. 6, p. 1059.

 

Îngerii înregistrează  rugăciunea. „Trebuie să facem acum cunoştinţă cu Dumnezeu punând la încercare făgăduinţele Sale. Îngerii înregistrează orice rugăciune serioasă şi sinceră. Trebuie mai degrabă să ne lipsim de satisfacţii egoiste decât să neglijăm comuniunea cu Dumnezeu. Cea mai adâncă sărăcie, cea mai mare lepădare de sine, cu aprobarea Sa, sunt mai bune decât bogăţii, onoruri, confort şi mulţi prieteni, dar fără ea. Trebuie să ne luăm timp să ne rugăm. Dacă îngăduim ca minţile noastre să fie absorbite de interese lumeşti, Domnul poate să ne dea timp luândune idolii pe care ni iam făcut din aur, case sau pământuri fertile.” Tragedia veacurilor, p. 622.

 

Dumnezeu Însuşi răspunde. „Biblia ne arată pe Dumnezeu în locul Lui înalt şi sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere şi singurătate, ci înconjurat de zece mii de ori zece mii şi mii de fiinţe înteligente şi sfinte, toate aşteptând să facă voia Lui. Pe căi pe care noi nu le putem pricepe, El este în legătură vie cu fiecare parte a stăpânirii Sale. Dar tocmai în această parte a lumii, în oamenii pentru care L-a dat pe unicul Său Fiu spre a-i mântui, este concentrat interesul Lui şi al întregului cer. Dumnezeu se apleacă de pe tronul Său pentru a asculta strigătele celor apăsaţi. La fiecare rugăciune sinceră El răspunde: „Iată-Mă !” El înalţă pe cei obosiţi şi întristaţi. În toate durerile noastre, El simte durerea împreună cu noi. În fiecare ispită şi în fiecare încercare, îngerul feţei Sale, este aproape pentru a adecu eliberare.” Hristos Lumina Lumii, p. 356.

 

În legătură cu El. „Dar putem să venim la Dumnezeu, dândune seama de neputinţa şi dependenţa noastră de El, aşa cum suntem în adevăr, şi în credinţă plină de umilinţă şi încredere să facem cunoscut lui Dumnezeu dorinţele nostre. Şi El, a cărui cunoaştere este fără margini, care vede toate în creaţiunea Sa şi care conduce totul prin voinţa şi cuvântul Său, poate şi va asculta strigătele noastre şi va face ca lumina să lumineze în inimile noastre. Prin rugăciuni sincere, suntem aduşi în legătură cu inima Celui Atotputernic. Poate că nu vom avea în momentul acela dovada clară că faţa Mântuitorului nostru este aplecată asupra noastră în nespusă milă şi dragoste. Totuşi lucrurile aşa stau. Poate că nu simţim atingerea Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este asupra noastră plină de bunătate.” Calea către Hristos, p. 97.

 

Născuţi din Duhul Sfânt. „Religia care vine de la Dumnezeu, este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuţi din Duhul Sfânt. Aceasta va curăţi inima şi va înnoi mintea, dându-ne o nouă putere de a ne cunoaşte şi a iubi pe Dumnezeu. Aceasta ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate cerinţele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este fructul Duhului Sfânt. Toate rugăciunile sincere sunt inspirate de Duhul şi asemenea rugăciuni sunt plăcute lui Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu se dă pe faţă lucrarea Duhului şi Dumnezeu se descoperă acelui suflet. Deoarece asemenea închinători caută El, aşteaptă să-i primească şi să facă din ei fiii şi fiicele Lui.” Hristos Lumina Lumii, p. 189.

 

  Rugaţi-vă şi lucraţi.

Rugaţi-vă şi lucraţi. „Va trebui să treceţi prin grele încercări, să  purtaţi poveri, să daţi sfaturi, să plănuiţi şi să înfăptuiţi; pentru toate acestea căutaţi cu regularitate pe Dumnezeu în rugăciune.  Rugaţi-vă şi lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă; ca nişte ucenici în şcoala lui Hristos, învăţăţi de la El.” Mărturii pentru predicatori, p. 498, 499. *

 

„Nu trebuie să aşteptăm nepăsători ca încercările şi persecuţia să vină asupra noastră. Nu putem sta cu mâinile încrucişate şi să nu facem nimic pentru a preveni răul. Strigătele noastre să se audă ca unul singur, până la cer. Rugaţi-vă şi lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă. Nimeni să nu fie nesocotit. Învăţăţi ca niciodată până acum, umilinţa şi blândeţea inimii.” Meseje selectate,  vol. 2, p. 370, 371. *

 

Rugaţi-vă, lucraţi, credeţi. „Trebuie să ne rugăm, să lucrăm, să credem. Dumnezeu este biruinţa noastră.” Evanghelism, P. 438.

Tăria rugăciunii.

Izvorul puterii lui Hristos. „Tăria Domnului Hristos era în rugăciune… . El se retrăgea în dumbrăvi sau în munţi iar lumea şi orice altceva era zăvorâtă în afara Lui. El era singur cu Tatăl Său. Cu un zel intens, El îşi revărsa cererile Sale şi folosea toată puterea sufletului Său pentru a prinde mâna Celui infinit. Când încercări noi şi mari erau înaintea Lui, El se retrăgea fără zgomot în singurătatea munţilor şi petrecea toată noaptea în rugăciune către Tatăl Său ceresc.

 

Cum Domnul Hristos este exemplulnostru în toate lucrurile, dacă noi imităm exemplul Său în rugăciuni arzătoare şi insistentă adresată lui Dumnezeu, ca să putem avea tărie în Numele Său – care niciodată nu S-a supus ispitei lui Satana, a rezistat şiretlicurilor celui mai viclean vrăjmaş – nici noi nu vom fi biruiţi de el.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 136.

 

Tărie şi har. „În rugăciune pot fi găsite tăria şi harul. Dragostea sinceră va fi principiul călăuzitor al inimii.” Mărturii, vol. 2, p. 476. *

 

Pentru biruinţă asupra ispitelor zilnice. „Puterea obţinută prin rugăciunea către Dumnezeu, ne va pregăti pentru a face faţă datoriilor zilnice. Rugăciunea este absolut necesară pentru a întâmpina cu succes ispitele zilnice. Pentru a păstra tăria lui Dumnezeu, prin credinţă, trebuie să înălţăm minţile noastre în rugăciune tăcută şi stăruitoare către El.” Solii pentru tineret, p. 248.

 

Nu neglijaţi rugăciunea. „Trebuie să vegheaţi, ca nu cumva ocupaţiile de afaceri ale vieţii să vă facă să neglijaţi rugăciunea, când aveţi cea mai mare trebuinţă de tăria pe care o dă ea. Evlavia este în primejdie de a fi îndepărtată din suflet, prin devoţiune peste măsură în afaceri. Este un mare rău a răpi sufletului tăria şi înţelepciunea cerească, care vă stă la îndemână.” Mărturii, vol. 5, p. 560.

 

Pregătire pentru încercări. „Slujitorii lui Hristos nu trebuiau să pregătească discursuri pe care să le rostească atunci când erau aduşi la judecată. Pregătirea lor trebuia să se facă în fiecare zi, adunând adevărurile preţioase din Cuvântul lui Dumnezeu şi întărindu-şi credinţa prin rugăciune. Când erau aduşi la judecată, Duhul Sfânt urma să le reamintească exact adevărurile de care aveau nevoie.

 

O stăruinţă zilnică, plină de râvnă, de a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis El, avea să aducă puterea şi priceperea pentru suflet. Cunoştinţa câştigată prin cercetarea zeloasă a Scripturilor, va veni în minte ca un fulger la timpul potrivit. Dar dacă unii au neglijat să cunoască cuvintele lui Hristos, dacă nu au pus la probă puterea harului Său în încercare, nu se pot aştaptă ca Duhul Sfânt să le reamintească cuvintele Lui. Ei trebuie să servească lui Dumnezeu în fiecare zi cu o iubire neîmpărţită şi apoi să se încreadă în El.” Hristos Lumina Lumii, p. 355.

 

Hristos exemplul nostru. „Însuşi Domnul Hristos, în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga foarte des. Mântuitorul nostru Sa identificat cu nevoile şi slăbiciunile noastre şi, făcând astfel, El a devenit un rugător, un petiţionar zelos ce căuta să primească de la Tatăl Său energii noi pentru împlinirea datoriei şi pentru a face faţă încercărilor. În toate lucrurile El este exemplul nostru.” Calea către Hristos, p. 93

 

 

Rugăciune şi laudă.

Lauda, atmosfera cerului. „Melodiile de laudă sunt ca atmosfera cerului şi când cerul vine în legătură cu pământul, atunci e numai muzică şi cântec – „mulţumiri şi cântări de laudă.” Educaţie, p. 161.

 

Isus întâmpina ispita cântând. „Isus, în viaţa Sa pământească, întâmpina ispita cu cântece. Adesea, când erau rostite cuvinte tăioase, jignitoare sau când atmosfera înconjurătoare era umplută de nelinişte, nemulţumire, neîncredere sau teamă asupritoare

 

glasul Său putea fi auzit în cântări de credinţă şi bucurie sfântă.” Educaţie, p. 166.

 

Folosiţi cântarea împotriva descurajării. „Cântarea este o armă pe care o putem folosi oricând împotriva descurajării. Deschizând astfel inima ca să primim în noi lumina prezenţei Domnului, vom avea sănătate şi toate binecuvântările sale.” Divina vindecare, p. 254.

 

Mulţumirea ajută sănătăţii. „Nimic nu ajută mai mult la sănătarea corpului şi a sufletului, ca păstrarea unui spirit de mulţumire şi de laudă faţă de Dumnezeu. Suntem hotărât datori să ne împotrivim melancoliei şi să izgonim cugetele şi simţămintele de nemulţumire – aşa cum suntem datori să ne rugăm mereu. Dacă păstrăm legătura cu cerul, atunci cum am putea merge spre casa Tatălui ceresc trişti, oftând şi tot plângându-ne pe cale?” Divina vindecare, p. 251.

 

Cântând pe cale. „După cum copiii lui Israel, în timpul călătoriei lor prin pustiu, îşi înveseleau calea înălţând imnuri sfinte, tot astfel şi azi, Dumnezeu îndeamnă pe fiii Săi, ca în acelaşi fel să-şi facă plăcută viaţa lor de pelerin… . Cântecul are o putere uimitoare.” Educaţie, p. 167.

 

Ecouri ale corurilor cereşti. „Când Mântuitorul ne duce în pragul veşniciei, îmbrăcându-ne cu gloria lui Dumnezeu, să fim gata a prinde cuvintele de slavă şi mulţumire ale corului ceresc din jurul tronului; şi când ecoul cântecului îngeresc a început să se audă în căminul nostru de pe pământ, inima se va apropia cât mai mult de cântăreţii cereşti. Comuniunea cerească începe pe pământ. Aici învăţăm gama cântării de laudă.” Educaţie, p. 168.

 Rugăciune şi sârguinţă.

Dinăuntru spre afară. Adevăratul caracter nu este ceva care se realizează în afara noastră şi care ne acoperă, ci el radiază dinăuntru. Dacă dorim să-i conducem pe alţii pe calea neprihănirii, principiile ei trebuie să se găsească mai întâi în inimile noastre. Hristos Lumina Lumii, p. 307.

 

Un argument de necontestat. Influenţa noastră asupra altora, depinde nu atât de mult de ceea ce spunem, cât şi de ceea ce suntem. Oamenii pot să combată şi să desconsidere logica noastră, se pot împotrivi şi apelurilor noastre, dar o viaţă plină de iubire dezinteresată este un argument căruia nu i se pot împotrivi. O viaţă în care faptele se potrivesc cu vorbele, caracterizată de umilinţa lui Hristos, este o putere în lumea aceasta. Învăţătura lui Hristos este exprimarea unei convingeri trăite în viaţă şi cei ce învaţă de la El vor deveni învăţători după modelul dumnezeiesc.Cuvântul lui Dumnezeu, vorbit de cel care a fost personal sfinţit prin el, are o putere dătătoare de viaţă care-l face atrăgător pentru ascultători şi-i convinge că aceasta este o realitate vie. Când cineva a primit adevărul din iubire, va da pe faţă aceasta prin puterea de convingere a comportamentului său şi prin tonul vocii.” Hristos Lumina Lumii, p. 142.

 

Mărturia unei vieţi credincioase.   „Caracterul este putere. Mărturia tăcută a unei vieţi credincioase, neegoiste şi evlavioase, are în sine o influenţă irezistibilă. Manifestând în viaţa noastră caracterul Domnului Hristos, noi conlucrăm cu El în lucrarea de salvare de suflete. Numai prin manifestarea în viaţa noastră a caracterului Său, noi putem coopera cu El.” Parabolele Domnului Hristos, p. 340.

Rugăciune şi respect.

Un simţământ al prezenţei măririi Sale. „Adevăratul respect faţă de Dumnezeu, este inspirat de un simţământ al măririi Lui infinite şi de conştientizarea prezenţei Sale. Acest sentiment faţă de Cel nevăzut, trebuie să impresioneze inima fiecărui copil al Său.” Educaţie, p. 242.

 

Ascultarea vine din inimă. „Orice ascultare adevărată, vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Dacă noi consimţim, El se va identifica cu gândurile şi cu ţintele noastre, în aşa fel încât va lega inima şi mintea noastră cu voinţa Sa; astfel atunci când ascultăm de El, ascultăm propriile noastre îndemnuri. Voinţa înobilată şi sfinţită, îşi va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Dacă-L cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum avem privilegiul să-L cunoaştem, viaţa noastră este o viaţă de continuă ascultare.” Hristos Lumina Lumii, p. 668.

 

„Mai presus de orice, copiii să fie învăţaţi că adevăratul respect se arată prin ascultare.” Educaţie, p. 244.

 

Respect şi umilinţă. „Umilinţa şi respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor acelora care vin în prezenţa lui Dumnezeu. În Numele lui Isus, noi putem veni înaintea Sa cu încredere, dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneală şi încumetare ca şi când El ar fi pe aceeaşi treaptă cu noi. Sunt unii oameni care se adresează Marelui , Atotputernicului şi Sfântului Dumnezeu – care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia – ca şi când s-ar adresa cuiva care este deopotrivă cu ei sau chiar mai prejos decât ei… . Aceştia să-şi aducă aminte, că se află în faţa Aceluia pe care îl adoră serafimii şi în prezenţa căruia, îngerii îşi acoperă feţele.” Patriarhi şi Profeţi, p. 252.

 

Respect faţă de Numele Său. „Respectul trebuie arătat şi faţă de Numele lui Dumnezeu. Niciodată nu ar trebui rostit acest nume în mod uşuratic sau necugetat.” Educaţie, p. 243.

 

 

Rugăciune şi încredere.

O viaţă de încredere. „O viaţă trăită în Hristos este o viaţă de pace lăuntrică. Nu va fi extaz sentimental, ci o încredere statornică, plină de pace. Speranţa ta nu se află în tine însuţi; ea este în Hristos. Slăbiciunea ta se uneşte cu puterea Lui, neştiinţa ta cu înţelepciunea Lui, nesiguranţa ta cu puterea Lui dăinuitoare. Astfel, tu nu trebuie să te bizui pe tine însuţi, nu trebuie să îngădui minţii să se ocupe de eul tău, ci să te încrezi în Hristos. Mintea ta să se ocupe de iubirea Lui, de frumuseţea şi desăvârşirea caracterului Său. Hristos în lepădarea Sa de sine, Hristos în umilinţa Sa, Hristos în toată curăţia şi sfinţenia Sa, Hristos în nespus de marea Sa iubire iată care trebuie să fie subiectul contemplării tale. Numai iubinduL, imitânduL şi depinzând în totul de El vei putea fi transformat după chipul şi asemănarea Sa.” Calea către Hristos, p. 70,71.

 

Încredeţi-vă în El. „În inima lui Hristos, în care domnea o desăvârşită armonie cu Dumnezeu, era o pace deplină. El nu era niciodată măgulit de laude şi nici zdrobit de acuzaţii şi dezamăgiri. Chiar în timpul celei mai mari împotriviri şi celei mai crude purtări faţă de El, avea încă inima plină de curaj. Dar mulţi din cei ce se numesc urmaşi ai Lui, au inima plină de griji şi nelinişti, deoarece se tem să se încreadă cu totul lui Dumnezeu.” Hristos Lumina Lumii, p. 330.

 

Dumnezeu va ajuta pe aceia care se încred în El. „Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru aceia care se încred în El. Cauza pentru care poporul Lui nu are o mai mare putere, este faptul că se încrede prea mult în propria înţelepciune şi nu-I dă prilej Domnului să-Şi desfăşoare puterea în favoarea lui.  Dumnezeu îi va ajuta în orice nevoie pe copiii Săi credincioşi, dacă aceştia îşi vor pune deplina încredere în El şi-L vor asculta cu credincioşie.” Patriarhi şi profeţi, p.493.

 

Căutând pe Dumnezeu în rugăciune.

Un privilegiu minunat. „Domnul ne dă privilegiul de a-L căuta prin rugăciune stăruitoare, de a ne despovăra sufletele înaintea Lui, fără să-I ascundem nimic. El ne invită: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi vă voi da odihnă.” O, cât de recunoscători ar trebui să fim faţă de Isus, care poate şi doreşte să ia asupra Lui toate nedesăvârşirile noastre.El ne întăreşte, ne vindecă toate bolile noastre, dacă aceasta este spre binele nostru şi spre slava Sa.” Slujitorul medical, p. 16, 17.

 

Satana va răpune pe cei care nu caută pe Dumnezeu. „Toţi aceia care nu studiază cu seriozitate Scripturile, nu supun orice dorinţă şi intenţie a vieţii acestei conduite nerătăcitoare, toţi aceia care nu caută pe Dumnezeu ca să cunoască voinţa Sa, se vor abate cu siguranţă de la calea cea dreaptă şi vor cădea sub amăgirea lui Satana.” Mărturii, vol. 5, p. 192.

 

Umblaţi în lumină. „Umblaţi fără încetare în lumina lui Dumnezeu. Cugetaţi ziua şi noaptea la caracterul Lui. Atunci veţi vedea frumuseţea Lui şi vă veţi bucura de bunătatea Lui. Inima voastră va fi încălzită de simţirea iubirii Lui. Veţi fi înălţaţi, ca şi cum aţi fi purtaţi pe braţe veşnice. Cu puterea şi lumina date de Dumnezeu, puteţi înţelege mai mult şi veţi putea săvârşi mai mult decât aţi crezut vreodată că este cu putinţă.”  Divina Vindecare p. 513,514.

Ploaia timpurie şi târzie.

Mai întâi ploaia timpurie. „Putem fi siguri, că atunci când Duhul Sfânt se va revărsa, aceeia care nu au apreciat şi nu au primit ploaia timpurie, nu vor vedea, nici înţelege valoarea ploii târzii.” Mărturii pentru predicatori, p. 399.*

 

„Aşa cum roua şi ploaia sunt date seminţei pentru a încolţi şi a se dezvolta spre maturitate, aşa este dat Duhul Sfânt pentru a continua procesul creşterii spirituale, treaptă cu treaptă.” Mărturii pentru predicatori, p. 506.*

 

„Dacă nu progresăm, dacă nu dobândim o atitudine prin care putem să primim atât ploaia timpurie cât şi cea târzie, ne vom pierde sufletele şi responsabilitatea va fi aşezată asupra noastră.” Mărturii pentru predicatori, p. 508.*

 

Putere şi viaţă.  „Puterea creatoare care a chemat lumea la existenţă, este cuprinsă în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste Cuvânt împarte putere, dă viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; dacă este admisă de voinţă şi primită în suflet, ea aduce cu sine viaţa Celui Nemărginit. Ea schimbă firea şi reface sufletul după Chipul lui Dumnezeu.” Educaţie, p. 126.

 

Rugaţi-vă pentru aceasta. „Noi ar trebui să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt cu aceeaşi seriozitate cu care se rugau ucenicii pe vremea Rusaliilor. Dacă ei au avut nevoie de El în acel timp, cu cât mai mult avem nevoie noi astăzi.” Mărturii, vol. 5, p. 158.

 

Putere în rugăciune

Putere nepreţuită. „Noi nu preţuim puterea şi virtutea rugăciunii aşa cum ar trebui. Rugăciunea şi credinţa vor face ceea ce nici o putere de pe pământ nu poate împlini. Rareori ajungem să fim puşi, în toate privinţele, de două ori în aceeaşi situaţie. Fără încetare ne vin în faţă scene noi şi încercări noi prin care avem de trecut, în care experienţele vechi nu sunt îndestulătoare pentru a ne călăuzi. Trebuie să avem fără încetare lumină care vine de la Dumnezeu.” Divina vindecare, p. 509.

 

Puterea rugăciunii însoţită de laudă. „Rugaţi-vă, rugaţi-vă cu toată seriozitatea şi fără încetare, dar să nu uitaţi lauda. Se cuvine ca fiecare copil al lui Dumnezeu să îndreptăţească caracterul Tatălui său. Voi puteţi înălţa pe Domnul, puteţi arăta puterea susţinătoare a harului Său.” Mărturii, vol. 5, p.317.

 

Îndreptaţi-vă spre tronul milei. „Fără rugăciuni stăruitoare şi continuă veghere, noi suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepăsători şi de a devia de la calea dreaptă. Vrăjmaşul mântuirii noastre caută mereu să pună piedici în calea spre tronul milei, pentru ca noi să nu putem obţine prin rugăciuni stăruitoare şi credinţă harul şi puterea de a rezista ispitei.” Calea către Hristos, p. 95.

 

Putere la dispoziţia noastră „M-am rugat ” zise el, „Dumnezeului Cerurilor”.

 

În rugăciunea aceea scurtă, Neemia a intrat în prezenţa Împăratului Împăraţilor şi a căpătat de partea lui o putere care poate abate inimile aşa cum sunt abătute râurile de apă.

 

„A se ruga aşa cum s-a rugat Neemia în acel ceas de nevoie, este o posibilitate la îndemâna creştinului, în împrejurări în care alte forme de rugăciune nu pot fi cu putinţă.” Profeţi şi Regi, p. 631.

 

Adevărata putere. „Slava aşezată asupra lui Hristos, este o chezăşie a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Ea ne vorbeşte despre puterea rugăciunii- cum poate ajunge glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu şi cum găsesc primire cererile noastre în curţile cereşti… . . Lumina care prin porţile deschise ale cerului a venit asupra Mântuitorului nostru, va veni şi asupra noastră când ne rugăm pentru ajutor de a ne împotrivi ispitei. Glasul care a vorbit lui Isus zice oricărei fiinţe credincioase: „Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Hristos Lumina Lumii, p.113.

 

Inima reformaţiunii din sec. al XVI lea.   Marea luptă, p. 210.

 

 

Rugăciune pentru redeşteptare spirituală.

O redeşteptare a adevăratei evlavii. „O redeşteptare a adevăratei evlavii, este lucrarea cea mai mare şi mai urgentă de care avem nevoie. Aceasta ar trebui să fie prima noastră lucrare. Trebuie să depunem eforturi stăruitoare ca să primim binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-şi reverse darurile asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem gata să le primim. Tatăl nostru Ceresc este mult mai doritor să ne dea Duhul Său cel Sfânt, decât sunt părinţii să dea daruri bune copiilor lor. Prin credinţă, umilinţă, pocăinţă şi rugăciune stăruitoare noi trebuie să împlinim condiţiile în urma cărora Dumnezeu ne va da binecuvântarea Sa. Putem aştepta o reînviorare spirituală, numai ca răspuns la rugăciune.” Mesaje selectate, vol.1, p. 121.*

 

Ca răspuns la rugăciune. „Duhul Sfânt este dat numai acelora care caută în umilinţă pe Dumnezeu, care urmează călăuzirea şi harul Său. Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie cerută şi primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credinţă, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări.” Hristos Lumina Lumii, p.672.

 

Revărsarea Duhului Sfânt. „Duhul Sfânt a venit cu o aşa plinătate asupra ucenicilor care aşteptau şi se rugau, încât a cuprins fiecare inimă. Cel infinit s-a manifestat cu putere în biserica Sa. Era ca şi cum de veacuri această putere fusese zăvorâtă şi acum Cerul se bucura putând să reverse asupra bisericii, bogăţiile harului Duhului Sfânt. Cerul  întreg s-a coborât să privească şi să adore înţelepciunea fără egal şi de necuprins a iubirii. Cuprinşi de uimire, apostolii au exclamat: „Iată, aceasta este iubire”. Ei au devenit conştienţi de darul ce le-a fost dat. Şi care a fost urmarea? Sabia Duhului, proaspăt ascuţită şi scăldată în fulgerele cerului şi-a croit drum prin necredinţă. Mii au fost convertiţi într-o zi.” Faptele apostolilor, p. 38.

 

Când este nevoie de mai multă rugăciune

Rugăciune pentru progres în sfinţirea vieţii. Noi trebuie să stăruim mult în rugăciune, dacă dorim să propăşim în sfinţirea vieţii. Atunci când solia adevărului a fost rostită pentru prima dată, cât de mult ne rugam noi! De obicei, noi petreceam ore întregi în rugăciuni serioase, câte doi sau trei laolaltă, cerând împlinirea făgăduinţei; adesea se auzea şi plânset, glasuri de mulţumire şi cântare de laudă. Acum ziua lui Dumnezeu este mai aproape decât atunci când am crezut întâi; noi ar trebui să fim mai serioşi, mai zeloşi, mai fierbinţi decât în anii de la începutul soliei. Acum primejdiile sunt mai mari decât artunci. Sufletele sunt mai împietrite. Avem nevoiie de călăuzirea spiritului lui Hristos şi trebuie să nu ne odihnim până nu-l primim.” Mărturii, vol. 5, p. 161, 162.

 

Rugăciune pentru înalte biruinţe creştine. Pavel ştia că biruinţele creştine cele mai înalte pot fi ajunse numai prin multă rugăciune şi continuă veghere. Dar el mai ştia, de asemenea, că în Hristos i se punea la îndemână o putere îndestulătoare spre a converti sufletul şi putere dumnezeiască potrivită pentru a-l face în stare să ţină piept oricărei ispitiri la rău. Având credinţa lui Dumnezeu drept scut şi Cuvântul Său drept armă de luptă, el avea să fie îndestulat cu o putere lăuntrică, care să-l facă în stare să respingă atacurile lui Satana.” Faptele apostolilor, p. 307.

 

Rugăciune pentru studierea Bibliei. „Studiaţi Biblia cu multă rugăciune. Nu încercaţi să-i umiliţi pe alţii, ci umiliţi-vă pe voi înşivă înaintea lui Dumnezeu şi purta-ţi-vă  blând unul cu celălalt.” Mesaje selectate, vol. 2, p. 328.*

 

Pregătire pentru lucrarea care trebuie făcută. Este nevoie de multă rugăciune şi de cele mai riguroase exerciţii ale minţii, dacă voim să facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o. Mulţi nu ajung niciodată la poziţia pe care ar trebui s-o ocupe, pentru că aşteaptă ca Dumnezeu să lucreze în locul lor. Toţi aceia ce pot fi de folos, trebuie educaţi prin cea mai severă disciplină mintală şi morală. Atunci Dumnezeu le va ajuta să unească puterea dumnezeiască cu eforturile omeneşti.” Mărturii, vol. 4, p. 611.

 

„Trebuie să lucraţi pentru suflete, cu multă rugăciune, pentru că aceasta este singura cale de a ajunde la inimile oamenilor. Aceasta nu este lucrarea voastră, ci a lui Hristos care este de partea voastră, şi mişcă inimile.” Evanghelism, p. 342.*

 

Grijă pentru lucrarea lui Dumnezeu.  „Este o tendindinţă de a ne rugă tot mai puţin, de a avea tot mai puţină credinţă. Ca şi ucenicii suntem în pericol să pierdem din vedere, dependenţa noastră de Dumnezeu. avem nevoie să privim întruna spre Isus, să înţelegem că numai prin puterea de sus putem face lucrarea Sa. Trebuie să lucrăm cu sârguinţă pentru salvarea celor pierduţi, să ne luăm timp pentru meditaţie, rugăciune şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Numai lucrarea însoţită de multă rugăciune, sfinţită prin meritele lui Isus, va fi o puternică mărturie pentru adevăr.” Hristos Lumina Lumii, p. 362.

 

Ştiinţa rugăciunii

Aceasta este ştiinţa rugăciunii. „Mila pe care Dumnezeu o manifestă faţă de noi, El ne îndeamnă să o manifestăm şi noi faţă de alţii. Cel impulsiv, cel îngâmfat, cel răzbunător să privească la Cel blând şi umil, care dus ca un miel la junghiere nu murmură, la fel ca şi oaia mută înaintea celui ce o tunde. Să privească la Acela pe care

 

L-au străpuns păcatele noastre şi pe care L-au împovărat tristeţile noastre şi atunci vor învăţa să sufere, să rabde şi să ierte.”

 

„Prin credinţa în Hristos, orice lipsă a caracterului poate fi îndreptată, orice mânjitură curăţită, orice greşeală îndreptată, orice însuşire bună dezvoltată.”

 

„Voi aveţi totul deplin în El… .” Coloseni 2:10.

 

„Rugăciunea şi credinţa sunt strâns unite şi de aceea ele trebuie studiate împreună. În rugăciunea prin credinţă este o ştiinţă dumnezeiască; o ştiinţă pe care trebuie să o înţeleagă oricine vrea să-şi ducă la bun succes cariera vieţii sale. Hristos spune: „Orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” El ne arată clar, că cererile noastre trebuie să fie potrivit cu voinţa lui Dumnezeu; noi trebuie să cerem lucrurile făgăduite de El, şi orice primim trebuie folosit în vederea împlinirii voinţei Lui. Dacă sunt împlinite condiţiile, făgăduinţa este categorică.”

 

„Nu ar trebui să căutăm dovezi exterioare ale binecuvântărilor lui Dumnezeu. Darul este în făgăduinţă, iar noi putem merge la lucrul nostru deplin încredinţaţi , că ceea ce Dumnezeu a făgăduit, El este în stare să şi împlinească, şi că darul pe care deja îl avem se va realiza atunci când vom avea cea mai mare nevoie de el.”

 

„A trăi în felul acesta după Cuvântul lui Dunnezeu, înseamnă a preda Lui întreagă noastră viaţă. Atunci va exista un continuu simţământ al nevoilor şi dependenţei noastre, o continuă atragere a inimii spre Dumnezeu. Rugăciunea este o necesitate, căci ea este viaţă sufletului.”

 

„În acele ore când se ruga singur, departe, a primit Isus, în viaţa Sa pământească putere şi înţelepciune. Tinerii să urmeze exemplul Său, găsindu-şi în zorii zilei şi în amurg de seară câte o clipă liniştită, pentru comuniune cu Tatăl lor din ceruri.” Educaţie, p.257, 258, 259.

 

Ştiinţă divină în rugăciune. „Învăţătura Domnului Hristos cu privire la rugăciune, ar trebui foarte serios luată în consideraţie. Există în rugăciune o ştiinţă divină şi parabola Sa evidenţiază principii pe care toţi au nevoie să le înţeleagă. El arată care este adevăratul spirit al rugăciunii, învăţându-ne că este necesară stăruinţa în prezentarea cererilor noastre lui Dumnezeu, şi asigurându-ne de bunăvoinţa Sa de a asculta şi răspunde răspunde rugăciunilor noastre.” Parabolele Domnului Hristos, p. 142.

 

Rugăciunea credinţei

Rugându-ne cu credinţă. „Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru a avea izbândă în lupta cu păcatul şi pentru dezvoltarea caracterului creştin.Influenţa divină care vine ca răspuns la rugăciunea credinţei, va împlini în sufletul celui ce se roagă tot ce a cerut el. Noi putem cere: iertare, Duhul Sfânt, o fire asemenea lui Hristos, Înţelepciune şi tărie pentru a face lucrarea Sa; precum şi orice dar pe care El l-a promis. Făgăduinţă este: „Veţi primi.” Faptele Apostolilor, p. 563. 564.

 

Braţul care lucrează. „Prin rugăciunea stăruitoare a credinţei, puteţi mişca Braţul care susţine Universul.” Căminul Creştin, p. 264. *

 

Parte din planul lui Dumnezeu. Marea Luptă, p. 525.

 

Marea putere a creştinului. „Rugăciunea credinţei este cea mai mare putere a creştinului, care va birui cu siguranţă pe Satana. Acesta este motivul pentru care el ne şopteşte că nu am avea nevoie de rugăciune. Numele lui Isus, Mântuitorul nostru, îl umple de groază; şi când strigăm către El, oştile lui Satana sunt alarmate. Când noi neglijăm rugăciunea planurile lui diabolice vor reuşi, iar minunile lui mincinoase sunt primite mai uşor.” Mărturii, vol 1, p. 294.

 

Rugăciunea nu este pierdută. „Rugăciunea credinţei nu este niciodată pierdută. Dar este o încumetare să pretindem primirea unui răspuns, la timpul şi în felul dorit de noi.” Mărturii, vol 1, p. 231.

 

Duhul Sfânt ne este trimis ca răspuns. „Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi ne simţim fără putere şi singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Împrejurările ne pot despărţi de orice prieten pământesc; dar nici împrejurarea, nici depărtarea nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El se află totdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice, să ne îmbărbăteze.” Hristos Lumina Lumii, p. 669. 670.

 

Ajutorul va veni. „Putere de la Dumnezeu, va veni asupra omului, ca răspuns la rugăciunea credinţei.” Mărturii, vol. 4, p. 402.

Rugăciunea stăruitoare

„Dumnezeu nu spune: „Cereţi o dată şi vi se va da.” El ne invită să cerem. Să stăruim neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce cere, într-o atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel, şi face să crească dorinţa de a primi lucrurile pentru care se roagă.

 

Dar mulţi nu au o credinţă vie. De aceea ei nu primesc o măsură mai mare din  puterea lui Dumnezeu… Fac planuri şi proiecte, dar se roagă puţin şi au în adevăr puţină încredere în Dumnezeu. Ei gândesc că au credinţă, dar ceea ce au nu este decât un impuls momentan. Dând greş în a-şi da seama de propriile lipsuri sau de bunăvoinţa lui Dumnezeu de a da, ei nu stăruiesc în a-şi menţine cererile înaintea lui Dumnezeu.”

 

Parabolele Domnului Hristos, p. 145,146.

 

Rugăciune serioasă, stăruitoare. „Dacă Mântuitorul omului, Fiul lui Dumnezeu, a simţit nevoia de a se ruga, cu cât mai mult fiinţele decăzute şi păcătoase ar trebui să simtă necesitatea rugăciunii serioase, stăruitoare.” Dacă Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simţit nevoia rugăciunii, cu mult mai mult fiinţele muritoare, slabe şi păcătoase trebuie să simtă nevoia de rugăciune continuă şi stăruitoare.”

 

„Tatăl nostru ceresc aşteaptă săŞi reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din izvorul Iubirii nemărginite. Cu toate acestea este de mirare că ne rugăm prea puţin. Dumnezeu este binevoitor şi gata să asculte rugăciunea pornită din sinceritatea inimii celui mai umil dintre copiii Săi.”

 

„De ce oare fiii şi fiicele lui Dumnezeu să fie atât de leneşi la rugăciune, ştiind că rugăciunea este cheia în mâna credinţei care deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic?” Calea Către Hristos p. 94,95.

 

 Rugăciunea zilnică – o necesitate.

O pregătire necesară. „De mai multe ori pe zi, clipe de aur preţioase, ar trebui consacrate rugăciunii şi studiului Scripturilor, căci numai încredinţând memoriei mereu câte un text, poate exista în suflet viaţă spirituală. Diferitele interese ale lucrării, ne alimentează cu hrană pentru cugetare şi inspiraţie pentru rugăciune; numai prin rugăciune putem obţine înţelepciunea şi judecata sănătoasă, atât de necesare în îndeplinirea fiecărei datorii.”

 

„Tăria câştigată prin rugăciunea către Dumnezeu, unită cu eforturile personale de a ne deprinde mintea cu meditaţia şi purtarea de grijă, ne pregăteşte pentru datoriile zilnice şi ne ţine spiritul în pace, în orice împrejurare, oricât de critică ar fi ea. Ispitele la care suntem expuşi zilnic, fac rugăciunea o necesitate. Pentru a rămâne în Dumnezeu prin puterea Lui, prin credinţă, dorinţele sufletului trebuie să se înalţe neîncetat în rugăciune tăcută pentru ajutor, pentru luimină, pentru tărie şi cunoştinţă. Dar meditaţia şi rugăciunea nu pot lua locul folosirii serioase şi credincioase a timpului. Lucrarea şi rugăciunea sunt în egală măsură necesare, oentru desăvârşirea unui caracter creştin. „

 

„Noi trebuie să ducem o dublă vieţuire, o viaţă de gândire şi înfăptuire, de rugăciune tăcută şi lucrare serioasă. Toţi aceeia care au primit lumina adevărului,

 

trebuie să simtă ca o datorie a lor de a revărsa raze de lumină pe cărarea celui nepocăit.

 

Ei trebuie să fie martori pentru Hristos atât la lucru cât şi în comunitate. Dumnezeu cere de la noi să fim epistole vii, cunoscute şi citite de toţi oamenii. Sufletul care se îndreaptă către Dumnezeu pentru tărie, pentru sprijin şi călăuzire, prin rugăciune zilnică, stăruitoare, va avea idealuri nobile şi o înţelegere limpede a adevărului şi a datoriei; va avea planuri de acţiune înalte şi o continuă foame şi sete după dreptate. Prin păstrarea unei legături neîncetate cu Dumnezeu, noi vom fi făcuţi destoinici să transmitem şi altora lumina, pacea şi seninătatea care domnesc în inimile noastre, şi să punem înaintea lor un exemplu de credincioşie nestrămutată faţă de interesele lucrării în care suntem angajaţi.” Mărturii vol.4 p. 459, 460.

 

În legătură cu cerul. „Aceia care îmbracă toată armătura lui Dumnezeu, şi consacră timp în fiecare zi pentru meditaţie şi rugăciune şi pentru studiul Sfintei Scripturi, vor fi în legătură cu cerul şi vor avea o influenţă salvatoare, transformatoare asupra celor din jur. Ei vor avea cugetări înalte, ţinte nobile şi o înţelegere lămurită a adevărului şi a datoriei faţă de Dumnezeu. Ei vor înseta după curăţie, după lumină, după dragoste şi toate darurile naşterii de sus. Rugăciunile lor serioase, vor pătrunde prin întuneric. Această clasă de credincioşi, va avea o îndrăzneală sfântă de a veni în prezenţa Celui Nemărginit. Ei vor simţi că lumina şi strălucirea cerului este a lor şi vor fi curăţiţi, înălţaţi, înnobilaţi prin cunoştinţa părtăşiei cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul adevăraţilor creştini.”

 

„O meditaţie abstractă nu este de ajuns; o activitate susţinută nu este de ajuns; ci amândouă sunt necesare pentru formarea unui caracter creştin. Tăria câştigată prin rugăciune tainică şi stăruitoate, ne pregăteşte să rezistăm ademenirilor societăţii. Şi totuşi, noi nu trebuie să ne izolăm cu totul de lume, pentru că experienţa noastră creştină trebuie să fie lumina lumii. Întovărăşirea cu necredincioşii, nu ne va face nici un rău, dacă suntem destul de tari să ne împotrivim influenţei lor şi dacă dorim să-i aducem în legătură cu Dumnezeu.”

 

„Hristos a venit în lume ca s-o mântuiască, să unească oamenii căzuţi cu Dumnezeul Nemărginit. Urmaşii lui Hristos trebuie să fie canale de lumină. Prin comuniune cu Dumnezeu, ei trebuie să transmită celor ce sunt în întuneric şi rătăcire, binecuvântările alese pe care ei le-au primit din cer. Enoh nu s-a murdărit cu nelegiuirile care existau pe vremea lui; noi, astăzi de ce ne-am murdări?” Mărturii, vol. 5, p. 112,113.

 

Sinceritatea în rugăciune

Deschizând inima înaintea lui Dumnezeu. „Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili săL primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El.” Calea către Hristos p. 93.

 

Rugăciunea, cheia în mâna credinţei. „Întunericul celui rău învăluie pe aceia care neglijează rugăciunea: şoaptele ispititoare ale vrăjmaşului îi amăgesc la păcat. Şi toate acestea pentru că ei nu folosesc privilegiile rugăciunii pe care Dumnezeu li lea dat în această rânduială divină. De ce oare fiii şi fiicele lui Dumnezeu să fie atât de leneşi la rugăciune, ştiind că rugăciunea este cheia în mâna credinţei care deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? Fără rugăciuni stăruitoare şi continuă veghere, noi suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepăsători şi de a devia de la calea dreaptă.” Calea către Hristos p. 94, 95.

 

Sufletul religiei. „Nu neglijaţi rugăciunea , pentru că ea este sufletul religiei. Cu rugăciune serioasă, fierbinte stăruiţi pentru curăţia sufletului. Rugaţi-vă serios şi cu ardoare ca şi când viaţa voastră muritoare ar fi în joc. Rămâneţi înaintea lui Dumnezeu până ce un dor nespus după mântuire s-a născut în sufletul vostru, până când aţi obţinut dovada că vi s-a iertat păcatul.” Mărturii vol. 1 p. 163.

 

Secretul puterii spirituale. „Rugăciunea este respiraţia sufletului. Este secretul puterii spirituale. Rugăciunea aduce inima noastră într-o strânsă legătură cu Izvorul Vieţii, şi întăreşte muşchii experienţei religioase. Dacă vom neglija exerciţiul rugăciunii, angajându-ne în rugăciune în mod dezordonat, numai atunci când ne convine, vom pierde legătura cu Dumnezeu.” Lucrătorii Evangheliei p. 254, 255. *

 

Privilegiul rugăciunii

Arătarea slavei. „Nimeni nu poate vedea descoperirea slavei lui Dumnezeu, şi să trăiască; dar lui Moise i se dădu asigurarea că va vedea din slava dumnezeiască atât cât va putea suporta, în starea sa muritoare. Mâna care a creat lumea, care păstreză munţii la locurile lor, a luat pe acest om din pulbere, pe acest bărbat cu credinţă puternică – şi cu multă duioşie l-a ascuns în crăpătura unei stânci, în timp ce slava lui Dumnezeu şi toată bunătatea Sa a trecut pe dinaintea lui. Ne mai putem mira oare că „slava peste măsura” a celui Atotputernic se reflecte pe faţa lui Moise cu atâta strălucire, încât poporul nu putea privi la el? Slava lui Dumnezeu era întipărită pe faţă lui, aşa încât înfăţişarea lui părea a fi a  unui înger strălucitor de la tronul ceresc.”

 

„Această experienţă, mai presus de orice altă asigurare că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea, şi că prezenţa divină îl va însoţi, era de mai mare valoare pentru Moise, în calitate de conducător, decât învăţătura sa din Egipt, sau decât toate realizările sale din ştiinţa militară. Nici o putere, nici o dibăcie, nici o învăţătură pământească nu poate înlocui prezenţa directă a lui Dumnezeu. În istoria lui Moise, putem vedea că omului i s-a dat privilegiul de a se bucura de o strânsă comuniune cu Dumnezeu.  Pentru un călcător de lege, este ceva înfricoşător a cădea în mâinile Dumnezeului Celui Viu; dar lui Moise nu-i era frică să stea singur cu Autorul Legii care fusese rostită cu atâta solemnitate pe muntele Sinai, căci sufletul său era în armonie cu voinţa Creatorului său.”

 

” Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu, ca unui prieten. Prin credinţă putem vedea pe Dumnezeu foarte aproape; iar prin rugăciune, putem dobândi dovezi preţioase ale dragostei şi grijii sale.”  Mărturii, vol. 4, p. 533.

 

Minunatul privilegiu. ” Până atunci, ucenicii nu cunoscuseră puterea şi posibilităţile nemărginite ale mântuitorului lor. El le-a spus:” Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu.” Ioan 16, 24. El le-a explicat că secretul succesului lor va depinde de cererea puterii şi a harului în Numele Său. El urma să fie prezent înaintea Tatălui, pentru a face cereri în numele lor. Rugăciunea închinătorului umil, va fi prezentată de El ca fiind propria Sa rugăciune, în beneficiul acelei fiinţe. Orice rugăciune sinceră se aude la cer. Poate că nu este exprimată curgător; dar dacă  inima este în ea, ruga se va înălţa spre Sanctuarul în care slujeşte Hristos şi El o va înfăţişa Tatălui fără nici un cuvânt stângăci, bâlbâit, ci înfrumuseţată şi plăcută prin parfumul propriei Sale desăvârşiri.”

 

” Cărarea sincerităţii şi a cinstei nu este lipsită de piedici; dar în fiecare greutate noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. Nu există suflet care să aibă putere fără să o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea este deschis şi pentru cea mai slabă fiinţă omenească. ” Orice veţi cere în Numele Meu” a zis Isus, ” voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”

 

” În Numele Meu”, i-a îndemnat Isus pe ucenici să se roage. În Numele lui Isus vor sta urmaşii Lui în faţa lui Dumnezeu. Datorită valorii jertfei adusă pentru ei, au şi ei valoare în faţa Domnului. Pentru că li s-a atribuit dreptatea lui Hristos, sunt priviţi ca având preţ. Pentru Numele lui Hristos, Domnul iartă pe aceeia care se tem de El. El nu vede în ei ticăloşia păcatului. El recunoaşte în ei asemănarea cu Fiul Său în care cred.” Hristos Lumina Lumii p. 667.

 

Încrezători în viitor. „Ucenicii nu aveau nici o îndoială cu privire la viitor. Ei ştiau că Isus este în cer şi că El continuă să-i iubească. Ei ştiau că au un prieten la tronul lui Dumnezeu şi erau nerăbdători, să prezinte Tatălui cererile lor în Numele lui Isus. În temere sfântă şi-au plecat capetele în rugăciune, repetând asigurarea: „Orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 16, 23. 24. Ei înălţară mâna credinţei mai sus şi tot mai sus, cu argumentul puternic:” Ba mai mult, El a şi înviat, şi stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.” Romani 8, 34. – Hristos Lumina Lumii p. 833.

 

Să mergem la Isus. „Nu sunt decât puţini care preţuiesc sau folosesc cum se cuvine înaltul privilegiu al rugăciunii. Noi trebuie să mergem la Isus şi să-I spunem toate nevoile noastre. Noi putem să-I aducem micile noastre griji şi greutăţi cum şi necazurile noastre mai mari. Dacă simţim că avem nevoie de prezenţa lui Hristos la orice pas, Satana va avea puţine ocazii ca să ne ispitească. Străduinţa sa bine chibzuită este de a ne ţine departe de cei mai buni prieteni ai noştri, care simpaţizează cu noi. Să nu ne facem pe nimeni altul duhovnicul nostru, decât pe Isus. În faţa lui ne putem despovăra sufletul nostru.” Mărturii vol 5 p. 200, 201.

 

Asemenea cu Hristos. „Aşezaţi-vă în totul în mâinile lui Isus. Contemplaţi marea Sa iubire şi în timp ce meditaţi asupra sacrificiului Său de Sine- a sacrificiului Său infinit făcut în favoarea noastră pentru ca noi să putem crede în El- inima voastră va fi plină de o bucurie sfântă, de pace, linişte şi de o iubire indescriptibilă. În timp ce vorbim cu Isus, când Îl chemăm la rugăciune, încrederea oastră că El este Mântuitorul nostru personal, iubitor, ne va întări şi caracterul Său va fi mai plăcut şi tot mai plăcut… Noi ne putem bucura de o masă bogată a iubirii şi când credem pe deplin că suntem ai Lui prin adopţiune, putem avea o pregustare a cerului. Aşteptaţi pe Domnul în credinţă. Domnul atrage sufletul în rugăciune şi ne face să simţim preţioasa Lui iubire. Atunci suntem mai aproape de El şi putem avea o dulce comuniune cu El. Obţinem asfel o înţelegere deosebită a bunătăţii şi milei Sale şi inimile noastre se frâng şi se topesc în contemplarea iubirii ce ne este dată. Simţim în adevăr că Isus trăieşte în suflet …

 

Pacea noastră este ca un râu, val după val de slavă se rostogoleşte în inimă şi în adevăr cinăm cu Isus şi El cu noi. Noi avem un sentiment al înţelegerii iubirii lui Dumnezeu şi ne odihnim în dragostea Lui. Nici o limbă nu o poate descrie, ea este mai presus de cunoaşterea noastră. Noi suntem una cu Hristos, iar viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Avem asigurarea că atunci când Acele care este viaţa noastră va apărea, vom apărea şi noi cu El în slavă. Cu o puternică încredere, putem numi pe Dumnezeu, Tatăl nostru. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Spiritul Său ne face asemenea lui Hristos în temperament, dispoziţie şi reprezentăm atunci pe Isus altora. Când Hristos locuieşte în suflet, acest lucru nu poate fi ascuns; căci El este ca un izvor de apă curgând în viaţă veşnică. Noi nu putem decât să reprezentăm asemănarea cu Hristos, iar cuvintele şi caracterul nostru produc în alţii o iubire profundă, statornică, mereu crescândă faţă de Mântuitor. Noi mărturisim că suntem asemenea chipului Lui.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 311.

 

 

Papa Francisc vrea să SCHIMBE rugăciunea „Tatăl Nostru”

 

Papa Francisc vrea să schimbe „Tatăl Nostru”, spunând că Biserica Catolică ar trebui să traducă diferit expresia ”nu ne duce în ispită”.

 

 

 

Într-un interviu, Papa Francisc susține că actuala traducere a celei de-a șasea cereri pe care I-o adresăm lui Dumnezeu când ne rugăm nu este corectă și că ar trebui folosită o altă exprimare, scrie libertatea.ro.

 

„Aceasta nu este o traducere bună”, a spus Papa într-un interviu. Francisc a spus că Biserica Catolică din Franța a decis să folosească fraza „nu ne lăsa să cădem în ispită” ca alternativă și a indicat că această variantă ar trebui aplicată la nivel mondial.

 

Rugăciunea, numită și „Rugăciunea Domnului”, face parte din cultura liturgică creștină și este memorată din copilărie de sute de milioane de creștini.

 

Actuala variantă a rugăciunii este o traducere din latina vulgară, care a fost tradusă din greaca antică, care, la rândul ei, a fost tradusă din limba aramaică, limba vorbită de Iisus.

 

În prezent Biserica Ortodoxă Română acceptă următoarea variantă a rugăciunii Tatăl Nostru: Tatăl nostru/ Care ești în ceruri/ Sfințească-se numele Tău/ Vie împărăția Ta/ Facă-se voia Ta/ Precum în cer așa și pre Pământ/ Pâinea noastră cea de toate zilele/ Dă-ne-o nouă astăzi/ Și ne iartă nouă greșalele noastre/ Precum și noi iertăm greșiților noștri/ Și nu ne duce pre noi în ispită/ Ci ne izbăvește de cel rău/ Ca a Ta este împărăția/ Slava și puterea/ În numele Tatălui/ Al Fiului/ Al Sfântului Duh/ Amin.

”Tatăl nostru”, temelia rugăciunii creștine

 

 

Rugându-ne ”Tatăl nostru”, simțim privirea lui Dumnezeu coborând asupra noastră: a spus papa Francisc la predica Sfintei Liturghii celebrată joi, 16 iunie 2016, în capela Casei Sf. Marta din Cetatea Vaticanului. Pentru un creștin, a subliniat Sfântul Părinte, rugăciunile nu sunt ”cuvinte magice”, iar Isus pronunță întotdeauna cuvântul ”Tată” în marile momente ale vieții sale.

 

Când vă rugați, învață Isus în Evanghelia zilei (Mt 6, 7-14), nu spuneți multe ca păgânii, nu vă gândiți că rugăciunile sunt cuvinte magice. Comentând rugăciunea ”Tatăl nostru”, pe care Isus o învață discipolilor săi, papa Francisc s-a oprit la valoarea rugăciunii pe care un creștin o îndreaptă spre Tatăl din ceruri. Isus ”marchează spațiul rugăciunii cu un singur cuvânt: Tată”. Dumnezeu este un tată care ”știe de ce avem nevoie înainte ca să-i cerem” (cf. v 8), un tată care ascultă în ascuns, în secretul inimii, după cum Isus ne îndeamnă să ne rugăm: în ascuns.

Papa Francisc: «Acest Tată ne conferă însăși demnitatea de fii. Și când eu spun ”Tată”, ajung până la rădăcinile identității mele. Identitatea mea creștină este aceea de fiu, iar acest fapt este un har al Duhului. Nimeni nu poate să spună ”Tată” fără harul Duhului. ”Tată” este cuvântul pe care Isus îl folosește în momente cele mai importante. Atunci când era plin de bucurie, de emoție: ”Tată, te preamăresc, pentru că ai dezvăluit acestea celor mici”. Atunci când plângea la mormântul prietenului său, Lazăr: ”Tată, te preamăresc pentru că m-ai ascultat”. Sau mai târziu, la sfârșit, în clipele de pe urmă ale vieții sale».

 

În clipele mari, a continuat Sfântul Părinte, Isus spune: ”Tată”. Acesta este cuvântul pe care îl folosește. ”El vorbește cu Tatăl. Este calea rugăciunii și de aceea – a subliniat Pontiful – îmi permit să spun că acesta este spațiul rugăciunii”. ”Fără a ne simți fii, fără a se simți fiu, fără a spune «Tată», rugăciunea noastră este păgână, este o rugăciune de cuvinte”. Desigur, ne putem ruga Sfintei Fecioare Maria, îngerilor și sfinților, dar ”piatra unghiulară a rugăciunii este Tatăl”. Dacă nu suntem capabili să începem rugăciunea cu acest cuvânt, ”rugăciunea noastră nu va merge bine”.

Papa Francisc: «Tată. Înseamnă a simți privirea Tatălui asupra mea, a simți că acel cuvânt, Tată, nu este o risipă asemenea rugăciunii păgânilor, este o chemare spre Cel care mi-a dat identitatea de fiu. Acesta este spațiul rugăciunii creștine, Tatăl, după care ne rugăm la toți sfinții și îngerii, facem procesiuni și pelerinaje. Toate sunt frumoase, dar începând întotdeauna cu Tatăl, cu conștiința că suntem fii și că avem un Tată care ne iubește și cunoaște toate necesitățile noastre. Acesta este spațiul».

 

Sfântul Părinte a evidențiat partea în care rugăciunea ”Tatăl nostru” face referință la iertarea aproapelui după cum Dumnezeu iartă greșelile noastre. ”Dacă spațiul rugăciunii este a spune «Tată», atmosfera rugăciunii este a spune «al nostru»: suntem frați, suntem o familie”. Papa a evocat episodul despre Cain care l-a urât pe fratele său, pe fiul aceluiași Tată. Tatăl este cel care ne dă identitatea și familia. De aceea, ”sunt atât de importante capacitatea de iertare și de uitare a ofenselor, acel obicei sănătos prin care spunem «să le lăsăm pe toate în plata Domnului», ca să nu purtăm ranchiună, resentimente și dorințe de răzbunare”. Pagina evangheliei de astăzi, a spus papa Francisc la încheiere, reprezintă un îndemn de a ne cerceta conștiința cu privire la modul în care ne rugăm ”Tatăl nostru”, din convingerea că ”a ne ruga Tatălui iertându-i pe toți, uitând ofensele primite, este cea mai bună rugăciune pe care o putem face”.

Papa Francisc: «Este bine ca uneori să facem un examen de conștiință în această privință. Pentru mine Dumnezeu e tată: îl simt eu ca tată? Și dacă nu-l simt astfel, îi cer Duhului Sfânt să mă învețe să-l simt ca tată? Sunt eu capabil să uit ofensele primite, să iert, să renunț și dacă nu, îi cer Tatălui: chiar dacă acești fii ai tăi m-au făcut să sufăr, ajută-mă să-i iert? Să facem acest examen de conștiință în privința noastră pentru că ne va prinde bine. «Tatăl» este «al nostru»: El ne dă identitatea de fii, El ne dă o familie ca să mergem împreună pe calea vieții».

De ce rostim în rugăciunea Tatăl nostru ,,facă-se voia Ta” şi nu a mea ?

 

 

În tinereţe ne întrebăm de cele mai multe ori care este voia lui Dumnezeu cu noi, care este planul Său cu noi înşine. De ce rostim în rugăciunea Tatăl nostru ,,facă-se voia Ta” şi nu a mea ? De ce pentru a primi ceea ce ne dorim trebuie să cerem mai întâi de toate voia lui Dumnezeu?  În interiorul nostru se freamătă mii şi mii de dorinţe; unele bune, altele mai puţin bune. Uneori suntem dispuşi a face orice pentru ca visul să ni se împlinească, iar odată împlinit, observăm că rezultatul nu este tocmai cel dorit.  Atunci ajungem cu uşurinţă la întrebarea: ,,de ce nu e spre folosul meu“? Cerem motive, indicii chiar, ,,semne” de la Dumnezeu; stăruim în rugăciune dar căutăm să se facă tot voia noastră.

 

Aş vrea să vă împărtăşesc şi vouă puţin din experienţa mea. Timp de doi ani am cerut ceva în rugăciune care s-a dovedit în final a fi spre răul, şi nu spre folosul meu. Ceream neîncetat că acel vis să devină realitate, prin rugăciuni, acatiste şi paraclise. Credeam că şi Dumnezeu vrea acelaşi lucru pentru mine. Dar timpul trecea, şi cererea tot nu se împlinea. Trăiam cu impresia că Dumnezeu întârzie la chemarea mea. Că nu mai vrea să îmi asculte ruga. Astfel am căzut… Nu înţelegeam ce nu era bine. Nu înţelegeam care era voia Sa cu mine. Am încercat să forţez lucrurile, dar acelaşi răspuns negativ primeam zilnic. Mii şi mii de gânduri se năşteau în minte… Gânduri care nu au făcut altceva decât să îmi transforme căderea “uşoară” într-una adâncă.

 

Toate acestea până într-o zi, când… Un suflet drag trimis de Domnul m-a trezit la realitate spunându-mi că ,,Dumnezeu nu e un tonomat care împlineşte dorinţe ca apoi să ne supărăm pe El”.  Apoi a urmat a doua persoană care mi-a spus că Dumnezeu are ceva mai bun pentru mine.  În acele momente nu am înţeles mare lucru, dar acum înţeleg totul pe deplin. Sper şi voi să înţelegeţi nu de la mine, ci de la Tatăl care ştie ceea ce este spre folosul tuturor.

 

Aşadar, de ce trebuie să cerem să se facă voia Lui şi nu a noastră? Pentru că numai EL ştie ce e bine şi ce nu e bine pentru noi. El ştie ce ne e de folos şi va lucra în inimile noastre numai dacă îL lăsăm. Şi cum îl lăsăm?  Prin: “Facă-se voia Ta şi nu a mea”. Este cea mai scurtă rugăciune şi totodată cea mai grea. „Facă-se voia Ta” sunt cele mai grele cuvinte pentru noi, aş spune, pentru că presupun lepădarea de sine.

 

Cei ce caută şi fac voia lui Dumnezeu sunt consideraţi de însăşi Mântuitorul rudele Sale, precum spune în Sfânta Scriptură: “Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea.” (Marcu 3:35). Cât de mare poate fi aceasta; prin voia Sa Sfântă Domnul Hristos ne uneşte cu El însuşi,  fraţii şi surorile Sale făcându-ne. A face voia lui Dumnezeu nu înseamnă doar a-I cere asta în mod repetabil la rugăciune, ci şi a împlini poruncile Sale. Împlinirea poruncilor ne ajută să descoperim calea, să realizăm că ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi este mult mai bun decât ceea ce ne dorim noi. Să nu ne bazăm doar pe propriile noastre dorinţe fiindcă fără El nu putem face nimic. Fără Voia Lui noi nu am fi existat pe acest pământ, fără Voia Să nu s-ar fi împlinit cele spuse de prooroci. Iată cât de important este să rostim în rugăciune “Facă-Se voia Ta, Doamne”. Prin aceste cuvinte ne încredinţăm viaţa în mâinile Domnului căci precum spune Mântuitorul: “lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac”.

 

Voia lui Dumnezeu poate fi implicit şi voia noastră în momentul când nu cerem ceva din această lume, nu cerem să se împlinească o dorinţă egoistă ci îl lăsăm pe Domnul să aranjeze lucrurile cum ştie mai bine. Când spui în prezent cu toată încrederea “fie precum vrei Doamne”, sau ,,facă-se voia Ta”, spui de fapt pentru mai târziu “Asta vroiam cu adevărat Doamne de la Tine, însă nu ştiam la început cât de bine îmi va face ceea ce mi-ai dăruit!”. Aşa Îl laşi pe El să fie întru tine și să îţi guverneze viaţa după cum ţi-ar trebui mai bine, nu după cum crezi că ar trebui mai bine, căci adesea ceea ce credem noi că ne trebuie în viaţa nu este tocmai ceea ce ne trebuie pentru mântuire.  Să îl lăsăm pe Dătătorul a toate să se sălăşluiască şi în interiorul nostru , rugându-L neîncetat să facă voia Sa cu noi înşine, căci atunci vom înţelege care este planul Său şi cum ne simţim cu adevărat în mâinile Lui. Vom simţi acel sentiment de siguranţă incredibilă, acea bucurie neaşteptată, acea iubire nemăsurată a Celui ce înainte de a se jertfi pentru noi, a rostit în Grădina Ghetsimani:

 

“Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă…”

 

Sursa: Ortodoxia Tinerilor, jurnalspiritual.eu

 

7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.

 

 

Să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe. [„Nu folosiţi repetiţii zadarnice”, KJV; „Nu spuneţi multe”, G. Gal.]. Gr. battologeo, un cuvânt care apare numai aici în NT, pentru care au fost sugerate următoarele înţelesuri: „a vorbi gângăvit”, „a spune iarăşi şi iarăşi acelaşi lucru”, „a bolborosi”, „a turui”, „a vorbi fără a ţine seama de ceea ce se spune”. Isus nu a interzis orice repetiţie, deoarece El Însuşi a folosit repetiţiile (cap. 26,44).

 

Ca păgânii. [„Cum fac păgânii”, KJV]. Comparaţi 1 Regi 18,26; Fapte 19,34. Tibetanii cred că roţile lor de rugăciuni repetă aceeaşi rugăciune de nenumărate mii de ori fără gândire sau efort din partea închinătorului.

 

Mulţime de vorbe. [„Multă vorbire”, KJV]. Vezi cele de mai înainte.

 

8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.

 

Tatăl vostru ştie. Pot fi citate importante dovezi textuale (cf. p. 146) pentru înserarea cuvântului „Dumnezeu” înainte de „vostru”. Rugăciunea nu-I aduce lui Dumnezeu informaţii cu privire la ceea ce El altminteri nu ar şti şi nici nu este intenţionată ca mijloc de a-L convinge să facă ceea ce El altminteri nu ar fi dispus să facă. Rugăciunea ne leagă cu Cel Atotştiutor şi pregăteşte voinţa noastră pentru a conlucra efectiv cu voinţa Lui.

 

9 Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;

 

Iată dar cum. [„În felul acesta”, KJV, „Deci voi aşa”, G. Gal.]. Adică după tiparul acesta – nu în mod necesar după aceste cuvinte identice – un tipar în conţinut, nu neapărat în formă. Contextul arată că rugăciunea aceasta este prezentată ca un model în contrast cu „bolboroseala aceloraşi cuvinte” şi „mulţimea de vorbe” a rugăciunilor păgâne, caracteristici care fuseseră adoptate de Farisei (vezi la v. 7). Cetăţenilor împărăţiei lui Hristos li s-a spus: „Să nu vă asemănaţi cu ei”, şi „iată dar cum trebuie să vă rugaţi” (v. 8,9).

 

Este interesant de observat că diferitele idei exprimate în Rugăciunea Domnească şi adesea înseşi cuvintele în care sunt exprimate ideile pot fi găsite fie în VT, fie în rugăciunile rituale iudaice cunoscute ca Ha-Kaddish. Întrucât ideile exprimate în Rugăciunea Domnească erau deja curente în rugăciunile iudaice de pe vremea lui Hristos, putem explica paralela pe baza că orice lucru bun din iudaism, inclusiv sentimentele exprimate în rugăciunile lui, au venit la origine de la Hristos (vezi PP 366,367; DA 52). Tot ceea ce El dăduse poporului Său era bun şi El l-a recunoscut (cap. 5,17.19.22). Lucrul acesta era impresionant de adevărat cu privire la rugăciunile pe care rabinii le intonau şi-i învăţau pe oameni să le repete.

 

Rugăciunea devenise lungă şi plină de repetiţii, iar sinceritatea ei de gândire şi de exprimare era întunecată de o formă literară impersonală, frumoasă în frazeologie, dar prea adesea cu lipsă în ceea ce priveşte sinceritatea spiritului (vezi la v. 7,8). În Rugăciunea Domnească Isus a salvat din mulţimea vorbăriei literare ceea ce era esenţial şi l-a readus la o formă simplă şi compactă al cărei înţeles putea fi prins şi de cel mai simplu suflet. Astfel, în timp ce reflecta până la o anumită măsură rugăciunile iudaismului, forma Rugăciunii Domneşti este totuşi o rugăciune inspirată şi originară în propriul ei drept. Originalitatea ei stă în alegerea din partea ei a cererilor şi în aranjamentul ei. Acceptarea ei universală reflectă faptul că ea exprimă mai bine decât oricare altă rugăciune nevoile fundamentale ale inimii omeneşti.

 

Să vă rugaţi. Cuvântul „v㔠este emfatic în textul grec. Ar trebui să se reţină că Isus se adresa îndeosebi celor doisprezece, noii membri fondatori ai împărăţiei cerurilor (vezi la cap. 5,1,2). Aici cuvântul „v㔠stă în contrast cu „făţarnicii” din cap. 6,2 şi „păgânii” din v. 7.

 

Tatăl nostru. În primul rând, în fiecare rugăciune ar trebui să fie o recunoaştere a calităţii noastre de fii faţă de Părintele ceresc. S-ar putea să fim nevrednici de a ne adresa Lui numindu-L „Tată”, dar ori de câte ori facem lucrul acesta cu sinceritate El ne primeşte cu bucurie (vezi Luca 15,21-24) şi ne recunoaşte ca adevăraţi fii ai Săi. Faptul că El este Tatăl nostru ne leagă laolaltă cu creştinii în marea şi universala părtăşie a credinţei cu toţi oamenii care, cu sinceritate şi în adevăr, recunosc pe Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

 

Care eşti în ceruri. În ciuda legăturii lor strânse şi personale dintre „Tatăl” lor din cer şi ei înşişi, fii Săi născuţi pe pământ totuşi îşi vor da totdeauna seama de infinita Lui maiestate şi măreţie (vezi Isaia 57,15) şi de propria lor lipsă de însemnătate extremă (vezi Matei 6,5). Conştienţa c㠄Dumnezeu este în ceruri, iar tu eşti pe pământ” (Eclesiastul 5,2) aduce inimii pocăite spiritul de respect şi umilinţă, care este cea dintâi condiţie a mântuirii.

 

Sfinţească-se. Gr. hagiazo, „a privi [sau „trata”] ca sfânt”, înrudit cu adjectivul hagios, „sfânt”. Numele lui Dumnezeu este onorat în două moduri: 1) prin acte divine care determină pe oameni să recunoască şi să respecte pe Iehova ca Dumnezeu (vezi Exod 15,14,15; Iosua 2,9-11; 5,1; Psalmii 145; 4,6,12) şi 2) prin onorarea Lui ca Dumnezeu de către oameni şi prin a-I aduce închinarea şi ascultarea care I se cuvin (vezi Isaia 58,13; Matei 7,21-23; Fapte 10,35; etc).

 

Numele Tău. În folosirea modernă, un nume este cu puţin mai mult decât o etichetă prin care o persoană poate fi identificată. În vremurile biblice, numele unei persoane era mai intim asociat cu el ca individ. Adesea, el „reprezenta trăsături de caracter pe care părintele dorea să le vadă dezvoltate în copil” (PK 481). Numele lui Dumnezeu reprezintă caracterul Lui (vezi Exod 34,5-7). Semnificaţia pe care iudeii o dădeau numelui divin este reflectată în respectul cu care ei îl rosteau sau, mai obişnuit, îl lăsau nerostit sau foloseau o perifrază pentru el (vezi vol. I, p. 170-173). Numele lui Dumnezeu este sfânt sau „sfinţit” din cauză că Dumnezeu Însuşi este sfânt. Noi sfinţim Numele Lui recunoscând sfinţenia Lui de caracter şi îngăduindu-I să reproducă acel caracter în noi.

 

Timpul cuvântului în textul grec arată că cererea este anticipativă, privind înainte către timpul când sfântul nume al lui Dumnezeu va fi universal sfinţit (cf. cele de la v. 10).

 

10 vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

 

Vie împărăţia Ta. În ce priveşte natura „împărăţiei cerurilor” şi poziţia ei centrală în învăţătura lui Isus, vezi la cap. 4,17. În ce priveşte „împărăţia cerurilor” în Predica de pe munte vezi la cap. 5,2.3. Hristos vorbeşte aici nu atât de mult despre împărăţia harului, cât despre împărăţia slavei Sale (MB 108), pentru care împărăţia harului pregăteşte calea şi în care culminează (vezi cap. 25,31). O astfel de interpretare este susţinută de timpul verbului în textul grec. Vezi la cap. 6,13.

 

În tot decursul veacurilor, făgăduinţa că împărăţiile lumii acesteia vor deveni cândva împărăţia Domnului nostru Isus Hristos (Apocalipsa 11,15) a îndemnat pe cetăţenii împărăţiei harului la vieţuire sfântă (1 Ioan 3,2.3) şi la sacrificiu de sine în proclamarea veştilor bune ale împărăţiei (vezi Fapte 20,24; 2 Timotei 4,6-8). În mintea şi inima tuturor creştinilor adevăraţi din toate veacurile „fericita …nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13) a avut totdeauna locul cel dintâi şi i-a inspirat la o viaţă mai sfântă.

 

Facă-se voia Ta. Hristos se ocupă acum de voia lui Dumnezeu, îndeosebi când afectează acest pământ. Când inimile oamenilor se supun jurisdicţiei împărăţiei harului divin, voia lui Dumnezeu pentru ei este împlinită. Timpul textului grec arată că această cerere este de asemenea anticipativă. Cererea este privitoare la un sfârşit al domniei păcatului şi la sosirea acelui moment când voia lui Dumnezeu va fi tot atât de universal împlinită pe acest pământ, cum este săvârşită prin toate celelalte domenii ale creaţiunii lui Dumnezeu.

 

11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;

 

Pâinea noastră. Chiar şi aceia care au o abundenţă de „pâine” şi din bunurile lumii acesteia, fac bine săşi aducă aminte că Dumnezeu d㠄putere să se agonisească aceste bogăţii” (Deuteronom 8,18), o lecţie pe care Isus o zugrăveşte plastic în parabola bogatului neînţelept căruia i-a rodit ţarina (Luca 12,16-21). Tot ce avem vine de la Dumnezeu şi în inimile noastre ar trebui să fie totdeauna recunoştinţă pentru bunătatea Lui. „Pâinea noastră de toate zilele” include atât proviziile fizice, cât şi cele spirituale.

 

De toate zilele. Gr. epiousios, un cuvânt care apare în NT numai aici şi în Luca 11,3. Înţelesul lui exact este nesigur. Singura apariţie a cuvântului în literatura greacă seculară revarsă puţină lumină asupra înţelesului lui. Între înţelesurile sugerate sunt următoarele: 1) necesar pentru existenţă, 2) pentru ziua de faţă, 3) pentru ziua viitoare. Cuvintele din Matei 6,34 tind să confirme ideea unei rezerve zilnice, îndestulătoare pentru viaţă. Vezi p. 106.

 

Dă-ne-o nouă. În prima parte a Rugăciunii Domneşti (v. 9,10), atenţia este îndreptată către paternitatea, caracterul, împărăţia şi voia lui Dumnezeu. În a doua parte a rugăciunii (v. 11-13) se face cerere pentru nevoile temporale şi spirituale ale omului.

 

Gloata cea mare” erau aceia care Îl ascultau pe Hristos cu plăcere (Marcu 12,37). În cea mai mare parte aceştia erau pescari, plugari şi muncitori umili. La fel era şi grupa celor car-L ascultau pe panta dealului din faţa Câmpiei Ghenezaretului şi a Lacului Galileii (MB 39; DA 299). Plasarea în servicii era incertă pentru cei mai mulţi dintre ei, condiţiile de trai erau precare şi poate erau puţini aceia care nu cunoscuseră foamea şi lipsa la o dată sau alta, datorită secetei, dărilor apăsătoare şi a altor greutăţi. După cum de obicei este cazul, cei care au mai puţin din bunurile lumii acesteia sunt mai conştienţi de dependenţa lor de Dumnezeu pentru necesităţile vieţii faţă de cum sunt aceia care au de ajuns şi le mai şi rămâne.

 

12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;

 

Iartă. Gr. aphiemi, un cuvânt obişnuit în NT, adesea însemnând „a trimite departe” sau „a alunga”, „a părăsi” (vezi Matei 4,11; Marcu 4,36; etc). Înţelesul „a ierta” este probabil bazat pe ideea că sufletul rugătorului pocăit este lăsat să plece în pace.

 

Greşelile. [„Datoriile”, KJV]. Gr. opheilema, un cuvânt obişnuit pentru datoriile legale (cf. Romani. 4,4) dar folosit aici cu privire la datoriile morale şi spirituale. Aici păcatul este zugrăvit ca o datorie şi păcătosul ca un datornic. Pasajul paralel din Luca are „păcatele” (cap. 11,4). Vezi la Matei 18,28.30; Luca 7,41-43.

 

Precum şi noi iertăm. Adică, aşa cum este obiceiul nostru de a ierta. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 146) între exprimarea aceasta şi exprimarea „cum şi noi am iertat”, lăsând să se înţeleagă ca noi să nu îndrăznim să cerem iertare decât dacă şi când noi iertăm semenilor noştri. Vezi la cap. 5,24; 18,23-25.

 

Greşiţilor noştri. [„Datornicilor noştri”, KJV]. Adică aceia care ne-au greşit.

 

13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!”

 

Ispită. Gr. peirasmos, „ispită”, de asemenea „prob㔠sau „încercare” ca în 1 Petru 4,12. Forma verbală peirazo este tradus㠄încerce” (Ioan 6,6), „se încercau” (Fapte 16,7), „încercaţi-v㔠(2 Corinteni 13,5) şi „pus la încercare” (Evrei 11,17; Apocalipsa 2,2,10; 3,10). Chiar şi atunci când cuvântul „ispit㔠este folosit pentru a reda pe peirasmos este uneori clar din context că el înseamn㠄punere la prob㔠sau „încercare” (Fapte 20,19; Iacov 1,2; cf. 1 Petru 4,12). Scripturile lămuresc că Dumnezeu „pune la încercare pe oameni” (vezi Geneza 22,1; Exod 20,20; etc) dar niciodată nu-i ispiteşte la păcat (Iacov 1,13).

 

Rugămintea ar trebui, poate, să fie înţeleasă ca o cerere: „Nu ne îngădui să intrăm în ispit㔠(vezi 1 Corinteni 10,13; vezi la Psalmii 141,4). Partea aceasta a Rugăciunii Domneşti este uneori înţeleasă ca o rugăminte ca Dumnezeu să înlăture orice ispită de la noi. Dar făgăduinţa lui Dumnezeu nu este că noi vom fi protejaţi faţă de ispită, ci că noi vom fi protejaţi faţă de cădere (Ioan 17,15). Prea adesea ne aşezăm cu voinţă pe calea ispitei (vezi la Proverbe 7,9). Cu adevărat a ne ruga „nu ne duce în ispit㔠înseamnă a renunţa la căile propriei noastre alegeri şi a ne supune la căile alegerii lui Dumnezeu.

 

Rău. Gr. poneros. În forma folosită aici, poneros se poate referi fie la ceva rău fie la o persoană rea (vezi la cap. 5,39). Nu este clar care sens este intenţionat aici. Unii prefer㠄cel rău”, adică diavolul, în timp ce alţii cred că sensul intenţionat este răul ca principiu. Conjuncţia „ci” ar părea să fac㠄răul” paralel cu „ispita” în expresia anterioară; dacă lucrurile stau aşa „răul” se referă probabil la răul moral.

 

A Ta este împărăţia. Expresia introduce doxologia la Rugăciunea Domnească. Pot fi citate importante dovezi textuale (cf. p. 146) pentru omiterea acestei doxologii. Ea nu este în versiunea lui Luca a rugăciunii (Luca 11,4). Totuşi, sentimentul pe care îl exprimă este cu siguranţă biblic şi este comparabilă cu 1 Cronici 29,11-13. O scurtă doxologie apare în 2 Timotei 4,18.

 

„Împărăţia”, „puterea” şi „slava” recunoscute aici pentru Tatăl cuprind cu certitudine împărăţia prezentă a harului divin din inima oamenilor, dar privesc înainte mai ales către împărăţia glorioasă care va fi introdusă de revenirea lui Hristos pe pământ pentru a domni în putere şi slavă (vezi la v. 10).

 

Amin! Vezi la cap. 5,18.

 

14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.

 

Dacă iertaţi. Comparaţi Matei 18,25-35; Marcu 11,25.26. Vezi la Matei 6,12.

 

Greşelile. Gr. paraptomata de la un verb care înseamn㠄a cădea de o parte”. Notaţi că cuvântul „greşelile” („datoriile”) din v. 12 este de la un alt cuvânt grec. Cuvântul paraptomata implică abaterea de la adevăr sau dreptate. În NT el pare să noteze o încălcare conştientă a dreptăţii, deci o încălcare care cuprinde în sine vinovăţie.

 

Tatăl vostru cel ceresc. Vezi la v. 9.

 

15 Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

 

Dacă nu iertaţi. Acela care nu este dispus să ierte altora nu merită să fie iertat. În plus, a-i acorda iertare aceluia ar însemna a trece cu vederea propriul lui spirit neiertător. A aştepta de la alţii ceea ce cineva nu este dispus să facă el însuşi, este însăşi esenţa egoismului şi păcatului. Lipsa de voinţă a lui Dumnezeu de a ierta pe cineva care nutreşte un duh neiertător este bazată pe nevoia persoanei neiertătoare de a birui un defect fundamental al caracterului. Dumnezeu nu ar putea să ierte o astfel de persoană şi în acelaşi timp să fie sincer faţă de propriul Său caracter drept. Numai când noi suntem în bună rânduială cu semenii noştri putem fi în bună rânduială cu Dumnezeu (vezi 1 Ioan 4,20; vezi la Matei 7,12).

 

Greşelile lor. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 146) între păstrarea şi omiterea acestei expresii.

De ce și cum să mă rog?

 

 

Mă uit la mine și pot pretinde și dovedi că mă rog. Mă rog chiar și de oameni uneori spunând „vă rog frumos…!” Spun copiilor mei: „te rog…”, și spun tot așa nepoților. Le fel le spun și celor aflați în autoritate când doresc ceva de la ei „vă rog, dacă se poate…!” Faptul că folosesc această exprimare înseamnă oare că rugăciunea este prezentă în viața mea ? Acest gen de vorbire este o formă politicoasă de adresare, o dovadă de bună creștere care, deși are sensul de rugăminte, nu este o rugăciune în accepțiunea religioasă a termenului.

Buna creștere am primit-o în cei șapte ani de acasă și tot acolo întâi am văzut și auzit pe părinții mei rugându-se. Nu se rugau oamenilor, ci Dumnezeului care i-a mântuit și le-a iertat păcatele. Am văzut apoi, cum în timp ce viața lor era schimbată, li se contura tot mai clar sensul existenței și perspectiva veșniciei. De mic, m-au dus cu ei la biserică unde am realizat că nu doar părinții mei se rugau lui Dumnezeu, ci o întreagă comunitate de oameni își găseau plăcere și scop în ruga ce o adresau Lui. Cu timpul, am conștientizat la rândul meu importanța mântuirii, mi-am deschis inima în fața lui Dumnezeu, i-am spus da și am învățat la rândul meu să mă apropii de El prin rugăciune.

 

Rugăciunea, ca mod de adresare divinității, este prezentă în toate religiile lumii. În creștinism însă, diferența o face faptul că în rugăciunea noastră ne adresăm singurului Dumnezeu care prin Isus Hristos a biruit moartea, este viu în veci și cu care avem o comunicare în dublu sens.

 

Însuși Isus Hristos, Mântuitorul nostru, în toată perioada existenței Sale pe pământ Se adresa în mod consecvent Dumnezeului Tată din ceruri. „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.” (Marcu 1:35) A fost atât de pasionat de rugăciune încât după înălțarea Lui la ceruri continuă la dreapta Tatălui o lucrare desăvârșită a mijlocirii. „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5)

 

În slujirea Sa printre oameni, a avut ucenici care Îl urmau peste tot, determinați să nu rateze nimic din trăirile și acțiunile Învățătorului lor (Luca 8:1). Au fost atât de fascinați de modul în care Domnul Isus Se ruga, încât I-au cerut să-i învețe și pe ei cum să se adreseze lui Dumnezeu. „Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm…” (Luca 11:1)

 

 

 

Rugăciunea a fost o practică și a creștinilor bisericii primare care „stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Faptele Apostolilor 2:42)

 

 

 

Dacă Domnul Isus, apostolii, Biserica Primară, au căutat să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să primească putere prin rugăciune, cu siguranță că și noi trebuie să le urmăm exemplul.

 

Avem nevoie de rugăciune, pentru că în primul rând ea este comunicarea cu Dumnezeu. Și pentru că El „nu este departe de niciunul dintre noi” (Fapte Apostolilor 17:27), suntem îndemnați la rândul nostru să ne apropiem de Dumnezeu, primind asigurarea că și El Se va apropia de noi (Iacov 4:8). Prin rugăciune ne conectăm la puterea lui Dumnezeu care lucreză în noi și prin noi.

 

Deci, roagă-te ca voia Lui să se împlinească în tot ceea ce îi ceri, ai încredere că El știe și vrea ce este cel mai bine pentru tine, apoi mulțumește-I chiar dacă răspunsul încă nu a venit. Procedează ca și Domnul Isus, roagă-te înainte de a lua orice decizie, majoră sau mai puțin majoră (Luca 6:12,13).

 

Când te rogi, iartă oricui și orice ai avea împotrivă. (Marcu 11.25) Prin rugăciunea fierbinte a celui neprihănit Dumnezeu poate împlini multe lucruri. „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

 Îndrăznește în rugăciune înaintea Tatălui Ceresc, fiind conștient că Îl ai ca Mijlocitor înaintea Lui pe Domnul Isus. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16)

 Rugăciunea este o dovadă a încrederii tale în Dumnezeu. Roagă-te cu credință pentru că:„Tot ce veți cere cu credință prin rugăciue, veți primi” (Matei 21:22). Totuși, nu aborda rugăciunea doar ca pe o listă de „Doamne dă-mi… Doamne fă-mi” cu toate că Dumnezeu așteaptă să aducem la cunoștința Lui toate problemele noastre. ”Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6).

 

Roagă-te ca să nu cazi în ispită: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41)

 

Roagă-te pentru cei ce se poartă rău cu tine. (Luca 6:28)

 

Roagă-te neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17) folosind orice oportunitate pentru a te ruga.

 

Câteva sfaturi practice pentru rugaciune :

 

Nu uita că rugăciunea este o formă de închinare prin care ne adresăm lui Dumnezeu care caută închinători în Duh și în Adevăr.

 Poți începe să te rogi folosind ca model rugăciunea Tatăl nostru pe care o găsești în Matei:6:9-13

 Nu folosi neapărat multe cuvinte, nu bolborosi, fii cât se poate de natural.

 Roagă-te ce este în inima ta, fără nici un fel de teamă că vei greși, atitudinea inimii tale contează înaintea lui Dumnezeu.

 Biblia spune, roagă-te în „cămăruța” ta, adică într-un loc liniștit, unde să nu fii deranjat de nimic.

 Roagă-te zilnic, fii disciplinat.

 Roagă-te Tatălui, în Numele Domnului Isus, prin Duhul Sfânt.

 

Te poți ruga folosind pasaje biblice sau Psalmi, pe care să-i rostești cu voce audibilă (aceasta te poate ajuta să rămâi concentrat la rugăciune, să eviți alte forme de distragere).

 Când închei rugăciunea spunând „Amin”, spui de fapt „așa să fie”.

 În concluzie, roagă-te cu o atitudine de smerenie exprimând dependență de Dumnezeu. Roagă-te cu credință în El pentru răspunsul pe care-l aștepți bazat pe promisiunile Cuvântului Său. Prin rugăciune te expui prezenței lui Dumnezeu și implicării Lui în viața ta.

 Indrăznește! Nu vei fi dezamăgit!

 

De ce cred unii oameni că nu aud vocea lui Dumnezeu?

  E surprinzător să văd creștini de mulți ani pe calea Domnului, dar care nu știu că pot auzi vocea lui Dumnezeu. Și nu din cauză că se zbat să-I audă vocea – ci nu au fost învățați niciodată că o pot auzi! Prin urmare, nici nu încearcă. Este trist să întâlnesc oameni care nu știu că Dumnezeu dorește să li Se descopere. Dar El dorește aceste lucru! Și sunt anumite moduri prin care putem învăța ce anume dorește Dumnezeu să auzim. 

Ziua Cincizecimii și darul Duhului Sfânt oferit de Dumnezeu au făcut ca toți creștinii să aibă acces la auzirea vocii Tatălui. Și chiar dacă te gândești că tu nu cunoști vocea Lui, totuși, atunci când L-ai acceptat pe Isus Hristos în viața ta, ca Domnul și Mântuitorul tău personal – și în special atunci când puterea Duhului Sfânt se manifestă prin tine – tu devii o persoană împuternicită de Duhul. Știi ce înseamnă asta? Ești conectat deja să auzi vocea Sa. Vestea bună e aceea că Duhul lui Dumnezeu Însuși este în mine și în tine, prin urmare poate avea loc o conversație zilnică – dacă căutăm să fim parte din ea.

 

Știind că Dumnezeu poate și dorește să îți vorbească, iată cinci moduri de bază prin care îți poate vorbi Dumnezeu: 

Scriptura – În timp ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, vei fi în stare tot mai mult să discerni vocea Sa mai bine decât toate celelalte voci. 

Rugăciunea – Avem nevoie să vorbim dar să și ascultăm ce are Dumnezeu să spună. Nu este un drum cu sens unic; trebuie să ne retragem într-un loc liniștit, unde să nu ne distragă nimic atenția, pentru a ne poziționa cât mai bine să auzim vocea Sa liniștită. Vei dori poate să ai un jurnal de rugăciune, capturând în el impresiile sau cuvintele pe care le auzi de la Dumnezeu. 

O altă persoană – Dumnezeu vorbește uneori printr-o altă persoană pentru a te îndemna, întări sau mângâia. Aceasta se numește profeție personală. 

Circumstanțe – Dumnezeu folosește circumstanțe din viața noastră pentru a ne vorbi. De exemplu, dacă dorești să dai zeciuiala din venitul tău, dar pe moment bugetul tău nu îți permite să pui deoparte 200 de lei, cât ar veni zeciuiala. Te rogi pentru acest lucru; în următoarea zi, te sună un prieten și îți spune că îți poate oferi o cazare gratuit unde mergi și realizezi atunci că asta te va ajuta să economisești exact 200 lei. E un exemplu în care Dumnezeu îți vorbește prin circumstanțe.

 

 

 

Vise și viziuni – Visele și viziunile sunt alte modalități scripturale prin care Dumnezeu vorbește astăzi.

Iată câțiva pași importanți pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, într-o lume care ne asaltează zilnic simțurile:

Dumnezeu te iubește și tânjește să-ți vorbească. Chiar dacă nu ai auzit niciodată până acum vocea lui Dumnezeu sau n-ai știut că încă mai vorbește și astăzi, El abia așteaptă să îți vorbească. Versetul care stă la baza acestui adevăr este Ioan 18:37. 

Dumnezeu dorește să aibă o relație de intimitate cu tine. Mai mult decât o conversație, dorința lui Dumnezeu e să te umple cu dragostea și pacea Sa. Ești gata să-L lași să intre în viața ta? Vezi 1 Corinteni 14:1.

Mulți oameni cred că Dumnezeu mai vorbește și astăzi, dar cred totuși că doar cei ce au chemarea de proroc pot auzi vocea Lui. Nu este nici adevărat, nici biblic! În timp ce doar anumiți oameni sunt chemați să fie proroci, toți creștinii sunt capabili să profețească. Vezi 1 Corinteni 14:1-5, 39.

 În timp ce îți acordezi urechea pentru a auzi mai clar vocea lui Dumnezeu, asigură-te că tot ceea ce faci se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta te va ajuta să discerni originea cuvântului primit și să fii sigur că este biblic și de la Dumnezeu. Vezi 1 Ioan 4:1-6.

 Înconjoară-te cu creștini evlavioși, credincioși Cuvântului, care te vor putea povățui și ajuta în căutarea ta de a auzi vocea lui Dumnezeu într-un mod mai clar și precis.

 Cere-I Duhului Sfânt să fie martorul tău lăuntric, să rezoneze la ceea ce este cu adevărat de la Dumnezeu. Vezi Ioan 10:27-29.

 Ia aminte la cele trei funcții majore pe care le îndeplinește o profeție, prezentate în 1 Corinteni 14:3: zidire (a construi, a clădi, a renova), sfătuire (a ajuta, a educa, a instrui) și mângâiere (a alina, a aduce pace, a empatiza).

 Pentru a auzi pe deplin vocea lui Dumnezeu și a discerne destinul Său pentru tine, e absolut necesar să te vindeci de orice răni ale trecutului sau naufragii emoționale, să rupi legămintele făcute cu tine însuți, să treci peste orice dezamăgire, să te ierți și să accepți harul și mila lui Dumnezeu. Vezi 1 Timotei 1:18-20, 2 Corinteni 5:17, 1 Petru 2:24, Romani 11:29, Marcu 4:9, 1 Ioan 3:22, Matei 19:26, Isaia 53:5, Luca 22:7, Matei 11:29, Psalmul 103:2, Romani 8:28 și Zaharia 4:10.

Pe măsură ce ne vindecăm de rănile trecutului și lăsăm vocea lui Dumnezeu să pătrundă în mintea și în duhul nostru, trebuie să dăm la o parte orice obstacol sau blocaj rămas: așteptările neîmplinite, neascultarea și păcatul, necredința, amărăciunea, lupta spirituală, autoamăgirea și blocaje ale sufletului. Versetele cheie care ne ajută la dărâmarea acestor bariere sunt: Ioan 3:4, Marcu 29:23-24, Luca 17:6, Evrei 11.

 Este absolut necesar să verificăm acuratețea unui cuvânt profetic rostit pentru noi de către o altă persoană, înainte de a acționa în baza a ceea ce a fost rostit. Se aliniază cuvântul profetic la Cuvântul lui Dumnezeu? Este viața celui care a rostit cuvântul profetic plină de roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22-23)? Există ceva anume care întinează cuvântul – se regăsește bunătatea lui Dumnezeu în acel cuvânt (Romani 2:4)? Este cuvântul rostit cu o atitudine de asprime sau critică, sau este constructiv (Psalmul 23:3)? Rezonează acel cuvânt cu Duhul Sfânt din tine (Ioan 14:16-17)? Este acel cuvânt susținut de mărturia a doi sau trei martori (2 Corinteni 13:1, Matei 18:20)? Se împlinește acel cuvânt la vremea pe care tu o estimezi că ar trebui să fie (Eclesiastul 3)?

  În lumea aceasta, cu atât de multe voci care ne distrag atenția, trebuie să persistăm, să ne concentrăm să auzim vocea lui Dumnezeu. În căutarea ta neobosită de a-L auzi pe Domnul, El te va întâmpina. Și, la fel ca în cazul unui prieten apropiat, cu timpul vei începe să recunoști mai ușor tonul și timbrul vocii Sale. Și dacă ai o perioadă în care te lupți să auzi vocea lui Dumnezeu în mijlocul larmei din jur, nu uita că planurile Lui pentru tine sunt minunate și adevărate.

 

 

 

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.